Ponovna povezavaPonovna povezavaponovna povezava zivimo povezanireconection, ponovna povezava»To emur sem nadel ime ponovn...
help of re-connection can work with these new levels of light and information, and these newlevels of light and informatio...
Reconexión Personal nos ayudará a alentar y apoyar a nosotros para que podamos avanzarmás rápido y realizar su propósito d...
proces optovné pipojení k vesmíru, který umožuje Rekonektivní Léení. Tento ozdrvljenja aevoluní frekvence vibrace novou ší...
Zdravljenje s ponovno povezavo nam pomaga, protože o sob hitreje obnavljajo naše Celice.Ve da Sé izboljša naše zdravstveno...
Z zdravljenjem s Ponovno povezavo lahko pomagamo tudi živalim.Riconnessione"Questo è ciò che ho messo il nome di riconness...
Ebenen von Licht und Information sind diejenigen, die uns wieder zu ermöglichen. "Dr.. Eric PearlRe-Verbindung kann auf zw...
of 7

Ponovna povezava<br />Ponovna povezava

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponovna povezava<br />Ponovna povezava

  • 1. Ponovna povezavaPonovna povezavaponovna povezava zivimo povezanireconection, ponovna povezava»To emur sem nadel ime ponovna povezava zivimo povezani (ang. The Reconnection), niimaginarno. Resninost njenega obstoja se je jasno izkazala tudi v znanstvenih laboratorijih.ponovna povezava reconnection je krovni proces ponovnega povezovanja z vesoljem, kiomogoa zdravljenje s ponovno povezavo. Ta ozdrvljenja in evolucijske frekvence vibrirajo nanovi pasovni širini in se prenašajo k nam skozi spekter svetlobe in informacij, ki ga na Zemljiše ni bilo. S pomojo ponovne povezave lahko sodelujemo s temi novimi ravnmi svetlobe ininformacij in te nove ravni svetlobe in informacij so tiste, ki nam omogoajo, da se ponovnopovežemo.«dr. Eric PearlPonovno povezavo lahko izkusimo na dva naina:Zdravljenje s ponovno povezavo (Reconnective Healing®) inOsebno ponovno povezavo (The Reconnection™).Razlika med njima je v namenu in v postopku;Zdravljenje s ponovno povezavo nam pomaga, da se hitreje obnavljajo naše celice in da seizboljša naše zdravstveno stanje oziroma se v loveškem telesu ustvari popolno ravnovesjetako na fizinem kot tudi na ustvenem, mentalnem in duhovnem nivoju.Osebna ponovna povezava ponovno povezani pa nam pomaga, nas spodbuja in podpiratako, da se premaknemo in hitreje realiziramo svoj življenjski namen oziroma cilj. Da smobližje svojemu poslanstvu, naši resnini biti.Torej gre za dva procesa, ki skupaj v svojem bistvu tvorita harmonino celoto ter namprinašata zdravje in razvoj.Z zdravljenjem s Ponovno povezavo lahko pomagamo tudi živalim.Reconnection"This is what I put on the name of reconnection (the CPC The Reconnection), not imaginary.The reality of its existence has been clearly proven in scientific laboratories. Reconnection isthe umbrella process of reconnecting to the universe, which allows Reconnective Healing.This ozdrvljenja and evolutionary frequencies vibrate the new bandwidth and transmitted tous through the spectrum of light and information that we on Earth have not been. With the
  • 2. help of re-connection can work with these new levels of light and information, and these newlevels of light and information are the ones that allow us to reconnect. "Dr.. Eric PearlRe-connection can be experienced in two ways:Reconnective Healing (Reconnective Healing ®) andPersonally, reconnecting (The Reconnection ™).The difference between them is in the purpose of the proceedings;Reconnective Healing helps us to more quickly restore our cells and to improve our state ofhealth or in the human body creates a perfect balance of both physical as well as emotional,mental and spiritual level.Personal reconnection us help encourage and support us so that we move faster and realizetheir life purpose or goal. That we are closer to our vision, our true being.So there are two processes, which together essentially form a harmonious whole and bringus health and development.With Reconnective Healing can also help animals.Reconexión"Esto es lo que me puse el nombre de reconexión (PCCh La Reconexión), no imaginario. Larealidad de su existencia se ha demostrado claramente en laboratorios científicos.Reconexión es el proceso paraguas de volver a conectar con el universo, que permite que laSanación Reconectiva. Esta ozdrvljenja y frecuencias evolutivas vibrar el nuevo ancho debanda y transmitida a nosotros a través del espectro de luz e información que en la Tierra nohan sido. Con la ayuda de reconexión puede trabajar con estos nuevos niveles de luz einformación, y estos nuevos niveles de luz e información son las que nos permiten volver aconectar. "Dr.. Eric PearlRe-conexión puede ser experimentado en dos formas:Sanación Reconectiva (Sanación Reconectiva ®) yEn lo personal, volver a conectar (La Reconexión ™).La diferencia entre ellos radica en la finalidad de las actuaciones;Sanación Reconectiva nos ayuda a restaurar más rápidamente nuestras células y mejorarnuestro estado de salud o en el cuerpo humano crea un equilibrio perfecto tanto físico comoa nivel emocional, mental y espiritual.
  • 3. Reconexión Personal nos ayudará a alentar y apoyar a nosotros para que podamos avanzarmás rápido y realizar su propósito de vida o meta. Que estamos más cerca de nuestravisión, nuestro verdadero ser.Así que hay dos procesos, que en conjunto forman esencialmente un todo armonioso y nostraen salud y desarrollo.Con la Sanación Reconectiva también puede ayudar a los animales.Rekonekcija"To je ono što sam stavio na ime rekonekcije (CPK Rekonekcija), a ne imaginarni.Stvarnostsvog postojanja je jasno dokazano u znanstvenim laboratorijima. Rekonekcija je krovnaproces ponovnog u svemiru, što omoguava Rekonektivno iscjeljivanje. Ovo ozdrvljenja ievolucijske frekvencije vibriraju novi propusnost i prenose do nas kroz spektar svjetlosti iinformacija koje smo na Zemlji nisu bili. Uz pomo re-veze može raditi s tim novim razinamasvjetlosti i informacije, i ove nove razine svjetlosti i informacije su one koje nam omoguujuponovno. "dr.. Eric PearlRe-veza može doživjeti na dva naina:Rekonektivno iscjeljivanje (Rekonektivno iscjeljivanje ®) iOsobno, reconnecting (Rekonekcija ™).Razlika izmeu njih je u svrhu postupka;Rekonektivno iscjeljivanje pomaže nam da se brže vratiti naše stanice i poboljšati našestanje zdravlja ili u ljudskom tijelu stvara savršenu ravnotežu i fiziki, kao i emocionalne,mentalne i duhovne razine.Osobni rekonekcije nam pomoi potaknuti i podržite nas, tako da smo brže kretati i ostvaritisvoj život svrhu ili cilj. To smo bliže našoj viziji, naša istina bie.Dakle, postoje dva procesa, koji zajedno ine bitno skladnu cjelinu i donijeti nam zdravlje irazvoj.S Rekonektivnog iscjeljivanja takoer može pomoi životinjama.Optné"To je to, co jsem si na jméno pepojení (CPC Reconnection), nikoliv imaginární.Realita jehoexistence byla jednoznan prokázána ve vdeckých laboratoích. Reconnection je zastešující
  • 4. proces optovné pipojení k vesmíru, který umožuje Rekonektivní Léení. Tento ozdrvljenja aevoluní frekvence vibrace novou šíku pásma a pedány k nám skrze spektrum svtla ainformací, které jsme na Zemi nebyly. S pomocí optovného spojení mže pracovat s tmitonovými úrovnmi svtla a informací, a tyto nové úrovn svtla a informací, jsou ty, které námumožují znovu. "Dr.. Eric PearlRe-pipojení mžete zažít v dvma zpsoby:Rekonektivní léení (Healing Rekonektivní ®) aOsobn, znovu pipojit (The Reconnection ™).Rozdíl mezi nimi je v souvislosti s ízením;Rekonektivní léení pomáhá nám rychleji obnovit naše buky a zlepšit naše zdravotní stavnebo v lidském tle vytváí perfektní rovnováhu jak fyzické, tak emoní, mentální a duchovníúrovni.Osobní pepojení nám pomoci povzbudit a podpoit nás, takže jsme se pohybují rychleji arealizovat svj životní úel i cíl. To, že jsme se blíže k naší vizi, naše pravé bytí.Takže tam jsou dva procesy, které spolu v podstat tvoí harmonický celek a pinese námzdraví a rozvoj.S Rekonektivní Léení mže také pomáhat zvíatm.ponovna povezava ponovno povezani"K tomuto Cemur jehly IME ponovna povezava zivimo povezani (ang. The Reconnection), niimaginarno. Resninost njenega obstoja sob jasno izkazala tudi v znanstvenih laboratorijih.ponovna povezava reconnection za krovni Zápis ponovnega povezovanja vesoljem z, kiomogoa zdravljenje s ponovno povezavo. Ta ozdrvljenja v evolucijske Frekvence vibrirajo Nanovi pasovni širini v prenašajo k. nam sob skozi Spekter svetlobe v informacij, ki ga ni naZemlji SE Bilo. S pomojo ponovne Povezave lahko sodelujemo s Temi novimi ravnmisvetlobe v informacij v té Nových Ravni svetlobe v informacij ne. Tiste, nam ki omogoajoprotože ponovno povežemo se. "dr. Eric PearlPonovno povezavo lahko izkusimo na DVA Nacina:Zdravljenje s ponovno povezavo (Rekonektivní léení ®) vOsebno ponovno povezavo (The Reconnection ™).Razlika med njima nkdy v namenu postopku v V;
  • 5. Zdravljenje s ponovno povezavo nam pomaga, protože o sob hitreje obnavljajo naše Celice.Ve da Sé izboljša naše zdravstveno Stanje oziroma sob v loveškem telesu ustvari popolnoravnovesje tako na na fizinem kot tudi ustvenem, mentalnem v duhovnem nivojuOsebna ponovna povezava ponovno povezani pa nam pomaga, nas spodbuja v podpiraTako, da sob premaknemo v hitreje realiziramo svoj názvu življenjski oziroma cilj. Vzhledemk tomu, SMO bližje svojemu poslanstvu, Nasi resnini Biti.Torej gre ZA DVA PROCESA, ki skupaj v svojem bistvu tvorita harmonino celoto ter namprinašata zdravje v razvoj.Z jsou zdravljenjem s Ponovno povezavo lahko tudi pomagamo živalim.ponovna povezava ponovno povezan"Per questo ago Cemur ime ponovna povezava ponovno povezan (ang. The Reconnection),ni imaginarno. Resninost njenega obstoja per sé JASNO izkazala tudi v znanstvenihlaboratorijih. ponovna povezava ponovno povezani per krovni proces ponovnegapovezovanja vesoljem z, ki omogoa zdravljenje s ponovno povezavo. Ta ozdrvljenja inevolucijske Frekvence vibrirajo na novi pasovni širini in prenašajo k nam se skozi Spektersvetlobe in informacij, ki ga ni na zemlji še bilo. S pomojo ponovne Povezave lahkosodelujemo s Temi novimi ravnmi svetlobe in informacij in th Nove Ravni svetlobe ininformacij dom Tiste, nam ki omogoajo perché ponovno povežemo se. "dr. Eric PearlPonovno povezavo lahko izkusimo na DVA Nacina:Zdravljenje s ponovno povezavo (Reconnective Healing ®) inOsebno ponovno povezavo (The Reconnection ™).Razlika med njima mai v namenu postopku in v;Zdravljenje s ponovno povezavo nam pomaga perché se hitreje obnavljajo Naše Celice. Inda sé izboljša Naše zdravstveno Stanje oziroma se v loveškem telesu ustvari popolnoravnovesje tako na na fizinem kot tudi ustvenem, mentalnem in duhovnem nivojuOsebna ponovna povezava ponovno povezani pa nam pomaga, nas spodbuja in podpiraTako, da sé premaknemo in hitreje realiziramo nome svoj življenjski oziroma cilj. PoichéSMO bližje svojemu poslanstvu, Nasi resnini Biti.Torej gre za dva PROCESA, ki skupaj v svojem bistvu tvorita harmonino celoto ter namprinašata zdravje in razvoj.
  • 6. Z zdravljenjem s Ponovno povezavo lahko pomagamo tudi živalim.Riconnessione"Questo è ciò che ho messo il nome di riconnessione (CPC The Reconnection), nonimmaginaria. La realtà della sua esistenza è stata chiaramente dimostrata nei laboratoriscientifici. Riconnessione è il processo ombrello di riconnessione con luniverso, chepermette di Reconnective Healing. Questo ozdrvljenja e le frequenze evolutive vibrare lanuova larghezza di banda e trasmesso a noi attraverso lo spettro di luce e informazioni cheabbiamo sulla Terra non è stato. Con laiuto di ri-connessione può lavorare con questi nuovilivelli di luce ed informazione, e questi nuovi livelli di luce e informazione sono quelli che cipermettono di ricollegare. "il dott. Eric PearlRe-connessione può essere vissuta in due modi:Guarigione Riconnettiva (Reconnective Healing ®) ePersonalmente, ricollegando (The Reconnection ™).La differenza tra i due è lo scopo della procedura;Reconnective Healing ci aiuta a ripristinare più velocemente le nostre cellule e per migliorareil nostro stato di salute o nel corpo umano crea un equilibrio perfetto di fisico che a livelloemotivo, mentale e spirituale.Riconnessione personale ci aiutano incoraggiano e ci sostengono in modo da muoversi piùvelocemente e realizzare il loro scopo di vita o obiettivo. Che siamo più vicini alla nostravisione, il nostro vero essere.Quindi ci sono due processi, che insieme costituiscono essenzialmente un insiemearmonioso e portare noi la salute e lo sviluppo.Con Reconnective Healing possono anche aiutare gli animali.Reconnection"Das ist, was ich auf den Namen der Wiederanschluss (die CPC The Reconnection), nichtimaginär setzen. Die Realität seines Bestehens hat sich deutlich in wissenschaftlichenLabors bewährt. Reconnection ist der Dachverband Prozess der Wiederverbindung mit demUniversum, das Reconnective Healing ermöglicht. Diese ozdrvljenja und evolutionärenFrequenzen schwingen die neue Bandbreite und an uns übermittelt durch das Spektrum vonLicht und Information, die wir auf der Erde haben nicht gewesen. Mit Hilfe der Re-Verbindungkann mit diesen neuen Ebenen von Licht und Information zu arbeiten, und diese neuen
  • 7. Ebenen von Licht und Information sind diejenigen, die uns wieder zu ermöglichen. "Dr.. Eric PearlRe-Verbindung kann auf zweierlei Weise erfahrbar:Reconnective Healing (Reconnective Healing ®) undPersönlich Wiederanschluss (The Reconnection ™).Der Unterschied zwischen ihnen ist in den Zweck des Verfahrens;Reconnective Healing hilft uns, schnell wieder unsere Zellen und unsere Gesundheit zuverbessern oder im menschlichen Körper schafft eine perfekte Balance der physischen alsauch emotionale, mentale und spirituelle Ebene.Persönliche Wiederanschluss uns helfen, ermutigen und unterstützen Sie uns, damit wirschneller zu bewegen und zu realisieren ihr Leben Zweck oder Ziel. Dass wir näher anunsere Vision, unser wahres Wesen sind.So gibt es zwei Prozesse, die zusammen im wesentlichen bilden ein harmonisches Ganzesund bringen uns Gesundheit und Entwicklung.

Related Documents