NAJVEĆA TAJNA Intervju sa Dejvidom Ajkom (David Icke) Dejvid Ajk (David Icke) je postao vrlo...
sama po sebi, nego imperija Iluminati familija, koje su se smjestile u Britaniji, a to je sasvim drugastvar. I šta se ond...
I tako kad gledamo, a ovo je bilo samo nekoliko predaka Bush-ove loze, vidimo u stvari da je taista familija bila stalno n...
Ne, rekoh, "pa recite." "Gušteri ili reptili", reče ona. A onda je dodala, "Ona je govorila u najvećoj ozbiljnosti, Oni n...
Martin: Da Icke: Imam tu knjigu, baš kad sam na to naišao kad sam je čitao, pomislih, kako mi život postajesve bizarniji i...
odgovorio: "ja stvarno ne mogu da ti kažem jer je nevjerovatno strašno - ne bih želio da upadnem ujoš veće neprilike". Ond...
Martin: Da, naravno. Icke: Da, on je htio da razgovara samnom o tome kada su snimili Ken Bacon-a - sjećaš li se, to jeonaj...
Tako, po meni, Najveća Tajna je u stvari to da se jedna vanzemaljska rasa ukrstila sa ljudskomkreirajući na taj način jedn...
koji sebe smatraju konspiratolozima. Znaš, ako se mi družimo, mi ne moramo u svemu da sesložimo, pa kakav bi to dosadan sv...
Ako uzmemo npr. bombardovanje zgrade James P. Murah u Oklahoma City, u samo 24 sata poslijetog događaja tzv. Antiteroristi...
Od jednog naučnika, koji je radio za CIA-u, saznao sam da ti mikročipovi imaju mnogo više funkcijanego što nam se do sada ...
Kad ne težimo tome da namećemo svoju volju drugima, naše stanje svijesti se mijenja, postižemoveću vibraciju i onda dolazi...
of 12

Najveca tajna Intervju -Dejvid Ajk

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najveca tajna Intervju -Dejvid Ajk

 • 1. NAJVEĆA TAJNA Intervju sa Dejvidom Ajkom (David Icke) Dejvid Ajk (David Icke) je postao vrlo tražen predavač širom svjeta, a nije ni nikakvo čudo.Njegove su knjige zadnjih godina obuhvatile cijeli niz predmeta na temu tzv. "elite", tj. svjetskihupravljača i njihovog smrtonosnog zagrljaja oko vrata narodnih masa. Njegova najnovija knjiga"Najveća Tajna", je jedno od najhrabrijih djela do danas. Martin: Razgovaram sa tobom u sjedištu svjetske moći koji se zove London. Čini se da se punogadnih stvari dešava iza ovih starih kamenih zidova raznoraznih palata. Icke: Apsolutno tačno. Martin: Pošto su našim čitaocima svjetski moćnici već dobro poznati, hajde da odmah počnemo salošim vjestima. Šta je to u stvari "najveća tajna", po čemu je tvoja knjiga i nazvana? Icke: Ta "najveća tajna," koja se sada polako otkriva, je da su se još u starom vjeku, možemosamo da nagađamo kada je to tačno bilo, ali sa sigurnošću se može tvrditi - tamo negdje oko5000g-ne pne; pojavile su se posebne porodične loze, kada je centar moći, u to vrijeme, bio Bliski iSrednji Istok.Pripadnici tih porodica postali su lideri i kraljevske familije u regionu tadašnjeg Bliskog i SrednjegIstoka. To su hibridne familije nastale još ranije, kao resultat intervencije vanzemaljaca. O tomegovori i "Stari Zavjet", koji je naravno samo jedan redigovani prepis mnogo starijih tekstova koji sugovorili o tome kako su"božji sinovi" održavali polne odnose sa "kćerima ljudi", i tako kreirali jednu hibridnu lozu koju sunazvali - Nefilim. Ako se vratimo malo na hebrejski jezik, "božji sinovi" su u stvari - "sinovi bogova".I kako vidimo u prevodu Biblije na engleski jezik, tj. "King James" verziju, riječ - "bogovi" je u stvariprevedena kao -"bog". I kako je vrijeme prolazilo, te porodice su se selile, i na kraju postale britanska i evropskaaristokratija i kraljevske familije. Njihovo neprestano međusobno ukrštanje nije bilo ni iz kakvogsnobizma, nego iz nastojanja da se održi specifična genetska struktura. Da se opet vratimo malo unazad. Čini se da je njihovo žarište u početku bio Babilon a kasnije susvoj epicentar premjestili u Rim. Tako smo onda imali i Veliko Rimsko Carstvo, sve dok su oni bilitamo. To je bila ključna tačka u istorijskoj ekspanziji moći ovih familija preko cijele planete. Tako je ondajedan od njihovih pripadnika, koji se zvao William of Orange, sa kim je u rodu svaka od do danasopstalih kraljevskih familija u Evropi, uspio da izmanipuliše svoj dolazak na prijesto Engleske u1689.-oj godini, i on je bio prvi koji je potpisao Povelju kojom je ustanovljena Engleska Banka,1694-te godine. Tada je ta grupa, ili još bolje da ih nazovemo - Iluminati, prebacila svoj epicentar na jedan višioperativni nivo, iako je već imala druge operativne centre po cijelom svijetu, u Londonu su napraviliglavno sjedište svoje piramide. I onda, naravno, poslije nekog vremena nastala je i Velika BritanskaImperija, ključna tačka u ekspanziji ovih familija, koja im je omogučila da se sele u Ameriku,Australiju, Afriku i Novi Zeland. Stigli su tada čak i do Kine. Govorilo se da sunce nije moglo nikako da obasja Britansku Imperiju. U svakom slučaju, kadvidimo veličinu Britanije, u poređenju sa svijetom - kad sam bio dijete, nikako mi nije bilo jasnokako su ova mala ostrva koja se jedva vide na karti svjeta mogla da drže i upravljaju imperijom kojase protezala skoro čitavom planetom. Ali sada znam da to u stvari i nije bila Britanska Imperija 1
 • 2. sama po sebi, nego imperija Iluminati familija, koje su se smjestile u Britaniji, a to je sasvim drugastvar. I šta se onda dogodilo, već postaje jasno, te su familije preuzimale vlast u zemljama podokupacijom Britanije. Međutim, postoje dva oblika uprave. Prvi je otvoreni tj. javni kao npr.diktatura - znači, onaj koji možemo da vidimo, osjetimo i opipamo, ali takav oblik vlasti nije nikadadugog vijeka, jer kad ljudi znaju da žive u diktatorskom režimu, kao u zatvoru, oni će početi da sebune i boriće se protiv vlasti i sistema. Najefektivniji oblik kontrole, i to je ono što se desilo kad suse Evropske Imperije povlačile iz svojih kolonija, večinom u ovom vijeku, oni su samo zamjenilijavnu vrstu uprave - tajnom, koja se naravno više ne vidi, ali je još uvijek prisutna. To je u stvari krajnji cilj njihove uprave, jer ljudi se neće da bore za slobodu ako - misle da suslobodni. I tako, ono što se dogodilo kad su se te imperije povukle, Iluminati familije i cijela mrežanjihovih tajnih društava su ostale i nastavile tajno da upravljaju tim zemljama, uključujući i SAD,naravno, još od njihovog osnivanja. I kad posmatramo porodična stabla američkih predsjednika, zaprepaštavajuće je. Trenutno u SADživi oko 260 miliona ljudi. Ako dodamo sve one koji su se smatrali Amerikancima od 1776, to bi bilostotine i stotine miliona. Od tih stotina miliona ljudi 42 su postali presjednici SAD-a. Svako normalanbi pomislio po zakonu vjerovatnoće da se ta 42 čovjeka međusobno dosta genetski razlikuju. Ne, toovdje nije slučaj. Prema Aristokratskom i Kraljevskom Rodoslovu, Burkes Peerage, baziranom u Londonu, na svimameričkim izborima, uključujući i George-a Washington-a, u 1789, pobjedio je kandidat koji je imaonajviše evropskih kraljevskih gena. Trideset tri od 42 predsjednika su u direktnom genetskom tj.krvnom srodstvu sa dvojicom ljudi: Charlemagne-om, najpoznatijim francuskim monarhom, i Alfred-om Velikim, engleskim kraljem. Kako je knjiga "Najveća Tajna" izašla iz štampe, ja sam već rekao kako su te familije došle saBliskog i Srednjeg Istoka, kako je šematski plan za kontrolu čovjeka kroz religiju načinjen još uBabilonu, kako je "trojstvo" Nimrod-a, Tammuz-a i kraljice Semiramis kasnije korišteno kao matricaza priču o Isusu, i puno drugih priča u drugim kulturama, koje su vrlo slične, samo su imena glavnihjunaka različita; takođe sam rekao da rimska aristokratska familija Piso napisala večinu jevanđelja,a onda su te priče pretvorene u religiju na Savjetovanju Rimske Crkve u Nikeji, 325.g-ne, po naloguKonstantina Velikog. Tako je od Rimske Crkve nastala hrišćanska religija. Tako sam naveo u mojoj knjizi da je jedna od ključnih loza koju sam identifikovao - Merovingian-ska familija koja je došla sa Bliskog i Srednjeg Istoka u Francusku, i o njoj se naravno većnadugačko pisalo u raznoraznim knjigama u posljednjih desetak godina. Tako sam primjetio da je iBritanska Kraljevska Familija, uključujući i kralja George-a III, pripadala toj lozi, i u posljednjihdeset dana naišao sam i na geneološko stablo familije George-a Bush-a, uključujući naravno iGeorge-a W. Bush-a, kojeg, velikog li iznenađenja, trenutno guraju za predsjednika u 2000-tojgodini. (Ovaj intervju je objavljen dok se još George W. Bush nije zvanično kandidovao zapredsjedničke izbore u SAD-u, prim. prev.) Na kraju se, tako, pokazalo da Bush familija i Rooseveltfamilija pripadaju istom porodičnom stablu i da su u genetskoj vezi sa Aleksandrom Velikim, koji jenegdje oko 300-te godine ovoga vjeka porobio cijeli region koji obuhvata današnji Egipat, Izrael, papreko ondašnjeg Babilona sve do Indije. Bush familija i Roosevelt familija su s njim u krvnomsrodstvu. Oni su takođe u genetskoj relaciji sa Piso familijom, rimskom aristokratskom familijom,koja je orginalno napisala jevanđelja (biblijske priče). Oni su takođe u genetskoj relaciji i saKonstantinom Velikim, rimskim imperatorom koji je te priče pretvorio u hrišćansku religiju, što značida su ljudi koji su te priče napisali i čovjek koji je osnovao tu religiju, u stvari, pripadali istoj familiji. Oni su u srodstvu i sa Dagobert-om, jednoj od ključnih familija Merovingian-ske loze. Za tu familijuse kaže da je ona bila zadnja od Merovingian-aca koja je opstala, što nije tačno. Bush familija jetakodje u genetskoj vezi sa George-om III, koji je bio na vlast još kad je Benjamin Franklin davaolažnu impresiju slobode američkom narodu, dok su u stvari samo zamjenili javnu kontrolu Britanije,tajnom, koja i dan danas traje.2
 • 3. I tako kad gledamo, a ovo je bilo samo nekoliko predaka Bush-ove loze, vidimo u stvari da je taista familija bila stalno na vlasti, još odkako se pojavila sa Srednjeg Istoka. Tako da nije nikakavslučaj što oni sada guraju George-a W. Bush-a za predsjednika, s obzirom na njegovo porijeklo. U stvari, ono što želim da kažem na osnovu svog istraživanja je da vanzemaljci neće doći, niti ćenas napadati, - oni ionako već kontrolišu ovu planetu tokom hiljada godina. I kada kažem -vanzemaljci, ja ne mislim na sve vanzemaljce, ja, u stvari govorim samo o ovoj grupi posebno. Ikako se čini, slučaj je takav - da i "House of Windsor" (Vinzorski Dvorac tj. engleska kraljevskafamilija prim. prev.) pripada jednoj od tih loza i u direktnom su srodstvu sa familijom Bush, što neiznenađuje. Kako se čini, ključni razlog zašto oni pokušavaju da održe ovu specifičnu genetskustrukturu je taj što je ova planeta, u stvari, pod kontrolom ne sa fizičkog nivoa, nego sa kako toljudi zovu - nižeg astralnog nivoa, ili da to nazovemo kao "donji dio četvrte dimenzije". To je neštokao "septička jama" sljedeće (više) dimenzije, koja se nalazi odmah do ove naše. I koliko samsaznao iz razgovora s ljudima koji su imali posla sa tim osobama, tj. sudjelovali u njihovim stvarnimritualima, a u jednom slučaju i samoj proceduri prizivanja, odnosno dovođenja tih entiteta iz četvrtedimenzije, naravno, znamo da u tim satanskim ritualima dolazi do interakcije sa već legendarnim"demonskim carstvom", i osobe te posebne genetske konstitucije, u svojoj najčišćoj formi, imajunekako mnogo viši vibracioni nivo tijela i mogu mnogo lakše da budu, kako mi to kažemo -opsjednute, odnosno zaposjednute od strane tih entiteta iz četvrte dimenzije, što bi u prevoduznačilo - ako staviš nekoga iz te loze na vlast, tj. njegovo fizičko tijelo, ti u stvari daješ mogučnosttim entitetima iz četvrte dimenzije da vladaju, jer su oni u stanju da se koriste njima. I stalno se ista slika ponavlja kad pratimo tu geneologiju, za šta stvarno treba i vremena i znoja,neprestano nailazimo na istu genetsku liniju kad gledamo ove ljude što su sada na vlasti. I kako mise čini, ti entiteti iz četvrte dimenzije, u stvari, djeluju kroz grupu koju zovemo Illuminati, i prekonjih već kontrolišu cijelu planetu. I kako se ta stvar polagano otkriva, tako sve češće imam priliku dačujem i neku bizarnu priču. Martin: Mogu da se kladim. Icke: I što je veoma čudno u mom životu, Rick, u nekih zadnjih desetak godina odkako samodlučio da se malo pozabavim ovim, dolazim u susret s ljudima iz cijelog svjeta, tako sam samo uzadnje 2 godine prošao 21 zemlju, a neke od njih i više puta, a ono što sam primjetio je, da sesvugdje ista priča ponavlja, bilo gdje da dodjem. I tako se pojavila i jedna tema, još prošle godine, u Maju 98.-e, doduše to sam već prije bio čuo,ali sam to bio stavio na stranu, jer ipak nije bilo dovoljno dokaza. Radilo se o tome da su pojedinciviđali neke od ovih koji su uglavnom na visokim pozicijama vlasti - kako se u nekim momentimapreobraze u reptilsku formu a onda opet nazad u ljudsku. A onda u periodu od samo 15 dana, uMaju 1998, sreo sam 12 različitih ljudi, dok sam putovao po raznim djelovima Amerike, koji su miispričali istu priču. Pomislio sam, "Šta se ovo ovdje zaboga dešava?! Kad sam se vratio nazad u Englesku, ista priča. Onda me je par ljudi koji su bili članovi "DomaLordova," (House of Lords) u Londonu, pozvalo da dođem kod njih i da razgovaramo o tojmanipulaciji, jer su i oni počeli shvatati šta se događa. I tako sam pričao s njima neko vrijeme a tuje bila i jedna dama koja je iznjela dosta interesantnih stvari u vezi princeze Dijane. Poslijesastanka, zamolio sam je da još malo porazgovaramo, na šta je ona pristala. Pitao sam je kako je došla do svih tih informacija o Dijani, a ona je odgovorila kako se njenanajbolja prijateljica intezivno družila sa Dijanom više od 9 godina, i kako joj je ova povjerila punostvari.Ona se čak pojavljivala i u štampi nekoliko puta, kao Dijanina najbolja prijateljica. U svakomslučaju, reče, "mislim da će ona ipak porazgovarati s tobom. Ona nije nikad niskim pričala". Tako sam ja otišao do nje, i njeno ime je bilo Christine Fitzgerald. Ona mi je onda počela da priča otoj vezi, o tome kako je kraljevska porodica tretirala Dijanu, što je stvarno bilo sramota. Ja nisamtoj dami pominjao onu bizarnu priči koju sam čuo od mnogih, putujući po svijetu, i kako se razgovorodvijao, u jednom momentu ona je rekla, "Oh, znate li kako je Dijana zvala kraljevsku porodicu?" 3
 • 4. Ne, rekoh, "pa recite." "Gušteri ili reptili", reče ona. A onda je dodala, "Ona je govorila u najvećoj ozbiljnosti, Oni nisuljudska bića!" Christine je onda nastavila: "Znaš, Windsor-i su reptilska rasa, oni nisu ljudi." I da su"britanska kraljevska porodica i njihovi srodnici, u stvari, reptilskog roda, odnosno da vode porijeklood vanzemaljaca reptilske rase." I ja onda pomislih, "Bože blagi, pa ne valjda opet" I onda sam se vratio ovdje gdje stanujem, na sat i po od Londona, ja inače živim u Engleskoj.Odranije sam već bio čuo za Ted-a Heath-a, koji je bio predsjednik britanske vlade od 70-74, i znaosam da je bio upleten u užasne stvari, kao žrtvovanje djece, satanističke rituale, i sve to, jer samčuo to od ljudi koji su to vidjeli. Onda me je kontaktirala jedna žena, koju sam i od prije poznavao,da mi ispriča svoje doživljaje sa njim, tako sam otišao da i nju vidim, ali ne da razgovaram ometamorfnim reptilima, nego o Ted-u Heath-u kao i satanističkim ritualima britanske elite. I opet, kad pratimo tu Iluminati lozu od praistorije do danas, ti satanski obredi, kultno žrtvovanjeljudi, krvavi rituali u kojima se prinose žrtve određenim "božanstvima", je jedna tema koja se stalnoponavlja i oduvijek je prisutna, tako da bi bilo vrlo iznenađujuće da ih i ova današnja elita još uvijekne upražnjava, jer ove familije su se oduvijek bavile time, (kao npr. Bush i slični). Na kraju odohtako da posjetim i ovu ženu, i ona mi onda ispriča njena iskustva sa Heath-om, i još dosta toga. Na mjestu koje se zove Burnham Beeches, to je jedna šumska oblast već poodavno poznata posatanističkim ritualima onima koji su se interesovali tim stvarima. Iako je ova oblast izvan Londona,nedaleko od Heathrow aerodroma, ona je pod vlasništvom i upravom Centralne Londonske Opštine.I tako, poslije razgovora s njom, kad sam završio sa svojom šoljom čaja i spremao se da krenem,nabacio sam onako "uzgred" kako u zadnje vrijeme često srećem ljude koji mi pričaju kako susvojim očima vi|ali neke osobe koji se preobražavaju u reptilsku formu. Vjeruj mi, kad sam joj torekao, ona se uhvatila za srce i zamalo se nije onesvjestila. "Bože dragi, pa ja sam mislila da se to meni samo priviđalo", napokon reče. A onda je rekla da minije htjela da govori o tome jer je bila ubjeđena da joj ne bih povjerovao. I još je dodala "sve to štosam vam rekla o Heath-u, i kako sam ga vidjela da učestvuje u tim satanističkim ritualima nije ništaprema onome što sam još vidjela, vidjela sam ga kako se preobražavao u reptila u toku tih rituala.Ono što me je zaprepastilo je da to nikoga nije zbunjivalo, kao da se radi o sasvim normalnojstvari." Rick, ove stvari se dan danas dešavaju. Kad sam držao predavanje u Vancouver-u (Kanada), sreosam 4-5 ljudi koji su mi isto ovo rekli, uključujući i jednu poslovnu, stvarno prizemljenu, ženu kojavodi jednu firmu sa 5000 klijenata. I ona kaže da je bila u vezi sa momkom koji bio Portugalac, i dase on pred njom pretvorio u reptila. Upravo sam govorio na jednom finansijkom seminaru na Bahamima o manipulaciji u svijetu, i još 2osobe mi rekoše istu priču. Jedna mi je rekla kako je bila član nekog vjerskog kulta, i kako sejednom prilikom vođa kulta preobrazio u reptila pred njenim očima. I reče da je ona to primjetila umomentu kad ju je ovaj fiksirao svojim očima, i da ostali u istoj prostoriji nisu ništa primjetili, usvakom slučaju, kaže - da je izletila napolje, "dala gas" - i nije se zaustavljala dok joj nije nestalobenzina. Znaš, to su sada već stotine i stotine ljudi koje sam sretao po svijetu, i to ljudi različite pozadine;dvoje televizijskih reportera kad su uživo intervjuisali jednu od ovih osoba, jedan je nakon intervjuarekao drugom kako je vidio da se lice osobe pretvorilo u reptilsku facu, dok je drugi priznao da jevidio kako su se ruke totalno preobrazile u reptilske. I tako je to, pa evo recimo i kad gledamo starinske zapise vrlo često se pominju zmije, zmajevi itd.Naravno da ne možemo sve shvatati bukvalno, ali simbologija zmija se stalno koristila, pa recimokad gledamo indijske bogove koje su zvali "Nagas", za njih se govorilo da su bili u stanju da uzmu iljudski i reptilski oblik, i koliko znam i Cathy OBrien je u svojoj šokantnoj knjizi "Trance-formation inAmerica" pomenula te proklete reptile.4
 • 5. Martin: Da Icke: Imam tu knjigu, baš kad sam na to naišao kad sam je čitao, pomislih, kako mi život postajesve bizarniji i bizarniji. Evo sad sam baš našao, Cathy kaže kad je jednom bila sa George-om Bush-om, i kako joj je onrekao da njegova familija pripada jednoj rasi vanzemaljaca koja je došla iz svemira i preuzela ovuplanetu, ali da to niko nije primjetio jer oni izgledaju kao ljudska bića. Onda je rekla kako se on prednjenim očima pretvorio u reptisko biće. Ona takođe priča kako je bila sa braćom Bennett,onim političarima, i kako je prošla kroz njihov program "ispiranja mozga" i programiranja svjesti, ikako su joj rekli da oni, u stvari, dolaze iz druge dimenzije, tj. da su inter-dimenzionalna bića. I imala je još jedno iskustvo tada, kad je vidjela jednu žurku u Bijeloj Kući, i kad su svi tamo imaliizgled reptilskih bića. A onda opisuje u svojoj knjizi i slučaj kad je bila sa meksičkim predsjednikom,u to vrijeme, Miguel-om De La Madrid-om, i kako joj je on ispričao priču o Iguana ("gušterskoj") rasiljudi tj. kako se jedna grupa vanzemaljaca reptilskog porjekla polno ukrštala sa starim narodimaMeksika da bi kreirali specifičnu genetsku lozu kroz koju bi mogli da se manifestuju i održe, i dapripadnici te loze mogu da uzmu i ljudsku i reptilsku formu. I ona je rekla u svojoj knjizi kako ga jelično vidjela da se pretvara u reptila, kad je bila sa njim. I tako kad počnemo sve ovo malo pomalo da sabiremo, Rick, moja filozofija je vrlo jednostavna, japratim informaciju i idem sve do tamo dokle god me ona vodi. Ako ti polaziš, a svi polaze od nekogsvog stanovišta, bilo vjerskog, političkog ili nekog drugog, i ako si previše rigidan i čvrsto se držiš tihprincipa, nećeš nikada biti u stanju da saznaš šta se u stvari događa, jer će ti tvoji stavovi"censurisati" svaku novu informaciju na koju nailaziš, da ti ona nebi poremetila realitet koji si dosada sebi stvorio, tj. izbacila te iz kolosjeka.Ja, srečom, nemam takvih problema, pratim svaku informaciju, - pa bilo kuda da vodi. U februaru prošle godine, kad sam bio u Južnoafričkoj Republici, sreo sam se sa jednim poznatimšamanom plemena Zulu. Proveo sam s njim 5 sati razgovarajući o raznoraznim temama. On je većtada sve znao o toj eliti, manipulaciji, njihovoj vezi sa vanzemaljcima i svemu tome. On je već sadau svojim 80-tim godinama, tj. hoču da kažem da je živio dugo u Africi i da je veliki poznavalacafričkih legendi kao i svih tamošnjih zbivanja.Tako, kada smo razgovarali, rekao mi je da je u martu 97-me godine, to je zna}i prije augusta kadje Dijana poginula, dobio telefonski poziv od osobe koja se predstavila kao Princeza od Wels-a iželjela da razgovara sa njim. On naravno nije mogao da povjeruje u to u prvom momentu apogotovo kad je rekla da zove sa jednog telefona iz supermarketa. "Princeze ne zovu sa telefona izsupermarketa" - mislio je.Međutim, kad sam razgovarao sa Kristinom Fitzgerald, otprilike2 mjeseca kasnije, koja je bila, kako sam već rekao, Dijanina najbliža prijateljica, ona mi je reklakako to nije ništa čudno jer je Dijana znala da su njeni telefoni u Kensington Palati bili prisluškivani ikada je htjela da ima "čistu" liniju išla je da telefonira iz obližnjeg supermarketa. Jedan od njegovihučenika bio je Dijanin rođak i interesantno je da je ovaj šaman stalno pričao o vezi vanzemaljaca sačovječanstvom kao i o svojim ličnim iskustvima sa njima, od kojih su neka stvarno nevjerovatna.U svakom slučaju ona mu je tada rekla da bi željela da razgovara s njim jer bi htjela da objelodaninešto u vezi sa Vindzorima (britanskom kraljevskom porodicom), što bi moglo da potrese cijeli svijeti da želi savjet na koji način bi bilo najbolje da to učini.Isto tako kada sam razgovarao sa jednom ženom koja se zove Arizona Wilder, koja je tvrdila da jeizvodila satanističke rituale za britansku kraljevsku porodicu, ona mi je rekla da je Dijana znala dasu oni bili u suštini reptili sa sposobnošću preobražavanja za vrijeme tih rituala, onda sam pitaoovog šamana šta je to u stvari bilo što je Dijana htjela da otkrije u vezi Windsor-a, na šta je on 5
 • 6. odgovorio: "ja stvarno ne mogu da ti kažem jer je nevjerovatno strašno - ne bih želio da upadnem ujoš veće neprilike". Onda sam ja rekao kako ja već odavno znam da su Windsor-i upleteni u operaciju rasturanja drogesvjetskih razmjera i kako je i Dijana znala da su oni bili u to upleteni. On je samo zatresao glavom irekao: "Ne, ne - nešto mnogo gore nego to". Ja idem opet nazad dole, tako da ću vjerovatno uskorosaznati od njega o čemu se tačno radi.A onda je Arizona Wilder nekako upala na scenu poslije Kristine Fitzgerald. Naišao sam na nju u LosAngeles-u, tj. u blizini Los Angeles-a. U stvari, nisam išao da razgovaram s njom u vezi ovih reptilasa sposobnošću preobražavanja iz jednostavnog razloga što ja u to vrijeme još uvijek nisam javno otome govorio, nego sam samo skupljao informacije. Otišao sam da razgovaram s njom o ritualimaza koje je govorila da je izvodila za britansku kraljevsku porodicu, kao i Bush-ovu, Kissinger-ovuporodicu i ostale njima sličnim u Americi.Iako Arizona Wilder danas ima crvenu kosu, ona je u stvari plavuša sa prodornim plavim očima, i taplava kosa i plave oči se stalno javljaju zajedno sa ovim stvarima, recimo svi oni koji su biliuključeni u Projekat “Monarh” bili mahom plavokosi sa plavim očima.I tako ja odoh kod nje da razgovaram o tim ritualima koje je izvodila i ona mi je onda ispričala sve uvezi satanističkih rituala koji su se održavali u Balmoral-u u kojima, znaš, - žrtvuju i ljude, kao i onihu Kraljičinoj Palati u Škotskoj a takođe i u dvorcu Glames (Glames Castle) koji su Fritz Springmeierand Cisco Wheeler pomenuli u njihovoj knjizi ("Mančurijski Kandidat"-prim.prev.)Ja sam sve ovo već ranije bio čuo iz drugih izvora a onda na kraju Arizona reče kako u stvari sveovo nije ono najbizarnije što se inače redovno događa. Ja pomislih - pa zar ima išta bizarnije od togada britanska kraljica žrtvuje djecu!? A onda ona reče da kada krv počne da teče - oni sepreobražavaju - u reptile. U toj reptilskoj formi oni izgledaju naravno totalno drugačije, recimo npr.kraljičina majka, znam da zvuči smiješno, ali u svojoj fizičkoj formi ona je jedna 99 godišnja starica,tj. u ovom našem trodimenzionalnom realitetu.Onda me je zvala jedna gospođa iz Amerike koja je predsjednik organizacije po imenu "Roditeljiprotiv ritualnog nasilja". Razgovarao sam s njom ne o reptilima - nego o ritualnom nasilju naddjecom u Americi a onda ona reče: "znate, najmanje 12 mojih klijenata mi je reklo da su vidjeliučesnike tih ritala kako se probražavaju u reptilsku formu"!? Onda je dodala da je mislila da se toovi u stvari preoblače tj. maskiraju u reptilska bića - da bi zbunili žrtve.I kad sve ovo saberemo, Rick, sve ove informacije koje se pojavljuju pogotovo od kako sam japočeo javno da govorim i pišem o tome, sve više i više ljudi mi prilazi sa povjerenjem i priča osvojim ličnim iskustvima. Shvatili su da napokon mogu nekome to da kažu, jer naravno, ono štovečinu sprečava da kažu ono što znaju je pomisao:"pa ko bi mi povjerovao ovako nešto"!?I stvarno je interesantno ali i ovo je istinita priča koja sumira sve kako su se stvari odvijale. Kada jemoja knjiga "Najveća Tajna" taman bila u štampariji nazvao me je jedan momak iz Amerike, on jebio jedan od onih koji su pročitali ostale moje knjige i pitao me je kad će moja najnovija knjiga daizađe iz štampe. Ja sam mu rekao da se upravo štampa, on me je upitao o čemu se radi a ja samodgovorio kako je najbolje da on to pročita, jer unutra ima dosta bizarnih stvari koje kad bih murekao - mislio bi da sam lud.Tako, u svakom slučaju, nastavimo mi da pričamo i nakon 5-10 minuta razgovora on reče: "Hej,sigurno ćeš misliti da sam lud, al jesi li ikada sreo ikoga ko viđa ove koji su na visokim pozicijamavlasti kao npr. Bush, Gorbačov, Kissinger itd. da se u nekim momentima preobraze u reptile!? Japomislih, zaboga - pa ne valjda još jedan. Upitah ga zašto me je to pitao, a on reče - "zato što ja tostalno viđam, kad god se pojave na televiziji - ja ih vidim kako na momente dobiju reptilsku formu.Tako se ova priča stalno nastavlja. Ne mogu se sjetiti kako se tačno zove ali nedavno samintervjuisan na jednoj radio-stanici od strane čovjeka koji se bavi reverzibilnim govorom ("reversespeech"), jesi li kad čuo za to?6
 • 7. Martin: Da, naravno. Icke: Da, on je htio da razgovara samnom o tome kada su snimili Ken Bacon-a - sjećaš li se, to jeonaj koji je bio predstavnik za štampu Pentagona za vrijeme rata na Kosovu, tako kada su vrtiliunazad ono što je on rekao - dobili su nešto što nisu znali da objasne, pa su mene pitali. Jasno kodan on je na jednom od svojih brifinga za štampu doslovno rekao: "Mi smo ljudi reptilskog porjekla imi imamo ovdje svoje vlastite planove", ja zamalo nisam pao sa stolice kad sam ovo čuo, jer to jeupravo ono o čemu ja stalno govorim. Još uvijek čuvam traku sa ovim snimkom. Tako, postoji nešto u svemu ovome što može da posluži kao ključ za razumjevanje kako i odakleoni kontrolišu ovaj svijet, i ja bih ovdje sa sigurnošću mogao da sugerišem da gledajući u sve teKissinger-e, Bush-eve, Rockefeller-e, Rothschild-e itd. mi,u stvari, možemo samo da vidimo kakoizgleda trodimenzionalni, fizički izraz svijesti i manipulacije koja potiče iz četvrte dimenzije. I tiIlluminati su samo, u stvari, trodimenzionalni odraz onih koji kontrolišu ovu planetu iz četvrtedimenzije.Interesantno je ako se vratimo unazad i pratimo kako se pojavila bijela ljudska rasa na Bliskom iSrednjem Istoku, zajedno sa ovim porodičnim lozama unutar nje, pa uzmemo neki od tih narodakao npr. Feničane. Oni su slavili Svetog Đorđa iz Cappadocia-e (današnja Turska) za koga su tvrdilida je ubio zmaja. I kad su Feničani stigli na prostore današnje Britanije, negdje oko 3000 pne. iosnovali ovo što danas zovemo britanskom kulturom, Sveti Đorđe iz Cappadocia-e je postao - SvetiĐorđe iz Britanije.Drugo božanstvo koje su Feničani obožavali je bio Sveti Mihajlo za kog se govorilo da je bacio zmajasa stijene u ambis, tako da se ta borba sa zmajevima stalno ponavlja u legendama.Druga stvar koju sam povezao u knjizi "Najveća Tajna", i sve više i više ljudi počinje u zadnjevrijeme da se bavi time, je i veza između Marsa i Zemlje. Čini se da je ta kataklizma koja je uništilaveći dio Zemlje i o kojoj postoji dosta geoloških nalaza, kao i raznih zapisa i legendi, uništila ono štose podrazumjevalo pod Atlantidom. Izgleda da je neka vrsta nebeskog tijela skoro uništila Mars.Upravo čitam neke knjige koje su u stvari zbirka do sada sakupljenih podataka o Marsu i stvarnopostoji dovoljno dokaza da je Mars nekada bio planeta sa atmosferom veoma sličnoj zemljinoj, i to ubliskoj prošlosti, možda prije nekih 20 000 ili čak 10 000 godina. Ja mislim da je bila jedna jaka vezaizmeđu civilizacija na Marsu i Zemlji, i kada je ta kataklizma razorila Mars, preživjeli Marsovci sumogli vrlo lako postati ono što danas zovemo bijelom rasom koja je na kraju pojavila kao samerska,egipatska ili neka druga kultura, jer interesantno je da postoji očigledna veza njihovih simbola,božanstava i legendi sa planetom Mars. Čini mi se da se ovdje krije nešto što bi moglo da bude odvelikog značaja. Interesantno je i ono što Arizona Wilder govori u vezi svoje obuke i treninga u izvođenju tih rituala,ona je vjerovatno bila kao i Cathy OBrien nešto kao programirani robot, u stvari, ona kaže da ječula iz par pouzdanih izvora da su ljudska bijela i reptilska rasa u nekoj vrsti međusobnog rata vrlo,vrlo dugo i to ne samo na ovoj planeti, kao i to da ti reptili žele da kontrolišu ljudsku plavokosugenetsku liniju sa plavim očima zbog toga što oni imaju nešto u krvi što je ovima potrebno da biodržavali svoju trodimenzionalnu formu koja je slična ljudskoj. Da li je ovo tačno ili ne ja ne mogu sa sigurnošću da tvrdim ali kad vidimo da ovi potpunomeđusobno nepovezani izvori ponavljaju stano jednu te istu stvar, govoreći o učešću elite u timritualima, tj. da su mnogi od najpoznatijih američkih političara, biznismena, bankara kao i britanskakraljevska familija, jednostavno ovisni od toga tj. oni moraju redovno da piju krv a posebno iadrenalin koji ulazi u ljudsku krv u momentu samog čina žrtvovanja čovjeka. I to je jedna stvar kojase neprekidno ponavlja i stalno je vezana sa ovim porodicama, kad ih pratimo kroz istoriju.Razgovarao sam i sa mnogim psiholozima koji su radili sa ljudima koji su nekako preživili ove ritualetj. pokušavali da ih povrate u normalan život nakon doživljenih trauma, i oni su mi rekli kako su čuliod tih svojih pacijenata da su božanstva koja se stalno pominju za vrijeme tih rituala ista ona kojasu nekad davno obožavali Babilonci kao i Feničani. 7
 • 8. Tako, po meni, Najveća Tajna je u stvari to da se jedna vanzemaljska rasa ukrstila sa ljudskomkreirajući na taj način jednu posebnu hibridnu lozu kroz koju oni mogu da djeluju iz dimenzije kojaje odmah do naše i da odatle kontrolišu ovu planetu već možda i par stotina hiljada godina.Ta vrsta kontrole je skoro perfektna jer dolazi iz druge dimenzije dok istovremeno većina pripadnikaljudske rase nije ni svjesna postojanja drugih dimenzija.I to zataškivanje saznanja o drugim dimenzijama, zataškivanje saznanja o pravoj suštini života,prirodi frekvencija i vibracija, kao i vječnoj prirodi same svijesti; to je i razlog zašto je ovaorganizacija tj. Illuminati osnovala sve ove religije, naravno, da bi se ova saznanja napravilanepristupačnim za ljude, da bi se zataškivala hiljadama godina tako da oni mogu mirno da naskontrolišu sa jednog nivoa egzistencije koga velika većina nas uopšte nije svijesna. Može li se uopšteostvariti bolji način kontrole, nego što je ovaj? Martin: Dobro. Par pitanja mi je palo na pamet u vezi ovoga što si upravo rekao. Ovo možda i nijepitanje ali interesuje me koliko je sve ovo u stvari vjerodostojno, tj. jesi li imao kakvih problema uvezi toga.Čini mi se da ipak postoji neka božanska sila koja nadgleda ovu planetarnu tranziciju. Šta bi moglireći onim čitaocima koji su očajni zbog beznadežnosti svoje pozicije u rukama ove elite. Icke: Dobro, ovo je malo teže pitanje, ali prvo ću odgovoriti na ovo u vezi moje vjerodostojnosti.Da budemo načisto, apsolutno me nije briga šta neko misli o meni i onome čime se ja bavim. Onošto ja istinski želim je da otkrijem šta se u stvari događa, tako da se to može da zaustavi, i istinskimislim da svako ima pravo da čuje sve informacije a ne samo one koje ga navode na pogrešnezaključke. Ja sam sa emocionalno ogradio od toga kako će ljudi ovo da prime, jer da nisam,jednostavno bih poludio.Ljudi imaju pravo da vjeruju u šta god hoće da vjeruju, što uključuje i njihovo pravo da odbace sveovo što sam rekao. Sa tim se slažem, ali ono sa čim se ne slažem je onemogućavanje komunikacijekao i zataškivanje informacija. Znači, to kako će ljudi ovo da prihvate zavisi od njih samih, mogu dase slože sa svim ovim što sam rekao, sa nekim dijelom toga ili jednostavno da sve odbace. To je svedo njih samih. Meni je najbitnije im se makar omogući pristup informacijama ove vrste.Uostalom već sam prošao cijeli svijet govoreći o ovome a i moja knjiga "Najveća Tajna" je većdoživila drugo izdanje, jer je interes ljudi izvan svih očekivanja. Ono što začuđuje je i reakcijamnogih ljudi koji su me slušali na raznoraznim tribinama po svijetu, većina se u prvom momentuzaprepasti pa ukoliko se zadrže dovoljno dugo da čuju i fakte, onda malo po malo cijela stvar impolako počinje da postaje logična. To je zbog toga što ja nikada ne kažem: ja tvrdim ovako je ilonako je, ja prezentiram informacije o onome šta se događa, šta se nekim ljudima dešava, pa ondapovezujem sve to kroz cijelu istoriju. Ovdje imamo jedan slučaj koji traži odgovor, nešto se ipakdogađa. Ono što me razočarava je da i neki od onih koji se bave istraživanjem kojekakvih konspiracija istalno pričaju o zataškivanju informacija istovremeno pokušavaju da zataškaju ove informacije kojeja prezentiram, jer im se one sad ne sviđaju. To je stvarno nevjerovatno, Rick, ljudi stalno govore o slobodi i stalno ponavljaju: "ŽivjelaSloboda", a istovremeno ne razumiju šta je to. Ako dovoljno dugo razgovaraš s njima, vidjećeš daoni u stvari ne žele slobodu. Oni bi u stvari htjeli samo da zamijene jednu stvar koja im jenametnuta, drugom koja će, naravno, takođe da bude nametnuta. Vidiš, kad gledamo npr. onaj Hrišćanski patriotski pokret, koji je meni inače bio dosta simpatičanjer su oni pokušavali da objelodane jedan dio cijele ove zavjere, ali znaš, ja u stvari ne vidim razlikuizmeđu kulture i misli nametnute od strane Iluminatija sa drugom namentnutom kroz: Jedna nacijapod jednim bogom, jer prvo pitanje koje se nameće je: o kom/čijem bogu razgovaramo? Njihova je,naravno, hrišćanska verzija boga. Tako ja smatram to veoma tužnim što se na toj strategiji «Podijeli- pa vladaj» bazira cijela kontrola manjine nad većinom kroz cjelokupnu ljudsku istoriju, a da to nikone može da uvidi a kamoli poduzme nešto. Što je najsmješnije, čak su se i oni koji proučavaju sveovo, međusobno podjelili. Najžešći napadi na mene nisu došli od strane čitalaca, nego upravo onih8
 • 9. koji sebe smatraju konspiratolozima. Znaš, ako se mi družimo, mi ne moramo u svemu da sesložimo, pa kakav bi to dosadan svijet bio kad bi svi isto razmišljali.Mi smo multidimenzionalna bića . Mi imamo jedan dio svjesti koji je u direktnoj vezi sa našimfizičkim bićem u njegovoj trodimenzionalnoj formi, ali mi istovremeno egzistiramo i u svim drugimdimenzijama. Mi smo sve što jeste, sve što postoji, znaš, svako od nas je energetski dio te jedne teiste svijesti, jedne cjeline. U knjizi «...i istina će vas osloboditi» već sam sugerisao da mi najvjerovatnije živimo ufrekvencijama kontrolisanom zatvoru i da nas nekako ta vibraciona mreža nabačena na ovu našuplanetu sprečava da se povežemo sa višim nivoima našeg multidimenzionalnog «Ja».Sam centar kontrole, odnosne manilupulacije čovječanstva, čini se da je smješten u 4-toj dimenziji, ida oni odatle upravljaju. Naravno, ja ne kažem da su sva ta reptoidna bića negativne prirode, imadosta ljudi koje tvrde da su imali i pozitivna iskustva sa nekima od tih individua, a inače ni ne volimna sve da gledam u crno-bjeloj tehnici.Ono u šta sam postao siguran je da se taj dio 4-te dimenzije, ta tzv. «iluminati svijest» hraniemocionanom energijom sa ovog našeg nivoa, pogotovo na frekvencijama koje mi emitujemo kadsmo u stanju straha i neizvjesnosti, osjećaja krivice, osjećaja mržnje i agresivnosti. Odatle kad onikreiraju raznorazne događaje koji izazivaju takva stanja kod nas - oni nas jednostavno pretvore uneku vrstu baterije. Kad god se bojimo nečega, mi emitujemo specifičnu emocionanu energiju -kojom se oni hrane.Postoji takođe jedan institut u Americi (Institute of HeartMath) gdje su čak izmjerili frekvencijeraznih emocija i pokazali kako je frekvencija straha vrlo niska i spora dok je npr. frekvencija kojuemitujemo u stanju ljubavnog zanosa mnogo brža i jača.Vrlo je bitno da ovo dobro razumijemo, jer kad čovjek stalno živi u neprestanom strahu i stalnoemituje te vrste frekvencija, on ne može da dođe u kontakt sa svojim višim oblikom svijesti, koji jepo svojoj prirodi funkcioniše na drugoj, višoj frekvenciji. To je isto kao što ne možemo na televizoruili radiju da gledamo ili slušamo dva programa u isto vrijeme, jer su oni na različitim talasnimdužinama.U suštini, dok kod smo u ovoj našoj fizičkoj formi uronjeni u realitet baziran na emocijama straha,dotle smo vibracionalno isključeni i odvojeni od realnih potencijala koje bi imali kad bi se uspjelipovezati sa onim drugim dijelom naše svjesti, koji potiče sa mnogo višeg nivoa. I sad se postavlja pitanje, pa dobro kako da izađemo odavde? Gdje su «dobri momci»? Gdje su onikoji će nam pomoći? Problem je da postoji vibracioni procjep između nas i njih. Oni jednostavno,operišu na mnogo višim frekvencijama koje su rezultat njihovog stanja svijesti i mi u stanju kakvomjesmo ne možemo da uskladimo naše frekvencije sa njihovim, da bi mogli uopšte da ih «čujemo».Jedini način da se uskladimo sa njima je da se oslobodimo straha, time bi se oslobodili i ove našetrodimenzionalne iluzije. Martin: Ti često koristiš pojam «problem-reakcija-solucija». Možeš li da to objasniš pošto ima dostaonih koji ne znaju o čemu se radi? Icke: To je najsnažnija tehnika za manipulaciju narodnih masa koja se koristi tokom nekolikohiljada godina da bi se omogućio njihov plan totalne centralizovane kontrole nad našim životima.Kosovo, Bosna i svi ostali izmanipulisani konflikti, bombardovanje vladine zgrade u Oklahoma City,mahnitanje ljudi s oružjem po cjelom svijetu, pucnjave po školama, sve su to klasični rezultati toga. Kada hoće da pojačaju kontrolu i uvedu mjere kojima se ljudska prava drastično smanjuju, oni prvikreiraju neki problem, onda sačekaju reakciju, pa na kraju sprovedu ono što su zamislili kao«soluciju», odnosno rješenje tog problema. 9
 • 10. Ako uzmemo npr. bombardovanje zgrade James P. Murah u Oklahoma City, u samo 24 sata poslijetog događaja tzv. Antiteroristički zakon je odobren od strane američkog kongresa, čime su ljudskaprava drastično reducirana.Kad malo dublje posmatramo ove događaje za koje je krivica svaljena na one koji nisu imali nikakveveze sa tim, prvo što postaje jasno je da su u stvari te probleme kreirali oni koji su smislili i sproveliove zakone. Martin: Šta je to, u stvari, njihov konačni cilj? Icke: Ja već odavno izučavam područje svijesti entiteta iz 4te dimenzije, i još uvijek pokušavamda saznam šta je njihov krajnji cilj. Čini se da su oni nekako i sami sebe zarobili u tom realitetu gdjejesu, i da odatle ne mogu nikako da naprave neki veći progres. Oni grčevito pokušavaju da održekontrolu kroz tu manipulaciju strahom i ko god se koristi strahom da manipuliše druge, i sam jenekako zahvaćen tom vrstom frekvencija i tako ne može da ostvari nikakav napredak. Njima jejedino preostalo da održavaju taj status quo, i tako obezbjede svoju egzistenciju sve dotle dok se mine počnemo da budimo, čega se oni najviše boje.Ako uzmemo npr. ove njihove «agente» u našoj 3-ćoj dimenziji tj. grupu Iluminati, njih nema tolikopuno ali su nevjerovatno dobro organizovani i mahom sve drže pod kontrolom jer su organizovaliovaj sistem na principu piramide. Tako su zaposjeli pozicije na vrhu bankarske, političke, poslovne,medicinske itd... piramide i odatle upravljaju ljudskim masama, koje naravno drže u totalnomneznanju, tako da te mase ljudi sprovode njihove planove stavljajući sami sebi omču oko vrata, a datoga nisu ni svjesne. Oni jedino tako i mogu da upravljaju. Zato ja taj njihov princip «podjeli - pavladaj» od vitanog značaja, za njih.Mi smo postali nešto kao stoka, koja samu sebe čuva i ne dozvoljava nikome da bude drugačiji, akamo li da napusti stado. Ko god izrazi drugačije mišljenje, ili se drugačije ponaša, vrlo brzo budeizložen napadu drugih, koji ga počnu ili ismijavati ili kažnjavati na bezbroj mogućih načina.Tako su ovi što sjede na vrhu piramide uspjeli izmanipulisati mase da se ove neprestano međusobnodijele, tuku, ratuju itd.Mislim da je njihov trenutni cilj zavođenje Novog svjetskog poredka ondnosno totalne kontrole krozjednu centralizovanu vladu, jednu banku, jednu valutu, jednu armiju, odnosno centralizaciju svega isvačega. Ta centralizacija vlasti je jedini način da ta manjina kontroliše veliku masu ljudi.Pogledaj npr. Evropsku zajednicu gdje trenutno nekolicina birokrata diktira zakone iz Brisela, kojimase mora povinovati cijela zapadna Evropa. Zakoni evropske zajednice nadjačavaju nacionalnezakone. Ako je neki nacionalni zakon neke od zemalja koje pripadaju zajednici u konfliktu sa jednimod zakona evropske zajednice, onda se on mora staviti van snage. Oni već imaju jednu valutu,jednu centralnu banku i armiju.Njihov idući ključni korak je mikročipovanje ljudske populacije. Oni su već odavno spremni i čekajumomenat kad budemo toliko kondicionirani – tj. kad počnemo gledati na njih kao na jednu dobruideju.Već odavno možemo da čujemo poruke tipa:«mikročipujte djecu odmah po rođenju, da se izgubi svaka mogućnost zamjene u porodilištu, ili da ihlako pronađete ukoliko ih neko otme, ili se izgube»...«Zar nije dobro imati sve vaše medicinske detalje na mikročipu, tako da ako vam se dogodi nekanesreća, doktori mogu da pročitaju vašu zdravstvenu istoriju itd. itd...»Sve sam ovo već svuda vidio kad sam putovao po svijetu, i ja na to gledam kao na dio procesanašeg pripremanja za to, uostalom već odavno mikročipuju životinje.10
 • 11. Od jednog naučnika, koji je radio za CIA-u, saznao sam da ti mikročipovi imaju mnogo više funkcijanego što nam se do sada govorilo. Navodno oni će preko odašiljanja kojekakvih signala odnosnofrekvencija moći i da manipulišu preko njih čovjekovu svijest, emocije i ponašanje. Ideja je dapretvore čovječanstvo u vrstu daljinski kontrolisanih robota. Mi smo sada u situaciji gdje se sadasamo čeka na momenat kada će ti čipovi uz pomoć «problem-reakcija-solucija» biti nametnutisvakom ljudskom biću na ovoj planeti. Martin: Rekao si mi da si ipak primjetio kako se ljudi polako počinju da bude? Icke: Čini se da postoji jedan vremenski ciklus i mi se sada približavamo njegovom kraju, to je ustvari bolje rečeno - vibracioni ciklus, po načinu njegovog djelovanja na ovu planetu i na nas, on imaosobinu - duhovnog budilnika. Te vibracije počinju polako da bude ljude iz dugogodišnjeg transa. Znajući za ovo, Iluminati su već odavno pripremili novu zamku - to je tzv. «New Age movement»,religija «novog doba» čime pokušavaju one koji su počeli duhovno da se bude opet odvedu na sljepikolosjek.«Koncetriši se samo na pozitivne stvari, ukoliko vidiš nešto negativno - to ti sam u stvari projiciraš,obavij se plaštom svjetlost i ljubavi itd...»- da ovca ne bi primjetila kad dođe vrijeme za guljenje kože. Postoje dva načina da riješimo ovaj problem, mi možemo naći soluciju za ovo, ali po meni najboljinačin za rješavanje nekog problema je da se odstrani njegov uzrok. Uzrok svega ovoga je to štosmo se mi kao ljudska bića jednostavno - odrekli svoje moći. Mi već odavno ne razmišljamo svojomglavom sami za sebe, nego samo pratimo onoga ispred nas, bez ikakvog pitanja. I još insistiramo dai svi drugi rade isto tako. Znači jednom kad se postave određene norme, bilo pametne ilibesmislene, moralne ili nemoralne, moguće ili nemoguće, onaj koji ih je postavio, u stvari, upravljasvijetom, dok ostali samo prate. To se dešava zato što se većina ljudskih bića odrekla svoje lične sposobnost razmišljanja iindividualnosti – i živi svoj život u skladu sa diktiranim normama bez ikakve želje i nastojanja dapodvrgnu te norme vlastitoj analizi, i tako ih dovedu u pitanje. I to je u redu, to je takođe i lični čovjekov izbor, i ja to ne mogu da dovodim u pitanje. Međutim,problem je što ljudi koji podpadnu pod uticaj tih normi – očekuju i od svih ostalih da im sepodvrgnu. To je sada već stado stoke, koje čuva samo sebe dok ne dođe vrijeme za klanje, gdječobanu ne trebaju ni psi čuvari niti mora da troši pare - na ogradu. Tako su oni koji su nam postavilinorme uspjeli da naprave od nas ne samo ovce nego i pse za čuvanje ovaca, ne samo da su od nasnapravili zatvorenike - nego nas koriste i kao čuvare zatvora u kome se nalazimo. I samo na jedan takav način bilo je moguće da ta jedna mala grupa entiteta kontroliše ovaj svijettokom hiljada godina pa sve do ovog momenta. Po mom mišljenju samo tri stvari bi mogle dramatično da promjene ovo stanje: Prvo: kao individualna ljudska bića prvo se moramo osloboditi straha od toga - šta će drugi ljudi damisle o nama, jer ovdje se radi o zatvoru u kome većina ljudskih bića danas živi. Dok kod se bojimošta će drugi misliti o nama - mi ne živimo naš lični život u svom istinskom elementu, baziran naistini, mi živimo nečiju tuđu verziju našeg života u skladu sa onim što oni očekuju od nas, kako mitreba da se ponašamo. Tako lažemo sami sebe - a i ostale. Osloboditi se te vrste straha prvi jekorak za izlazak iz stada. Drugo: Moramo dozvoliti i drugima da ispolje svoju posebnu individualnost čak i ako se onarazlikuje od naše. To što drugi ne razmišljaju kao mi nije ništa loše. Kad prihvatimo druge onakvekakvi jesu – tada prestajemo biti psi čuvari ostatka stada. Treće: Održavanje ravnoteže tj. nepokušavanje nametanja svojih pogleda i stavova drugima, što biznačilo - i poštovanje slobodne volje drugih. 11
 • 12. Kad ne težimo tome da namećemo svoju volju drugima, naše stanje svijesti se mijenja, postižemoveću vibraciju i onda dolazimo u poziciju kada je moguće da se povežemo sa drugim, odnosno,ostalim fragmentima našeg multidimenzionalnog bića, koje je se manifestuje na jednom drugom,višem nivou svijesti – a istovremeno je oduvijek bio dio nas samih, samo što mi toga već veomadugo - nismo bili svjesni. Krajwww.galaksija.com12