„ Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sist...
<ul><li>Investeşte în oameni! </li></ul><ul><li>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional ...
PARTENERI <ul><li>Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (D FCPIP ) – Ministerul Ed...
Obiectiv general <ul><li>Dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continuă a resurselor umane din învăţământul preuni...
OBIECTIVE SPECIFICE <ul><li>I. Restructurarea sistemului de formare continuă prin adaptarea cadrului legislativ la conte...
PRINCIPALELE DIRECŢII STRATEGICE CE ELIMINĂ DISFUNCŢIONALITĂŢILE MAJORE ÎNREGISTRATE LA NIVEL DE SISTEM <ul><li>nu există...
ELEMENTELE INOVATIVE <ul><li>diversificarea structurilor programelor de formare continuă acreditate care permit acces...
of 7

Prezentare licee proiect fse var mai 2011

Prezentare licee proiect fse var mai 2011
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare licee proiect fse var mai 2011

  • 1. „ Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile”
  • 2. <ul><li>Investeşte în oameni! </li></ul><ul><li>Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 </li></ul><ul><li>Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere </li></ul><ul><li>Domeniul major de intervenţie: 1.3 Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională </li></ul><ul><li>Titlul proiectului: „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” </li></ul><ul><li>Cod Contract: POSDRU/3/1.3/S/2 </li></ul><ul><li>Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului </li></ul>
  • 3. PARTENERI <ul><li>Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (D FCPIP ) – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) </li></ul><ul><li>Universitatea Bucureşti (UB) </li></ul><ul><li>Scottish Qualifications Authority (SQA) </li></ul>
  • 4. Obiectiv general <ul><li>Dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar care să permită specializarea reală şi eficientă a profesiilor/funcţiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene </li></ul>
  • 5. OBIECTIVE SPECIFICE <ul><li>I. Restructurarea sistemului de formare continuă prin adaptarea cadrului legislativ la contextul actual </li></ul><ul><li>II. Dezvoltarea metodologică privind generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile (CPT) pe tot parcursul carierei didactice în concordanţă cu standardele naţionale şi europene </li></ul><ul><li>III. Instituirea mecanismelor reglatorii privind dinamica profesiilor didactice prin flexibilizarea rutelor de conversie şi perfecţionare în carieră </li></ul>
  • 6. PRINCIPALELE DIRECŢII STRATEGICE CE ELIMINĂ DISFUNCŢIONALITĂŢILE MAJORE ÎNREGISTRATE LA NIVEL DE SISTEM <ul><li>nu există cadrul legal de certificare şi echivalare în CPT a competenţelor dobândite anterior, prin alte forme de perfecţionare </li></ul><ul><li>nu există standarde ocupaţionale şi de formare continuă pentru funcţiile didactice nou apărute (formator, mentor, tutore, metodist etc. </li></ul><ul><li>nu există coerenţă între formele de perfecţionare diferenţiate pentru definitivat, grade didactice, cursuri postuniversitare, master, doctorat şi sistemul de CPT implementat prin programele de formarea continuă </li></ul><ul><li>nu există programe de formare continuă acreditate (cu alocare de CPT) corespunzătoare funcţiilor didactice, care să permită accesul la formele de perfecţionare prin definitivat şi grade didactice </li></ul>
  • 7. ELEMENTELE INOVATIVE <ul><li>diversificarea structurilor programelor de formare continuă acreditate care permit accesul la diferite forme de perfecţionare </li></ul><ul><li>implementarea de noi categorii de programe de formare continuă corespunzătoare noilor funcţii didactice </li></ul><ul><li>echivalarea şi generalizarea CPT în întregul sistem de formare continuă , elaborarea de noi metodologii de echivalare a competenţelor, a metodologiei de formare continuă, elaborarea setului de condiţii şi criterii pentru conversia profesională </li></ul><ul><li>atingerea unui nivel mai înalt de calificare şi crearea unor noi locuri de muncă prin aprobarea documentelor legislative ce se vor realiza în cadrul proiectului în scopul introducerii în COR de noi ocupaţii şi prin armonizarea standardelor ocupaţionale cu standardele de formare continuă </li></ul><ul><li>realizarea unor activităţi specifice reprezentate de stabilirea rutelor flexibile şi a programelor de formare continuă destinate conversiei de la o funcţie didactică la alta , necesare construirii propriului traseu profesional </li></ul>