É a ciencia que estuda a poboación ou conxuntos de persoas.
Google define demografía como:
1. Estudo estatístico das pob...
A densidade de poboación é un indicador que expresa o número de
habitantes que residen/habitan nunha superficie (hab/km²)...
Taxa de Nat.
•Nacidos x 1000 / poboación total
•30 ‰ alta / 30 – 20 ‰ media / < 20 ‰ baixa
Taxa de Fecundidade
•Nº de ...
Taxa de masculinidade: nº de varóns x 100 / nº de mulleres
Taxa de feminidade: nº de mulleres x 100 / nº de varóns
Índic...
Fai clic na imaxe
1. Dinámica da poboación galega.
•Evolución demográfica histórica
positiva
•Transición mais tardía
•Crecemento continu...
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Distribuci%C3%B3n_de_la_poblaci%C3%B3n_de_m%C3%A1s_de_65_a%C3%B1os_en_E...
•Para obter a gráfica coa aplicación do IGE:
http://www.ige.eu/estatico/educacion/Representacion
s/R_graficas_7.htm#_sel...
Crecemento real da poboación = crecemento natural (vexetativo) + saldo migratorio
Entre 1860 e 1910 abandonaron Galicia c...
Migracións interiores vs migracións exteriores
Principais destinos
Vigo
A Coruña
Madrid
Barcelona
Biscaia
Aumento dos fluxos nos anos 60´s – 70´s
“Desarrollismo” ...
Causas
Recuperación da II G. M.
Reconstrucción de Francia e Alemaña
Crise da posguerra en España (da Autarquía
á Estab...
Historias de Galicia, “Sempre en Galiza”
Razóns para emigrar:
A estrema subdivisión da propiedade entre nós,
que deixa ...
100000
80000
60000
40000
20000
0
Santiago
A Coruña
Pontevedra
Vigo
Ourense
Lugo
Ferrol
1857
1900
1930
Pobo...
A CRUZ
1. Propiciou a perda das persoas máis cualificadas para o traballo.
2. Desequilibrios na estrutura de poboación p...
Os inmigrantes co seu traballo contribuíron de forma decisiva ao crecemento económico de España nos
últimos tempos. Adema...
En 2008 había 85618 inmigrantes, o que
representa o 2,92 % da poboación galega.
Cambio no saldo migratorio dende 2011
F...
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
of 38

PreseXeografía humana de galicia poboación

Presentación de Aula A poboación en Galicia. Comportamentos demográficos IES Cacheiras 2º Bach. Xª e Hª de Galicia
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PreseXeografía humana de galicia poboación

 • 1. É a ciencia que estuda a poboación ou conxuntos de persoas. Google define demografía como: 1. Estudo estatístico das poboacións humanas por estado e distribución nun determinado momento ou como a súa evolución histórica. 2. Taxa de poboación humana nunha determinada rexión ou país. "Na segunda metade do século unha clara recuperación na agricultura e na demografía era evidente, a estabilización social e política do país implica un aumento progresivo na demografía da zona"
 • 2. A densidade de poboación é un indicador que expresa o número de habitantes que residen/habitan nunha superficie (hab/km²). D = Poboación total / Superficie (Km²) Se D < 1 falamos dunha densidade extremadamente baixa. Se D de 1 a 25 é moi baixa Se D de 25 a 50 é baixa / D = 50 – 100 é media / D > 100 é alta
 • 3. Taxa de Nat. •Nacidos x 1000 / poboación total •30 ‰ alta / 30 – 20 ‰ media / < 20 ‰ baixa Taxa de Fecundidade •Nº de nados x 1000 / poboación enre 15 e 49 anos •Se + 150 ‰ alta / 150 – 75 ‰ media / - 75‰ baixa. Índice sintético de Fecundidade •Media de fillos x muller: + 3,5 alta / 3,5 – 2,1 media / - 2,1 baixa Taxa de mortalidade •Nº de falecidos x 1000 / poboación total •Se + 15‰ alto / 15 – 10 ‰ media / - 10 ‰ baixa. Taxa de Mortalidade Infantil •Nº de falecidos menores de 1 ano x 1000 / nº de nacementos •+ 50 ‰ alta / 50 – 25‰ media / - 60 baixa Crecemento natural vexetativo •Nº de nacementos – nº de defuncións Esperanza de vida •Sumatorio dos anos vividos / nº de individuos= media/ +70 alta /60-70 media / -60 baixa. Saldo Miggratorio •Inmigración – emigración (positivo = inmigración; negativo = emigración) Taxa de crecemento natural •TCN = Tn – Tm = ….‰ •+ 20 ‰ alta / 20 a 10‰ media / - 10 baixa/. Crecemento Real •É igual á suma de crecemento natural + saldo migratorio.
 • 4. Taxa de masculinidade: nº de varóns x 100 / nº de mulleres Taxa de feminidade: nº de mulleres x 100 / nº de varóns Índice de xuventude = poboación de 0 a 14 x 100 / Pob Tot. Índice de avellentamento = maiores de 65 anos x 100 / Pob Tot. Taxa de actividade = pob Activa x 100 / Poba Tot; m+ 16 ou entre 16 e 65 anos. Taxa de paro = Poboación Activa desocupada x 100 / pob. 16 – 64 Taxa de dependencia = ( 0-15) + (maiores de 65) x 100 / Pob. 16 a 64
 • 5. Fai clic na imaxe
 • 6. 1. Dinámica da poboación galega. •Evolución demográfica histórica positiva •Transición mais tardía •Crecemento continuo e moderado ate 1950. •Desaceleración: regresión dos 60´s – 70´s, emigración a Europa •Puxanza de Vigo e Ferrol •Crise Económica dos 80 (Petróleo 74) freo as migracións = retornos •Éxodo rural vs. Crecemento urbano (sobre todo no litoral) •Forte contraste Interior vs Exterior •Pirámide de sociedade terciarizada (70´s) “Desarrollismo español”.
 • 7. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Distribuci%C3%B3n_de_la_poblaci%C3%B3n_de_m%C3%A1s_de_65_a%C3%B1os_en_Espa%C3%B1a_(2005).png
 • 8. •Para obter a gráfica coa aplicación do IGE: http://www.ige.eu/estatico/educacion/Representacion s/R_graficas_7.htm#_self 1.Tempo (marcade 2013): filas 1 2.Sexo (arrastrade só sobre homes e mulleres): filas 2 3.Grupos de Idade (escollede de 0-4 a 85 ou mais): columnas 2 4.Espazo (escollede localidade, comarca ou provincia): filas 3 •Facede clic en ver gráfico, e a continuación, pirámides •Garda a imaxe para incluíla despois no POWTOON. É recomendable facer o mesmo cos datos da gráfica, da un “pantallazo” (Impr pant), recorta a gráfica (o paint te pode valer) e garda como jpg. • Atallo, para aforra tempo (non recomendable) podes facer a gráfica, só localidades, directamente a través da seguinte enlace: http://www.ige.eu/estatico/educacion/Xeografia/Estrutura/Actividade1.htm
 • 9. Crecemento real da poboación = crecemento natural (vexetativo) + saldo migratorio Entre 1860 e 1910 abandonaron Galicia case medio millón de persoas, unha cuarta parte da poboación total que existía. Neste primeiro momento emigran, principalmente, homes moi novos, o 50 % con idades comprendidas entre 15 e 25 anos. Causas Desequilibrio poboación – recursos. Retroceso da Industrialización. Proceso urbanizador tardio e lento (agás Vigo). Consecuencias Fortes desequilibrios territoriais. • Campo – cidade • Interior – litoral Éxodo rural e despoboamento. Reducción das taxas de poboación activa e aumento do avellentamento.
 • 10. Migracións interiores vs migracións exteriores
 • 11. Principais destinos Vigo A Coruña Madrid Barcelona Biscaia Aumento dos fluxos nos anos 60´s – 70´s “Desarrollismo” – Franquismo
 • 12. Causas Recuperación da II G. M. Reconstrucción de Francia e Alemaña Crise da posguerra en España (da Autarquía á Estabilización)
 • 13. Historias de Galicia, “Sempre en Galiza” Razóns para emigrar: A estrema subdivisión da propiedade entre nós, que deixa á morte dos pais tan gravado o pequeno patrimonio da familia, que o cupo de cada fillo apenas basta para subsistir un mes(...), non coñecendo mais profesión que a de labrador queda imposiblitado no punto no que se criou(...) a veciña casa do recén vido de América márcalle o rumbo que debe seguir para adquiri igual fortuna. Conde de San Juan. Emigracións voluntarias, Galicia Revista Universal de este Reino, 1-5- 1861. (trad.) Emígrase dos campos porque os gravámenes fiscais son moi altos; das cidades por a crise industrial e a carestía das subsistencias; emígrase por a tendencia dos propietarios a preferir a extensión das súas propiedades á intensidade dos cultivos; emígrase(...) por descontento moral, por inquedanza e desasosiego; por ignorancia para traballar mellor o solo patrio; por a acción da usura (...) por fame e por loucura, por necesidade e desexo de aventuras e por desesperación. Ricardo Goyanes Melgarejo. La emigración, Ilustración Gelega, Vigo, 20-1- 1912 (trad) Saída dende o porto de Vigo do vapor Serpa Pinto cara América
 • 14. 100000 80000 60000 40000 20000 0 Santiago A Coruña Pontevedra Vigo Ourense Lugo Ferrol 1857 1900 1930 Poboación galega urbana Censo Nº habs.Galicia %Galicia-España 1828 1585419 11,2 1860 1799224 11,5 1900 1950515 10,6 1930 2230281 9,4 O grande impacto migratorio comezará a partir de 1880 e duará ata 1930. A emigración masiva, acadaría a cifra de 1.488.509 emigrantes. Para dar unha idea da enorme "enxurrada", tal como a denomina algún autor, podemos citar que no ano 1912 saíron de Galicia 203.542 emigrantes, seguido de 1913 con 165.010 e 1920 con 163.465. A pesar de todo, ata 1910, as estatísticas non son do todo fiables, pois os estudos sobre o tema non foron quen de determinar a contía real dos galegos que emigraron “sen papeis” Migracións estacionais •No interior de España • Traballos agrícolas: sementa, recollida… Migracións campo - cidade • Cidades industrias galegas: Vigo, A Coruña, Ferrol • Principais cidades industriais españolas: Bilbao, Madrid e Barcelona Migracións exteriores •América: Arxentina e Cuba • Europa: Francia
 • 15. A CRUZ 1. Propiciou a perda das persoas máis cualificadas para o traballo. 2. Desequilibrios na estrutura de poboación por idade e sexo 3. Deu lugar a un descenso da poboación, non só polos que marcharon, senón polos fillos que deixaron de nacer. 4. Socialmente foi unha lacra que deu lugar á separación de pais e fillos, matrimonios, etc. Así, escoitáronse frases como "fillos sen pai", "terra sen homes" ou "viúvas de vivos". A CARA 1. Fixo posible o cambio e a introducción de novas formas de cultivo. 2. Melloráronse as economías de moitas familias, pois entraron importantes remesas de cartos que favoreceron a adquisición de terreos e a implantación de negocios. 3. Contribuiu dun xeito fundamental á redención dos foros. 4. Melloráronse as infraestructuras viarias de Galica, sobre todo as portuarias, sendo os portos da Coruña e Vigo os máis beneficiados. 5. Favoreceu o crecemento da banca coa instalación de corresponsalías en moitas vilas. 6. Foi factor determinante no movemento agrarista galego. Moitos dos seus líderes estiveron na emigración ou as súas campañas eran sustentadas con fondos aportados polos emigrantes. 7. No seo das sociedades galegas en América mantívose viva a chama do galeguismo, cando aquí non era posible a súa manifestación pública. 8. Impulsaron a cultura e o ensino en Galicia coa construcción de escolas, creación de asociacións culturais, publicación de periódicos,etc. 9. Favoreceu, en xeral, un cambio de mentalidade na xente.
 • 16. Os inmigrantes co seu traballo contribuíron de forma decisiva ao crecemento económico de España nos últimos tempos. Ademais, a chegada de estranxeiros freou o proceso de envellecemento da poboación, xa que entre eles predominan os adultos novos e as súas taxas de natalidade son superiores ás da poboación española. Este feito é importante desde o punto de vista de mantemento do sistema de pensións e seguridade social: coa chegada masiva de inmigrantes prodúcese unha diminución da porporción de poboación dependente, e un aumento do número de contribuíntes. En canto á integración social dos inmigrantes, a situación é moi diferente segundo os colectivos, pois algúns poden integrarse moito máis facilmente ca outros en función da súa lingua e a súa cultura. http://noespazoenotempo.webnode.es
 • 17. En 2008 había 85618 inmigrantes, o que representa o 2,92 % da poboación galega. Cambio no saldo migratorio dende 2011 Favorece o rexuvencemento. Aumenta taxas de natalidade e amplia o período de fecundidade. Portugal, Marrocos, Romanía e Brasil.

Related Documents