วัคซีนป้ องกันเด็กจมน้า
Prevention of Children
from drowning
เจ้าของผลงาน Owners of
จ่าเอกอธิศักดิ์ ปุยะติ
PO.1 Athisak Pu...
คาสาคัญ keywords
การป้ องกันเด็กจมน้า
Child drowning
Background
จุดเริ่มต้น วัคซีนป้ องกันเด็กจมน้า
Child drowning prevention of Hinlad Community has
begun when there were 3 c...
1.เพื่อลดจานวนเด็กจมน้าในชุมชน
TO REDUCE CHILD DROWNING IN THE COMMUNITIES
Objectives วัตถุประสงค์
2.เพื่อให้เด็กและประชาช...
การดาเนินงาน METHODS
จัดเวทีทาความเข้าใจเรื่องการป้ องกันเด็กจมน้ากับ ประชาชนในพื้นที่
Provided a platform for the local p...
ออกสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่
SURVEY WATER RESOURCES IN VULNERABLE AREAS
ติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ ตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่
Install equipment and device in risk spots in the area
อบรมให้ควำมรู้เด็กและประชำชนในพื้นที่
Educate children and adults in the area
การดาเนินการป้ องกันเด็กจมน้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การจัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพก่อนดาเนินการและ
ดาเน...
ผลที่ได้ Results
1. มีการให้ความรู้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง/เดือน
2. มีการจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้าเสี่ยง 9 จ...
บทสรุป Conclusion
การดาเนินการป้ องกันเด็กจมน้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
เป็นอย่างดี โดยมีทางองค์การบริหารส่วนต...
สิ่งที่ขาดและต้องการเพิ่มเติมในการดาเนินงาน
What is lacking and needs further operations .
1. เสื้อชูชีพ Life jacket
2. เร...
Prevention of Children from drowning
Prevention of Children from drowning
Prevention of Children from drowning
of 15

Prevention of Children from drowning

Prevention of Children from drowning By Athisak Puyati, THAILAND
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevention of Children from drowning

 • 1. วัคซีนป้ องกันเด็กจมน้า Prevention of Children from drowning เจ้าของผลงาน Owners of จ่าเอกอธิศักดิ์ ปุยะติ PO.1 Athisak Puyati นายสุเทียน ดวงสาม Mr. Sutien Duangsam นายวสันต์ ขันธ์สุวรรณ Mr. Wasan KhanSuwan
 • 2. คาสาคัญ keywords การป้ องกันเด็กจมน้า Child drowning
 • 3. Background จุดเริ่มต้น วัคซีนป้ องกันเด็กจมน้า Child drowning prevention of Hinlad Community has begun when there were 3 children died from drowning. Baan Kruad Hospital, Ban Lahan Sai Mai Health Promotion Hospital, Sub-district Administration Organization of Hinlad and the community realized of the importance of such deaths. They had to start child drowning Prevention Program ever since.
 • 4. 1.เพื่อลดจานวนเด็กจมน้าในชุมชน TO REDUCE CHILD DROWNING IN THE COMMUNITIES Objectives วัตถุประสงค์ 2.เพื่อให้เด็กและประชาชนมีทักษะในการช่วยเหลือคนจมน้า To train children and adults with the skills to rescue a drowning person
 • 5. การดาเนินงาน METHODS จัดเวทีทาความเข้าใจเรื่องการป้ องกันเด็กจมน้ากับ ประชาชนในพื้นที่ Provided a platform for the local people to learn how to prevent children from drowning
 • 6. ออกสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่ SURVEY WATER RESOURCES IN VULNERABLE AREAS
 • 7. ติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ ตามจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ Install equipment and device in risk spots in the area
 • 8. อบรมให้ควำมรู้เด็กและประชำชนในพื้นที่ Educate children and adults in the area
 • 9. การดาเนินการป้ องกันเด็กจมน้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดสภาพแวดล้อมภายในและรอบๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาพก่อนดาเนินการและ ดาเนินการแล้ว จัดที่ปลอดภัยให้เด็ก
 • 10. ผลที่ได้ Results 1. มีการให้ความรู้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่ 1 ครั้ง/เดือน 2. มีการจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้าเสี่ยง 9 จุด 3. มีการดาเนินการป้ องกันเด็กจมน้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ทารั้วป้องกันและจัดให้มีที่ ปลอดภัยสาหรับให้เด็กเล่น 4. มีการอบรมหลักสูตรว่ายน้าเพื่อเอาชีวิตรอดให้แก่เด็กและประชาชนในพื้นที่จานวน 500 คน 5. มีการร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้าในงานต่างๆ 6. มีการติดตามประเมินผล การดาเนินงานในพื้นที่ทุกปี 1. Educate children and adults in the area once a month 2. Manage environment of 9 risky water resources 3. Have a prevention program of children from drowning in one child development center, a fence and provide a safe place for children to play 4. Training how to swim for survive to 500 of children and local people 5. Join the campaign to prevent child drowning in various events 6. Assess the results of this program every year
 • 11. บทสรุป Conclusion การดาเนินการป้ องกันเด็กจมน้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ เป็นอย่างดี โดยมีทางองค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด ได้บรรจุเข้าแผนพัฒนา 3 ปี บรรจุในข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลหินลาด และมีการดาเนินงานอย่าง ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่การดาเนินงานมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันมี เด็กจมน้าเสียชีวิต เพียง 1 ราย Preventing child drowning program has received cooperation from people in the area very well. The Sub- district Administrative Organization of Hinlad added to the three-year development plan contained in the provisions of the Sub-district Administrative Organization of Hinlad and this is operating steadily each year
 • 12. สิ่งที่ขาดและต้องการเพิ่มเติมในการดาเนินงาน What is lacking and needs further operations . 1. เสื้อชูชีพ Life jacket 2. เรือ ship 3. อุปกรณ์ดาน้า Diving equipment 4. สระน้าเคลื่อนที่ Mobile pool