PREUSUNIVERSITARIS2012-2013A Catalunya i a Espanya
21 INTRODUCCIÓ
3 1INTRODUCCIÓ Un nou sistema de preus públics universitaris · El Reial Decret-Llei 14/2012 ha...
4 2INTRODUCCIÓ Estudis de grau · El Reial Decret-Llei 14/2012 estableix que els estudiants de ...
5 3INTRODUCCIÓ Estudis de màster universitari · El Reial Decret-Llei 14/2012 estableix per pri...
62 CATALUNYA
7CATALUNYA El nou sistema de preus de la Generalitat de Catalunya · La Generalitat de Catalunya va...
8 1CATALUNYA Estudis de grau · La Generalitat estableix el preu dels estudis de grau segons ...
9 1CATALUNYA Estudis de grau · Des de l’any 2001, els estudis de 1r i 2n cicle i els graus s’han ...
10CATALUNYA Interval de preus dels estudis de 1r i 2n cicles i graus (euros)1 ...
11CATALUNYA Recàrrec per matrícules successives (repetició d’assignatures)1 · La Generalitat ha rec...
12CATALUNYA Recàrrec per matrícules successives (repetició d’assignatures)1 · Des del curs 2001-200...
13CATALUNYA Evolució del preu mitjà del crèdit en matrícules successives (euros)1 P...
14 2CATALUNYA Estudis de màster universitari · Fins el curs passat la Generalitat establia tres ni...
15CATALUNYA Preu dels estudis de màster i grau (euros)2 Gra...
16CATALUNYA Descomptes en el preu dels màsters2 · El decret de preus de la Generalitat estableix que els...
173 ESPANYA
18 1ESPANYA Estudis de grau · Augmenta el preu de tots els graus respecte al curs anterior: ...
1 ESTUDIS ...
20ESPANYA Preu dels graus per àmbits: variació del curs 2011-12 al 2012-13 (euros)1 ...
21 1ESPANYA Recàrrec per matrícules successives1 · Pel que fa a les matriculacions successives, la sego...
22ESPANYA Preu mitjà del crèdit en matrícules successives, els cursos 2011-2012 i 2012-2013 (euros)1 ...
23 3ESPANYA Estudis de màster universitari · Els màsters són, de mitjana, gairebé 3 vegades més cars q...
2 ESTUDIS ...
2 ESTUDIS ...
www.observatoriuniversitari.org
of 26

Preus 2012-2013 universitats a Catalunya i Espanya

Preus 2012-2013 universitats a Catalunya i Espanya
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preus 2012-2013 universitats a Catalunya i Espanya

 • 1. PREUSUNIVERSITARIS2012-2013A Catalunya i a Espanya
 • 2. 21 INTRODUCCIÓ
 • 3. 3 1INTRODUCCIÓ Un nou sistema de preus públics universitaris · El Reial Decret-Llei 14/2012 ha canviat radicalment el sistema de preus a l’Estat espanyol. · Fins el curs passat, la Conferència de Política Universitària establia una forquilla dels increments percentuals dels preus en relació amb els del curs anterior i cada comunitat autònoma decidia a quin nivell acollir-se. Al llarg dels anys, això va generar grans diferències entre comunitats. · A partir d’aquest curs, els nous preus s’estableixen com un percentatge del cost dels estudis. Tal com es detalla a l’informe Quant paga l’estudiant? i reconeix el mateix decret, actualment no hi ha una manera per determinar aquests costos. Això provoca inseguretat jurídica i obre la porta a possibles reclamacions per via judicial. · Cada comunitat autònoma ha establert els preus segons els seus propis criteris, incloent-hi en alguns casos part de la despesa en recerca.
 • 4. 4 2INTRODUCCIÓ Estudis de grau · El Reial Decret-Llei 14/2012 estableix que els estudiants de grau han de cobrir amb el preu de la matrícula i les taxes entre un 15% i un 25% del cost dels estudis. · Pel que fa a les matrícules successives (repetició d’assignatures), estableix que paguin entre un 30% i un 40% per la segona, entre un 65% i un 75% per la tercera, i entre un 90% i el 100% per la quarta.
 • 5. 5 3INTRODUCCIÓ Estudis de màster universitari · El Reial Decret-Llei 14/2012 estableix per primer vegada preus diferents per als màsters que habiliten per exercir una professió regulada a Espanya, inferiors respecte dels de la resta de màsters universitaris. · Els estudiants han de cobrir entre un 15% i un 25% del cost d’aquests màsters, que són un nombre molt limitat: formació del professorat de secundària, advocacia i procuradoria i algunes enginyeries. · Tots els màsters d’humanitats, de ciències socials, de ciències i de ciències de la salut, així com tots els màster orientats a la innovació i la recerca, estan entre els que no habiliten a una professió regulada i els estudiants han de cobrir-ne entre el 40% i el 50% del cost.
 • 6. 62 CATALUNYA
 • 7. 7CATALUNYA El nou sistema de preus de la Generalitat de Catalunya · La Generalitat de Catalunya va publicar els preus públics universitaris del curs 2012-2013 en el decret 77/2012 del 10 de juliol. · El preu dels estudis de grau s’ha incrementat en un 67%, aplicant el Reial Decret-Llei 14/2012 amb criteris discutibles. A l’informe Quant paga l’estudiant? vam estimar que l’estudiant català pagava el curs passat més del 20% del cost dels seus estudis, però la Generalitat ha considerat que pagava prop d’un 15%. L’increment aplicat podria, doncs, provocar reclamacions legals. · El preu dels estudis de màster s’ha incrementat entre un 104% i un 163% en el cas dels màsters que no habiliten per una professió regulada. Font de les dades d’aquest apartat: decrets de preus de la Generalitat de Catalunya, evolució de l’IPC de Catalunya segons l’INE.
 • 8. 8 1CATALUNYA Estudis de grau · La Generalitat estableix el preu dels estudis de grau segons tres “coeficients d’estructura docent”, abans anomenats “nivells d’experimentalitat”. · Des de la implantació dels graus l’any 2008, aquests nivells han patit dues reestructuracions que han tingut com a conseqüència un augment destacat del preu d’alguns estudis. · Els preus dels estudis sempre han pujat per sobre de l’IPC, amb l’excepció del curs 2009-2010, posterior a les protestes contra l’EEES, quan l’augment va ser inferior a la inflació. · Els 60 crèdits ECTS d’un curs de grau el 2012-2013 costen entre 1.516 i 2.372€, en funció de l’àmbit de l’ensenyament.
 • 9. 9 1CATALUNYA Estudis de grau · Des de l’any 2001, els estudis de 1r i 2n cicle i els graus s’han encarit entre un 84% i un 103% per sobre de l’IPC. · Des de la implantació del grau, l’any 2008, aquests estudis s’han encarit entre un 71% i un 76% per sobre de l’IPC. · Aquest curs s’ha registrat l’augment de preus més alt des que tenim dades: un 67% en un sol any. Això representa entre 607 i 949€ més per curs.
 • 10. 10CATALUNYA Interval de preus dels estudis de 1r i 2n cicles i graus (euros)1 Euros
corrents
 Euros
constants
de
2001
 2.500
ESTUDIS 2.372
DE GRAU 2.000
 1.500
 1.423
 1.516
 1.290
 1.322
 1.278
 1.095
 1.056
 1.006
 1.000
 920
 958
 879
 839
 910
 845
 795
 804
 754
 692
 727
 633
 659
 578
 605
 500
 0
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 • 11. 11CATALUNYA Recàrrec per matrícules successives (repetició d’assignatures)1 · La Generalitat ha recuperat per al curs 2012-2013 el recàrrecESTUDIS a la 4a matrícula i successives, que no existia des del 2001.DE GRAU A partir de llavors i fins el curs passat s’havia aplicat el corresponent a la 3a. · Tot i que el coeficient multiplicador per la 2a i la 3a matrícula s’ha reduit, l’augment substancial del preu per crèdit en la primera matrícula fa que pugi encara més el cost de les matrícules successives.
 • 12. 12CATALUNYA Recàrrec per matrícules successives (repetició d’assignatures)1 · Des del curs 2001-2002, el preu per crèdit en 2a matrícula s’haESTUDIS multiplicat entre 3 i 3,3 cops. Ha arribat a entre 30 i 47€ perDE GRAU crèdit, entre 5 i 8€ més que el crèdit en primera matrícula. · El preu per crèdit en 3a matrícula s’ha multiplicat entre 6,1 i 6,6 cops. Ha arribat a entre 66 i 103€ per crèdit, entre 40 i 63€ més que el crèdit en primera matrícula. · El preu per crèdit en 4a matrícula s’ha multiplicat entre 7,9 i 8,5 cops. Ha arribat a entre 91 i 142€ per crèdit, entre 66 i 103€ més que el crèdit en primera matrícula.
 • 13. 13CATALUNYA Evolució del preu mitjà del crèdit en matrícules successives (euros)1 Preu
del
crèdit
en
1a
matrícula
 Preu
del
crèdit
en
2a
matrícula
 Preu
del
crèdit
en
3a
matrícula
 Preu
del
crèdit
en
4a
matrícula
ESTUDIS 126,63
DE GRAU 120
 100
 91,45
 80
 63,31
 60
 42,21
 40
 35,30
 31,66
 28,43
 28,73
 29,42
 35,17
 24,12
 24,37
 20
 19,69
 21,06
 16,74
 18,17
 16,62
 17,87
 14,67
 15,36
 16,08
 15,24
 21,10
 13,69
 13,31
 13,94
 14,51
 19,61
 12,71
 17,23
 17,41
 11,16
 11,72
 12,31
 12,76
 9,78
 10,24
 10,72
 0
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 • 14. 14 2CATALUNYA Estudis de màster universitari · Fins el curs passat la Generalitat establia tres nivells de preus per als màsters universitaris. Amb el nou sistema, ha optat per fixar-ne dos: un per als màsters que habiliten per a l’exercici de professions regulades i un altre per a tota la resta. · Des de la seva implantació, l’any 2006, l’increment dels preus mínims ha estat d’un 129% per sobre de l’IPC en el cas dels màsters que habiliten, que enguany costen 2.400€ per curs, i d’un 96% per a la resta, que són la gran majoria i costen 3.840€ per curs. · En relació al curs passat, l’increment del preu mínim ha estat d’un 61% per sobre de l’IPC, 941€ més per curs. · Pel que fa als preus màxims, fins el curs 2011-2012, la tendència era augmentar el preu per sota de l’IPC. Aquest curs l’increment ha estat d’un 99% per sobre de l’IPC, 1.955€ més per curs.
 • 15. 15CATALUNYA Preu dels estudis de màster i grau (euros)2 Graus
o
1r
i
2n
cicles
 Màsters
 4.000
ESTUDIS 3.840
DE MÀSTERUNIVERSITARI 3.500
 3.000
 2.500
 2.372
 2.400
 2.000
 1.885
 1.793
 1.793
 1.820
 1.680
 1.720
 1.500
 1.423
 1.278
 1.290
 1.322
 1.459
 1.516
 1.408
 1.056
 1.095
 1.000
 1.080
 922
 961
 910
 900
 845
 754
 795
 804
 727
 500
 0
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 • 16. 16CATALUNYA Descomptes en el preu dels màsters2 · El decret de preus de la Generalitat estableix que els ConsellsESTUDIS Socials poden establir una bonificació de fins el 30% sobreDE MÀSTER el preu dels màsters que no habiliten per l’exercici d’unaUNIVERSITARI professió regulada, per a aquells estudiants que compleixin uns determinats requisits, però no especifica quins. · La UB, la URV, la UdG i la UdL apliquen aquest curs una reducció generalitzada del 30% al preu d’aquests màsters, que queda en 2.688€ al curs. · La UPC diferencia entre màsters que permeten obtenir competències assimilades a les d’una activitat professional regulada, que tenen un descompte generalitzat del 30% i la resta, que el tenen del 22%. · La UPF aplica a tots els seus màsters universitaris un descompte d’entre el 19% i el 30%.
 • 17. 173 ESPANYA
 • 18. 18 1ESPANYA Estudis de grau · Augmenta el preu de tots els graus respecte al curs anterior: els preus mínims un 18% i els preus màxims un 11%. En promig: un 16,3%. Tots els àmbits temàtics pugen de forma quasi proporcional. · L’augment del preu de la primera matrícula del grau varia segons la comunitat: el rang va des del 0% (Astúries) fins al 67% (Catalunya). · Catalunya és la comunitat amb preus més cars: El preu mitjà d’un grau és un 75% més car que el preu mitjà de la resta i més d’un 30% per sobre de la següent comunitat més cara, Madrid. Font de les dades d’aquest apartat: decrets de preus i resolucions de les comunitats autònomes, a publicats als diaris oficials respectius.
 • 19. 1 ESTUDIS ESPANYA DE GRAU 0
 500
 1000
 1500
 2000
 2500
 An da lu sia 
 Ar ag ó
 As tú rie s
 Ba le ar s
 Ca n àr ie s
 Ca nt àb ria Ca 
 ste l la 
i
LCa le ste ó
 lla ‐L a 
M an xa 
 Ca ta Curs
2011‐2012
 l un Co ya m 
 .
V crèdits per CCAA (euros) al en cia na 
 Ex tre m Curs
2012‐2013
 ad ur a
 Ga líc ia 
 M ad rid 
 M úr cia 
 Na va r ra 
 Pa í Interval de preus d’un curs de grau de 60 s
B as c
 Ri oj a
 19
 • 20. 20ESPANYA Preu dels graus per àmbits: variació del curs 2011-12 al 2012-13 (euros)1 Ciències
 de
la
salut
 Ciències
 experimentals
 Enginyeries
 Formació
del
 professorat
 Ciències
 socials
 Humanitats
ESTUDIS 2500
DE GRAU 2000
 1500
 1000
 500
 0
 
 s
 s
 
 
 
 
 s
 ó
 
 a
 
 
 
 c
 a
 ó
 ria xa ya ra sia na ia rid cia ar rie rie as ur oj ag le líc r an un cia àb lu ad úr va le Ri 
i
L s
B ad Ar tú nà Ga da a
M Ba l M nt Na M en ta As m la í Ca Pa An Ca Ca l tre al ste ‐L .
V la Ex Ca m l ste Co Ca
 • 21. 21 1ESPANYA Recàrrec per matrícules successives1 · Pel que fa a les matriculacions successives, la segona s’haESTUDIS encarit un 105% de mitjana, la tercera un 180% i la quarta iDE GRAU successives un 258%. · El rang de l’increment percentual del preu del crèdit respecte la primera matriculació per aquest curs va del 20% en la segona matriculació al 500% a la quarta. · La comunitat autònoma amb preus més alts de mitjana en les matrícules successives és Catalunya. El País Basc i Galícia són les que els tenen més baixos.
 • 22. 22ESPANYA Preu mitjà del crèdit en matrícules successives, els cursos 2011-2012 i 2012-2013 (euros)1 2a
matrícula
 3a
matrícula
 4a
matrícula
i
successives
 120,0
ESTUDISDE GRAU 100,0
 80,0
 60,0
 40,0
 20,0
 0,0
 ó
 
 s
 s
 
 
 s
 
 
 ó
 
 a
 
 
 
 c
 a
 ria xa ya ra sia na ia rid cia ar rie ie as ur oj ag le líc r an un cia àb lu ad àr úr va le Ri 
i
L s
B ad Ar tú Ga da 
M Ba n l M nt Na M en ta As m la í Ca Pa An Ca a Ca l tre al ste ‐L .
V la Ex Ca m l ste Co Ca
 • 23. 23 3ESPANYA Estudis de màster universitari · Els màsters són, de mitjana, gairebé 3 vegades més cars que els graus. Els preus mínims dels màsters han augmentat un 10% de mitjana i els preus màxims un 56%. · Un mateix màster habilitant varia fins a 2,73 vegades el seu preu segons la comunitat autònoma. · Catalunya segueix sent, amb diferència, la comunitat autònoma més cara i és on més augmenta el preu dels graus i el preu mínim dels màsters. A més, és la comunitat amb els preus dels graus i màsters habilitants més elevats. El preu del crèdit a Catalunya és de mitjana entre el 30% i el 162% més car que a les altres comunitats autònomes.
 • 24. 2 ESTUDIS ESPANYA DE MÀSTER UNIVERSITARI 0
 1000
 2000
 3000
 4000
 5000
 6000
 An da lu sia 
 Ar ag ó
 As tú rie s
 Ba le ar s
 Ca n àr ie s
 Ca nt àb ria Ca 
 ste l la 
i
LCa le ste ó
 lla ‐L a 
M an xa 
 Ca Graus
 ta l un Co ya m 
 .
V al en cia màster universitari (euros) Màsters
 na 
 Ex tre m ad ur a
 Interval de preus d’un curs de Ga líc ia 
 M ad rid 
 M úr cia 
 Na va r ra 
 Pa í s
B as c
 Ri oj a
 24
 • 25. 2 ESTUDIS ESPANYA DE MÀSTER UNIVERSITARI 0
 1000
 2000
 3000
 4000
 5000
 6000
 An da lu sia 
 Ar ag ó
 As tú rie s
 Ba le ar s
 Ca n àr ie s
 Ca nt àb ria Ca 
 ste l la 
i
LCa le ste ó
 lla ‐L a 
M an xa 
 Ca Graus
 ta l un Co ya m 
 .
V al en cia Màsters
 na 
 Ex tre m ad ur a
 Ga líc ia 
 màster el curs 2012-2013 (euros) M ad rid 
 M úr cia 
 Na va r ra 
 Pa í s
B as c
 Interval de preus d’un curs de grau i un de Ri oj a
 25
 • 26. www.observatoriuniversitari.org

Related Documents