Profilaktiskais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem ...
Tiesiskais regulējums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pants nosaka: Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērn...
Tiesiskais regulējumsPašvaldība profilakses lietu iekārto un uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības progra...
Informācija par pašvaldību aptauju• 2011. gada nogalē Valsts policija informēja par pašvaldībām, kas nepilnīgi veic darbu...
Iestādes un institūcijas, kas sniegušasziņas par bērniem - likumpārkāpējiem• Valsts policija• Valsts probācijas dien...
Pašvaldību darbības nepilngadīgolikumpārkāpumu profilaksēVai tiek veikts likumpārkāpumu profilakses darbs, vai iekārtotas ...
Par profilaktisko darbu atbildīgāspersonas/ iestādes pašvaldībā• Sociālais dienests – 17 pašvaldības• Pašvaldības policija...
Kas iesaistās likumpārkāpumuprofilakses darbā?• Lielākajā daļā pašvaldību profilakses darbu veic sociālo dienestu darbini...
Cik profilakses lietu kopš 2010. gadaiekārtots pašvaldībā?• Lielākajā daļā pašvaldību šādu lietu ir no 1 – 5• Jelgavas pil...
Kādi ir likumpārkāpumu profilaksesrezultāti?• Liela daļa pašvaldību rezultātus vērtē visumā pozitīvi• Būtiskākie uzlabojum...
Iemesli un problēmas, kādēļ netiek veiktsprofilaktiskais darbs I• Lielākoties tiek norādīts uz vecāku nevēlēšanos sadarbo...
Iemesli un problēmas, kādēļ netiek veiktsprofilaktiskais darbs II• Grūtības nodrošināt medicīnisko palīdzību lielo attālum...
Priekšlikumi, lai nodrošinātu un uzlabotuprofilaktisko darbu I• Jāorganizē semināri un kursi speciālistu apmācībai par va...
Priekšlikumi, lai nodrošinātu un uzlabotuprofilaktisko darbu II• Profilakses darbs jāfinansē centralizēti,• Jānodrošina ve...
Noderīga informācija• Pagājušā gada nogalē beidzās Latvijas un Šveices sadarbības programmas realizētais projekts „...
Noderīga informācija• Latvijas Universitāte ar ESF atbalstu īsteno projektu “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtīb...
Sociālo dienestu speciālistu apmācība• VBTAI Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2012. gada...
Paldies par uzmanību! Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ...
of 18

Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās

Prezentācija konferencē "Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības". Konference notiek projekta „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai” ietvaros. Apakšprojektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai http://www.providus.lv/public/27403.html
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Profilaktiskais darbs ar nepilngadījagiem likupārkāpējiem pašvaldībās

 • 1. Profilaktiskais darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem pašvaldībās#prevencija // @providus
 • 2. Tiesiskais regulējums Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pants nosaka: Likumpārkāpumu profilakses darbu ar bērniem veic pašvaldība sadarbībā ar bērnu vecākiem, izglītības iestādēm, valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.#prevencija // @providus
 • 3. Tiesiskais regulējumsPašvaldība profilakses lietu iekārto un uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādā katram bērnam, kurš: izdarījis noziedzīgu nodarījumu un pirmstiesas izmeklēšanas laikā nav apcietināts; atzīts par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, bet sods nav saistīts ar brīvības atņemšanu; atbrīvots no kriminālatbildības; atbrīvots no ieslodzījuma vai soda izciešanas vietas; izdarījis Krimināllikumā paredzētās prettiesiskās darbības pirms 14 gadu vecuma sasniegšanas; vairāk nekā divas reizes izdarījis Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētās prettiesiskās darbības; ubago, klaiņo vai veic citas darbības, kas var novest pie prettiesiskas rīcības.#prevencija // @providus
 • 4. Informācija par pašvaldību aptauju• 2011. gada nogalē Valsts policija informēja par pašvaldībām, kas nepilnīgi veic darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem• VBTAI veica pašvaldību aptauju, • uzdodot detalizētus jautājumus par faktisko situāciju šajā jomā, • lūdzot minēt problēmas, kas traucē situācijas uzlabošanai, • lūdzot minēt priekšlikumus, kas ļautu uzlabot situāciju.• Pavisam tika aptaujātas 30 pašvaldības#prevencija // @providus
 • 5. Iestādes un institūcijas, kas sniegušasziņas par bērniem - likumpārkāpējiem• Valsts policija• Valsts probācijas dienests• Tiesa• Izglītības iestādes• Sociālais dienests• Bāriņtiesa• Ārstniecības iestāde• Pašvaldības policija• Domes administratīvā komisija#prevencija // @providus
 • 6. Pašvaldību darbības nepilngadīgolikumpārkāpumu profilaksēVai tiek veikts likumpārkāpumu profilakses darbs, vai iekārtotas profilakses lietas, vai izstrādātas sociālās korekcijas un sociālāspalīdzības programmas?• Lietas iekārtotas, programmas ir, darbs sākts – 19 pašvaldības• Sociālais dienests izstrādā programmu, lietu nav (SD trūkst darbinieku), profilaktiskais darbs iespēju robežās – 3 pašvaldības• Lietu un programmu nav, bet ir profilaktiskais darbs – 1pašv.• Nav lietu, jo nav bērnu, ar kuriem nepieciešams veikt profilaktisko darbu -1 pašv.• Nekā nav, bet viss uzsākts – 1pašv.• Darbs nenotiek, lietu un programmu nav – 1pašv.#prevencija // @providus
 • 7. Par profilaktisko darbu atbildīgāspersonas/ iestādes pašvaldībā• Sociālais dienests – 17 pašvaldības• Pašvaldības policija – Mārupes un Ventspils pilsētas pašvaldības• Starpinsitucionāla komanda – Rundāles un Dagdas novadi• Bāriņtiesa, sociālais dienests un sociālās aprūpes centrs – Aglonas novada pašvaldība• Novada sociālā pedagoģe – Krāslavas novada dome• Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība “Bērnu un jauniešu centrs” – Jelgavas pilsētas dome• Nav atbalsta institūcijas – Vārkavas novada dome#prevencija // @providus
 • 8. Kas iesaistās likumpārkāpumuprofilakses darbā?• Lielākajā daļā pašvaldību profilakses darbu veic sociālo dienestu darbinieki, sociālie pedagogi, pašvaldības policijas, valsts policija, bāriņtiesa, mediķi, izglītības iestādes, probācijas dienests, vecāki, ārsts – psihiatrs#prevencija // @providus
 • 9. Cik profilakses lietu kopš 2010. gadaiekārtots pašvaldībā?• Lielākajā daļā pašvaldību šādu lietu ir no 1 – 5• Jelgavas pilsētā – 142 lietas, Alūksnes novada pašvaldībā – 33 lietas, Jelgavas novadā – 27, Priekuļos – 24, Madonā – 21, Līvānos – 13• 1pašvaldība norādījusi, ka preventīvajā uzskaitē ir 17 bērni, bet lietas nav iekārtotas• 5 pašvaldības norādījušas, ka 2010. gadā lietas nav iekārtotas, jo nav bijis informācijas par šādiem bērniem#prevencija // @providus
 • 10. Kādi ir likumpārkāpumu profilaksesrezultāti?• Liela daļa pašvaldību rezultātus vērtē visumā pozitīvi• Būtiskākie uzlabojumi: nav atkārtotu likumpārkāpumu, atsāktas mācības, uzsākta sadarbība ar sociālo dienestu un psihologu, pārstājis klaiņot u.tml.• Norādīti arī tādi iemesli darba ar nepilngadīgo pārtraukšanai kā pilngadības sasniegšana, mācības citā administratīvajā teritorijā, pārcelšanās uz citu dzīvesvietu, ievietošana ieslodzījuma vietā• Rezultātus nevar novērtēt 9 pašvaldības#prevencija // @providus
 • 11. Iemesli un problēmas, kādēļ netiek veiktsprofilaktiskais darbs I• Lielākoties tiek norādīts uz vecāku nevēlēšanos sadarboties un problēmām ģimenēs,• Grūtības sadarboties ar bērnu, bērna neizpratne par šāda darba nepieciešamību,• Nav vadlīniju un metodikas, trūkst zināšanu,• Grūtības izveidot starpinstitūciju darba grupu,• Speciālistu trūkums pašvaldībā.#prevencija // @providus
 • 12. Iemesli un problēmas, kādēļ netiek veiktsprofilaktiskais darbs II• Grūtības nodrošināt medicīnisko palīdzību lielo attālumu līdz prakses vietām dēļ,• Skolas nesadarbojas, nedod informāciju, skolās nav sociālo pedagogu,• Bērns mācās citur, ir ārzemēs• Tiesībsargājošās iestādes nav devušas informāciju par bērniem, ar kuriem būtu jāstrādā ,• Pašvaldībā nav bērnu, ar ko būtu jāstrādā,• Darbu nav iespējams veikt finanšu trūkuma dēļ.#prevencija // @providus
 • 13. Priekšlikumi, lai nodrošinātu un uzlabotuprofilaktisko darbu I• Jāorganizē semināri un kursi speciālistu apmācībai par valsts līdzekļiem,• Normatīvajos aktos jāiestrādā klienta motivācijas mehānisms,• Normatīvajos aktos jāiestrādā nepieciešamība piedalīties darbā vecākiem un atbildība par nepiedalīšanos,• Jāpaplašina personāls skolās, kas strādā šajā jomā, jāveido bezmaksas pulciņi.#prevencija // @providus
 • 14. Priekšlikumi, lai nodrošinātu un uzlabotuprofilaktisko darbu II• Profilakses darbs jāfinansē centralizēti,• Jānodrošina vecāku apmācība, agrīnā diagnosticēšana, jāidentificē jomu pārklāšanās ,• Jāattīsta sadarbība ar citām iestādēm ,• Jāveicina Valsts policijas iesaistīšanās,• Sākumā jāstrādā ar vecākiem un skolu,• Katrā reģionā jāizveido motivācijas un ārstēšanas nodaļa no narkotisko vielu atkarības, jāveic atbilstošas izmaiņas likumdošanā.#prevencija // @providus
 • 15. Noderīga informācija• Pagājušā gada nogalē beidzās Latvijas un Šveices sadarbības programmas realizētais projekts „Bērnu un jauniešu likumpārkāpēju individuālās prevencijas īstenošana dzīvesvietās”• To realizēja Latvijas Pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar Valsts Policiju.• Projekta ietvaros izstrādātas rekomendācijas Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrādāšanai.• Ar sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas vadlīnijām un metodiku un nepilngadīgā profilakses lietas paraugu var iepazīties VBTAI mājas lapas sadaļā “Metodiskā palīdzība”: http://www.bti.gov.lv/lat/ metodiska_palidziba/nepilngadigo_likumparkapeju_uzvedibas_socialas_p#prevencija // @providus
 • 16. Noderīga informācija• Latvijas Universitāte ar ESF atbalstu īsteno projektu “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”• Detalizētāja informācija par projektu atrodama: http ://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/esf/socialaatstumtiba/#prevencija // @providus
 • 17. Sociālo dienestu speciālistu apmācība• VBTAI Valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2012. gadam ietvaros nodrošina Sociālo dienestu speciālistu apmācību • paredzēts veikt 30 stundu apmācību 100 pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem • izstrādāt vadlīnijas nepilngadīgo uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izveidei • apmācīt 100 pašvaldību sociālo dienestu darbiniekus, kas iegūs praktiski pielietojamas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības un uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrādāšanā.#prevencija // @providus
 • 18. Paldies par uzmanību! Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Rīga, Ventspils iela 53, LV – 1002 Tālrunis: 67359128, fakss: 67359159 E-pasts: pasts@bti.gov.lv#prevencija // @providus

Related Documents