Prej nga fillojmë0Konfliktet dhe kontestet në shoqëritë multikulturore shpeshherë kanë karakter etnik0Ndonjëherë është i m...
Konfliktetpërfundojnë me 3
Lidhja e ekspertëve dhe bashkësive joformale Vënia e lidhjeve me strukturat formale Shfrytëzimi i hapësirës alternativ...
Zgjidhje në nivelin më të ulët Zgjidhje mes pjesëmarrësve direkt dhe kyçja permanente tyre Zgjidhje kreative dhe kua...
Shkallët e ndikimit Zgjidhja formale e kontestit Kyçja e palëve ...
Zgjidhje joformale nga nivelet mëtë larta udhëheqëse nëorganizatë/institucion Bashkësi/rrjeti i lehtësuesve/qendra e...
Komunat ... BNJVLOrganet e nivelitnacional Shoqëria civile ...
Koordinimi i aktiviteteve me:0Ministria për vetëqeverisje lokale0Ministria për arsim dhe shkencë0Sekretariati për implemen...
Qendra për përkrahje në lehtësimin e kontesteve ndëretnike Rrjete të lehtësuesve / përkrah...
Ndihma e Ndihmadrejtpërdrejtë indirekte Pjesëmarrje në Konsultime ...
Пишани процедури Identifikimi i kontestit PROCEDURAT me karakte...
Supozimet e domosdoshme Për të pasur sukses, Qasje deri temekanizmat për ekspertët, zgjidhje të ...
Prezantimi 1
Prezantimi 1
of 14

Prezantimi 1

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezantimi 1

 • 1. Prej nga fillojmë0Konfliktet dhe kontestet në shoqëritë multikulturore shpeshherë kanë karakter etnik0Ndonjëherë është i mjaftueshëm vetëm perceptimi i tyre si ndëretnik0Prevenimi i këtyre konflikteve dhe kontesteve, reagimi i shpejtë dhe menaxhimi para shpërthimit kërkojnë paraqitje komplekse nga më shumë subjekte në shoqëri0Paraqitja e organizuar dhe e koordinuar e shoqërisë nënkupton përkrahje të ndërsjellët dhe përdorim adekuat të përkrahjes profesionale
 • 2. Konfliktetpërfundojnë me 3
 • 3. Lidhja e ekspertëve dhe bashkësive joformale Vënia e lidhjeve me strukturat formale Shfrytëzimi i hapësirës alternative në bashkësi Veprim i përbashkëtPromovimi i mediacionit si mënyrë për zgjidhje të 4 kontesteve
 • 4. Zgjidhje në nivelin më të ulët Zgjidhje mes pjesëmarrësve direkt dhe kyçja permanente tyre Zgjidhje kreative dhe kualitative e kontestitNdërtimi i lidhjeve 5
 • 5. Shkallët e ndikimit Zgjidhja formale e kontestit Kyçja e palëve “dashamirëse“ Lehtësim joformal i kontestit
 • 6. Zgjidhje joformale nga nivelet mëtë larta udhëheqëse nëorganizatë/institucion Bashkësi/rrjeti i lehtësuesve/qendra e ekspertëve Ndihma profesionale (medijatorët) Strukturat politike 7
 • 7. Komunat ... BNJVLOrganet e nivelitnacional Shoqëria civile Media 8
 • 8. Koordinimi i aktiviteteve me:0Ministria për vetëqeverisje lokale0Ministria për arsim dhe shkencë0Sekretariati për implementimin e marrëveshjes kornizë të Ohrit0Komiteti për marrëdhënie mes bashkësive0Agjensioni për realizimin e të drejtave të bashkësive0BNJVL0Dhoma e mediatorëve0...
 • 9. Qendra për përkrahje në lehtësimin e kontesteve ndëretnike Rrjete të lehtësuesve / përkrahësve të lehtësimitPër të arritur Trajnimekëtë: Baza e të dhënave Protokol dhe simulime për testim të instrumenteve dhe rrjeteve Trupi koordinues (hulumtime, analiza, materiale për trajnime) Informata
 • 10. Ndihma e Ndihmadrejtpërdrejtë indirekte Pjesëmarrje në Konsultime lehtësim Monitorim i Baza e të lehtësimit dhënave Komunikim me Përkrahje permanente e media rrjeteve të lehtësuesve Komunikim me Internet anëtarët e mundshëm përkrahje të lehtësimit 11
 • 11. Пишани процедури Identifikimi i kontestit PROCEDURAT me karakter etnik Subjektet e tanguara Qendra e ekspertëve për mbështetjePriramida / kirearkija Lehtësuesit e Paraqitja në publik e involmimit në vetë mundshëm nga (informim dhe njoftim) strukturën bashkësia Ndihma profesionale Rrethi më i gjerë i – medijatorët lehtësuesve (nivel nacional) Piramida e involvimit në bashkësi 12
 • 12. Supozimet e domosdoshme Për të pasur sukses, Qasje deri temekanizmat për ekspertët, zgjidhje të lehtësuesit dhe kontesteve dhe proceseve të medijatorët kurdialogut kërkojnë nevojat e përkrahje kërkojnë atë sistematike 13

Related Documents