„ ...ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých c...
Jež i š poveda l, že prv é a n a jv äčšie prikázanie je: „Milova ť Boha“ . A o tom to je. Boli sme stvo r en í k...
<ul><li> </li></ul><ul><li>Pav o l nás pozýva v Ef 6:18 : </li></ul><ul><li>„ V každý čas s a v Duchu S v ä t o m mod...
Každému prebudeniu predchádzalo pokán ie cirkvi a modlitebn ý zápas. Ciele , motiv ácia a d ô razy <ul><li>p rosí...
K e dy? 22 . – 25.1 0. 200 9 ( štvrtok 9 .00 – ned eľa 9 .00, 3 dn i ) ‏ Kde? modlitebn á m ie stnos ť Pálfyho kašt...
E-mail : [email_address] Ako sa prihlásiť? (je potrebné sa DOPREDU prihlásiť na konkrétnu hodinu (hodiny), info ohľadom...
„ Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upomínate Hospodin...
Svätý, Svätý Jur 24 hodín 3 dni
of 8

Prezentacia M24 3

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacia M24 3

  • 1. „ ...ľud môj však, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.“ 2 . Kron . 7:14 Svätý, Svätý Jur
  • 2. Jež i š poveda l, že prv é a n a jv äčšie prikázanie je: „Milova ť Boha“ . A o tom to je. Boli sme stvo r en í k tomu, aby sme m a li int í mn e priateľstvo s Boh o m. „24/ 3 “ je iba spô sob, a k o priviesť ľudí k tomu, aby strávili v m ie stnosti s Boh o m 1 hod. (alebo viac  ) a zažili , o č o m to je. O č o m je 24/ 3 ?
  • 3. <ul><li> </li></ul><ul><li>Pav o l nás pozýva v Ef 6:18 : </li></ul><ul><li>„ V každý čas s a v Duchu S v ä t o m modl i te a proste,bd ej te na modlitbách a vytrvale s a prihovárajte za všetkých brat ov i za m ňa “ </li></ul>Pr e č o s a modli ť ?
  • 4. Každému prebudeniu predchádzalo pokán ie cirkvi a modlitebn ý zápas. Ciele , motiv ácia a d ô razy <ul><li>p rosíme za pokán ie jednotlivc ov a zborov a uzdraven ie vzáj o mných vz ť ah ov </li></ul><ul><li>p rosíme za obnovu našich život ov a našic h zborov </li></ul>• p rosíme za ľudí z n ášho okol ia -m e sta, kt orí nemaj ú osobn ý vz ť ah s Jež i š o m
  • 5. K e dy? 22 . – 25.1 0. 200 9 ( štvrtok 9 .00 – ned eľa 9 .00, 3 dn i ) ‏ Kde? modlitebn á m ie stnos ť Pálfyho kaštiel, ul. Prostredná 47 24/ 3 v o Svätom Jure 25.1 0 .200 9 o 9 .00 zakonč enie spol o čným i modlitbami pred bohoslužbami
  • 6. E-mail : [email_address] Ako sa prihlásiť? (je potrebné sa DOPREDU prihlásiť na konkrétnu hodinu (hodiny), info ohľadom voľných termínov získate na vyššie uvedenej mailovej adrese) alebo priamo na bohoslužbách
  • 7. „ Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upomínate Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, pokiaľ neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi.“ Iza i áš 62:6 -7
  • 8. Svätý, Svätý Jur 24 hodín 3 dni

Related Documents