ประชากรศาสตร์
ประชากร
หมายถึง
กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
มีการเพิ่มหรือลด ได้โดยการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น
ทั้งย้...
หมายถึง
ลักษณะต่าง ๆ ทางประชากร
ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ
สามารถบ่งบอกแนวโน้มของจ...
ประชากรศาสตร์
หมายถึง
กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร
ทาให้ทราบขนาดหรือจานวนคนที่มีอยู่ใน แต่ละส...
ความสาคัญของการศึกษาประชากร
1. ทาให้สามารถคานวณคาดการณ์ถึงจานวนประชากร
ในอนาคตอย่างคร่าว ๆ
2. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึ...
ภาวะการตาย
การตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนาจะพบ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในอดีตมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ยืน เนื่องจ...
จนมาถึงช่วง 300 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เริ่มปรับปรุงเทคนิคด้านการเกษตร
ทาให้มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ความอดอยากน้อยลง
การแพทย...
ภาพ โรคระบาดที่เกิดขึ้น
ในคริสศตวรรษที่ 17
ทาให้จานวนประชากร
ลดฮวบฮาบรวดเร็ว
มนุษย์เกือบทั่วทั้งโลก
จะประสบกับ การขาดแคลนอ...
ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมามีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
มนุษย์เริ่มใส่ใจเรื่องความสะอาดสุขภาพร่างกายของตนเอง
และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มน...
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการตายของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กาลังพัฒนา
รูปแบบการตาย สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีอัตราการตาย
ในช่วงแรก ๆ ของชีวิตมนุษย์น้อยกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา
แต่เมื่อเข้าสู่...
ภาวะการเกิด
การเกิด เป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้จานวนประชากรเพิ่มขึ้น
จึงมีผลกระทบต่อการสมรส การตั้งครรภ์ การทาแท้ง
และการให้กาเ...
การย้ายถิ่น
การย้ายถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้จานวนประชากร
เพิ่มขึ้นและลดลงได้
แบ่งเป็น 5 ลักษณะได้แก่
2. การย้ายถิ่นโดยถูกบังคับ
เช่น พวกนิโกรอาฟริกา ถูกบังคับ
ให้เข้ามาสู่ยุโรปและอเมริกา
3. การย้ายถิ่นที่จาต้องไป
เช่น การลี...
4. การย้ายถิ่นโดยเสรี
ผู้ย้ายถิ่นตัดสินใจไปเอง
เกิดขึ้นเฉพาะ
บุคคลหรือครอบครัวเท่านั้น
5. แรงงานย้ายถิ่นไปทางานต่างประเทศ
11 กรกฎาคม
วันประชากรโลก
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
ลักษณะประชากรไทย
ปัจจุบัน (ปี 2553) ประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 65 ล้านคน
มี โครงสร้างทางประชากร ดังนี้
1. ประชากรวัยเด็ก (แ...
เมื่อแรกเกิดเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง เล็กน้อย
แต่ในวัยสูงอายุ
จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
โครงสร้างประชากร
จากโครงสร้างประชากร
ในแต่ละช่วง 10 ปี
เห็นได้ว่าประชากร
ในวัยเด็กมีสัดส่วนลดลง
แต่ประชากรผู้สูงอายุ
มีสัด...
ประชากรไทยมีอายุคาดหมายโดยเฉลี่ย
72 ปี 6 เดือน
ผู้ชายมีอายุคาดหมายเฉลี่ยน้อยกว่า
ผู้หญิงคือ 70 ปี 3 เดือน
ผู้หญิงมีอายุคาด...
วัยแรงงาน
นักวิจัยเผย สถิติ ประชากรไทย ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
เกือบ 9 แสนคน
ระบุ อาจส่งผลต่อภาวะการสืบพันธุ์ได้
ขณะนี้ประเทศไทยกาลังเก...
สาเหตุสาคัญเพราะอัตราการตายของประชากรชาย
มากกว่าหญิง
โดยปี 2549 พบว่าอัตราการตายของประชากรชาย
มากกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุ
แต...
ทั้งนี้ ความไม่สมดุลทางเพศจะส่งผลถึงการจับคู่แต่งงาน
และยิ่งผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง
ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะ...
ผู้สูงอายุ
20 ปีข้างหน้า จะเกิดวิกฤติประชากรเพราะภาระการดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่ม
ตาราง ความยืนยาวของชีวิต ในทวีปเอเซีย
สานักงานสถิติแห่งชาติ กับการสารวจสามะโนประชากร
ปี 2553 จัดทาสามะโนเคหะไปพร้อมกับการทาสามะโนประชากร
เป็นการทาสามะโนประชากรค...
สามะโนนับใครบ้าง ?
:: คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย
:: คนไทยที่ไปต่างประเทศชั่วคราว
:: คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน
ลาดับ จังหวัด
จานวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
ทั่วประเทศ 31,293,096 32,231,966 63,525,062
1 กรุงเทพมหานคร 2,713,535 2,989,060 5,70...
จานวนประชากร
ภาคใต้มีประมาณ ๘ ล้านคน
ตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในบริเวณ
ที่ราบชายฝั่งตะวันออก
จังหวัดที่มีจานวนประชากร
มากเกิน...
แนวคิดของคน
ชายชาวอินเดียคนหนึ่ง เดินเข้าไปในธนาคารกลางเมืองนิวยอร์ก
ถามหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ชายคนนี้บอกกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อว่า เขา...
เจ้าหน้าที่สินเชื่อจึงตกลง ให้กู้เงินโดยใช้รถค้าประกัน
ผู้จัดการธนาคารกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อต่างก็ขบขันชายชาวอินเดีย
ที่เอ...
เจ้าหน้าที่สินเชื่อพูดว่า“ท่านครับเรารู้สึกดีใจมากที่คุณจัดการธุระของคุณ
ได้เสร็จเรียบร้อย และการกู้เงินในครั้งนี้ก็เสร็จส...
ชาวชาวอินเดียตอบกลับไปว่า
“ไม่มีที่ไหนในนิวยอร์กอีกแล้ว
ที่ผมจะสามารถจอดรถทิ้งไว้ได้ถึง 2 สัปดาห์
ด้วยเงินเพียง 500 บาท
พร...
ตรงกันข้ามกับบางคนไม่สามารถทาให้ประสบความสาเร็จได้
พนักงานขายรองเท้าที่ถูกส่งไปทาตลาดที่ประเทศหนึ่ง
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ไม่...
ปรากฏว่าพนักงานคนที่สองกลับมารายงานอย่างตื่นเต้นดีใจว่า
โอกาสทาตลาดรองเท้าได้ดีมากๆ เพราะยังมีคนอีกเป็นจานวนมาก
ที่ไม่สวมร...
ประสบความสาเร็จเป็นบุคคลระดับชาติ หรือผู้นาขององค์กร
สาคัญต่างๆ
เขามีวิธีคิดหรือการดาเนินชีวิตอย่างไร
-คิดอย่างเป็นระบบ มี...
-ฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไร จะไม่ยอมให้คาวิพากษ์วิจารณ์
ที่ไม่เข้าท่ามาบั่นทอนกาลังใจในการทางานของเขา
หลายคนชอบวิจารณ์ช...
-มีความคิดในแง่ลบ เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสาเร็จ
เขาจะไม่ใส่ใจเสียงของคนพวกนี้จะให้ความสาคัญ
กับความคิดเห็นของคนที่เสนอ
พ...
-ความคิดสร้างสรรค์ มีวินัยในการทางาน มีความอดทนสูง
รู้จักจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังในการทางาน
รู้ว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทา ซ...
สวัสดีค่ะ
Poppdf
Poppdf
Poppdf
Poppdf
Poppdf
Poppdf
Poppdf
of 52

Poppdf

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poppdf

 • 1. ประชากรศาสตร์
 • 2. ประชากร
 • 3. หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่ง ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มีการเพิ่มหรือลด ได้โดยการเกิด การตาย และการย้ายถิ่น ทั้งย้ายถิ่นชั่วคราวและย้ายถิ่นถาวร ประชากร
 • 4. หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เศรษฐกิจ สามารถบ่งบอกแนวโน้มของจานวนประชากรในอนาคต องค์ประกอบประชากร
 • 5. ประชากรศาสตร์ หมายถึง กระบวนการศึกษาเกี่ยวกับประชากรและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ทาให้ทราบขนาดหรือจานวนคนที่มีอยู่ใน แต่ละสังคม แต่ละภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งศึกษาการกระจายตัวในด้านพื้นที่ของประชากร และองค์ประกอบทางประชากร
 • 6. ความสาคัญของการศึกษาประชากร 1. ทาให้สามารถคานวณคาดการณ์ถึงจานวนประชากร ในอนาคตอย่างคร่าว ๆ 2. สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผน ด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เช่น การจัดเก็บภาษี การแบ่งเขตเลือกตั้ง การจัดการสาธารณูปโภค การศึกษาการจัดสวัสดิการสังคม การกระจายผลผลิตด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • 7. ภาวะการตาย การตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนาจะพบ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในอดีตมนุษย์ส่วนใหญ่จะมีอายุไม่ยืน เนื่องจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด ความอดอยาก สุขภาพอ่อนแอ
 • 8. จนมาถึงช่วง 300 ปีที่ผ่านมา มนุษย์เริ่มปรับปรุงเทคนิคด้านการเกษตร ทาให้มีผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น ความอดอยากน้อยลง การแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทาให้คนเกิดมาก คนสูงอายุมีอายุ สูงมากขึ้น
 • 9. ภาพ โรคระบาดที่เกิดขึ้น ในคริสศตวรรษที่ 17 ทาให้จานวนประชากร ลดฮวบฮาบรวดเร็ว มนุษย์เกือบทั่วทั้งโลก จะประสบกับ การขาดแคลนอาหาร และน้าสะอาด
 • 10. ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมามีการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์เริ่มใส่ใจเรื่องความสะอาดสุขภาพร่างกายของตนเอง และสภาพแวดล้อมมากขึ้น มนุษย์จึงแข็งแรง อายุยืนยาวขึ้น และมีอัตราตายน้อยลง ในช่วง 100 ปีที่แล้วเป็นต้นมา ได้เริ่มมีการทดลองยารักษาโรค ซึ่งสามารถควบคุมโรคร้ายได้ ทาให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นไป จากเดิมและมีการตายที่น้อยลง
 • 11. ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการตายของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กาลังพัฒนา
 • 12. รูปแบบการตาย สาหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีอัตราการตาย ในช่วงแรก ๆ ของชีวิตมนุษย์น้อยกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา แต่เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีอัตราการตาย มากกว่าประเทศที่กาลังพัฒนา
 • 13. ภาวะการเกิด การเกิด เป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้จานวนประชากรเพิ่มขึ้น จึงมีผลกระทบต่อการสมรส การตั้งครรภ์ การทาแท้ง และการให้กาเนิดบุตร จานวนบุตร ประชากรในปัจจุบันเริ่มมีความนิยมที่จะมีบุตรเพียงแค่ 1 หรือ 2 คน ประกอบกับคู่สมรสบางคู่ไม่ต้องการมีบุตร จานวนประชากรจึงไม่เพิ่ม ทาให้ประชากรมีแนวโน้มลดจานวนลง
 • 14. การย้ายถิ่น การย้ายถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่ทาให้จานวนประชากร เพิ่มขึ้นและลดลงได้ แบ่งเป็น 5 ลักษณะได้แก่
 • 15. 2. การย้ายถิ่นโดยถูกบังคับ เช่น พวกนิโกรอาฟริกา ถูกบังคับ ให้เข้ามาสู่ยุโรปและอเมริกา 3. การย้ายถิ่นที่จาต้องไป เช่น การลี้ภัยทางการเมือง ศาสนา น้าท่วม 1. การย้ายถิ่นแบบดั้งเดิม เพื่อการแสวงหาอาหาร ในปัจจุบันคือย้ายจากชนบท สู่เมืองเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าเดิม
 • 16. 4. การย้ายถิ่นโดยเสรี ผู้ย้ายถิ่นตัดสินใจไปเอง เกิดขึ้นเฉพาะ บุคคลหรือครอบครัวเท่านั้น 5. แรงงานย้ายถิ่นไปทางานต่างประเทศ
 • 17. 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก
 • 18. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
 • 19. ลักษณะประชากรไทย ปัจจุบัน (ปี 2553) ประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 65 ล้านคน มี โครงสร้างทางประชากร ดังนี้ 1. ประชากรวัยเด็ก (แรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปี) มีสัดส่วน 2 ใน 10 ของประชากรไทยทั้งหมด 2. ประชากรวันแรงงาน (อายุ 15 ถึง 59 ปี) มีสัดส่วน 7 ใน 10 ของประชากรไทยทั้งหมด 3. ประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วน 1 ใน 10 ของประชากรไทยทั้งหมด
 • 20. เมื่อแรกเกิดเพศชาย มากกว่าเพศหญิง เล็กน้อย แต่ในวัยสูงอายุ จะมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
 • 21. โครงสร้างประชากร จากโครงสร้างประชากร ในแต่ละช่วง 10 ปี เห็นได้ว่าประชากร ในวัยเด็กมีสัดส่วนลดลง แต่ประชากรผู้สูงอายุ มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น
 • 22. ประชากรไทยมีอายุคาดหมายโดยเฉลี่ย 72 ปี 6 เดือน ผู้ชายมีอายุคาดหมายเฉลี่ยน้อยกว่า ผู้หญิงคือ 70 ปี 3 เดือน ผู้หญิงมีอายุคาดหมาย โดยเฉลี่ย 75 ปี
 • 23. วัยแรงงาน
 • 24. นักวิจัยเผย สถิติ ประชากรไทย ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เกือบ 9 แสนคน ระบุ อาจส่งผลต่อภาวะการสืบพันธุ์ได้ ขณะนี้ประเทศไทยกาลังเกิดวิกฤตการณ์ความไม่สมดุลทางเพศ ซึ่งมาจากข้อมูลการคาดการณ์จานวนประชากรของสถาบัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม มีประชากรหญิงมากกว่าชายจานวน 870,000 คน ปี 2558 จะมีประชากรหญิงเพิ่มขึ้นมาก เป็น 1,167,000 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 1,532,000 คน
 • 25. สาเหตุสาคัญเพราะอัตราการตายของประชากรชาย มากกว่าหญิง โดยปี 2549 พบว่าอัตราการตายของประชากรชาย มากกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุ แต่จะมากที่สุด คือ ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี สาเหตุที่ประชากรชาย ตาย อันดับ 1 คือ การติดเชื้อเอดส์ รองลงมาคืออุบัติเหตุ และความรุนแรง
 • 26. ทั้งนี้ ความไม่สมดุลทางเพศจะส่งผลถึงการจับคู่แต่งงาน และยิ่งผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะการสืบพันธุ์ของประเทศไทย
 • 27. ผู้สูงอายุ
 • 28. 20 ปีข้างหน้า จะเกิดวิกฤติประชากรเพราะภาระการดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่ม
 • 29. ตาราง ความยืนยาวของชีวิต ในทวีปเอเซีย
 • 30. สานักงานสถิติแห่งชาติ กับการสารวจสามะโนประชากร ปี 2553 จัดทาสามะโนเคหะไปพร้อมกับการทาสามะโนประชากร เป็นการทาสามะโนประชากรครั้งที่ 11 และเป็นการทาสามะโนเคหะครั้งที่ 5 ของประเทศไทย การจัดทาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2503 ต่อมา พ.ศ. 2513 2523 2533 2543 2553 ครั้งต่อไปคือปี.......
 • 31. สามะโนนับใครบ้าง ? :: คนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย :: คนไทยที่ไปต่างประเทศชั่วคราว :: คนต่างชาติที่อยู่เกิน 3 เดือน
 • 32. ลาดับ จังหวัด จานวนราษฎร ชาย หญิง รวม ทั่วประเทศ 31,293,096 32,231,966 63,525,062 1 กรุงเทพมหานคร 2,713,535 2,989,060 5,702,595 2 จังหวัดนครราชสีมา 1,272,264 1,299,028 2,571,292 3 จังหวัดอุบลราชธานี 904,698 899,056 1,803,754 4 จังหวัดขอนแก่น 873,735 888,507 1,762,242 5 จังหวัดเชียงใหม่ 797,521 835,027 1,632,548 6 จังหวัดบุรีรัมย์ 772,377 774,407 1,546,784 7 จังหวัดอุดรธานี 769,448 769,492 1,538,940 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช 753,196 763,303 1,516,499 9 จังหวัดศรีสะเกษ 722,797 723,548 1,446,345 10 จังหวัดสุรินทร์ 689,305 688,522 1,377,827 ที่มา :จังหวัดที่มีประชากรมาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 .สานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2553.
 • 33. จานวนประชากร ภาคใต้มีประมาณ ๘ ล้านคน ตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในบริเวณ ที่ราบชายฝั่งตะวันออก จังหวัดที่มีจานวนประชากร มากเกินล้านได้แก่ จ.นครศรีธรรมราชและสงขลา ประชากรน้อยที่สุดของภาคใต้ได้แก่ จ.ระนอง
 • 34. แนวคิดของคน
 • 35. ชายชาวอินเดียคนหนึ่ง เดินเข้าไปในธนาคารกลางเมืองนิวยอร์ก ถามหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ชายคนนี้บอกกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อว่า เขาจะต้องไปทาธุระที่ประเทศอินเดีย ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็เลยจะขอกู้เงินสัก 170,000 บาท เจ้าหน้าที่สินเชื่อบอกกับเขา ว่าการกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน ชายชาวอินเดียยื่นกุญแจรถเฟอร์รารี่ รุ่นใหม่ล่าสุดที่จอดอยู่หน้าธนาคาร พร้อมกับเสนอขอใช้รถคันนี้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน วิธีคิดของคนที่ประสบความสาเร็จ
 • 36. เจ้าหน้าที่สินเชื่อจึงตกลง ให้กู้เงินโดยใช้รถค้าประกัน ผู้จัดการธนาคารกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อต่างก็ขบขันชายชาวอินเดีย ที่เอารถเฟอร์รารี่ราคา 8,500,000 บาท มาค้าประกันเงินกู้เพียง แค่ 170,000 บาท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคาร ก็ขับรถเฟอร์รารี่เข้าไปจอดที่ ลานจอดรถชั้นใต้ดินของธนาคาร สองสัปดาห์ผ่านไป ชายชาวอินเดียก็กลับมาที่ธนาคารพร้อมด้วยเงิน 170,000 บาท และดอกเบี้ยอีก 500 บาท นามาชาระคืนให้กับธนาคาร
 • 37. เจ้าหน้าที่สินเชื่อพูดว่า“ท่านครับเรารู้สึกดีใจมากที่คุณจัดการธุระของคุณ ได้เสร็จเรียบร้อย และการกู้เงินในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี แต่ผมสงสัยอะไรนิดหน่อย ตอนที่คุณไปแล้ว เราได้เช็คประวัติของคุณดู ก็พบว่า คุณร่ารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีคนนึงเลย แต่ทาไมคุณถึงต้องมากู้เงินกับเรา แค่170,000 บาทด้วย ล่ะครับ”
 • 38. ชาวชาวอินเดียตอบกลับไปว่า “ไม่มีที่ไหนในนิวยอร์กอีกแล้ว ที่ผมจะสามารถจอดรถทิ้งไว้ได้ถึง 2 สัปดาห์ ด้วยเงินเพียง 500 บาท พร้อมกับความมั่นใจเต็มร้อยว่ารถผมจะไม่หาย”
 • 39. ตรงกันข้ามกับบางคนไม่สามารถทาให้ประสบความสาเร็จได้ พนักงานขายรองเท้าที่ถูกส่งไปทาตลาดที่ประเทศหนึ่ง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ไม่นิยมสวมรองเท้า พนักงานขายคนแรกที่ถูกส่งไปกลับมารายงานว่าไปดูแล้วคิดว่า คงไม่สามารถทาตลาดรองเท้าที่ประเทศนี้ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ไม่สวมรองเท้า ทางบริษัทจึงส่งพนักงานขายคนที่สองไป
 • 40. ปรากฏว่าพนักงานคนที่สองกลับมารายงานอย่างตื่นเต้นดีใจว่า โอกาสทาตลาดรองเท้าได้ดีมากๆ เพราะยังมีคนอีกเป็นจานวนมาก ที่ไม่สวมรองเท้า สุดท้ายเขาก็สามารถทายอดขายได้อย่างมหาศาล เป็นท็อปเซลของบริษัท ประสบความสาเร็จได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น 2 คนนี้ต่างกันตรงไหน ...ต่างกันตรงวิธีคิด...
 • 41. ประสบความสาเร็จเป็นบุคคลระดับชาติ หรือผู้นาขององค์กร สาคัญต่างๆ เขามีวิธีคิดหรือการดาเนินชีวิตอย่างไร -คิดอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนและกาหนดเป้ าหมายชัดเจน -ความเป็นผู้นาและเป็นผู้นาที่มีทั้ง EQ และ IQ คือ มีจิตใจที่ดีและเก่ง -คิดในแง่บวกมองทุกอย่างเป็นโอกาสเรียนได้ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าเป็นงานใหญ่งานน้อยที่ได้รับมอบหมายจะทาอย่าง เต็มความสามารถและถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้
 • 42. -ฟังคาวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างไร จะไม่ยอมให้คาวิพากษ์วิจารณ์ ที่ไม่เข้าท่ามาบั่นทอนกาลังใจในการทางานของเขา หลายคนชอบวิจารณ์ชาวบ้าน อิจฉาตาร้อนเรื่องของชาวบ้านรู้หมดทุกเรื่อง แต่เรื่องของตัวเองไม่รู้สักเรื่อง
 • 43. -มีความคิดในแง่ลบ เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสาเร็จ เขาจะไม่ใส่ใจเสียงของคนพวกนี้จะให้ความสาคัญ กับความคิดเห็นของคนที่เสนอ พร้อมด้วยแนวทางแก้ไขไม่ใช่พูดแต่ปัญหา โดยไม่มีแนวทางในการแก้ไข
 • 44. -ความคิดสร้างสรรค์ มีวินัยในการทางาน มีความอดทนสูง รู้จักจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังในการทางาน รู้ว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทา ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น คิดดีทาดี ไม่หลอกลวงตัวเองและผู้อื่น
 • 45. สวัสดีค่ะ

Related Documents