IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IP0007
Project: E-service knowledge for social cohesion
Ref.: 2007CB16IPO007...
12.Осъществени конференции за среша с бизнеса на тема „Познание по електронни услуги за
социално сближаване”.
13.Презентир...
of 2

press release www.bgmkedu.eu

press release www.bgmkedu.eu
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - press release www.bgmkedu.eu

  • 1. IPA Cross-Border Programme CCI Number 2007CB16IP0007 Project: E-service knowledge for social cohesion Ref.: 2007CB16IPO007–2012-3-49 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Кюстендил 23.07.2015 г. Име на проекта: Познание по електронни услуги за социално сближаване Водеща партньор Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев”, град Кюстендил Партньори Средно общинско училище „Гьорче Петров”, град Крива Паланка Сдружение „Земеделски производители и предприемачи за Европа”, село Жиленци, общ. Кюстендил Приоритетна ос ос 1 Икономическо развитие и социално сближаване Област на интервенция 1.2. Социално сближаване Продължителност Начало на изпълнение на проекта 26.07.2014 г. Край на изпълнение на проекта 25.07.2015 г. Общо бюджет 87830,75 Евро. Постигната основна цел: Повишено икономическото и социалното сближаване чрез създаване на дългосрочно партньорство, чрез развитие и популяризиране на трансгранични инициативи за ученици, учители и бизнес организации в областта на ИКТ, уеб програмиране и електронни услуги. Постигнати конкретни цели: 1. Реализирани трансгранични обучителни инициативи за подобряване на капацитета на учителите да използват ИКТ и уеб програмиране в образователния процес. 2. Обменен опит и ноу хау в областта на обучението по ИКТ и интернет програмиране. 3. Развити практически умения сред 30 ученици от 2 училища в трансграничния регион за уеб разработване на Електронни услуги. 4. Разработен съвместен уеб базиран модел за интернет обучение. 5. Популяризирани развитите от учениците умения за уеб разработване на електронни услуги сред бизнеса и по този начин да се създадат повече възможности за успешна реализация на пазара на труда. Реализирани проектни дейности 1.Осъществена работна среща на екипа по проекта и пресконференция за медии и обществеността в България. 2.Осъществена среща между представители на училищната администрация и пресконференция за медии и обществеността а в Македония. 3.Разработена информационна интернет страница и материали за визуализация и популяризиране на проекта. 4.Разработена учебна програма и наръчник за обучение на учители на тема ”Уеб програмиране и интернет обучителни методи” 5.Проведени семинари за учители „Уеб програмиране и интернет обучителни методи”. 6.Осъществена срещи на учители по ИКТ за обмен на опит и разработване на учебна програма за обучение на ученици на тема „Уеб разработване на електронни услуги” 7.Разработен наръчник за учениците по „Уеб разработване на електронни услуги” 8.Разработена интернет платформа за онлайн обучение по уеб разработване на електронни услуги. 9. Разработване на ръководство за онлайн обучение на ученици по уеб разработване на електронни услуги. 10.Проведени обучения за 30 ученици по Уеб разработване на електронни услуги. 11.Проведени уеб базирани онлайн обучения по Уеб разработване на електронни услуги.
  • 2. 12.Осъществени конференции за среша с бизнеса на тема „Познание по електронни услуги за социално сближаване”. 13.Презентирани резултатите от проекта и финални персконференции. Постигнати резултати 1.Изградени нови знания и умения у 30 ученици от двете училища по проекта за уеб разработване на електронни услуги. 2.Обогатени познанията на 20 учители в областтана ИКТ и интернет програмирането. 3.Разработени и раздадени съвместни обучителни материали в областта на ИКТ и уеб разработването на електронни услуги. 4.Разработен модел и работеща платформа за онлайн обучение в областта на уеб разработването на електронни услуги. 5. Учебни стаи в двете училища оборудвани с техническо оборудване за обучение по ИКТ и уеб програмиране. 6.Разработени от учениците и промотирани сред бизнеса 5 интернет страници за Електронни услуги. 7.Създаден съвместен план за партньорство в областта електронните услуги между училища и бизнес организации в трансграничния регион. Целеви групи  Ученици от ПГИМ „Йордан Захариев” Кюстендил  Ученици от средно училище „Гьорче Петров”, Крива Паланка  Учители от ПГИМ „Йордан Захариев” Кюстендил  Учители от средно училище „Гьорче Петров”, Крива  Представители на бизнеса от Македония и България Интернет страница на проекта: www.bgmkedu.eu За повече информация: Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ Град Кюстендил Ул. „19 февруари“ № 28 Тел. 078 522462; 078 522238 GSM: 0879068424 Факс: 078 522238 Е-mail: it_kustendil@abv.bg Web page: www.pgimkn.com Средно общинско училище „Гьорче Петров” Град Крива Паланка Ул. „8 октомври“ № 91 Тел. 031 375025; 031 377120 Факс: 031 377120 E-mail: sougorcepetrov@yahoo.com Web page: www.gjorchepetrov.edu.mk Сдружение „Земеделски производители и предприемачи за Европа” Село Жиленци, Община Кюстендил Ул. „Райна Княгина“ № 1 GSM: 0887121616 Е-mail: asivdi@abv.bg This project is co financed by EU