GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICEUnitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al...
”In campania de fa ă, facem inspec ii sanitare la fântânile din gospodăriileț țoamenilor in scopul de a determina concentr...
of 2

Priboieni (ag) comunicat de presa

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Priboieni (ag) comunicat de presa

  • 1. GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICEUnitatea de Management al Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cuNutrien i”țCOMUNICAT DE PRESĂMinisterul Mediului şi Schimbarilor Climatice a organizat vineri,21 iunie 2013, oconferinţă de presă il comuna Priboieni jude ulț ARGEȘ, una dintre localită ilețvulnerabile la poluarea cu nitra i.țEvenimentul face parte din cadrul celei de-a cincea etape a Campaniei desensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cuNutrienţi”, i se derulează in celeș 87 localită i, din 34 judeţe incluse în proiect.țLa eveniment au participat1. Cristina Micu – serv. Avize, Autorizatii, Agentia pentru Protectia Mediului Arges2. Mihaela Dragusin – Sef serviciul exploatare, ABA Arges-Vedea3. Carmina Masgras - Agentia pentru Protectia Mediului Arges4. Cornelia Smarandoiu – Consiliul Judetean Arges5. Sorin Lupu – Primar comuna Priboieni6. Stefan Nicolau – Unitatea de Management a Proiectului, Ministerul Mediului siSchimbarilor Climatice7. Dana Popa – expert de mediu din cadrul USAMV Bucure tișPrin aceste ac iuni se dore te îmbunătă irea practicilor i comportamentelorț ș ț șindividuale, de familie i institu ionale în zonele rurale din România în ceea ceș țprive te gestionarea gunoiului de grajd i a de eurilor menajere, precum iș ș ș șcombaterea poluării cu nutrien i a apelor i solului i crearea premizelor pentru oț ș șagricultură durabilă.în cadrul acestei ac iuni s-au vizitat cateva gospodării şi s-au efectuat următoarelorțactivită i:ț• inspec ia sanitară a fântânii –s-a calculat scorul de risc;ț• testarea apei din fântână;• interpretarea rezultatelor privind calitatea apei în raport cu scorul de risc;Dana POPA- expert de mediu:B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti Tel: 004 021 408 9565 Fax: 004 021 317 0403 www.mmediu.ro
  • 2. ”In campania de fa ă, facem inspec ii sanitare la fântânile din gospodăriileț țoamenilor in scopul de a determina concentratia de nitra i si a avertiza în cazul ințcare aceasta depa este limita de 50mg/litru asupra calită ii apei. Oamenii trebuie săș țtie că dacă aceasta concentra ie depă este limita maxima admisă i dacă au inș ț ș șgospodărie batrani, bolnavi sau sugari, ace tia sa nu consume in niciun caz aceastașapă. Vrem să protejăm sursa de apă i să învă ăm oamenii să protejeze la rânulș țlor”.EXPER II de mediu au prezentat i au propus alternative la depozitarea corectă aȚ șgunoiului de grajd astfel incat dejec iile animalice sa nu patrunda in pânza freatica.ț”In cazul jude ului Arge si al comunei Priboieni am inteles ca există preocupare iț ș șîntelegere asupra acestui fenomen pe care dorim să îl combatem. Proiectul vine cu ni teșinvesti ii care se vor realiza cu 95%, fonduri asigurate de guvernul Romaniei si 5% dețconsiliul jude ean Arge pentru construc ia unei platform pentru depozitarea gunoiului deț ș țgrajd si a de eurilor menajere precum si pentru achizitionarea de utilaje de manipulare.ș( tractor, incărcator frontal, remorci, cisternă-vidanja, masina de impra tiat gunoi. Sperămșca in luna iulie a.c. sa putem preda amplasamentul către constructor iar in cel mult 4 lunicomuna Priboieni sa poată utiliza aceasta platformă”. a declarat Stefan Nicolau –Unitatea de Management a Proiectului, Ministerul Mediului si Schimbarilor ClimaticeCea mai importantă sursă de intoxicare cu nitraţi şi nitriţi o reprezintă apa din fântâni.În majoritatea comunelor şi satelor din România, apa din fântână este poluată cuaceastă substanţă provenită din depozitarea haotică a gunoiului de grajd şi a latrinelorneimpermeabilizate din gospodăriile oamenilor.În România peste 1.900 de localităţi sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi. .Câteva zeci dintre acestea sunt în Bazinul Hidrografic Arge - Vedeaș , unde existăzone sensibile la nitraţi pe tot spaţiul hidrografic.Nitraţii scad rezistenţa generală a organismului, iar consumul de apă poluată cuaceastă substanţă poate duce chiar la decesul sugarilor şi copiilor. În plus, nitraţii dinapă. pot provoca avorturi spontane sau infertilitate masculină.Limita sanitară maximă admisă pentru nitraţi în apa potabilă este de 50mg/litru, la fel ca în Uniunea EuropeanăPentru mai multe informatii despre proiect, vă rugăm să accesa ițwww.inpcp.ro,www.inpcp-campanie.ro,www.blog.inpcp-campanie.ro.http://www.facebook.com/CampaniaImpotrivaPoluariiCuNutrientiDIDI RUS0758102010B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti Tel: 004 021 408 9565 Fax: 004 021 317 0403 www.mmediu.ro

Related Documents