SSppiiss
11.. TTrraassaa wwyycciieecczzkkii (( 22 ssttrroonnaa ))
22.. PPllaann WWyycciieecczzkkii (( oodd 33 ddoo 1177 ...
PPllaann WWyycciieecczzkkii
WWyycciieecczzkkęę rroozzppoocczzyynnaammyy oodd
oogglląąddaanniiaa zzaaggrrooddyy ddzziikkó...
 Potem udajemy się na spacer po tzw. „„oośśmmiioorrnniiccyy””.. OOśśmmiioorrnniiccaa ttoo oossiieemm ddrróógg,,
kkttóórr...
Ssaki, które występują w
Nadleśnictwie Złotów 5 strona
Ssaki które występujące w
Nadleśnictwie Złotów
1.Dzik - Gatunek dużego lądowego ssaka jedyny gatunek dzikich świni w Eur...
4.Kret – Gatunek małego ssaka owadożernego żyjącego pod ziemią
5.Wiewiórka – Gatunek małego ssaka odżywiającego się orzec...
7.Jeleń – Gatunek dużego ssaka roślinożernego. Występującego na terenie Europy i
zachodniej Azji. Dla mieszkańców Złotowa...
Ptaki które występują w Nadleśnictwie Złotów
9 strona
Ptaki które występujące w
Nadleśnictwie Złotów
1.Dudek – Gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego i ciepłolubnego.
2...
4. Puchacz – Gatunek dużego , osiadłego ptaka , zamieszkującego niemal całą
Europę.
5.Siniak – Gatunek średniej wielkośc...
7. Dzięcioł czarny – Gatunek średniej wielkości osiadłego ptaka .
8. Sikorka modra- Gatunek niewielkiego i osiadłego ptak...
Zielona klasa
KKoolleejjnnąą aattrraakkccjjąą jjeesstt
ssiieeddzziibbaa NNaaddlleeśśnniiccttwwoo
ZZłłoottooww..
LLeekk...
 PPrreezzeennttaaccjjaa ddęębbuu nnaazzwwaanneeggoo iimmiieenniieemm
JJaannaa PPaawwłłaa IIII.. DDrrzzeewwkkoo zzoosstta...
 rzeźb Punkt 7.Podziwianie rzeźb,, ddzziieełł ssttwwoorrzzoonnyycchh pprrzzeezz mmiieejjssccoowwyycchh aarrttyyssttóóww.....
Następnie mmoożżeemmyy uuddaammyy ssiięę ddoo
zziieelloonneejj kkllaassyy,, ggddzziiee rroozzwwiiąążżeemmyy
kkrrzzyyżżó...
 Wycieczkę kończymy zorganizowanych przez nnaass wwsszzyyssttkkiicchh ooggnniisskkiieemm ww ssppeeccjjaallnniiee
pprrzze...
GGWWAARRAA ŁŁOOWWIIEECCKKAA
 Jeleń szlachetny:
Samiec-byk, samica-łania, młody-cielę, stado-chmara, szata-suknia, ucho-...
 Więcej informacji nnaa tteemmaatt nnaaddlleeśśnniiccttwwaa::
 hhttttpp::////wwwwww..llaassyy..ccoomm..ppll//wweebb//zz...
Krzyżówka
 Krzyżówka znajduję się w lewej części
strony
20 strona
Nadlesnictwo
Nadlesnictwo
of 21

Nadlesnictwo

About Złotów
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadlesnictwo

 • 1. SSppiiss 11.. TTrraassaa wwyycciieecczzkkii (( 22 ssttrroonnaa )) 22.. PPllaann WWyycciieecczzkkii (( oodd 33 ddoo 1177 ssttrroonnyy )) 33.. ZZwwiieerrzzęęttaa wwyyssttęęppuujjąąccee ww NNaaddlleeśśnniiccttwwiiee ((55--1122 ssttrroonnyy)) 44.. GGwwaarraa LLeeśśnniicczzyycchh (( 1188 ssttrroonnaa )) 55.. KKrrzzyyżżóówwkkaa ((2200 ssttrroonnaa)) 1 strona
 • 2. PPllaann WWyycciieecczzkkii WWyycciieecczzkkęę rroozzppoocczzyynnaammyy oodd oogglląąddaanniiaa zzaaggrrooddyy ddzziikkóóww.. IIcchh iimmiioonnaa ttoo KKaassiiaa ii KKuubbaa,, żżyyjjąą jjuużż ww tteejj zzaaggrrooddzziiee oodd ookk.. 55 llaatt .. NNaassttęęppnniiee pprrzzeecchhooddzziimmyy ddoo kkoolleejjnneejj zzaaggrrooddyy,, kkttóórraa zzaammiieesszzkkuujjąą ddaanniieellee ii ssaarrnnyy 3 strona
 • 3.  Potem udajemy się na spacer po tzw. „„oośśmmiioorrnniiccyy””.. OOśśmmiioorrnniiccaa ttoo oossiieemm ddrróógg,, kkttóórree zzbbiieeggaajjąą ssiięę ww jjeeddnnyymm mmiieejjssccuu.. SSppaacceerroowwii ttąą śścciieeżżkkąą ttoowwaarrzzyysszzyy zzaabbaawwaa ww ppooddcchhooddyy.. PPooddcczzaass wwęęddrróówwkkii ttąą ttrraassaa ddoowwiiaadduujjeemmyy ssiięę cciieekkaawwyycchh iinnffoorrmmaaccjjii zz ttaabblliicc uummiieesszzcczzoonnyycchh pprrzzyy śścciieeżżccee..  ..KKrrzzyyżżóówwkkaa 4 strona
 • 4. Ssaki, które występują w Nadleśnictwie Złotów 5 strona
 • 5. Ssaki które występujące w Nadleśnictwie Złotów 1.Dzik - Gatunek dużego lądowego ssaka jedyny gatunek dzikich świni w Europie. 2.Lis – Gatunek średniego lądowego ssaka słynącego z drapieżności. 3.Jeż – Gatunek małego ssaka owadożernego. 6 strona
 • 6. 4.Kret – Gatunek małego ssaka owadożernego żyjącego pod ziemią 5.Wiewiórka – Gatunek małego ssaka odżywiającego się orzechami i nasionami. 6.Zając – Gatunek małego ssaka roślinożernego . 7 strona
 • 7. 7.Jeleń – Gatunek dużego ssaka roślinożernego. Występującego na terenie Europy i zachodniej Azji. Dla mieszkańców Złotowa jest to zwierzę wyjątkowe ponieważ znajduje się w herbie Złotowa. 8 strona
 • 8. Ptaki które występują w Nadleśnictwie Złotów 9 strona
 • 9. Ptaki które występujące w Nadleśnictwie Złotów 1.Dudek – Gatunek średniej wielkości ptaka wędrownego i ciepłolubnego. 2.Szpak – Gatunek małego ptaka, jest to ptak ciepłolubny . 3.Kowalik – Gatunek małego ptaka, jest to ptak osiadły i ciepłolubny. 10 strona
 • 10. 4. Puchacz – Gatunek dużego , osiadłego ptaka , zamieszkującego niemal całą Europę. 5.Siniak – Gatunek średniej wielkości ptaka , wędrownego. Zamieszkuje strefę umiarkowaną Europy. 6.Muchówka – Gatunek małego , osiadłego ptaka. Zamieszkuje w większej części Europy i zachodniej Azjii oraz północno-zachodnie krańce Afryki. 11 strona
 • 11. 7. Dzięcioł czarny – Gatunek średniej wielkości osiadłego ptaka . 8. Sikorka modra- Gatunek niewielkiego i osiadłego ptaka. 12 strona
 • 12. Zielona klasa KKoolleejjnnąą aattrraakkccjjąą jjeesstt ssiieeddzziibbaa NNaaddlleeśśnniiccttwwoo ZZłłoottooww.. LLeekkccjjaa ww zziieelloonneejj kkllaassiiee,, pprreezzeennttaaccjjaa ggaattuunnkkóóww zzwwiieerrzząątt żżyyjjąąccyycchh ww ookkoolliicczznnyycchh llaassaacchh.. PPooddcczzaass lleekkccjjii lleeśśnniicczzyy ooppoowwiiaaddaa tteeżż oo sswwooiicchh oobboowwiiąązzkkaacchh 13 strona
 • 13.  PPrreezzeennttaaccjjaa ddęębbuu nnaazzwwaanneeggoo iimmiieenniieemm JJaannaa PPaawwłłaa IIII.. DDrrzzeewwkkoo zzoossttaałłoo zzaassaaddzzoonnee ww 2299..0044..22000066 ii oobbjjęęttee ooppiieekkąą uucczznniióóww nnaasszzeejj sszzkkoołłyy,, ggddyyżż nnoossii ttaakkąą ssaammaa nnaazzwwęę jjaakk nnaasszzaa sszzkkoołłaa.. UUcczznniioowwiiee ddookkoonnuujjąą ppoommiiaarróóww ddrrzzeewwaa zzaaśś jjeeggoo zzeebbrraannee lliiśścciiee ssąą wwyyrróóżżnniieenniieemm ddllaa oossóóbb ii iinnssttyyttuuccjjii zzaassłłuużżoonnyycchh ddllaa nnaasszzeejj sszzkkoołłyy.. 6 strona 14 strona Zwierzęta żyjące na terenie nadleśnictwa
 • 14.  rzeźb Punkt 7.Podziwianie rzeźb,, ddzziieełł ssttwwoorrzzoonnyycchh pprrzzeezz mmiieejjssccoowwyycchh aarrttyyssttóóww.. 15 strona
 • 15. Następnie mmoożżeemmyy uuddaammyy ssiięę ddoo zziieelloonneejj kkllaassyy,, ggddzziiee rroozzwwiiąążżeemmyy kkrrzzyyżżóówwkkęęddoottyycczząąccaa nnaaddlleeśśnniiccttwwaa.. IIssttnniieejjee mmoożżlliiwwoośśćć uucczzeessttnniicczzeenniiaa ww pprreezzeennttaaccjjii nnaa tteemmaatt ssppoossoobbóóww ddookkaarrmmiiaanniiaa zzwwiieerrzząątt.. 1 strona 16 strona
 • 16.  Wycieczkę kończymy zorganizowanych przez nnaass wwsszzyyssttkkiicchh ooggnniisskkiieemm ww ssppeeccjjaallnniiee pprrzzeezznnaacczzoonnyymm ddoo tteeggoo mmiieejjssccuu nnaazzyywwaannyymm ""ŚŚwwiieettlliikkiieemm"".. 17 strona
 • 17. GGWWAARRAA ŁŁOOWWIIEECCKKAA  Jeleń szlachetny: Samiec-byk, samica-łania, młody-cielę, stado-chmara, szata-suknia, ucho-łyżka, pysk-gęba, nozdrza-chrapy, ogon-kwiat, kończyny. - badyle Lis: Lis-lisiura, samiec-pies, samica-lisica, nos-wietrznik, oczy-ślepia, szata-futro, ogon-kita,, kończyny-stawki, pysk-morda, kły-kęsy, młody –niedolisek. Dzik: Samiec-odyniec, samica-locha, młody-warchlak, stado-wataha, szata-suknia pokryta szczeciną, ogon-chwost, uszy-słuchy, oczy-świece, kończyny-biegi ,racice-rapcie i szpile, kły-szable i fajki. Sarna europejska Samiec-rogacz, kozioł, samica-koza, młody-koźlę, stado-rudel, oczy-świece, uszy-łyżki, kończyny-cewki, Zając szarak: Zając-szarak, samiec-gach, szata-kożuch, oczy-treszcze, gały, patry, uszy-słuchy, wąsy-strzyżę, pysk-gęba, ogon-omyk, kończyny-skoki, tłuszcz-skrom, 18 strona
 • 18.  Więcej informacji nnaa tteemmaatt nnaaddlleeśśnniiccttwwaa::  hhttttpp::////wwwwww..llaassyy..ccoomm..ppll//wweebb//zzlloottooww 19 strona
 • 19. Krzyżówka  Krzyżówka znajduję się w lewej części strony 20 strona

Related Documents