NARG!LE
a!z kanseri, akci!er rahatszl!, enfeksiyon düquot;...
ek olarak, arsenik, krom gibi maddeler de
bulunmuquot;tur. Sk sk duma...
of 2

Nargile

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nargile

  • 1. NARG!LE a!z kanseri, akci!er rahatszl!, enfeksiyon düquot;ünülse de aslnda çok önemli bir halk sa!l! ve ksrlk gibi hastalklardr. sorunudur. !çmeseniz de nargile kahvelerine Nargile de sigara gibi ba#mllk gitti#inizde pasif tütün dumannn yapc etkiye sahiptir ve sa#l#a zararlarna maruz kalrsnz. zararldr. Nargile Asya’ya özgü geleneksel bir tütün Nargile kullanmna tpk sigara gibi genelde içme aracdr. Hindistan’da do!muquot;, oradan çevreden kabul görme, ait olma iste!i, arkadaquot; Ortak kullanld! zaman tüberküloz, hepatit #ranllar ve Araplar arasnda yaygnlaquot;mquot;tr. basks gibi sosyal nedenler ile baquot;lanlmaktadr. C, uçuk gibi bulaquot;c enfeksiyonlara neden Osmanl hanedannn do!uya uzanmasyla 16 Nargile özellikle geleneksel tütün kullanmnn olmaktadr. Dahas HIV virüsünün neden oldu!u yy.da Osmanl toplumunun do!udan ald! bir yaygn oldu!u bölgelerde kadnlar arasnda da AIDS ve di!er a!z tümörlerinde de içinde alquot;kanlk halini almquot;tr. yaygndr. bulundu!u birçok ciddi hastal!a neden oldu!u Nargilenin yanlquot; olarak sigaradan daha az bilimsel çalquot;malarda kantlanmquot;tr. NARG!LEN!N SAquot;LIquot;A zararlymquot; gibi düquot;ünülmesi, daha ulaquot;labilir oluquot;u, düquot;ük fiyat ve sosyal bir aktivite gibi ZARARLARI de!erlendiriliyor olmas özellikle gençler Söylenenlerin aksine nargile de Nargile kullanclar, nargileyi sigaradan farkl arasnda popülerli!inin hzla artmasna neden di#er tütün ürünleri kadar alglasa da birçok bilimsel araquot;trma nargilenin olmuquot;tur. tehlikelidir! sa!l!a olan zararlarnn sigaradan daha fazla oldu!unu kantlamquot;tr. Türkiye’de nargile içme ya$ Bunlardan bazlar: kalp ve damar ortalama 18–24 ya$lar arasndadr Nargilenin sa!l!a sigaradan daha az zarar hastalklar, solunum yetersizli!i, akci!er ve trajik olan birçok genç, nargilenin verici gibi alglanmasnn bir nedeni hoquot; kanseri, diquot; eti hastalklar, mesane kanseri, içinde tütün oldu#undan haberdar kokusunun yannda taddr. Fakat bilinmelidir bronquot;it, yemek borusu kanseri, depresyon, de#ildir. yüksek tansiyon, Parkinson hastal!, ülser, ki, sohbetin vazgeçilmez unsuru oldu!u
  • 2. ek olarak, arsenik, krom gibi maddeler de bulunmuquot;tur. Sk sk duman içine çekmek, derin solumak ve nargile seansnn uzun oluquot;u bu maddelerin yüksek oranda vücuda alnmas demektir. YANLI%: Nargilenin sa!l!a zarar, YANLI%: Tütüne ilave edilen meyve sigaradan daha azdr çünkü bulundurdu!u parçalar, nargileyi daha sa!lkl hale nikotin oran daha azdr. getirmektedir. GERÇEK: Nargile dumanndaki arsenik, GERÇEK: Nargilede bulunan meyve nikel, kobalt, krom ve kurquot;un miktar, sigaraya aromalar tütünde bulunan zararl toksinleri oranla oldukça yüksek düzeydedir. Bir nargile güzel kokusu ve aromal tad ile içimi sonucunda alnan nikotin miktarnn, 50 maskelemektedir. Tiksindirici olmayquot; ve hoquot; adet sigara içilmesiyle alnan nikotin miktarna kokusu daha sa!lkl gibi alglanmasna sebep equot;it oldu!u araquot;trmalarla kantlanmquot;tr. olsa da gerçek tam tersidir. NARG!LE YANLI%: Nargile dumann sudan YANLI%: Bitki özlü nargile normal geçirilerek solunmas zararl maddeleri HAVANI KORU nargileden daha sa!lkldr. arndrmaktadr. GERÇEK: Bitki özlü nargile de tpk GERÇEK: Bilimsel çalquot;malara göre Nargile !le !lgili Yanlquot; Bilgiler iquot;lenmemiquot; tütün kadar içen kiquot;iyi katrana ve nargilenin dumannda ciddi boyutta nikotin, www.havanikoru.org.tr katran ve a!r metaller bulunmaktadr. Bunlara kanser yapc maddelere maruz brakmaktadr.

Related Documents