Prevederirelevante aleregulamentul ui Parcului Natural Por ţ ile de Fier
În ciuda faptului că domeniul ariilor naturaleprotejate este bine reglementat, factorii de mediu şibiodiversitatea din int...
Datorită unei slabe reacţii atât din parteaautorităţilor/ instituţiilor teritoriale cu atribțtii directe îndomeniul stopăr...
CE ESTEREGULAMENTULPN PORŢILE DE FIER ?Regulamentul PN Porţile de Fiereste parte integrantă a planului demanagement al par...
Z ONE DE PROTECŢIE ŞICONSERVARE ÎN PARCULNATURAL PORŢILE DE FIERZonele de dezvoltare durabilă în care se permitactivităţi ...
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIPERMISE ÎN ARIA PARCULUI,ÎN URMA AVIZĂRII ACESTORADE CĂTRE ADMINISTRAŢIAPNPFÎn zonele de protecţie ...
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIParcurile naturale şinaţionale sunt zone în PERMISE ÎN ARIA PARCULUI,care primează DREPTULLA...
În zonele de management durabil: toateactivităţile permise în zonele cu protecţieintegrală; activităţi tradiţionale de uti...
În zonele de dezvoltare durabilă:activităţi de vânătoare; activităţitradiţionale de cultivare aterenurilor agricole şi de ...
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIINTERZISE ÎN ARIA PARCULUINATURAL PORŢOLE DE FIERÎn zonele de protecţie integrală: oriceforme de ex...
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIINTERZISE ÎN ARIA PARCULUINATURAL PORŢOLE DE FIERÎn zonele de protecţie integrală: oriceforme de ex...
În zonele de management durabil: oricealte activităţi cu excepţia celor permise înzonele de management durabil precum şice...
Pe raza Parcului Natural Porţile de Fier maisunt interzise următoarele activităţi: campareaîn zonele de protecţie integral...
M OD ALITĂŢI DEPREVENI RE / STOPA R E AACTIVITĂŢILOR ILEGALEDIN ARIA PN PORŢILE DEFIER CU IMPLICAREADIRECTĂ A CETĂŢENILOR-...
ECHIPA DE PROIECT:GEC NERA: GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUĂ:Cornel Popovici Sturza ...
Vă mulţumim ! Prezentare realizată dedr. ing. Cornel Popovici Sturza
Prezentare stop agresiunilor impotriva pn pf
of 17

Prezentare stop agresiunilor impotriva pn pf

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare stop agresiunilor impotriva pn pf

 • 1. Prevederirelevante aleregulamentul ui Parcului Natural Por ţ ile de Fier
 • 2. În ciuda faptului că domeniul ariilor naturaleprotejate este bine reglementat, factorii de mediu şibiodiversitatea din interiorul Parcului Naţional Porţile deFier sunt în permanenţă supuşi agresiunii prin activităţiantropice ilegale. Cele mai relevante cauze ale agresiunii împotrivapatrimoniului natural din PN Porţile de Fier, menţionateîn rapoartele de monitorizare din ultimii ani de cătreGEC Nera şi în apariţiile din presă, sunt următoarele:poluarea cu praf de deşeuri miniere provenind de la SCMoldomin Moldova Nouă, a terenurilor agricole,rezervaţiilor naturale, surselor de apă potabilă,gospodăriilor populaţiei şi pensiunilor turistice; scădereape durată îndelungată şi în mod frecvent a nivelului apeiîn lacul din spatele barajului de la Porţile de Fier cuimpact negativ asupra microflorei şi microfaunei de lamalul Dunării; braconajul la fauna piscicolă cu mijloaceneconvenţionale; depunerea de cantităţi mari deambalaje de plastic pe malul Dunării şi în Delta Nerei cuimpact negativ asupra avifaunei acvatice şi dezvoltăriiecoturismului; depunerea de moloz şi deşeuri dinconstrucţii în interiorul zonelor de protecţie integrală cuimpact negativ asupra avifaunei acvatice; tăierile ilegalede arbori; turismul neorganizat (abandonarea în natură aambalajelor şi gunoiului menajer, vetre de foc, vandali-zarea panourilor de informare, inscripţionarea copacilorşi stâncilor)
 • 3. Datorită unei slabe reacţii atât din parteaautorităţilor/ instituţiilor teritoriale cu atribțtii directe îndomeniul stopării activităţilor ilegale în PN Porţile de Fier(Administraţia Parcului, Inspectoratele de regim silvic,Comisariatele Gărzii de mediu, Administraţia ApeleRomâne, Primăriile, Poliţia Locală, Poliţia de Frontieră,Academia Română – Filiala Timişoara), a unei incoerenţe înultimii 10 ani în implementarea politicilor publice îndomeniul protecţiei naturii din partea factorilor majori dedecizie (Parlamentul, Guvernul, Ministerul Mediului,Ministerul Agriculturii, Agenţiile pentru protecţia mediului), cât şi a unei lipse de reacţii la activităţile ilegale dinpartea cetăţenilor din localităţile plasate în aria parcului,astfel de activităţi nu au putut fi stopate în timp, iarfăptaşii în majoritatea cazurilor, nu au fost pedepsiţi. Este important de menţionat că lipsa de reacţie acetăţenilor poate fi explicată şi prin gradul redus deacceptare a parcului din partea acestora din cauzamultiplelor conflicte de interese între deţinătorii deterenuri din în interiorul rezervaţiilor naturale şiadministraţia parcului.
 • 4. CE ESTEREGULAMENTULPN PORŢILE DE FIER ?Regulamentul PN Porţile de Fiereste parte integrantă a planului demanagement al parcului şiprecizează, în principal, activităţieumane care pot avea loc în ariaparcului astfel încât acestea să fieîn armonie cu natura şi să aibă carezultat protecţia şi conservareapeisajelor şi diversitatăţii biologiceîn condiţiile păstrări nealterate atradiţiilor locale.Regimul activităţilor umane în ariaparcului este diferenţiat în funcţiede zonele interne de protecţie şiconservare stabilite prin planul demanagement.
 • 5. Z ONE DE PROTECŢIE ŞICONSERVARE ÎN PARCULNATURAL PORŢILE DE FIERZonele de dezvoltare durabilă în care se permitactivităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritatecele de interes turistic, dar cu respectareaprincipiului de utilizare durabilă a resurselornaturale şi de prevenire a oricăror efectenegative semnificative asupra biodiversităţii. Zonele de management durabil sunt zonetampon între zonele de dezvoltare durabilă şizonele cu protecţie integrală.Zonele cu protecţie integrală în care suntincluse cele mai valoroase elemente alepatrimoniului natural al Parcului Natural Porţilede Fier a căror conservare este absolutobligatorie.Informaţii privind denumirea şi localizareazonelor interne de protecţie şi conservare pot fiaccesate pe pagina web a PN Porţile de Fierhttp://www.pnportiledefier.ro/management.html
 • 6. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIPERMISE ÎN ARIA PARCULUI,ÎN URMA AVIZĂRII ACESTORADE CĂTRE ADMINISTRAŢIAPNPFÎn zonele de protecţie integrală : activităţiştiinţifice şi educative; activităţi de ecoturismcare nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; utilizarea raţională a pajiştilor pentrucosit şi/sau păşunat numai cu animaledomestice în proprietatea membrilor comuni-tăţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptulde utilizare a acestora; localizarea şi stingereaoperativă a incendiilor; intervenţiile în scopulconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturaleşi al reabilitării celor necorespunzătoare saudegradate; acţiunile de înlăturare a efectelorunor calamităţi; acţiunile de combatere aînmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri încondiţiile aprobate de APNPF.
 • 7. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIParcurile naturale şinaţionale sunt zone în PERMISE ÎN ARIA PARCULUI,care primează DREPTULLA VIAŢĂ al pantelor şi ÎN URMA AVIZĂRII ACESTORAanimalelor ocrotite prin DE CĂTRE ADMINISTRAŢIAlege. PNPF În zonele de protecţie integrală : activităţiRegulamentul ParculuiNatural Poţile de Fier nu ştiinţifice şi educative; activităţi de ecoturismobstrucţionează realiza- care nu necesită realizarea de construcţii-rea activităţilor tradiţio- investiţii; utilizarea raţională a pajiştilor pentrunale în aria parcului cucondiţia ca aceste cosit şi/sau păşunat numai cu animaleactivităţi să fie realizate domestice în proprietatea membrilor comuni-în armonie cu natura. tăţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora; localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; intervenţiile în scopulCompensaţiile corecte dinpartea statului acordate construcţiei ecologice a ecosistemelor naturalelocuitorilor afectaţi de şi al reabilitării celor necorespunzătoare sauregimul de protecţie şi degradate; acţiunile de înlăturare a efectelorconservare ar putea ridica unor calamităţi; acţiunile de combatere agradul de acceptare aparcului. înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri în condiţiile aprobate de APNPF.
 • 8. În zonele de management durabil: toateactivităţile permise în zonele cu protecţieintegrală; activităţi tradiţionale de utilizare aunor resurse regenerabile precum recoltareade fructe de pădure, ciuperci şi plantemedicinale, de către persoanele fizice şijuridice care deţin/administrează terenuri îninteriorul parcului sau de către comunităţilelocale, cu aprobarea APNPF; activităţitradiţionale de cultivare a terenurilor agricoleşi de creştere a animalelor, precum şi alteactivităţi tradiţionale efectuate decomunităţile locale; lucrări de îngrijire şiconducere a arboretelor şi lucrări deconservare; activităţi de vânătoare cuavizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor devânătoare de către APNPF; activităţi depescuit sportiv.
 • 9. În zonele de dezvoltare durabilă:activităţi de vânătoare; activităţitradiţionale de cultivare aterenurilor agricole şi de creştere aanimalelor; activităţi de pescuitsportiv, industrial şi piscicultură;activităţi de exploatare a resurselorminerale neregenerabile, înperimetrul şi suprafaţa existentă ladata aprobării planului demanagement; lucrări de îngrijire şiconducere a arboretelor şi lucrări deconservare; activităţi specifice decultivare a terenului agricol şicreşterea animalelor, în sistem deagricultură ecologică; alte activităţitradiţionale efectuate decomunităţile locale; activităţi deinvestiţii/dezvoltare, cu avizulAPNPF.
 • 10. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIINTERZISE ÎN ARIA PARCULUINATURAL PORŢOLE DE FIERÎn zonele de protecţie integrală: oriceforme de exploatare sau utilizare a resur-selor naturale, precum şi orice forme defolosire a terenurilor, incompatibile cuscopul de protecţie şi/sau de conservare;activităţile de construcţii-investiţii, cuexcepţia celor destinate administrării arieinaturale protejate şi/sau activităţilor decercetare ştiinţifică ori a celor destinateasigurării siguranţei naţionale sau preve-nirii unor calamităţi naturale; activităţilepermise de regulamentul PNPF pentruzonele de protecţie integrală dar care nuau obţi-nut în prealabil avizele şi aprobări-le legale; scoatereaadefinitivă sau tempo-rară din circuitul agricol sau silvic deterenuri cu excepţia cazurilor prevăzutede lege.
 • 11. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢIINTERZISE ÎN ARIA PARCULUINATURAL PORŢOLE DE FIERÎn zonele de protecţie integrală: oriceforme de exploatare sau utilizare a resur-selor naturale, precum şi orice forme defolosire a terenurilor, incompatibile cuscopul de protecţie şi/sau de conservare;activităţile de construcţii-investiţii, cuexcepţia celor destinate administrării arieinaturale protejate şi/sau activităţilor decercetare ştiinţifică ori a celor destinateasigurării siguranţei naţionale sau preve-nirii unor calamităţi naturale; activităţilepermise de regulamentul PNPF pentruzonele de protecţie integrală dar care nuau obţinut în prealabil avizele şi aprobări-le legale; scoaterea definitivă sau tempo-rară din circuitul agricol sau silvic deterenuri cu excepţia cazurilor prevăzutede lege.
 • 12. În zonele de management durabil: oricealte activităţi cu excepţia celor permise înzonele de management durabil precum şicele permise dar care nu a obţinut înprealabil avizele şi aprobările legale; oriceforme de exploatare sau utilizare aresurselor naturale, precum şi orice formede folosire a terenurilor, incompatibile cuscopul de protecţie şi/sau de conservare;activităţile de construcţii-investiţii, cuexcepţia celor destinate administrării arieinaturale protejate şi/sau activităţilor decercetare ştiinţifică ori a celor destinateasigurării siguranţei naţionale sauprevenirii unor calamităţi naturale;scoaterea definitivă sau temporară dincircuitul agricol sau silvic de terenuri cuexcepţia cazurilor prevăzute de lege.Pentru speciile de plante şi animalesălbatice terestre, acvatice şi subterane,cu excepţia speciilor de păsări prevăzutede lege, este interzisă orice formă deagresiune (capturare, ucidere, vătămare,recoltare, culegerea ouălor, perturbareaperioadei de reproducere, comerţ ilicit).
 • 13. Pe raza Parcului Natural Porţile de Fier maisunt interzise următoarele activităţi: campareaîn zonele de protecţie integrală; camparea înzonele de management durabil fără avizulAdministraţiei Parcului; aprinderea focului înafara localităţilor cu excepţia locurilor specialamenajate; abandonarea sau depozitareadeşeurilor de orice fel, cu excepţia locurilorspecial amenajate; circulaţia vehiculelor cumotor şi a bicicletelor în afara drumurilorpublice, forestiere şi a traseelor turistice dupăindicatoarele sau barierele care le limiteazăaccesul; distrugerea sau degradarea panourilorinformative sau indicatoarelor; degradareaconstrucţiilor, adăposturilor, podeţelor şi aaltor amenajări realizate de APNPF. În scopulevitării efectelor negative asupra bunurilorpatrimoniului speologic se interzic: colectărilede fosile sau de obiecte de interes arheologicefectuate fără autorizaţia emisă de autorităţilenaţionale stabilite potrivit legii; utilizareaneautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unoractivităţi ce pot pune în pericol integritatea sauechilibrul natural al peşterilor; degradare prininscripţionarea sau poluarea peşterilor.
 • 14. M OD ALITĂŢI DEPREVENI RE / STOPA R E AACTIVITĂŢILOR ILEGALEDIN ARIA PN PORŢILE DEFIER CU IMPLICAREADIRECTĂ A CETĂŢENILOR-Monitorizarea alternativă a activităţilorilegale din parc prin completarea cuinformaţii a formularelor specifice furnizatede către GEC Nera privind natura şiamploarea acestor activităţi-Realizarea de imagini a activităţilor ilegale-Colectarea de probe din zonele afectate deactivităţile ilegale.-Transmiterea datelor colectate (formulare,imagini, probe) la Administraţia PN Porţile deFier sau la GEC Nera.-Alertarea prin telefon a autorităţilor directresponsabile (Ad.PNPF, poliţie, garda demediu, inspectoratul silvi etc) sau printelefonul de urgenţă 112 în cazul unoractivităţi ilegale periculoase, care agreseazămediul natural (incendii, poluări accidentale
 • 15. ECHIPA DE PROIECT:GEC NERA: GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL MOLDOVA NOUĂ:Cornel Popovici Sturza - coordonator de Corina Conţescuproiect, Alin Şuşan, Maria Sava, MarielaPopovici Sturza GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „MATHIAS HAMMER” ANINA:APM CARAŞ – SEVERIN: Florina BenghiaCarmen Sorescu, Ciomaga Elena GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL ORAVIŢA:Consultant independent informare Rotaru Radu BompaIleana Cristina
 • 16. Vă mulţumim ! Prezentare realizată dedr. ing. Cornel Popovici Sturza