Кафедра
комп’ютерних наук та
інформаційних технологій
управління
Черкаський державнийЧеркаський державний
технологічний ун...
Кафедра компКафедра комп’’ютерних наук таютерних наук та
інформаційних технологійінформаційних технологій
управління ЧДТУу...
Загальна характеристика
кафедри КН та ІТУ
 Кафедра має висококваліфікований
професорсько-викладацький склад.
 До складу ...
Історія кафедри КН та ІТУІсторія кафедри КН та ІТУ
Кафедру комп'ютерних
технологій було створено в
зв'язку з реорганізаціє...
Історія кафедри КН та ІТУІсторія кафедри КН та ІТУ
У зв'язку з створенням нової
кафедри "Системного аналізу та
методів при...
Загальна характеристикаЗагальна характеристика
напрямунапряму ««Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки»»
Кафедра є випусковою ...
Загальна характеристикаЗагальна характеристика
спеціальності «ІУСТ»спеціальності «ІУСТ»
Кафедра є випусковою зі спеціально...
Технічне забезпеченняТехнічне забезпечення
кафедри КН та ІТУкафедри КН та ІТУ
 Кафедра має сучасне технічне і програмне
з...
Науково-дослідна робота
кафедри КН та ІТУ
На кафедрі діє аспірантура зі
спеціальності 05.13.0605.13.06 –
інформаційні тех...
Наукові зв’язки і співпраця кафедри зНаукові зв’язки і співпраця кафедри з
науковими установами і ВНЗ Українинауковими уст...
Основні напрями науково-дослідноїОсновні напрями науково-дослідної
роботи кафедри КН та ІТУ:роботи кафедри КН та ІТУ:
1. С...
Перелік науково-технічних іПерелік науково-технічних і
науково-дослідних робітнауково-дослідних робіт
№№
Теми науково-техн...
Наукова конференція кафедри КН та ІТУНаукова конференція кафедри КН та ІТУ
http://itont-2014.cdtu.edu.ua/
Спільні проекти студентів,Спільні проекти студентів,
аспірантів і викладачіваспірантів і викладачів
Система електронного навчання ЧДТУСистема електронного навчання ЧДТУ
ias.cdtu.edu.uaias.cdtu.edu.ua
Система електронного навчання ФІТІССистема електронного навчання ФІТІС
http://ias.cdtu.edu.ua/moodle19-fitis/
Сайт кафедри КН та ІТУ:Сайт кафедри КН та ІТУ: httphttp://://kt.cdtu.edu.uakt.cdtu.edu.ua
http://dec.cdtu.edu.ua/http://dec.cdtu.edu.ua/
http://d-school.dec.cdtu.edu.ua/http://d-school.dec.cdtu.edu.ua/
Науково-дослідна діяльністьНауково-дослідна діяльність
студентівстудентів
Система організації науково-дослідноїСистема орг...
Студентський ІТ-проектСтудентський ІТ-проект
«Логістика»«Логістика»
Мета проекту: створенняМета проекту: створення web-web...
Портал «Логістика»:Портал «Логістика»:
http://logistics.cdtu.edu.uahttp://logistics.cdtu.edu.ua
Модуль порталу “Логістика”для оцінювання ризикуМодуль порталу “Логістика”для оцінювання ризику
банкрутсва підприємствабанк...
Модуль порталу “Логістика” для розвМодуль порталу “Логістика” для розв’’язуванняязування
задач динамічного програмуванняза...
Web-сервіс для розв’язування задачі оптимізації
інвестиційного портфеля на основі нечіткої логіки
http://optimization.esy....
Консультаційна експертна система зКонсультаційна експертна система з
методів оптимізаціїметодів оптимізації
Розробник web-...
Студентський ІТ-проектСтудентський ІТ-проект
«Експертиза»«Експертиза»
Мета проекту: створенняМета проекту: створення web-w...
ІТ-проект «Експертиза»ІТ-проект «Експертиза»
Основні компоненти іОсновні компоненти і
режими роботи системи:режими роботи ...
Щорічний ЯрмарокЩорічний Ярмарок IIТТ--вакансій длявакансій для
студентів на ФІТІСстудентів на ФІТІС
Черкаси, ЧДТУ, 24.05....
04047272 --73-02-71 -73-02-71 -
кафедракафедра
компкомп’’ютерних наукютерних наук
та інформаційнихта інформаційних
техноло...
of 30

Prezentation knitu 14_03_2015

КНІТУ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentation knitu 14_03_2015

 • 1. Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаський державнийЧеркаський державний технологічний університеттехнологічний університет м. Черкаси,м. Черкаси, 1414.0.033.201.20155 ФакультетФакультет інформаційнихінформаційних технологій і системтехнологій і систем
 • 2. Кафедра компКафедра комп’’ютерних наук таютерних наук та інформаційних технологійінформаційних технологій управління ЧДТУуправління ЧДТУ
 • 3. Загальна характеристика кафедри КН та ІТУ  Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький склад.  До складу науково-педагогічного персоналу кафедри входять 13 викладачів, з них:  2 доктори наук, професори,  5 кандидатів наук,  3 доценти,  4 cтарші викладачі,  4 асистенти.
 • 4. Історія кафедри КН та ІТУІсторія кафедри КН та ІТУ Кафедру комп'ютерних технологій було створено в зв'язку з реорганізацією ФІТІС згідно з наказом ректора ЧІТІ № 225/01 від 15.09.1998 р. З дня створення кафедри до 31 січня 2012 року нею завідував доктор технічних наук, професор, академік МАКНС Тимченко Анатолій Анастасійович. Декан ФІТІС, д.т.н., професор Тимченко А.А.
 • 5. Історія кафедри КН та ІТУІсторія кафедри КН та ІТУ У зв'язку з створенням нової кафедри "Системного аналізу та методів прийняття рішень", яку очолив проф. Тимченко А.А., завідувачем кафедри комп’ютерних технологій з 31 січня 2012 року став доктор педагогічних наук, кандидат фізико- математичних наук, професор Триус Юрій Васильович. За наказом ректора ЧДТУ від 3.07.2014 кафедру комп'ютерних технологій перейменовано на кафедру комп'ютерних наук та інформаційних технологій управління (КН та ІТУ). Завідувач кафедри КН та ІТУ, д.п.н., к.ф.-м.н., професор Триус Ю.В.
 • 6. Загальна характеристикаЗагальна характеристика напрямунапряму ««Комп’ютерні наукиКомп’ютерні науки»» Кафедра є випусковою з напряму підготовки  6.050101 “Комп’ютерні науки”  6.040303 “Системний аналіз” Кваліфікація:  бакалавр: фахівець з інформаційних технологійфахівець з інформаційних технологій бакалавр: фахівець з системного аналізуфахівець з системного аналізу  Термін навчання: 4 роки4 роки
 • 7. Загальна характеристикаЗагальна характеристика спеціальності «ІУСТ»спеціальності «ІУСТ» Кафедра є випусковою зі спеціальності  7.05010101, 8.05010101 “Інформаційні управляючі системи і технології” 7.04030302, 8.04030302 “Системи і методи прийняття рішень”  Кваліфікація:  спеціаліст: інженер з автоматизованих систем керування виробництвом спеціаліст: інженер-дослідник  магістр: аналітик комп’ютерних систем  Терміни навчання: 1рік і 1.5 роки1рік і 1.5 роки відповідно.
 • 8. Технічне забезпеченняТехнічне забезпечення кафедри КН та ІТУкафедри КН та ІТУ  Кафедра має сучасне технічне і програмне забезпечення, необхідне для виконання навчальних планів і підготовки висококваліфікованих фахівців уфахівців у галузі інформаційних технологійгалузі інформаційних технологій. Навчальний процес з дисциплін професійної і практичної підготовки студентів здійснюється на базі 33 навчальних комп’ютерних лабораторійнавчальних комп’ютерних лабораторій:  системних інформаційних технологійсистемних інформаційних технологій – 8 ПК8 ПК;  автоматизованих систем управлінняавтоматизованих систем управління – 9 ПК;9 ПК;  інтелектуальних систем прийняття рішеньінтелектуальних систем прийняття рішень –10 ПК.10 ПК.  Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу з виходом до мережі Internet,Internet, єє Wi-Fi.
 • 9. Науково-дослідна робота кафедри КН та ІТУ На кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 05.13.0605.13.06 – інформаційні технологіїінформаційні технології.
 • 10. Наукові зв’язки і співпраця кафедри зНаукові зв’язки і співпраця кафедри з науковими установами і ВНЗ Українинауковими установами і ВНЗ України №№ Установа, ВНЗУстанова, ВНЗ 1.1. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН УкраїниІнститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України 2.2. Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО (м. Київ)Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО (м. Київ) 3.3. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПНІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН УкраїниУкраїни 4.4. Національний університет будівництва і архітектури (м. Київ)Національний університет будівництва і архітектури (м. Київ) 5.5. Інститут інформатики Національного педагогічногоІнститут інформатики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ) 6.6. Київський національний університет імені Т.Г. ШевченкаКиївський національний університет імені Т.Г. Шевченка 7.7. Національний технічний університет УкраїниНаціональний технічний університет України ««КПІКПІ»» (м. Київ)(м. Київ)
 • 11. Основні напрями науково-дослідноїОсновні напрями науково-дослідної роботи кафедри КН та ІТУ:роботи кафедри КН та ІТУ: 1. Системне проектування інформаційних систем управління для малого і середнього бізнесу; 2. Інформаційні технології моделювання складних систем; 3. Моделі та методи прийняття рішень в інтелектуальних системах; 4. Створення інформаційних технологій управління ВНЗ; 5. Розробка моделей, методів, технологій і засобів дистанційного навчання; 6. Розробка і впровадження комп’ютерно- орієнтованих систем навчання математичних та інформатичних дисциплін.
 • 12. Перелік науково-технічних іПерелік науково-технічних і науково-дослідних робітнауково-дослідних робіт №№ Теми науково-технічних та науково-Теми науково-технічних та науково- дослідних робітдослідних робіт Наукові керівники,Наукові керівники, відповідальнівідповідальні виконавцівиконавці ТермінТермін виконаннявиконання 1.1. Держбюджетна темаДержбюджетна тема ««ЕлектроннаЕлектронна бібліотека ВНЗ для навчання і дослідженьбібліотека ВНЗ для навчання і досліджень»» за Державною програмоюза Державною програмою ““Інформаційні таІнформаційні та комунікаційні технології в освіті і науцікомунікаційні технології в освіті і науці““ нана 2006-2010 р.р.2006-2010 р.р. Проф., д.т.н.Проф., д.т.н. Тимченко А.А.,Тимченко А.А., доц., к.т.н. Саух В.М.доц., к.т.н. Саух В.М. 2007-20082007-2008 р.р.р.р. 2.2. Держбюджетна темаДержбюджетна тема ““Інформаційно-Інформаційно- аналітична система контролю тааналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентівоцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗВНЗ”” за Державною програмоюза Державною програмою ““Інформаційні та комуніка-ційні технологіїІнформаційні та комуніка-ційні технології в освіті і науців освіті і науці““ на 2006-2010 р.р.на 2006-2010 р.р. Проф., д.т.н.Проф., д.т.н. Тимченко А.А.,Тимченко А.А., проф., д.п.н. Триуспроф., д.п.н. Триус Ю.В.Ю.В. 2009-20102009-2010 р.р.р.р. 33.. ТемаТема ««Наукові основи та методиНаукові основи та методи еволюційної оптимізації процесів ствоеволюційної оптимізації процесів ство-- рення, функціонування та модернізаціїрення, функціонування та модернізації віртуальних підприємстввіртуальних підприємств»» Проф., д.т.н.Проф., д.т.н. Тимченко А.А.,Тимченко А.А., доц., д.т.н. Снитюкдоц., д.т.н. Снитюк В.Є.В.Є. 2009-20112009-2011 р.р.р.р.
 • 13. Наукова конференція кафедри КН та ІТУНаукова конференція кафедри КН та ІТУ http://itont-2014.cdtu.edu.ua/
 • 14. Спільні проекти студентів,Спільні проекти студентів, аспірантів і викладачіваспірантів і викладачів
 • 15. Система електронного навчання ЧДТУСистема електронного навчання ЧДТУ ias.cdtu.edu.uaias.cdtu.edu.ua
 • 16. Система електронного навчання ФІТІССистема електронного навчання ФІТІС http://ias.cdtu.edu.ua/moodle19-fitis/
 • 17. Сайт кафедри КН та ІТУ:Сайт кафедри КН та ІТУ: httphttp://://kt.cdtu.edu.uakt.cdtu.edu.ua
 • 18. http://dec.cdtu.edu.ua/http://dec.cdtu.edu.ua/
 • 19. http://d-school.dec.cdtu.edu.ua/http://d-school.dec.cdtu.edu.ua/
 • 20. Науково-дослідна діяльністьНауково-дослідна діяльність студентівстудентів Система організації науково-дослідноїСистема організації науково-дослідної діяльності студентів, передбачає:діяльності студентів, передбачає:  участь у наукових і проблемних групах,участь у наукових і проблемних групах, факультативах при кафедрі;факультативах при кафедрі;  організація і проведення олімпіад зорганізація і проведення олімпіад з професійно-орієнтованих дисциплін;професійно-орієнтованих дисциплін;  написання курсових робіт (проектів);написання курсових робіт (проектів);  написання наукових конкурсних робіт;написання наукових конкурсних робіт;  дипломне проектування, написаннядипломне проектування, написання випускних робіт.випускних робіт.
 • 21. Студентський ІТ-проектСтудентський ІТ-проект «Логістика»«Логістика» Мета проекту: створенняМета проекту: створення web-web-сервісу насервісу на основіоснові SaaSSaaS--рішення, який би надававрішення, який би надавав користувачам можливість:користувачам можливість:  отримувати консультації в галузі логістикиотримувати консультації в галузі логістики і створення логістичних систем;і створення логістичних систем;  отримувати освітні послуги в галузіотримувати освітні послуги в галузі логістикилогістики на основі технологійна основі технологій дистанційного, електронного і мобільногодистанційного, електронного і мобільного навчання;навчання;  розврозв’’язувати реальні логістичні задачі вязувати реальні логістичні задачі в сфері малого і середнього бізнесу.сфері малого і середнього бізнесу.
 • 22. Портал «Логістика»:Портал «Логістика»: http://logistics.cdtu.edu.uahttp://logistics.cdtu.edu.ua
 • 23. Модуль порталу “Логістика”для оцінювання ризикуМодуль порталу “Логістика”для оцінювання ризику банкрутсва підприємствабанкрутсва підприємства Розробник модуля «Задача прогнозування банкрутства підприємства» - Ткаченко Борис, аналітик комп'ютерних систем, закінчив магістратуру Черкаський державний технологічний університет у 2013 році за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології».
 • 24. Модуль порталу “Логістика” для розвМодуль порталу “Логістика” для розв’’язуванняязування задач динамічного програмуваннязадач динамічного програмування Розробник модуля «Задачі динамічного програмування» - Магер Євген, аналітик комп'ютерних систем, закінчив магістратуру Черкаський державний технологічний університет у 2013 році за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи і технології».
 • 25. Web-сервіс для розв’язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля на основі нечіткої логіки http://optimization.esy.es/optimization.php Розробник web-сервіса – Баранчук Інна, аналітик комп'ютерних систем, закінчила магістратуру Черкаський державний технологічний університет у 2014 році за спеціальністю «Системи і методи прийняття рішень».
 • 26. Консультаційна експертна система зКонсультаційна експертна система з методів оптимізаціїметодів оптимізації Розробник web-сервіса – Манько Марина, прикладний математик, закінчила магістратуру Черкаського національного університету в 2014 році за спеціальністю «Прикладна математика», аспірантка кафедри КНІТУ ЧДТУ
 • 27. Студентський ІТ-проектСтудентський ІТ-проект «Експертиза»«Експертиза» Мета проекту: створенняМета проекту: створення web-web-сервісу на основісервісу на основі SaaSSaaS--рішення, який би надавав можливість:рішення, який би надавав можливість: забезпечення проведення експертного оцінювання різними методами в сфері малого і середнього бізнесу; надання теоретичних відомостей з методів експертного оцінювання; управління базою даних експертів, експертиз, анкет, користувачів; надання консультаційних послуг користувачам з питань експертного оцінювання (чат, форум, новини).
 • 28. ІТ-проект «Експертиза»ІТ-проект «Експертиза» Основні компоненти іОсновні компоненти і режими роботи системи:режими роботи системи: oголовна сторінкаголовна сторінка oреєстраціяреєстрація oавторизаціяавторизація oбаза анкетбаза анкет oстворення експертизистворення експертизи oстворення анкетстворення анкет oдодавання експертів надодавання експертів на експертизуекспертизу oшкала оцінюванняшкала оцінювання oпроведення експертизипроведення експертизи (анкетування)(анкетування) oсторінка результатів.сторінка результатів.
 • 29. Щорічний ЯрмарокЩорічний Ярмарок IIТТ--вакансій длявакансій для студентів на ФІТІСстудентів на ФІТІС Черкаси, ЧДТУ, 24.05.14Черкаси, ЧДТУ, 24.05.14
 • 30. 04047272 --73-02-71 -73-02-71 - кафедракафедра компкомп’’ютерних наукютерних наук та інформаційнихта інформаційних технологійтехнологій управління ЧДТУуправління ЧДТУ Фахівці з інформаційних технологійФахівці з інформаційних технологій потрібні всюди і завжди!потрібні всюди і завжди! Зроби правильний вибірЗроби правильний вибір !! httphttp://://kt.cdtu.edu.uakt.cdtu.edu.ua knitu@chdtu.edu.uaknitu@chdtu.edu.ua