Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 1
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com
...
Το σκουλήκι τής NASA,
το σκουλήκι τού Ράιχ
και το άγχος οργασμού
Χρήστος Μουσουλιώτης
Η μπροσούρα «Το σκουλήκι τής NASA, τ...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 5
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com
...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 6
https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης
...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 7
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com
...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 8
https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης
...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 9
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com
...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 10
https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 11
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 12
https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 13
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 14
https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 15
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 16
https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης...
Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 17
Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com...
Σωλήνας κενού 0,5 mm φωτοβολεί με λευκό - μπλε φως ύστερα από παραμονή του σε συσσωρευτή
οργόνης για 3-4 εβδομάδες.
Ο Ράιχ...
το σκουλήκι τής Nasa, το σκουλήκι τού ράιχ και το άγχος οργασμού
το σκουλήκι τής Nasa, το σκουλήκι τού ράιχ και το άγχος οργασμού
το σκουλήκι τής Nasa, το σκουλήκι τού ράιχ και το άγχος οργασμού
το σκουλήκι τής Nasa, το σκουλήκι τού ράιχ και το άγχος οργασμού
of 20

το σκουλήκι τής Nasa, το σκουλήκι τού ράιχ και το άγχος οργασμού

Πώς συνδέονται ο φόβος τής βαθιάς ηδονής με το άγχος, αλλά και με τις αντιδράσεις σκουληκιών και αμοιβάδων και πώς αποδεικνύεται ότι το άγχος οργασμού είναι ριζωμένο βαθιά στο αυτόνομο νευρικό σύστημα.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - το σκουλήκι τής Nasa, το σκουλήκι τού ράιχ και το άγχος οργασμού

 • 1. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 1 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού Χρήστος Μουσουλιώτης
 • 2. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού Χρήστος Μουσουλιώτης Η μπροσούρα «Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού» αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησί- ας. Συνακόλουθα υπόκειται στους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς νόμους, οι οποίοι απαγορεύουν την οποιαδήποτε μερική ή ολική χρήση του και με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια τού συγγραφέα. akodikas@otenet.gr http://yperthesi.wordpress.com * * * http://wifisos.wordpress.com http»/light1and2life.wordpress.com https://www.facebook.com/MOUSOULIOTIS https://www.facebook.com/groups/631296850225126/
 • 3. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 5 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com Ο Ράιχ μελέτησε αρχικά τα διαφανή σκουληκάκια mealworms (ενδη- μούν στα άλευρα). Στη συνέχεια τις αμοιβάδες και ενώνοντας τις διαπι- στώσεις του με κλινικές παρατηρήσεις, κατέληξε στο εξής καταπληκτι- κό συμπέρασμα: «Η σεξουαλικότητα και το άγχος είναι δυο διεγέρσεις ή ‘‘ρεύματα’’ τού βι- ολογικούοργανισμού,πουπροέρχονταιαπότηνίδιαπηγή,αλλάκινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις». Και διευκρίνισε ότι «...η σεξουαλικότητα θεωρείται το ουσια- στικό στοιχείο κάθε πράγματος που έχει σχέση με τη διέγερ- ση, την κυκλοφορία, την ένταση και τη δι- αστολή προς την πε- ριφέρεια Το ουσιαστικό και εσωτερικό χαρακτη- ριστικό της είναι η αί- σθηση ηδονής. Το άγχος, αντίθετα, περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει σχέση με το ρεύμα και τη διέγερση που κα- τευθύνονται προς το κέντρο τού εαυτού, μακριά από τον κόσμο. Αποτέλεσμά τού άγχους είναι η κεντρική νευροφυτική ένταση και ουσια- στικό χαρακτηριστικό του κάθε αίσθηση που μπορεί να περιγραφεί με τις λέξεις, σφίξιμο, συστολή, άγχος εσωτερικό βάρος κ.λπ.».(1) Οι αναλογίες σκουληκιών και πάμπολλων άλλων ζώων με ανθρώπους έχουν ωθήσει τη σύγχρονη επιστήμη σε αναλύσεις τής συμπεριφοράς τους και σε ποικιλία εργαστηριακών πειραμάτων, όπως και παρατηρή- σεων πεδίου, για να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία έχουν ζωτικό ενδιαφέρον. Ο Ράιχ αντιλήφθηκε αυτό το γεγονός ήδη από τις αρχές τού 1920. Στις 1 “Η βιοηλεκτρική θεωρία τής σεξουαλικότητας και τού άγχους”, Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Αποσπερίτης, 1986, (on page 94). Το παράσιτο c. elegans η NASA θεωρεί ότι είναι ιδανικό για τη μελέτη των αντιδράσεών του σε συνθήκες απουσίας βαρύτητας. Η αιτία είναι ότι μοιάζει εκπληκτικά το DNA του με το ανθρώπινο.
 • 4. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 6 https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης αρχές τού 1930 παρατηρώντας τα διαφανή αλευροσκούληκα βρήκε ότι το νευρικό σύστημά τους είναι συστελλόμενο και διαστελλόμε- νο, ένα συγκλονιστικό γεγονός που σίγουρα αγνοούν μετά 80 χρόνια νευρολόγοι και επιστήμονες με παρόμοιες ειδικότητες. Ήδη από το 1926 είχε βρει ότι «...η ηδονή για να ζεις και η ηδονή τού ορ- γασμού είναι ταυτόσημες. Το υπερβολικό οργασμικό άγχος δημιουργεί τη βάση τού γενικευμένου φόβου για τη ζωή».(1) Αποκαλύπτοντας το μέγα φόβο που προκαλεί στους ανθρώπους η υγι- ής και βαθιά ηδονική σεξουαλικότητα τής απόλυτης παράδοσης κατά τον οργασμό, μια υπαρκτή κατάσταση για την οποία ήταν παντελώς ανυποψίαστοι οι ψυχαναλυτές τής εποχής του, ο Φρόιντ, αλλά και οι σημερινοί, είχε λάβει σαφή θέση κατά τής πορνογραφίας και των σε- ξουαλικών διαστροφών, και είχε προτείνει μια σειρά μέτρων για τη μεί- ωση τής επικρατούσας σεξουαλικής αθλιότητας. Ο φόβος τού ανθρώπου για τη σεξουαλικότητα εκφράζεται με μύρι- ους τρόπους. Οι κυριότεροι, μεταξύ πολλών άλλων, είναι οι απάνθρω- πες μέθοδοι κλειτοριδεκτομής και περιτομής. 1 “The Function of the Orgasm”, By Wilhelm Reich: ‘’The pleasure of living and the pleasure of the orgasm are identical. Extreme orgasm anxiety forms the basis of the general fear of life.’’. αγγλική μετάφραση 1942. Διάγραμμα από το βιβλίο τού Ράιχ «Η βιοηλεκτρική θεωρία τής σεξουαλικότητας και τού άγχους», με το οποίο περιγράφεται η λειιτουργική αντίθεση ηδονής και άγχους.
 • 5. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 7 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com Ο Ράιχ βρήκε με τη μέτρηση των δυναμικών στην επιφάνεια τού δέρ- ματος ανθρώπων, ότι οι ερωτογόνες ζώνες εμφανίζουν πολύ υψηλότε- ρα ή χαμηλότερα δυναμικά από τις άλλες περιοχές. Ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων ή σημείων τους, εμπεριέχει αναμφισβήτητα την κατακόρυφη μείωση των φορτίων, όπως έδειξαν τα πειράματα τού Ράιχ, όταν έπεφτε το δυναμικό ερωτογόνου ζώνης με ελάχιστα δυσά- ρεστα ερεθίσματα. Η μόδα τής περιτομής την οποία υποστηρίζει ένα άσχετο με τα συ- γκλονιστικά ευρήματα τού Ράιχ, ιατρικό κατεστημένο, κυρίως στις ΗΠΑ και ένα φανατικό ιερατικό κατεστημένο κυρίως στον μουσουλμανικό κόσμο, και στο Ισραήλ, μεταβάλλει τα αρσενικά, ικανά για στύση και ανίκανα να βιώνουν το μάξιμουμ τής ηδονής. Τις σεξουαλικές σχέσεις τους τις αναγάγει σε παραστάσεις «τσίρκου» όπου παίζουν το ρόλο του σούπερ-εραστή, ενώ είναι στην ουσία μηχανικοί εραστές, «ικανοί» για παρατεταμένη σεξουαλική συνομιλία. Λόγω τής μειωμένης αισθαντικότητας δεν «κινδυνεύουν» εξαιτίας τού άγχους, με πρόωρη εκσπερμάτιση, αλλά παραμένουν ανίκανοι για το μέγιστο ηδονικό δόσιμο, την απόλυτη παράδοση στο ερωτικό αγκά- λιασμα και το «λιώσιμο» στη διάρκεια τού οργασμού. Αμφιβάλλω, εάν ακόμα και σήμερα, έχουν αντιληφθεί οι νευρολόγοι και επαγγελματίες με συναφείς ασχολίες τη βαθύτερη αιτία τού οργα- σμικού άγχους, το οποίο ωθεί τους ανθρώπους να κυνηγούν σχεδόν σε κάθε στιγμή τής ζωής τους το ηδονικό βάθος τής σεξουαλικότητας και ταυτόχρονα να τη φοβούνται (χωρίς να το αντιλαμβάνονται) και εξ αιτί- ας αυτού τού φόβου να την υποβαθμίζουν, να την αποερωτικοποιούν, να την ευνουχίζουν, να τη χυδαιοποιούν μετατρέποντάς την σε πορ- νογραφία ή σε εμπόρευμα, σε κάτι δηλαδή το οποίο έχει αξία μόνο ως προϊόν ανταλλαγής. Ο Ράιχ εξήγησε αυτό το φαινόμενο με λειτουργικό τρόπο εδώ και 80 χρόνια. Έδειξε τότε ότι το παρασυμπαθητικό σύστημα προκαλεί δια- στολή ή κίνηση προς τον κόσμο και το συμπαθητικό προκαλεί συστολή ή κίνηση μακριά από τον κόσμο, προς τον εαυτό. Με τα βιοηλεκτρικά πειράματα διερεύνησης των φορτίων και των κα- τευθύνσεων των ηλεκτρικών μετρήσεων τής σεξουαλικότητας και τού άγχους ανέδειξε και εμπέδωσε εργαστηριακά τις εμπλεκόμενες κατα- στάσεις.
 • 6. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 8 https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης Τη συστολή και τη διαστολή. Την ηδονή και το άγχος. Τον έρωτα προς τη ζωή και το φόβο για τα ερεθίσματα τής ζωής, μια διαστολή ή ένα φόβο εμφανή (στη συνέχεια με άλλα πειράματα), ακόμα και στο πρω- τόπλασμα τής αμοιβάδας. Ανέφερε επίσης ότι «ο μηχανισμός τής καταστροφής αντλεί την καταγω- γή του από το μεσόδερμα, μια δευτερογενή εμβρυική δομή, ενώ ο μηχα- νισμός των λειτουργιών τής σεξουαλικότητας και τού άγχους υπάρχει ήδη στο πρωτόζωο»,(1) το οποίο κατέχει μια θαυμαστή ιδιότητα. Δεν πεθαί- νει, επειδή διαιρείται συνεχώς, υπονοώντας με αυτό ότι τα πρωτόγο- να όντα που εμφανίστηκαν στη Γη (και σήμερα διαπιστώνουμε ότι μας μοιάζουν τόσο πολύ) δεν διέθεταν μηχανισμό καταστροφής, μια κατά- σταση που αναπτύχθηκε σταδιακά με την εξέλιξη τής ζωής. Βεβαίως, αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε ανακαλύψει ότι η συστολή τού οργανισμού, δηλαδή τα τμήματα τής θωράκισης τέμνουν τον άξονα τού σώματος. Ότι η κίνηση τής ενέργειας είναι κάθετη προς τον άξονα και τα τμήματα τής θωράκισης. Περιέγραψε το σώμα τού ανθρώπου σαν ένα ποτάμι στο οποίο η ενέρ- γεια κυλάει στην κοίτη του. Η θωράκιση μοιάζει με σφηνωμένους κορ- μούς δένδρων κάθετα στη ροή τού ποταμού, εμποδίζοντάς το να αντι- ληφθεί την πλήρη ροή της, και τις αισθήσεις που προκαλεί... Η θωράκιση επιφέρει την εμπέδωση μερικής ηδονής ή σε άλλους την ανηδονία, η οποία με τη σειρά της, όταν μετατρέπεται μέσω τής ψυχι- ατρικής οργονοθεραπείας σε κλιμακούμενα ηδονική, (ανάλογα με το άτομο) προκαλεί αυτό τον τεράστιο φόβο. Η εμπέδωση τής ανηδονίας δεν είναι τίποτα άλλο παρά το κρυφό πρόσωπο τής θωράκισης και η άνθιση τής υγιούς ηδονής με τη θεραπεία είναι ένας λειτουργικός χει- ρισμός τής θωράκισης προς όφελος τού υγιούς πυρήνα. «Με την τμηματική διάταξη τής μυϊκής θωράκισης συναντάμε το σκου- λήκι μέσα στον άνθρωπο», έγραφε ο Ράιχ, δεδομένου ότι αυτές οι δι- εργασίες (η κίνηση τής οργόνης και η θωράκιση), είναι όχι μόνο πολύ βαθύτερες από την ανθρώπινη γλώσσα, αλλά κεντρικές στη λειτουργία τής ζωντανής μηχανής, αρχέγονες και φυλογενετικές.(2) Ο ίδιος ο Ράιχ βίωσε και αποκάλυψε (χωρίς να το γνωρίζει) το τεράστιο 1 “Χειρόγραφα βιοφυσικής”, Βίλχελμ Ράιχ, “Ελεύθερος Τύπος, 1979, (πρόλογος τού Έλσγουορθ Μπέικερ, M.D.). 2 “Η ανάλυση τού χαρακτήρα - Από την ψυχανάλυση στη βιοφυσική τής οργόνης”, τού Βίλχελμ Ράιχ, εκδό- σεις Καστανιώτης,1980, (on page124).
 • 7. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 9 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com άγχος οργασμού που ένιωσε ως έφηβος. Ιδού πώς περιγράφει στο προ- σωπικό του ημερολόγιο το γεγονός: «Ντύθηκα γρήγορα και ξεκίνησα να επισκεφτώ το φίλο μου. Όταν έφτασα στο σπίτι του, όλα τα ρολά ήταν κατεβασμένα. Η υπέροχη κοπέλα ήταν στα σκοτεινά, στο δωμάτιο τής μουσικής, κάνοντας αυτοσχεδιασμούς στο πιά- νο. Η υπηρέτρια, που μόλις έφευγε, είπε: ‘‘Μόνο η νεαρό κυρία είναι στο σπίτι’’. Σιγά - σιγά την πλησίασα. Το οπτικό μου πεδίο σκοτείνιασε. Είδα κόκκινα και πράσινα φώτα, φωτεινές μπάλες, λαμπρές ακτίνες και ανάμεσά τους κάτι λευκό. Ένα βαρύ, παράξενο άρωμα (σαν γεντιανή) γέμισε το στήθος μου. Κοίτα- ξα γύρω μου για τη λευκότητα. Όχι, το ένιωσα μπροστά μου - ο λαιμός της - έσκυψα και έδωσα ένα φιλί στο μισόγυμνο ώμο της. Ξαφνιάστηκε, τέντωσε τα χέρια της - και έμεινε καθιστή. Τύλιξα τα χέρια μου γύρω της από πίσω και γλιστρήσαμε στο πάτωμα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή πετάχτηκα και έφυγα τρέχοντας σαν να με κυνηγούσε ο ίδιος ο διά- βολος!»(1) Αρκετές δεκαετίες αργότερα περιγράφει με επιστημονικό πλέον τρό- πο το φαινόμενο τού άγχους οργασμού. «Ο φόβος τής τιμωρίας για σεξουαλικές δραστηριότητες, που νιώθει ο ασθενής ως παιδί, ριζώνει μόνιμα με τη μορφή τού άγχους ηδονής. Θυμί- ζουμε πως όταν η πορεία τής ηδονής αναχαιτισθεί τότε η ηδονή γίνεται έλ- λειψη ηδονής. Όταν παρά τη συνεχή σεξουαλική διέγερση ένα άτομο δεν μπορεί να νιώσει την ολοκληρωτική ικανοποίηση, τότε εμφανίζεται τελικά φόβος όχι μόνο για την τελική ικανοποίηση αλλά για τη διέγερση που προ- ηγείται. Η ίδια η λειτουργία τής ηδονικής διέγερσης γίνεται πηγή έλλειψης ηδονής». Εξηγώντας περισσότερο ο Ράιχ το πώς αυτό συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα, διευκρινίζει ότι: «Η φυσιολογική αίσθηση της ηδονής αναστέλλεται από ένα μυϊκό σπα- σμό, ο οποίος εκτός από το γεγονός ότι αυξάνει τη σεξουαλική λίμναση, μπορεί να γίνει εξαιρετικά οδυνηρός. Η σταθεροποίηση τής κατάστασης σπασμού στη γενετήσια περιοχή κάνει το παιδί και τους εφήβους να απορ- ρίπτουν τη σεξουαλική δραστηριότητα. Αυτή η επικράτηση του σπασμού προκαλεί μετατροπή κάθε ηδονικής διέγερσης στο αντίθετό της, όσο σω- 1 «Πάθος τής Νιότης», Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις ΡΕΟ, 2003 (on page 66).
 • 8. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 10 https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης στή κι αν είναι η συναισθη- ματική και διανοητική στάση κάποιου. Επίσης, με αυτή την σπαστική κατάσταση συνδέε- ται η ανικανότητα ανοχής, ακό- μα και ελαφρών διεγέρσεων». Αυτή η αναφορά τού Ράιχ για τον μυϊκό σπασμό, μου θύμι- σε ένα περιστατικό το οποίο όταν το έζησα εδώ και 20 χρόνια περίπου δεν είχα αντι- ληφθεί πλήρως τη σπουδαιό- τητά του. Έναςκαλός φίλοςμούανέφε- ρε ότι ο ανιψιός του, τον οποίο συνόδευε για να κάνει ψυχιατρική οργονοθεραπεία, στη διάρκεια μιας συνεδρίας είχε εμφανίσει έντονο πόνο στο σφιγκτήρα τού πρωκτού. Στη συνέχεια αναδύθηκε η μνήμη τής γιαγιάς του, η οποία τον απειλού- σε ότι εάν ξανακάνει τα κακά του πάνω του, τότε αυτή θα τού έκαιγε τον ποπό με ένα σπίρτο. Η για μια δεκαετία θαμμένη μνήμη μέσα στη λεκάνη του, αναδύθηκε μόνο όταν μέσω τής θεραπείας χαλάρωσε η μυϊκή σύσπαση τού πρω- κτικού σφιγκτήρα. Η βίωσή της έφερε αρχικά έναν μεγάλο πόνο στο νεαρό έφηβο. Μόνο μετά τον πόνο αναδύθηκε στη μνήμη του η εικόνα τής απειλητικής γιαγιάς και ακολούθως επήλθε η λύση τού μυϊκού σπα- σμού, μια κατάσταση που επιβεβαιώνει την ανακάλυψη τού Ράιχ ότι οι δυσάρεστες συγκινήσεις «γράφονται» με σχεδόν ανεξίτηλο μελάνι μνήμης στον οργανισμό με τη μορφή μυϊκών σπασμών, μια κατάσταση που δεν συνδέεται με τις περιοχές μνήμης τού εγκεφάλου! Ο Ράιχ έχει περιγράψει ποιητικά και τραγικά το Μεγάλο ΟΧΙ, δηλαδή τη βάση τού μεγάλου μίσους, το οποίο αναπτύσσεται εξαιτίας τής θωρά- κισης που επιβάλλεται στα νεογέννητα.(1) Μυϊκοί σπασμοί μπορεί να βρίσκονται παντού στο σώμα. Στην περιο- χή τής λεκάνης είναι δυνατό να έχουν προκληθεί με μύριους τρόπους, 1 «Η πηγή τού μεγάλου ΟΧΙ» - http://www.orgonomy.org.gr/index.php/orgonomia/orgonomia-kai-paidia/i- pigi-tou-anthropinou-oxi Ο Ράιχ, με το καρό πουκάμισο ενώ διδάσκει σε μαθητές του. Ο έγχρωμος κύριος δεξιά του είναι ο μυστηριώδης Γουάσινγκτον, ο οποίος εξαφανίστηκε από το Όργονον, παίρνοντας μαζί του δύο οργονοκινητήρες!
 • 9. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 11 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com όπως από άγχος πτώσης, περιτομές, κλειτοριδεκτομές, άμεσες ή έμμε- σες απειλές ή ακόμα και αδιόρατες αναφορές - κατηγορίες για τη σε- ξουαλικότητα, τις οποίες μπορεί να ακούσει τυχαία ή εσκεμμένα ένα παιδί αναγκάζοντάς το να συστέλλεται ασυνείδητα σε σημεία τα οποία αφορούν τη σχετική απειλή. Σχετικά με το μπλεγμένο βιοσύστημα, το οποίο εκφράζει τη χαρακτη- ρολογική και μυϊκή θωράκιση ο Ράιχ αναφέρει στο βιβλίο του «Η λει- τουργία τού οργασμού», πως όποτε έλυνε μια μυϊκή ένταση «έβγαινε στην επιφάνεια μια από τις τρεις βασικές βιολογικές διεγέρσεις τού σώμα- τος.Άγχος μίσος ή σεξουαλική διέγερση». Ανακάλυψε επίσης ότι «η χαλάρωση άκαμπτης μυϊκής στάσης προκα- λούσε ιδιάζουσες σωματικές αισθήσεις στους ασθενείς: ακούσια τρεμού- λα και σύσπαση των μυών, αισθήσεις κρύου και ζέστης, φαγούρα, μού- διασμα, αισθήσεις τρυπήματος, αίσθηση τής ανατριχίλας, και σωματικές αντιλήψεις άγχους, θυμού και ηδονής». Στην πορεία των δεκαετιών και έχοντας φτάσει στην πλήρη κατανόη- ση των μηχανισμών οι οποίοι προκαλούν το άγχος οργασμού περιγρά- φει την εμπειρία του με μια καρκινοπαθή στην οποία εμφανίσθηκε το άγχος οργασμού εξαιτίας τού φόβου της για την αίσθηση σεξουαλικών αισθήσεων. Το σχετικό κεφάλαιο από το βιβλίο τού Ράιχ «Η βιοπάθεια τού καρ- κίνου», πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά από κάθε γιατρό, ειδικά εκεί- νους που ασχολούνται με τον καρκίνο, τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, κοινωνικούς λειτουργούς και βεβαίως τους σεξολόγους. Και αυτό επειδή αποκαλύπτει ότι η βαθυβιολογική συστολή τού αυτό- νομου νευρικού συστήματος, σχετίζεται άμεσα με καταπνιγμένες αι- σθήσεις ηδονής και το φόβο ηδονικής διαστολής το οποίο προκαλεί άγχος οργασμού. Εδώ παραθέτω ένα μικρό μέρος από το σχετικό κεφάλαιο, ενδεικτικό παρά ταύτα τής κατάστασης μιας καρκινοπαθούς, η οποία με τις αντι- δράσεις της αποκάλυψε ένα γεγονός με τεράστιες οικονομικές και κοι- νωνικο-πολιτικές προεκτάσεις: Τη σύνδεση δηλαδή τής σεξουαλικότη- τας με σωματικές ασθένειες και ειδικά τον καρκίνο. «...Κάτωαπότηνπίεσητούάγχουςοργασμού,(γράφει ο Ράιχ περιγράφο- ντας τις βαθυβιολογικές αντιδράσεις τής ασθενούς) οιοργασμικέςαισθή- σεις εκδηλώνονταν ως φόβος θανάτου - ως ‘πεθαίνω’’ με την έννοια τής ολο-
 • 10. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 12 https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης κληρωτικής αποσύνθεσης, διάλυσης, απώλειας τής συνείδησης, δηλαδή τής ‘‘μη ύπαρξης’’. Η ασθενής αναστέναξε δυνατά, έγινε ωχρή και μελανή, ανέστρεψε τα μά- τια της και φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης εξάντλησης. Δεν είχα ποτέ παραβρεθεί σε νευρωτική στάση θανάτου τόσο ρεαλιστικά εκφρασμένη. Παρά την εικοσάχρονη δουλειά μου πάνω στη δυσλειτουρ- γία τού οργασμού υποτιμούσα ακόμα τη βαθιά σημασία των διαταραχών τού παλμού. Για να λέμε την αλήθεια, πάντα πίστευα ότι οοργασμόςείναιμια βασικήλειτουργίακάθεζωντανήςδραστηριότητας και ότι ‘‘η φόρμουλα τού ορ- γασμού είναι από τη φύση της ταυτόσημη με τη φόρμουλα τής ζωής’’. Αλλά δεν είχα δει ποτέ ξαναδεί έναν οργανισμό να ‘‘πεθαίνει’’ τόσο ρεαλιστικά ως συνέπεια τού άγχους οργασμού».(1) Μια δεκαετία περίπου νωρίτερα από τις ανωτέρω διαπιστώσεις και πριν φτάσει στα συμπεράσματά του για το άγχος οργασμού είχε πα- ρατήρησε σε ασθενείς του κατά τη δεκαετία 1920-30 ότι εξαφανιζόταν το καρδιακό άλγος τους, όταν βιωνόταν σεξουαλική ευχαρίστηση στην περιοχή τής λεκάνης. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις και πλήθος άλλων κλινικών ευρη- μάτων ωθήθηκε στα βιοηλεκτρικά πειράματα για να διαπιστώσει στο χώρο τής φυσιολογίας πλέον και όχι τής ψυχανάλυσης, ότι το αυτόνομο νευρικό σύστημα συστέλλεται σε καταστάσεις άγχους και διαστέλλεται σε καταστάσεις ηδονής-ευχαρίστησης, ακριβώς όπως είχε παρατηρή- σει να συμβαίνει σε απλές μορφές ζωής, τα σκουλήκια. Με βάση το σύνολο των παρατηρήσεών του κατά τη διάρκεια τής κλι- νικής πρακτικής του και τα νέα ευρήματα των βιοηλεκτρικών πειραμά- των θέλησε να ερευνήσει (μετά το 1933) το συγκλονιστικό ενδεχόμενο εάν και οι μονοκύτταροι οργανισμοί λειτουργούν με τους ίδιους (αν- θρώπινους) βιολογικούς νόμους. Είχαν προηγηθεί οι Γερμανοί βιολόγοι Max Hartmann και Ludwing Rhumblet, οι οποίοι είχαν παρατηρήσει ότι αναπτύσσονται ρεύματα στο πρωτόπλασμα αμοιβάδων μετά τη διοχέτευση απειροελάχιστων ποσοτήτων ηλεκτρισμού. Ειδικά ο Ludwing Rhumblet(2) είχε διεξάγει πειράματα εξόχως ενδια- 1 «Η βιοπάθεια τού καρκίνου», Βίλχελμ Ράιχ, εκδόσεις Άκμων. Για πλήρη κατανόηση τής κατάστασης διαβά- στε: Κεφάλαιο V - Η βιοπάθεια τής καρκινωματικής συρρίκνωσης - 1. Ο ορισμός των βιοπαθειών, (on pages 154 - 210). 2 “Wilhelm Reich - Biologist” by James E. Strick. Harvard University Press. 2015, (on page 74).
 • 11. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 13 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com φέροντα, με τα οποία βρήκε ότι εμφανίζεται ροή πλάσματος εντός τής αμοιβάδας όταν το πλακίδιο στο οποίο βρίσκεται το πρωτόζωο, δια- περνάται από ηλεκτρικό ρεύμα 0,5 μΑ. (milliampere(1) ). 1 Σ.τ.Χ.Μ.: Ένα μιλιαμπέρ, είναι ισοδύναμο με ένα χιλιοστό τού αμπέρ. - http://el.wikipedia.org/wiki/Αμπέρ_ (μονάδα_μέτρησης) Διάγραμμα από το βιβλίο τού Ράιχ «Η λειτουργία τού οργασμού» (σελ. 166, εκδόσεις Δίδυμοι) με το οποίο απεικονίζονται οι αμυντικές δυνάμεις και η στρωματοποίηση τής νευρωτικής δομής.
 • 12. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 14 https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης Η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια τού δυσάρεστου έφερνε την αμοιβάδα σε συστολή. Κατά τον Ράιχ την ωθούσε σε «απόσυρση στον εαυτό», μετατρέποντάς την σε σφαιροειδή. Η ένταση τού ηλεκτρι- σμού στα όρια τού ευχάριστου την «άνοιγε προς τον κόσμο» οδηγώ- ντας την σε αυξανόμενη δραστηριότητα. Ο Ράιχ εκτίμησε ως συγκλονιστικά αυτά τα ευρήματα επειδή υπέθεσε ότι μπορούσαν ν’ ανοίξουν την πόρτα σε νέες ανακαλύψεις οι οποίες θα αποδείκνυαν ότι ακόμα και τα πρωτόζωα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με τις ανθρώπινες αρχές τής ηδονής και τού άγχους, γε- γονός που θα αποδείκνυε ότι η βαθυβιολογική δομή τής έμβιας ύλης είναι ίδια είτε αφορά τα πλέον εξελιγμένα είδη, είτε τις μονοκύτταρες μορφές της. Σε αυτές τις λειτουργίες εμπλέκεται βεβαίως η φόρμουλα τού οργα- σμού, αλλά αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν θα ανα- λύσω εδώ. Με τα πειράματά του σε αμοιβάδες ο Ράιχ βρήκε ακριβώς αυτό το κα- ταπληκτικό. Ότι και εκεί ισχύουν οι ίδιοι μηχανισμοί συστολής - δια- στολής. Κατάφερε μάλιστα να δημιουργήσει μια ειδική συσκευή, (την έφτιαξε η γνωστή μας Siemens), με την οποία διοχέτευε απειροελάχι- στα ηλεκτρικά πεδία στις αμοιβάδες, παρατηρώντας ότι ανάλογα με την ισχύ τους, διέφερε και η αντίδραση των αμοιβάδων. O Έλσγουορθ Μπέικερ, ο μαθητής τού Ράιχ, ο οποίος ανέλαβε να συ- νεχίσει το εκπαιδευτικό έργο του, αναφέρει ότι «...ο ανθρώπινος οργα- νισμός αν και είναι άπειρα πολυπλοκότερος. Στην ουσία αποτελείται με τις ίδιεςδομέςτιςοποίεςέχεικαιηαμοιβάδα.Αυτέςείναιοπυρήναςήτοαυτό- νομο νευρικό σύστημα. Το πρωτόπλασμα με το αίμα και τη λέμφο. Τα υγρά των ιστών. Η μεμβράνη ή το δέρμα. Το ενεργειακό πεδίο».(1) Η μελέτη των αμοιβάδων από τον Ράιχ και η προσπάθειά του να τις «καλλιεργήσει» σε αποσυντεθειμένα χόρτα, (σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών), μια αποσύνθεση που εμφανιζόταν μόνο σε χόρτα που βρίσκονταν ήδη σε ενεργειακή συστολή, δηλαδή φθινοπωρινά και όχι τής άνοιξης ή τού καλοκαιριού, τον οδήγησε στην ανακάλυψη ότι η αποσύνθεση ύλης δημιουργεί βιόντα.(2)(3) 1 “Man in the Trap”, by Wlsworth F. Baker, M.D. Makmillan Publishing Co., Inc. 1980, (on page 6). 2 The Bion Experiments On the Origin of Life”, by Wilhelm Reich. Farrar Straus and Giroux 1979. 3 Σ.τ.Χ.Μ.: Το γεγονός ότι τσ βιόντα εμφανίζονται μόνο σε χόρτα τα οποία έχουν χάσει την ενεργειακή τους
 • 13. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 15 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com Αυτό τον έφερε σε μια άλλη μεγαλειώδη ανακάλυψη. Τη δημιουργία (κατά λάθος) των βιόντων SAPA από ωκεάνεια άμμο κι από εκεί ωθήθη- κε στην ανακάλυψη μιας μυστηριώδους ενέργειας η οποία του προκά- λεσε σοβαρά προβλήματα στα μάτια, την οποία παρά τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να την περιορίσει σε κλωβό Φαραντέι. Προσπαθώντας να μελετήσει την άγνωστη ενέργεια, σχεδόν νομοτε- λειακά κατέληξε στην ανακάλυψη τής οργόνης και τού συσσωρευτή οργόνης και μιας σειράς άλλων συγκλονιστικών ανακαλύψεων, όπως μεταξύ άλλων είναι ο μετρητής τού οργονοενεργειακού πεδίου, η απο- τύπωση σε φιλμ τής ενέργειας των βιόντων, η ακινητοποίηση καρκινι- κών κυττάρων με βιόντα SAPA, κ.α. Η ακινητοποίηση των καρκινικών κυττάρων από βιόντα SAPA, ένα κα- ταπληκτικό γεγονός που θα έπρεπε να μελετηθεί από όλους τους ειδι- κούς και φυσικά από τις κυβερνήσεις και τους οργανισμούς που παρα- χωρούν αφειδώς τεράστια ποσά για έρευνα στον καρκίνο, εμφανιζόταν σαφώς στο φιλμ το οποίο προβαλλόταν συνεχώς στην έκθεση για το έργο τού Ράιχ στη Βιέννη το 1997.(1) Ο Ράιχ ανακάλυψε επίσης τη δυνατότητα οπτικής παρατήρησης τής οργόνης στο σκοτεινό οργονοδωμάτιο. Την παρατήρηση τής παλλό- μενης οργόνης στο σκοτεινό δωμάτιο τη βίωσαν και δεκάδες γιατροί μαθητές του και άλλοι επιστήμονες συνεργάτες του, αλλά και απλοί άν- θρωποι.Το ίδιο συνέβη και με την ανακάλυψη τού τρόπου με τον οποίο παρατηρείται η οργόνη στην ατμόσφαιρα.(2) Μια άλλη απίστευτη ανακάλυψή του ήταν η φωταύγεια σωλήνων κε- νού, ύστερα από παραμονή τους για μερικές εβδομάδες σε συσσωρευ- φόρτιση είναι σημαντικό επειδή αφορά αυτή καθεαυτή την ανακάλυψη των βιόντων και τις συνθήκες δημι- ουργίας τους οι οποίες προϋποθέτουν μειωμένη ενεργειακή φόρτιση τής έμβιας ύλης. 1 Σ.τ.Χ.Μ.: Η επίσκεψη στην εκδήλωση τής Βιέννης με την ευκαιρία των 100 ετών από τη γέννηση τού Ράιχ είχε γίνει από μια πολυπληθή ομάδα μελών τού Ελληνικού Συλλόγου Οργονομίας. 2 Σ.τ.Χ.Μ.: Οποιοσδήποτε μπορεί να δει το οργονοενεργειακό πεδίο τής Γης και την κίνηση τής οργόνης αρκεί να διαθέτει ένα τηλεσκόπιο 3,5 ιντσών, με δυνατότητα μεγέθυνσης. Το στήνουμε έτσι ώστε να βλέ- πουμε μια πλευρά ενός βουνού σε κάπως μακρινή απόσταση, που βρίσκεται προς τα νότια και το θέτουμε σε μεγέθυνση 60Χ. Θα δούμε τότε μια κυματιστή ροή κίνησης ενός είδους «ατμού» με κατεύθυνση πάντα από Δύση προς Ανατολή. Βλέπουμε αυτή τη ροή να αντιστρέφεται και να γίνεται από Ανατολή προς Δύση μόνο όταν αλλάζει ο καιρός και έρχονται βροχοπτώσεις. Το φαινόμενο είναι συνεχές, (δεν είναι μετείκασμα ή αυταπάτη) και δεν επηρεάζεται από την οποιαδήποτε κατεύθυνση τού ανέμου, ούτε επηρεάζεται από την οποιαδήποτε έντασή του. Το φαινόμενο συνεχίζει να υφίσταται σε κάθε εποχή τού χρόνου ανεξαρτήτως θερμοκρασίας. Όπως είναι άλλωστε γνωστό τα κύματα θερμότητας έχουν κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω και η εμφάνισή τους εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία. Μια ακόμα εξαιρετικά σπουδαία παρατή- ρηση τού Ράιχ ήταν ότι το φαινόμενο κίνησης τής οργόνης δεν εμφανίζεται ποτέ από Βορρά προς Νότο ή από Νότο προς Βορρά, ενώ δεν είναι δυνατό να γίνει αντιληπτό εάν κοιτάζουμε με το τηλεσκόπιο προς τα δυτικά ή τα ανατολικά.
 • 14. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 16 https://yperthesi.wordpress.com - Χρήστος Μουσουλιώτης τή οργόνης. Μεταξύ των κορυφαίων ανακαλύψεών του βρίσκεται επίσης και το «ΧΧ Experiment». Πρόκειται για ένα από τα πλέον συγκλονιστικά πει- ράματα, επειδή αποδείχθηκε με σαφή τρόπο ότι η χωρίς μάζα οργόνη οργανώνει αποστειρωμένη ανόργανη ύλη, δημιουργώντας στη συνέ- χεια παλλόμενες κύστεις οι οποίες εμφανίζουν χαρακτηριστικά ζωής. Το σχετικό πείραμα έχει καταγραφεί σε φιλμ. Παρουσιαζόταν και αυτό καθημερινά όλες τις ώρες που ήταν ανοικτή η έκθεση για τη ζωή και τις ανακαλύψεις τού Ράιχ το 1997 στη Βιέννη, η οποία οργανώθηκε συν- δυασμένα από το Μουσείο Φρόιντ και το Μουσείο Ισραηλιτών για να τιμηθεί η επέτειος των 100 ετών από τη γέννησή του. Η πορεία των ανακαλύψεων τού Ράιχ συνέχισε με την ανακάλυψη τής συσκευής επιρροής τού καιρού, το cloudbuster, για να ακολουθήσει η ασύλληπτη ανακάλυψή του, ο κινητήρας οργόνης.(1) Συσκευή που λει- τουργούσε με κοπανιστό αέρα, κατά την κλασική φυσική και προφα- νώς με την ενέργεια τού κενού σύμφωνα με την κβαντική φυσική. Κορυφαία ανακάλυψη και δυσκολοκατανόητη ακόμα και σήμερα, αν και έχει περιγραφεί σε πάμπολλα λογοτεχνικά έργα και φιλοσοφικά συγγράμματα, είναι η πάθηση τής συγκινησιακής πανούκλας,(2)(3)(4) η οποία είναι ενδημική, μεταβιβάζεται όπως και η θωράκιση από γενιά σε γενιά και συνιστά έναν από τους βασικότερους κινητήριους (τοξικούς) μοχλούς τής ιστορίας. Μια ακόμα συγκλονιστική ανακάλυψη αποτελεί το πείραμα όρανουρ, με το οποίο αποδείχθηκε η καταστροφική επίδραση τής ραδιενέργειας στο οργονοενεργειακό πεδίο ανθρώπων και ζώων, αλλά και στο περι- βάλλον, καταγραμμένο με λεπτομέρεια στη σχετική αναφορά.(5) Το πείραμα αν και καταστροφικό για τον Ράιχ, την οικογένεια και τους συνεργάτες του εξαιτίας των δυσμενών επιδράσεων που προκάλεσε στην υγεία τους, αποτελεί ένα πείραμα πρωτοφανών επιδράσεων και προεκτάσεων. Οι εξισώσεις βαρύτητας και αντιβαρύτητας με τις οποίες δήλωνε ότι έλυσε το πρόβλημα τής αντιβαρύτητας, ήταν οι τελευταίες ανακαλύ- 1 http://www.wilhelmreichtrust.org/orgone_energy_bulletin.html 2 «Η ανάλυση τού χαρακτήρα», Βίλχελμ Ράιχ. Εκδόσεις Καστανιώτη, τόμος 3ος, 1980. 3 «The Emotional Plague», by Charles Konia, M.D. A.C.O. Press, 2008. 4 «Neither Left Nor Right», by Charles Konia, M.D. Dog Ear Publishing. 2013. 5 «Oranur Experiment - First Report .1947-1951)” by Wilhelm Reich.
 • 15. Το σκουλήκι τής NASA, το σκουλήκι τού Ράιχ και το άγχος οργασμού 17 Χρήστος Μουσουλιώτης - https://yperthesi.wordpress.com ψεις του, οι οποίες «εξαερώθηκαν» μετά το θάνατό του στη φυλακή. Ο Ράιχ έγραψε σχετικό βιβλίο με τον τίτλο «Creation», το οποίο χάθη- κε.. και μένει να βρεθεί εάν οι ίδιες δυνάμεις που έφεραν στο εργαστή- ριό του τον μυστηριώδη Γουάσινγκτον, ο οποίος εξαφανίστηκε παίρνο- ντας δύο οργονοκινητήρες μαζί του, είναι οι ίδιες που εξαφάνισαν και το τελευταίο βιβλίο του. Εάν σταθούμε αντικειμενικοί στην πορεία τού Ράιχ παρατηρούμε ότι η επιστημονική πορεία του είναι λογική, βαθιά μαθηματική, λειτουργικά αποδοτική και όχι τσαρλατανισμός και τρέλα όπως τον συκοφαντού- σαν οι πανουκλιασμένοι και άσχετοι συνάδελφοί του και πολλοί άλλοι. Γι΄ αυτό το λόγο η εκ νέου (και σωστή) αξιολόγηση των ανακαλύψεών του συνιστά ζωτική ανάγκη.
 • 16. Σωλήνας κενού 0,5 mm φωτοβολεί με λευκό - μπλε φως ύστερα από παραμονή του σε συσσωρευτή οργόνης για 3-4 εβδομάδες. Ο Ράιχ τροφοδοτούσε τα ηλεκτρόδια στις δύο άκρες τού σωλήνα με 100 έως 1.000 βολτ καταφέρνο- ντας να παράγει φωταύγεια ορατή διά γυμνού οφθαλμού, η οποία υπό άλλες συνθήκες απαιτεί φόρτι- ση 50.000 βολτ. Το αξιοσημείωτο ήταν ότι φωταύγεια εμφανιζόταν και με απλή τριβή φορτισμένου οργανικού υλικού! Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι ότι στη διάρκεια των ετών χαμηλής ηλιακής δραστηριότητας δεν εμφανιζόταν φωταύγεια στους σωλήνες κενού! Τα αποτελέσματα αυτού τού συγκλονιστικού πειράματος φωταύγειας σωλήνων κενού ανακοινώ- θηκαν από τον Ράιχ το 1949 και έκτοτε έχουν επαληθευτεί δύο φορές. Δείτε και το άρθρο «Orgone Charged Vacuum Tubes», by Thomas Nieborowski. «The Journal of Orgonomy» Vol. 36 No 1.

Related Documents