Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integr...
Nodarbības mērķis
Uzzināt :
1) kas ir projekts,
2) kā to nošķirt no citam aktivitātēm,
3) kas ir projekta dzīves cikls
4) ...
Kas ir projekts?
• Vārds „projekts” ir cēlies no latīņu vārda
projicere un nozīmē „veikt izmaiņas, izmainīt”.
Projekts ir...
• plānveidīgs,
• vienreizējs,
• kompleksu un savstarpēji saistītu darbu jeb
aktivitāšu kopums
• ar izvirzīt...
Projekts?
Projekta jēdzienu var skaidrot kā īstermiņa
mērķtiecīgu darbību, lai:
• radītu unikālu produktu
• vai pakalpojum...
Projekts NVO darbā
Atbilst organizācijas:
1) Mērķiem
2) Misijai
3) Uzdevumiem
4) Vīzijai
Kāpēc NVO realizē projektus?
• Lai darītu
• Lai darītu vairāk
• Dažādotu savus ieņēmumus
• Lai sasniegtu savus mērķus
NVO ieņēmumu spektrs Latvijā
«Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013», Latvijas Pilsoniskā Alianse
405,153
1,262,472
592
4,...
NVO finansētāji Latvijā
Valsts
Pašvaldības
Privātpersonas
Ārvalstu/ES finansējums
Valsts atbalsts
Tiešā veidā
• Deleģējumi (konkrēts uzdevums)
• Projektu konkursi (ar 100% vai daļēju LV
finansējumu)
• Val...
Pašvaldību atbalsts
Tiešā veidā
• Deleģējumi (konkrēts uzdevums)
• Projektu konkursi
• Pašvaldības izsludināti publiski ie...
Privātpersonu atbalsts
• Ziedojumi
• Dāvinājumi
• Granti
+
• Brīvprātīgais darbs
Ārvalstu finansējums
• Granti
• Projekti
Projekta pazīmes
• Mērķis - mērķiem ir jābūt sasniedzamiem
• Resursi - ierobežoti laikā un telpā
• Unikalitāte - visi proj...
Kas nav projekts?
• Atsevišķu pasākumu kopums, bez viena mērķa
• Viens uzdevums
• Rutīnas darbības
Projekta dzīves cikls
Visi projekti iziet šādu dzīves ciklu
1)iniciēšana
2)plānošana
3)īstenošana
kontrole
5)slēgšana4)kon...
Projekta plānošanas soļi
• Problēmas analīze
• Mērķu noteikšana
• Uzdevumu plānošana
• Resursu plānošana
• Kontroles plāno...
Kas ir projektu vadība?
• Prasmju kopums: pieredze, specifiskas
zināšanas gan par projekta jomu, gan projektu
vadību
• Rīk...
Projektu vadības struktūra
• Projekta iniciatoru grupa
• Projekta vadītājs
• Projekta komanda
Projekta iniciatoru grupas uzdevumi
• Mērķu un uzdevumu definēšana
• Projekta vadītāja noteikšana
• Projekta mērķu un uzde...
Projekta vadītāja uzdevumi
• Nodefinēt projekta apjomu
• Izstrādāt darāmo darbu sarakstu
• Izstrādāt projekta vadības shēm...
Problēmas apzināšana
• Pirms uzsākt projekta izstrādi, jāapzina:
1) Vai ir problēma?
2) Kam tā ir problēma?
3) Kādā veidā ...
Uzdevums
1) Katrs apdomā vienu problēmu
2) Uz lapas uzraksta atbildes uz jautājumiem
3) Pārrunājam
Problēmas koks
• Kad problēmas ir noteiktas, nākošais
uzdevums ir noteikt cēloņu un seku attiecības
starp tiem
• To vislab...
Kāds izskatās problēmas koks?
sekas
problēma
Uzdevums
1) Izvēlamies vienu problēmu
2) Sagatavojam koku
3) Norādām sekas un cēloņus
PALDIES PAR UZMANĪBU!
@providuslv
@agneselesinska
facebook.com/providuslv
agnese.lesinska@providus.lv
providus@providus.lv...
of 27

Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa

Agnese Lešinska, juriste. Prezentācija nodarbību cikla "Projektu vadība" ietvaros projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3" aktivitātē "Mentoringa programma"
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Government & Nonprofit      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa

 • 1. Prezentācija sagatavota mentoringa programmas ietvaros projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai – 3” ietvaros (līg.Nr.IF/2013/1.a/1), ko īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”’ sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta 75% apmērā no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% apmērā no valsts budžeta līdzekļiem. Prezentācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par mentoru programmas saturu atbild biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”. Mentoringa programma. Projektu vadība. 1.daļa Agnese Lešinska, juriste
 • 2. Nodarbības mērķis Uzzināt : 1) kas ir projekts, 2) kā to nošķirt no citam aktivitātēm, 3) kas ir projekta dzīves cikls 4) kā konstatēt problēmu
 • 3. Kas ir projekts? • Vārds „projekts” ir cēlies no latīņu vārda projicere un nozīmē „veikt izmaiņas, izmainīt”.
 • 4. Projekts ir... • plānveidīgs, • vienreizējs, • kompleksu un savstarpēji saistītu darbu jeb aktivitāšu kopums • ar izvirzītu mērķi, • kurš jāsasniedz noteikta laika, finanšu, personāla un citu ierobežojumu robežās • un kam piemīt projektam specifiskā darba organizācija.
 • 5. Projekts? Projekta jēdzienu var skaidrot kā īstermiņa mērķtiecīgu darbību, lai: • radītu unikālu produktu • vai pakalpojumu; • ierobežotā laika posmā; • ar ierobežotiem naudas līdzekļiem; • ar ierobežotiem personāla resursiem.
 • 6. Projekts NVO darbā Atbilst organizācijas: 1) Mērķiem 2) Misijai 3) Uzdevumiem 4) Vīzijai
 • 7. Kāpēc NVO realizē projektus? • Lai darītu • Lai darītu vairāk • Dažādotu savus ieņēmumus • Lai sasniegtu savus mērķus
 • 8. NVO ieņēmumu spektrs Latvijā «Pārskats par NVO sektoru Latvijā 2013», Latvijas Pilsoniskā Alianse 405,153 1,262,472 592 4,517,184 11,025,075 9,619,264 0 4,000,000 8,000,000 12,000,000 biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas saņemtie ziedojumi un dāvinājumi saņemtie mantojumi saņemtās dotācijas ieņēmumi no saimnieciskās darbības citi ieņēmumi
 • 9. NVO finansētāji Latvijā Valsts Pašvaldības Privātpersonas Ārvalstu/ES finansējums
 • 10. Valsts atbalsts Tiešā veidā • Deleģējumi (konkrēts uzdevums) • Projektu konkursi (ar 100% vai daļēju LV finansējumu) • Valsts publiski iepirkumi pakalpojumu iepirkšanai Netiešā veidā • Nodokļu atlaides
 • 11. Pašvaldību atbalsts Tiešā veidā • Deleģējumi (konkrēts uzdevums) • Projektu konkursi • Pašvaldības izsludināti publiski iepirkumi par noteiktu pakalpojumu izpildi • Netiešā veidā • Nodokļu atlaides (NĪN)
 • 12. Privātpersonu atbalsts • Ziedojumi • Dāvinājumi • Granti + • Brīvprātīgais darbs
 • 13. Ārvalstu finansējums • Granti • Projekti
 • 14. Projekta pazīmes • Mērķis - mērķiem ir jābūt sasniedzamiem • Resursi - ierobežoti laikā un telpā • Unikalitāte - visi projekti rodas no jaunām idejām un ir vienreizīgi, savdabīgi, radoši, ar jauninājumiem risinājumos! • Sastāv no dažādiem elementiem – plānošana, sagatavošana, īstenošana, novērtēšana • Kopprodukts -tos īsteno komanda un ir partneri
 • 15. Kas nav projekts? • Atsevišķu pasākumu kopums, bez viena mērķa • Viens uzdevums • Rutīnas darbības
 • 16. Projekta dzīves cikls Visi projekti iziet šādu dzīves ciklu 1)iniciēšana 2)plānošana 3)īstenošana kontrole 5)slēgšana4)kontrole
 • 17. Projekta plānošanas soļi • Problēmas analīze • Mērķu noteikšana • Uzdevumu plānošana • Resursu plānošana • Kontroles plānošana • Nobeiguma un atskaišu plānošana
 • 18. Kas ir projektu vadība? • Prasmju kopums: pieredze, specifiskas zināšanas gan par projekta jomu, gan projektu vadību • Rīku kopums: dokumentu veidnes, reģistri, atskaišu formas • Procesu kopums: loģiska sasaiste starp aktivitātēm, uzdevumiem, pienākumiem
 • 19. Projektu vadības struktūra • Projekta iniciatoru grupa • Projekta vadītājs • Projekta komanda
 • 20. Projekta iniciatoru grupas uzdevumi • Mērķu un uzdevumu definēšana • Projekta vadītāja noteikšana • Projekta mērķu un uzdevumu izvirzīšana • Projekta progresa pārraudzība • Kontrole pār finanšu līdzekļiem • Kontrole pār projektu mērķu sasniegšanu
 • 21. Projekta vadītāja uzdevumi • Nodefinēt projekta apjomu • Izstrādāt darāmo darbu sarakstu • Izstrādāt projekta vadības shēmu • Identificēt resursus vai budžetu • Izvērtēt projekta prasības • Identificēt un izvērtēt riskus • Identificēt soļus un pagrieziena punktus • Nodrošināt nepieciešamos resursus • Atskaitīties par projekta virzību
 • 22. Problēmas apzināšana • Pirms uzsākt projekta izstrādi, jāapzina: 1) Vai ir problēma? 2) Kam tā ir problēma? 3) Kādā veidā šī problēma tika konstatēta? 4) Vai varat to pamatot ar dokumentiem, izmantojot pētījumu rezultātus, statistiku u.c.? 5) Vai tā ir vietējas vai globālas nozīmes? + Kādēļ tieši Jūs risināsiet šo problēmu?
 • 23. Uzdevums 1) Katrs apdomā vienu problēmu 2) Uz lapas uzraksta atbildes uz jautājumiem 3) Pārrunājam
 • 24. Problēmas koks • Kad problēmas ir noteiktas, nākošais uzdevums ir noteikt cēloņu un seku attiecības starp tiem • To vislabāk atspoguļot problēmu kokā • Problēmu koks ir hierarhisks problēmu sakārtojums
 • 25. Kāds izskatās problēmas koks? sekas problēma
 • 26. Uzdevums 1) Izvēlamies vienu problēmu 2) Sagatavojam koku 3) Norādām sekas un cēloņus
 • 27. PALDIES PAR UZMANĪBU! @providuslv @agneselesinska facebook.com/providuslv agnese.lesinska@providus.lv providus@providus.lv +37167039251 PROVIDUS.LV cietusajiem.lv socialauznemejdarbiba.lv democracyoneday.com dzivotlatvija.lv korupcijas-c.wikidot.com

Related Documents