ubnd huyÖn diÔn ch©u céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam phßng gD&§T ...
Nap bctt[1]
of 2

Nap bctt[1]

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nap bctt[1]

  • 1. ubnd huyÖn diÔn ch©u céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam phßng gD&§T §éc lËp - Tù do - H¹ nh phóc Sè: /PGD&§T-TTr DiÔn Ch©u, ngµy th¸ng 03 n¨m 2011V/v t¨ng cêng c «ng t¸c th anh tra n éi b é tr êng h äc KÝnh göi: HiÖu trëng c¸c trêng MÇm non,TiÓu häc, THCS c¸c x· vµ ThÞTrÊn. Trong thêi gian qua Phßng GD&§T ®· ®i thanh tra, kiÓm tra mét sè trêng häc trªn toµn huyÖn trong ®ã cã c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr êng häc cña HiÖu trëng, sau ®©y lµ mét sè ®¸nh gi¸ cña c¸c ®oµn kiÓm tra: ¦ u ®iÓm: TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra néi bé tr - êng häc mét c¸ch nghiªm tóc, nhiÒu trêng ®· tæ chøc kiÓm tra toµn diÖn gi¸o viªn ®¹t chØ tiªu( 20%), 100% gi¸o viªn ®· ®îc kiÓm tra chuyªn ®Ò, kÕ ho¹ch ®îc x©y dùng cô thÓ, chi tiÕt cho tõng th¸ng, tuÇn, cã sæ theo dâi c«ng t¸c kiÓm tra, c«ng t¸c lu hå s¬ ®îc thùc hiÖn tèt. Tån t¹ i: Mét sè ®¬n vÞ cha cã kÕ ho¹ch kiÓm tra néi bé trêng häc riªng mµ ®ang lång gÐp trong kÕ ho¹ch n¨m häc, kÕ ho¹ch ®a ra cßn chung chung, cha cô thÓ; Mét sè ®¬n vÞ cho ®Õn thêi ®iÓm kiÓm tra sè gi¸o viªn ®îc kiÓm tra toµn diÖn vµ chuyªn ®Ò cha ®¹t chØ tiªu ®Ò ra. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c Thanh tra n¨m häc 2010-2011, Phßng l u ý c¸c trêng mét sè vÊn ®Ò nh sau: 1. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra néi bé trêng häc, ®Æc biÖt lµ kiÓm tra toµn diÖn vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò ®èi víi gi¸o viªn. 2. Lu tr÷ hå s¬ ®Çy ®ñ, khoa häc, nh÷ng trêng kÕ ho¹ch kiÓm tra néi bé cßn lång gÐp trong kÕ ho¹ch n¨m häc cÇn t¸ch riªng thµnh kÕ ho¹ch kiÓm tra néi bé trêng häc. 3. C¸c trêng rµ so¸t l¹i nh÷ng gi¸o viªn ®· ®îc thanh tra ho¹t ®éng s ph¹m nhµ tõ n¨m 2007-2011( theo mÉu) göi vÒ Phßng( qua trùc Thanh tra) theo ®Þa chØ Email: TTr.d ienchau@ nghean.edu.vn Tríc ngµy 1 9 th ¸ng 3 n ¨m 201 1 . 4. Ph ßng g öi k Ìm m Éu k Õ ho ¹ch kiÓm tra n éi b é ®Ó c ¸c tr êng vËn d ông th ùc hiÖn. §Ò ngh Þ c ¸c nh µ tr êng tri Ón khai k Þp th êi, nghiªm tóc. N¬i nhËn: Trëng phßng - Nh trªn; ( §· kÝ) - Lu VP,TTr Ng« Quang Long