info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Poradnik przedsiębiorcy ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com ©2012 Consuldimo ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Główne ułatwienia ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Niezbędnik aktów prawnych ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Regulacja prowadzenia dzia...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Regulacja prowadzenia dz...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Działalność w kilku krokach ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Jakie są koszty przy założ...
association info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Prawne formy działalności gospoda...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Spółki osobowe ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Spółki kapitałowe ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Obowiązki księgowe ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Podatki ...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com CIT C...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com PIT Pers...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com VAT Val...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com VAT Val...
info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Kontakt ...
of 18

Poradnik dla przedsiębiorców

Prawne i podatkowe aspekty działalności gospodarczej w Polsce
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poradnik dla przedsiębiorców

 • 1. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Poradnik przedsiębiorcy w sprawach prawnych i podatkach www.consuldimo.com1>
 • 2. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com ©2012 Consuldimo Consuldimo ul. Torfowa 12/4 Kraków, Polska Author Julita Mortka Prawnik - Specjalista M&A Telefon: +39 (0564) 405991 Komórka: +39 (334) 9818178 Email: j.mortka@consuldimo.com Twitter: Consuldimo Skype: julitamortka www: www.consuldimo.com2>
 • 3. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Główne ułatwienia ◆ Dotacje unijne w ramach programów wsparcia 2007- 2013 ◆ Dofinansowanie od gmin ◆ Specjalne strefy ekonomiczne ◆ Strefy wolnocłowe ◆ Pomoc przy zatrudnieniu nowych pracowników ◆ Zwolnienia z podatków lokalnych3>
 • 4. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Niezbędnik aktów prawnych w biznesie ◆ Główne założenia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce regu luje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r; ◆ W przypadku wyboru spółki, jako formy prawnej biznesu, istotne znaczenie mają regulacje Kodeksu Spółek handlowych z 2004 r; ◆ Inne: Prawo bankowe Prawo anymonopolowe Prawo upadłościowe Ustawy podatkowe i naprawcze Kodeks cywilny Kodeks pracy Ustawy ubezpieczeniowe4>
 • 5. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Regulacja prowadzenia działalności dla obywateli UE i tych spoza ◆ Zasady prowadzenia działalności gospodarczej dla obywateli UE Stosownie do polskich przepisów zagraniczni obywatele UE, EOG, EFTY oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi mogą prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Powyższe oznacza, iż mają oni swobodę w wyborze najbardziej odpowiadającej formy: - jako jednoosobowa działalność, - jako spółka osobowa, - jako spółka kapitałowa.5>
 • 6. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Regulacja prowadzenia działalności dla obywateli UE i tych spoza ◆ Odmienności dla nierezydentów W przypadku obywateli pozostałych państw którzy: 3) posiadają ważną Kartę Polaka, 1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: 4) są członkami rodziny a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta W pozostałych przypadkach obywatele państw długoterminowego Wspólnot Europejskich, trzecich mogą prowadzić działalność w formie: c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony d) zezwolenie na zamieszkanie na czas - spółki komandytowej oznaczony udzielone, przybywającemu - spółki komandytowo- akcyjnej na terytorium Rzeczypospolitej - spółki z o.o. Polskiej lub przebywającemu na - spółki akcyjnej tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny e) status uchodźcy, 2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,6>
 • 7. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Działalność w kilku krokach Rozpoczęcie działalności Powiadomienie urzędów Uzyskanie niezbędnych o rejestracji spółki licencji i pozwoleń Rejestracja jako Założenie konta “zasada jednego płatnika VAT bankowego spółki okienka” formularze dla KRS, ZUS, US, GUS Przygotowanie umowy Podpisanie aktu Podpisanie umowy na Wybór formy prawnej lub statutu spółki notartialnego siedzibę spółki7>
 • 8. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Jakie są koszty przy założeniu spółki? ◆ Stałe opłaty rejestracyjne - 500 PLN bez względu na formę prawną - 500 PLN za ogłoszenie w MSiG - 17 PLN za rejestrację płatnika VAT ◆ Taksa notarialna zależy od wysokości kapitału zakładowego8>
 • 9. association info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Prawne formy działalności gospodarczej D z i a ł a l n o ś ć gospodarcza Działalność indywidualna Spółka cywilna Podatki: 18%, 32% Spółki osobowe Spółki kapitałowe9>
 • 10. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Spółki osobowe Nie jest wymagany kapitał zakładowy, brak osobowości prawnej, wspólnicy reprezentują spółkę, solidarna odpowiedzialność wspólników całym majątkiem za zobowiązania spółki. ◆ Spółka jawna - modelowa spółka osobowa, nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki ◆ Spółka partnerska - zarezerwowana dla niektórych zawodów- profesjonalistów ◆ Spółka komandytowa - oparta co najmniej na dwóch podmiotach, z czego jeden to komplementariusz ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność, a drugi komandytariusz, który finansuje spółkę i ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej ◆ Spółka komandytowo- akcyjna - połączenie cech spółki osobowej ze spółką akcyjną >10
 • 11. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Spółki kapitałowe Spółka kapitałowa jest zobowiązana posiadać kapitał zakładowy w co najmniej ustawo- wej wysokości, posiada osobowość prawną. Występuje rozdzielenie majątku wspól- ników od majątku spółki. Również sfera zarządzania jest rozdzielona od praw wspól- ników. Główną zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników przy nieograniczonej odpowiedzialności spółki. ◆ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - min. wysokość kapitału zakładowego 5.000 zl, wartość nominalna udziału co najmniej 50 zł, CIT 19%, powstaje z dniem podpisania umowy spółki (spółka w organizacji) ◆ Spółka akcyjna - min. wysokość kapitału zakładowego 100.000 zł, wartość nominalna akcji co najmniej 1 gr, obowiązkowa rada nadzorcza, akcje mogą być przedmiotem obrotu publicznego, CIT 19% ◆ Spółka Europejska >11
 • 12. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Obowiązki księgowe Dokumenty na ZZW (ZZW musi odbyć się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego) Wszystkie spółki, na które nałożony jest obowiązek przygotowania rocznego Audyt sprawozdania finansowego oraz jego zbadania, muszą również publikować w Roczne skonsolidowane sprawozdanie Monitorze Polskim B: finansowe grupy kapitałowej, - bilans, spółki akcyjnej, banku, funduszów - rachunek zysków i strat, ubezpieczeniowych, podlegają - informacje o zmianach w kapitale obowiązkowemu badania przez biegłego zakładowym, rachunek przepływów rewidenta. pieniężnych; - informację dodatkową, - opinię biegłego rewidenta (jak wymagane), - uchwały o absolutorium oraz podziale zysku lub pokryciu straty >12
 • 13. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Podatki ◆ podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), ◆ podatek od towarów i usług (VAT), ◆podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), ◆ podatek akcyzowy, ◆ podatek od czynności cywilnoprawnych, ◆ podatek od gier. ◆ podatek od nieruchomości, ◆ podatek transportowy, ◆ podatek od spadkow i darowizn, ◆ podatek rolny, ◆ podatek leśny, ◆ podatek od psów, >13
 • 14. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com CIT Corporate Income Tax ◆ 19 % stawka podatku w 2012. Rok podatkowy nie musi pokrywać się z kalendarzowym, ale zawsze musi być to 12 miesięcy; ◆ Oddział nierezydenta podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak polska spółka. Tylko przychody uzyskane w Polsce podlegają podatkowi na terenie RP; ◆ CIT jest podatkiem płatnym co roku, z tymże obowiązkowo odprowadza się miesięczne zaliczki; ◆ Straty podatkowe mogą być rozliczane w okresie 5 lat; ◆ Standardowa wysokość wynosi 19% od dywidendy i 20% od odsetek. W przypadku zapłaty podatku zagranicą, ulega on obniżeniu z uwagi na umowy o zakazie podwójnego opodatkowania. >14
 • 15. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com PIT Personal Income Tax ◆ Osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce podlegają podatkowi PIT (183 dni w RP lub centrum życiowych interesów); ◆ Podatkowi podlega cały przychód uzyskiwany przez podmiot, bez względu na miejsce jego osiągnięcia; ◆ W większości przypadków PIT może być obliczany jako podatek progresywny w skali 18% i 32%; ◆ Istnieje również 19% podatek liniowy płacony przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą; ◆ Zyski ze sprzedaży akcji podlegają 19% podatkowi. >15
 • 16. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com VAT Value Added Tax Polskie prawo podatkowe przewiduje 4 stawki VAT ◆ Podstawowa stawka to 23%, która ma zastosowanie do większości towarów i usług ◆ Pozostałe stawki: 8% - ma zastosowanie do kilku grup produktów i usług, np. dobra związane z ochroną zdrowia, warzywa 5% - stosuje się do produktów rolnych i żywnościowych ◆ Specjalna stawka wynosi 0%. Ma ona zastosowanie w szczególności w eksporcie, wewnątrzwspólnotowej dostawie dóbr i usług, międzynarodowym transporcie. >16
 • 17. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com VAT Value Added Tax Każdy podmiot, który w sposób zawodowy wykonuje którąkolwiek z poniższych czynności podlega podatkowi VAT: ◆ dostawa dóbr, ◆ dostawa usług, ◆ export dóbr, ◆ import dóbr, ◆ wewnątrzwspólnotowa dostawa dóbr, ◆ wewnątrzwspólnotowe nabycie dóbr. >17
 • 18. info@consuldimo.com | j.mortka@consuldimo.com | www.consuldimo.com Kontakt Telefon: +39 (0564) 405991 Ogólny: info@consuldimo.com Facebook: Consudimo Twitter: Consuldimo Blog: www.forbusinessinpoland.com Polska Torfowa 12, Kraków, Polska j.mortka@consuldimo.com Skype: julitamortka Kom: +48 (607) 97 99 80 Kom: +39 (334) 98 18178

Related Documents