Danh sách thành viên tham gia phỏng vấn chương trình tình nguyện
hè 2013
STT Họ và tên Lớp Thời gian PV
1 Phạm Thị Thúy Hi...
27 Nguyễn Thị Diệu Hương Sư phạm Anh B K35 23h20 – 23h30
of 2

Danh sách các thành viên tham gia buổi phỏng vấn tình nguyện hè 2013

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Danh sách các thành viên tham gia buổi phỏng vấn tình nguyện hè 2013

  • 1. Danh sách thành viên tham gia phỏng vấn chương trình tình nguyện hè 2013 STT Họ và tên Lớp Thời gian PV 1 Phạm Thị Thúy Hiền Sư phạm anh A K35 19h00 – 19h10 2 Nguyễn Thanh Huyền Sư phạm Anh K33 19h10 – 19h20 3 Nguyễn Thị Mai k35 19h20- 19h30 4 Nguyễn Thị Mai Sư phạm Anh k34 19h30 – 19h40 5 Cao Thị Ngoan Sư phạm Anh K33 19h40 – 19h50 6 Trần Thị Kim Liên Sư Phạm Anh K34 19h50 – 20h00 7 Nguyễn Thuỳ Linh Sư Phạm Tiếng Anh B. K35 20h00 – 20h10 8 Cao Thị Phượng Sư Phạm Anh k34 20h10 – 20h20 9 Nguyễn Thị Lê Vân Cử Nhân Anh K34 20h20 – 20h30 10 Trần Mỹ Dung Sư Phạm Anh - K35 20h30 – 20h40 11 Vũ Thị Tĩnh Cử Nhân Anh k34 20h40 – 20h50 12 Nguyễn Thị Vinh Sư Phạm trung anh k33 20h50 – 21h00 13 Ngô Thị Thu Hà Cử Nhân Tiếng Anh k33 21h00 – 21h10 14 Đinh Thị Liên SPSN Trung- Anh, K32 21h10 – 21h20 15 Phạm Mai Linh Ngôn Ngữ Anh K35 21h20 – 21h30 16 La Thị Quyên Ngôn Ngữ Anh K35 21h30 – 21h40 17 Nịnh Thị Vân Sư phạm Anh k34 21h40 – 21h50 18 Ngô Thị Minh Loan Cử nhân Trung Anh K34 21h50 – 22h00 19 Trần Thị Minh Hòa Ngôn ngữ anh - k35 22h00 – 22h10 20 Hoàng Sinh Khuyên CĐSP Anh K1 22h10 – 22h20 21 Đặng Thị Lệ Lệ Sư phạm anh k35 22h20 – 22h30 22 Nguyễn Thị Liên Sư Phạm Anh K33 22h30 – 22h40 23 Đỗ Hồng Sơn Sư Phạm Anh K33 22h40 – 22h50 24 Diem Thi Thu Thuy Sư Phạm Anh k33 22h50 – 23h00 25 Nguyễn Hoàng yến Sư Phạm Anh k34 23h00 – 23h10 26 Nguyễn Văn Mạnh Sư Phạm Anh k34 23h10 – 23h20
  • 2. 27 Nguyễn Thị Diệu Hương Sư phạm Anh B K35 23h20 – 23h30

Related Documents