Působení Agentury
v Kolíně a na Mělnicku
Zkušenosti z prvního roku
lokálních partnerství
Petr Kučera – Jakob Hurrle – Luci...
Partnerství Kolín
●
Fokus na lokalitu
„Zengrovka“
●
Důležitá role obč.
sdrůžení „Prostor“
●
„Záslužný systém“
pro odbydlen...
Partnerství Mělnicko
●
Spojení města a dvou
venkovských obcí (Horní
Počaply, Spomyšl)
●
Problémy s technickou
infrastruktu...
Metodika evaluace a zdroje dat
•
Rekonstrukce logiky intervence
Definice problému > vstupy > výstupy > záměr
předpoklad př...
Rozhovory
Kolín
Pracovníci Agentury: 2
Vedení města Kolín: 1
Ředitelé a pracovníci odborů na
MÚ Kolín: 7
Úřád práce: 1
Měs...
Dokumenty
●
Různé dokumenty k fungování a metodologickým
postupům Agentury
●
Dokumenty od Agentury k jednotlivým partnerst...
Vybrané momenty
z evaluace
1. výzkum – 2. participace a aktivace – 3. komunikace – 4. diskriminace
1. Výzkum
PROSTŘEDKY AGENTURY
1.Mapování potřeb – Mapování potřeb obyvatel
obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách,
ale i osta...
Situáční analýza
v Kolíně a na Mělnicku
●
Nebyla hotová na začátku intervence
●
Rozsáhlé, mnoho nadbytečných
informací, kt...
Nedostatečné
mapování/metodolog
ické know-how
LP Kolín
●
Omezená práce
samosprávy s daty
(školky, mapování
ubytoven)
●
Kva...
Inspirace pro výzkum
●
V čem může být přidaná hodnota SA?
●
Kritické zhodnocení výběru SVL
●
Konfrontace různých narativ
●...
2. Participace a aktivace
Participace a aktivace
POSLÁNÍ AGENTURY
Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu
sociálního začl...
CÍLOVÉ SKUPINY
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách pracuje s následujícími
cílovými skupinami:
1.) Nep...
●
Participace občanů všeobecně
jako slabina české demokracie
●
Přístup Agentury dobře reflektuje
top-down tradici českých
...
Inspirace pro participaci / aktivaci
●
Mikrogranty pro komunitní rozvoj?
●
Participační metodika jako princip
v projektové...
3. Komunikace
Komunikace
●
Komunikace jako síťování aktérů první cílové
skupiny
●
Komunikace s veřejností (PR)
●
Komunikační bariéry v o...
Komunikace jako síťování
Mělnicko
●
Už existující sítě mezi mělnickými institucemi
●
Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovs...
Komunikace jako síťování
Mělnicko
●
Už existující sítě mezi mělnickými institucemi
●
Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovs...
Komunikace jako PR
Mělnicko
●
lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení
nereflektují
●
krize přišla přes „word...
Komunikace jako PR
Mělnicko
●
lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení
nereflektují
●
krize přišla přes „word...
Komunikační bariéry
●
Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL
navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ...
●
Praktiky segre...
●
Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL
navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ...
●
Praktiky segregace/nekomunikace tr...
4. Diskriminace
• Kolín:
– faktory / politiky které vedly k transformaci
Zengrovky;
– Do jaké míry potrvají („stop stav“)
• Mělnicko:
– šp...
• Tendence tabuizovat diskriminaci
• Občanské práva vs. vnímaní místních Romů jako
kolektivu
• Odlišná interpretace sociál...
Inspirace pro zacházení s
diskriminací
• De-tabuizace diskriminace
• Nabídka anti-diskriminačního auditu politik obcí
(jak...
SPOT, o. s., Evaluace Kolín a Mělnicko, 9. 10. 2012
Děkujeme.
Evaluace působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a na Mělnicku
of 31

Evaluace působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a na Mělnicku

Prezentace k uveřejnění výsledků evaluací, viz http://spot.bzzzwa.net/evaluace-prace-agentury-pro-socialni-zaclenovani-v-koline-a-na-melnicku/
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Evaluace působení Agentury pro sociální začleňování v Kolíně a na Mělnicku

 • 1. Působení Agentury v Kolíně a na Mělnicku Zkušenosti z prvního roku lokálních partnerství Petr Kučera – Jakob Hurrle – Lucie Trlifajová SPOT, o. s. SPOT, o. s., Evaluace Kolín a Mělnicko, 9. 10. 2012
 • 2. Partnerství Kolín ● Fokus na lokalitu „Zengrovka“ ● Důležitá role obč. sdrůžení „Prostor“ ● „Záslužný systém“ pro odbydlení ● Poměrně přiznivá politická situace
 • 3. Partnerství Mělnicko ● Spojení města a dvou venkovských obcí (Horní Počaply, Spomyšl) ● Problémy s technickou infrastrukturou (přístup k pitné vodě, přístupové cesty, stav domů) ● Aktivní město, spíše pasivní venkovské obce
 • 4. Metodika evaluace a zdroje dat • Rekonstrukce logiky intervence Definice problému > vstupy > výstupy > záměr předpoklad předpoklad předpoklad ● Formulace otázek, kterými ověříme splnění předpokladů ● Otázky základem pro strukturu rozhovorů ● Volba témat případových studie po domluvě s Agenturou
 • 5. Rozhovory Kolín Pracovníci Agentury: 2 Vedení města Kolín: 1 Ředitelé a pracovníci odborů na MÚ Kolín: 7 Úřád práce: 1 Městská policie: 2 Ředitelé škol: 3 O. s. Prostor: 2 Obyvatelé lokality Zengrova: 6 domácností Mělnicko Pracovníci Agentury: 2 Starostové Mělníka a Horních Počaplů, zastupitel Spomyšle: 3 Ředitelé a pracovníci odborů a organizací MÚ Mělník: 3 Úřád práce: 1 Ředitelé škol: 1 Obyvatelé lokality Spomyšl: 3 Obyvatelé lokality Horní Počaply – Křivenice: 2
 • 6. Dokumenty ● Různé dokumenty k fungování a metodologickým postupům Agentury ● Dokumenty od Agentury k jednotlivým partnerstvím (memoranda o spolupráci, situační analýzy, zápisy ze setkání LP a PS, strategické plány) ● Dokumenty z webů zúčastněných obcí (strategické plány, komunitní plán sociálních služeb, atd.) ● Různé další (rešerše médií, internetových diskuzí)
 • 7. Vybrané momenty z evaluace 1. výzkum – 2. participace a aktivace – 3. komunikace – 4. diskriminace
 • 8. 1. Výzkum
 • 9. PROSTŘEDKY AGENTURY 1.Mapování potřeb – Mapování potřeb obyvatel obce, nejen v sociálně vyloučených lokalitách, ale i ostatní veřejnosti. Mapování absorpčních kapacit obce a místních institucí v oblasti sociálního začleňování. Klíčový nástroj: situační analýza. (Zdroj: Agentura pro sociální začleňování - Základní dokument pro podporu sociálního začleňování ve městech, obcích a mikroregionech)
 • 10. Situáční analýza v Kolíně a na Mělnicku ● Nebyla hotová na začátku intervence ● Rozsáhlé, mnoho nadbytečných informací, které lze najít i v jiných oficiálních dokumentech ● Není zohledněna relevance informací ve vztahu k účelu studie ● Relativně málo informací o SVL ● (Budoucí) členové LP jako primární zdroj informací ● „Potratový indikátor“ jako pokus o objektivizaci sociálního vyloučení ● Část respondentů vnímá studii jako důležitou, téma sociálního začleňování získává oficiální povahu ● Využití pro grantové žádosti, atd. ● U některých obcí může být demografická analýza vítána
 • 11. Nedostatečné mapování/metodolog ické know-how LP Kolín ● Omezená práce samosprávy s daty (školky, mapování ubytoven) ● Kvantifikace sociálního vyloučení (např. ve školách)?
 • 12. Inspirace pro výzkum ● V čem může být přidaná hodnota SA? ● Kritické zhodnocení výběru SVL ● Konfrontace různých narativ ● Důraz na kvantitativní šetření v lokalitě? ● Mediální obraz a veřejný diskurs? ● Výzkumy nad rámec vstupního mapování potřeb – agentura jako arbitr? ● Kvalitnější práce s daty ● Metodologie kvantifikace sociálního vyloučení, aj
 • 13. 2. Participace a aktivace
 • 14. Participace a aktivace POSLÁNÍ AGENTURY Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Agentura pro sociální začleňování podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci - zajišťovat či pomáhat zajistit všem občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí. Agentura podporuje taková opatření, která pomohou samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů. Posláním Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby spolupracovaly při sociálním začleňování. Agentura podporuje nadresortní přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. (Zdroj: http://www.socialni-zaclenovani.cz/vize-a-poslani)
 • 15. CÍLOVÉ SKUPINY Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách pracuje s následujícími cílovými skupinami: 1.) Nepřímo - obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 2.) Přímo - obce (obecní a městské úřady, magistráty) - instituce působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé) - veřejnost. (Zdroj:http://www.socialni-zaclenovani.cz/cilove-skupiny )
 • 16. ● Participace občanů všeobecně jako slabina české demokracie ● Přístup Agentury dobře reflektuje top-down tradici českých veřejných institucí ● Výsledky evaluace ukazují omezené úspěchy pokusů o výraznější učast obyvatel SVL / Romů v lokalním partnerství ● Tendence podcenit význam informací získaných od obyvatel SVL ● Je profesionalizace sociálních služeb dostačující pro dlouhodobou změnu situace vyloučených osob? ● Vede top-down approach k pozitivní identifikaci (ownership) obyvatel SVL s výsledky intervence? ● V menších obcích nemůže běžná strategie Agentury fungovat, protože chybějí osoby a instituce pro vytvoření lokálního partnerství. Participace občanů (ne jenom z SVL) jako šance
 • 17. Inspirace pro participaci / aktivaci ● Mikrogranty pro komunitní rozvoj? ● Participační metodika jako princip v projektovém poradenství? ● Podpora vzniku lokálních iniciativ / NNO? ● Participační metodika pro terénní práci?
 • 18. 3. Komunikace
 • 19. Komunikace ● Komunikace jako síťování aktérů první cílové skupiny ● Komunikace s veřejností (PR) ● Komunikační bariéry v obci, lokalitě
 • 20. Komunikace jako síťování Mělnicko ● Už existující sítě mezi mělnickými institucemi ● Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovských obcí ● Velmi omezený počet aktérů první cílové skupiny v malých obcích Kolín ● Síťování Agentury pomohlo propojit aktéry ● Školy – často velká rezistence komunikovat
 • 21. Komunikace jako síťování Mělnicko ● Už existující sítě mezi mělnickými institucemi ● Asymetrie ve vztahu Mělníka a venkovských obcí ● Velmi omezený počet aktérů první cílové skupiny v malých obcích Kolín ● Síťování Agentury pomohlo propojit aktéry, ● Školy – často velká rezistence komunikovat Síťování jako „drahá forma“ spolupráce? Jak Agentura zajistí efektivitu? Síťování v malých venkovských obcích? Agentura: nové nástroje participace a aktivizace? Jak může Agentura systematicky aktivovat školy? Speciální nástroje?
 • 22. Komunikace jako PR Mělnicko ● lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení nereflektují ● krize přišla přes „word of mouth“ a webové diskuze ● ve venkovských obcích PR „starosta v hospodě“ ● Kolín ● lokální média mají Zengrovku jako téma už pár let ● na krizi se podílela i lokální média, ale pomohla i při „hašení“ ● pozitivní vliv „preventivní“ komunikace, na Prostor navázal LK
 • 23. Komunikace jako PR Mělnicko ● lokální média zatím problematiku sociálního vyloučení nereflektují ● krize přišla přes „word of mouth“ a webové diskuze ● ve venkovských obcích PR „starosta v hospodě“ ● Kolín ● lokální média mají Zengrovku jako téma už pár let ● na krizi se podílela i lokální média, ale pomohla i při „hašení“ ● pozitivní vliv „preventivní“ komunikace, na Prostor navázal LK Lze předcházet drbům? Kdo to zajistí? Role Agentury? Systematicky vyhodnocovat komunikaci při neúspěchu? Občansky „využít neúspěch“? Zohlednit různé druhy komunikačních kanálů?
 • 24. Komunikační bariéry ● Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ... ● Praktiky segregace/nekomunikace trvají a reprodukují se v čase ● Symbolický rozměr bariér ● Samotná SVL jako bariéra v sociálních sítích
 • 25. ● Obyvatelé SVL vs. ostatní, i obyvatelé SVL navzájem, LP/Agentura vs. veřejnost, ... ● Praktiky segregace/nekomunikace trvají a reprodukují se v čase ● Symbolický rozměr bariér ● Samotná SVL jako bariéra v sociálních sítích Komunikační bariéry Jak přiblížit různé pohledy a narativy v obci? Jak stmelit obec? Outsourcovat krizovou komunikaci a „rebranding Romů“ profesionálům?
 • 26. 4. Diskriminace
 • 27. • Kolín: – faktory / politiky které vedly k transformaci Zengrovky; – Do jaké míry potrvají („stop stav“) • Mělnicko: – špatná dostupnost lokality ve Špomyšli – Kauza pitná voda – Spomyšl a město Mělník: nesouhlas s projekty, které „zvýhodňují Romy“
 • 28. • Tendence tabuizovat diskriminaci • Občanské práva vs. vnímaní místních Romů jako kolektivu • Odlišná interpretace sociálního vyloučení ze strany Romů a většinové společnosti → potenciál pro konflikt • Problematické výsledky zdánlivě rovného přístupu (nepřiklad u přístupu k předškolním vzdělávání) • Problematické postavení Agentury jako partnera obce v případě zjištění diskriminačních praktik
 • 29. Inspirace pro zacházení s diskriminací • De-tabuizace diskriminace • Nabídka anti-diskriminačního auditu politik obcí (jako součást situační analýzy?) a anti- diskriminačních školení pro obce • Širší perspektiva (ženy, důchodci, děti, invalidé) pro získání větší akceptace koncepce diskriminace • Úkol pro Agenturu: přispět k vzájemném poznání a porozumění interpretací a narativů (→ situační analýza, pracovní skupiny, návštěvy v lokalitách, práce s medií)
 • 30. SPOT, o. s., Evaluace Kolín a Mělnicko, 9. 10. 2012 Děkujeme.

Related Documents