Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsläget – nulägesbild
och utveckling över tid
Pressträff
25 maj 2015
Arbetsmarknad...
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringens jobbagenda
STABILA OFFENTLIGA FINANSER
Investeringar
för framtiden
• Infrastruktur...
Arbetsmarknadsdepartementet
Återhämtning i svensk ekonomi
Anm. Fasta priser, referensår 2013
Källa: Finansdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras
Anm. Avser åldersgruppen 15-74år. Säsongrensade och ...
Arbetsmarknadsdepartementet
Ökad sysselsättning bland utrikes födda
kvinnor
Anm. Avser åldersguppen 15-74 år. Säsongrensad...
Arbetsmarknadsdepartementet
Trots stigande sysselsättning är arbetslösheten
fortsatt hög
Antal arbetslösa, 15–74 år Relati...
Arbetsmarknadsdepartementet
Minskad ungdomsarbetslöshet (15–24 år) första
kvartalet 2015
Anm. Säsongrensade och utjämnade ...
Arbetsmarknadsdepartementet
Ökade obalanser
Källor: SCB, KI och FI
Arbetsmarknadsdepartementet
Särskilt hög arbetslöshet bland arbetslösa (25–74 år)
utan slutförd gymnasieutbildning
Anm. Av...
Arbetsmarknadsdepartementet
Stor skillnad i arbetslöshet mellan låg- och
högutbildade födda utanför Europa
Källa: SCB, AKU
Arbetsmarknadsdepartementet
Unga utan slutförd gymnasieutbildning möter en
tuff arbetsmarknad
Relativ arbetslöshet efter
u...
Arbetsmarknadsdepartementet
Antalet varsel om uppsägning på fortsatt låg nivå,
trots en ökning under första kvartalet 2015...
Arbetsmarknadsdepartementet
Anm. Långtidsarbetslösa som andel av arbetslösa. Streckad
linje avser 16-64 år och heldragen 1...
Arbetsmarknadsdepartementet
Genomsnittlig tid i arbetslöshet är fortsatt hög
Anm. Säsongrensade kvartalsvärden, 16–64 år.
...
Arbetsmarknadsdepartementet
Antalet arbetslösa med långa tider i arbetslöshet,
fördelat på olika grupper inskrivna på AF
A...
Arbetsmarknadsdepartementet
Jobbchanser för olika grupper av arbetslösa efter
inskrivningstid på AF
Anm. Jobbchansen defin...
Arbetsmarknadsdepartementet
Lokal samverkan för att lösa
ungdomsarbetslösheten
• Kommundialoger har skett med nästan
samtl...
Arbetsmarknadsdepartementet
Lokala överenskommelser
• Parter: Arbetsförmedlingen och kommuner
• Målgrupp: Alla unga 16-24 ...
Arbetsmarknadsdepartementet
Verktyg i de lokala överenskommelserna
• Arbetsförmedlingens verktyg ska användas
flexibelt
• ...
Arbetsmarknadsdepartementet
Tillträdande unga (16–30 år) på arbetsmarknaden
samt åldersavgångar, 2008–2025
Arbetsmarknadsdepartementet
Förändring av befolkning (2014-2020) efter kön,
ålder samt fördelat på inrikes och utrikes föd...
Arbetsmarknadsdepartementet
Åldersfördelning bland deltagarna i
etableringsuppdraget
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
18-29 år ...
Arbetsmarknadsdepartementet
Utbildningsnivå bland deltagarna i
etableringsuppdraget
Källa: Arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadsdepartementet
Exempel på kompetens hos
deltagarna i etableringsuppdraget
• 3 500 personer inom industrisekto...
Arbetsmarknadsdepartementet
Trepartsamtal - snabbspår inom yrken
med kompetensförsörjningsbehov
• Många nyanlända har både...
Arbetsmarknadsdepartementet
Nästa steg
• Fördjupade trepartssamtal i mindre
partskonstellationer påbörjas inom kort
• Även...
Arbetsmarknadsdepartementet
of 27

Presseminarium Ylva Johansson 20150525 bilder

Presseminarium Ylva Johansson 20150525 bilder
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presseminarium Ylva Johansson 20150525 bilder

 • 1. Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsläget – nulägesbild och utveckling över tid Pressträff 25 maj 2015 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 • 2. Arbetsmarknadsdepartementet Regeringens jobbagenda STABILA OFFENTLIGA FINANSER Investeringar för framtiden • Infrastruktur • Forskning • Bostäder • Klimatomställning Fler och växande företag • Konkurrenskraftig näringspolitik • Innovation • Samverkan • Export Utbilda för rätt kompetens • Fungerande utbildningssystem • Nytt kunskapslyft • Förbättrad matchning
 • 3. Arbetsmarknadsdepartementet Återhämtning i svensk ekonomi Anm. Fasta priser, referensår 2013 Källa: Finansdepartementet
 • 4. Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras Anm. Avser åldersgruppen 15-74år. Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB, AKU
 • 5. Arbetsmarknadsdepartementet Ökad sysselsättning bland utrikes födda kvinnor Anm. Avser åldersguppen 15-74 år. Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB, AKU.
 • 6. Arbetsmarknadsdepartementet Trots stigande sysselsättning är arbetslösheten fortsatt hög Antal arbetslösa, 15–74 år Relativ arbetslöshet, 15–74 år Anm. Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB, AKU
 • 7. Arbetsmarknadsdepartementet Minskad ungdomsarbetslöshet (15–24 år) första kvartalet 2015 Anm. Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB. AKU
 • 8. Arbetsmarknadsdepartementet Ökade obalanser Källor: SCB, KI och FI
 • 9. Arbetsmarknadsdepartementet Särskilt hög arbetslöshet bland arbetslösa (25–74 år) utan slutförd gymnasieutbildning Anm. Avser åldersgruppen 25-74 år. Källa: SCB, AKU
 • 10. Arbetsmarknadsdepartementet Stor skillnad i arbetslöshet mellan låg- och högutbildade födda utanför Europa Källa: SCB, AKU
 • 11. Arbetsmarknadsdepartementet Unga utan slutförd gymnasieutbildning möter en tuff arbetsmarknad Relativ arbetslöshet efter utbildningsnivå (20–24 år) Relativ arbetslöshet efter utbildningsnivå (25–34 år) Källa: SCB, AKU
 • 12. Arbetsmarknadsdepartementet Antalet varsel om uppsägning på fortsatt låg nivå, trots en ökning under första kvartalet 2015 Anm. Lediga platser, säsongrensade och utjämnade värden. Varsel, säsongrensade värden. Källa: Arbetsförmedlingen.
 • 13. Arbetsmarknadsdepartementet Anm. Långtidsarbetslösa som andel av arbetslösa. Streckad linje avser 16-64 år och heldragen 15-74 år. Säsongrensade och utjämnade värden. Källa: SCB, AKU Långtidsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå
 • 14. Arbetsmarknadsdepartementet Genomsnittlig tid i arbetslöshet är fortsatt hög Anm. Säsongrensade kvartalsvärden, 16–64 år. Streckad linje avser ett historiskt genomsnitt för perioden 1987-2014.. Källor: SCB och Konjunkturinstitutet.
 • 15. Arbetsmarknadsdepartementet Antalet arbetslösa med långa tider i arbetslöshet, fördelat på olika grupper inskrivna på AF Antalet arbetslösa (12–24 mån) fördelat på olika grupper Antalet arbetslösa (>24 mån) fördelat på olika grupper Anm. Säsongrensade och utjämnade värden, månadsdata. Källa: Arbetsförmedlingen
 • 16. Arbetsmarknadsdepartementet Jobbchanser för olika grupper av arbetslösa efter inskrivningstid på AF Anm. Jobbchansen definieras som inskrivna arbetslösa som lämnar till arbete som andel av kvarstående arbetslösa. Genomsnittlig jobbchans beräknad för perioden mars 2014- mars 2015. Källa: Arbetsförmedlingen
 • 17. Arbetsmarknadsdepartementet Lokal samverkan för att lösa ungdomsarbetslösheten • Kommundialoger har skett med nästan samtliga kommuner runt om i landet • Arbetet med lokala överenskommelser fortsätter nu genom Delegationen för unga till arbete (Dua)
 • 18. Arbetsmarknadsdepartementet Lokala överenskommelser • Parter: Arbetsförmedlingen och kommuner • Målgrupp: Alla unga 16-24 år som inte arbetar eller studerar • Innehåll: Kartläggning av målgruppen och av insatser som görs och planeras hos Arbetsförmedlingen och kommuner • Mål: Motverka avhopp i gymnasieskolan och resultera i lägre ungdomsarbetslöshet
 • 19. Arbetsmarknadsdepartementet Verktyg i de lokala överenskommelserna • Arbetsförmedlingens verktyg ska användas flexibelt • Utbildningskontrakt mellan den unge, Arbetsförmedlingen och kommunen – syftar till fullföljd gymnasieutbildning • Traineejobb för hela arbetsmarknaden • Traineejobb för välfärdssektorn • Fler utbildningsplatser • Det högre studiebidraget för ungdomar 20-24 år • Yrkesintroduktionsanställningar - YA-jobb
 • 20. Arbetsmarknadsdepartementet Tillträdande unga (16–30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008–2025
 • 21. Arbetsmarknadsdepartementet Förändring av befolkning (2014-2020) efter kön, ålder samt fördelat på inrikes och utrikes födda Anm. Befolkningsprognos publicerad den 19 maj 2015. Källa: SCB.
 • 22. Arbetsmarknadsdepartementet Åldersfördelning bland deltagarna i etableringsuppdraget 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 18-29 år (16 130) 30-39 år (14 128) 40-49 år (8 351) 50-59 år (3 633) 60-64 år (789) Kvinnor Män Procent (%) Källa: Arbetsförmedlingen.
 • 23. Arbetsmarknadsdepartementet Utbildningsnivå bland deltagarna i etableringsuppdraget Källa: Arbetsförmedlingen.
 • 24. Arbetsmarknadsdepartementet Exempel på kompetens hos deltagarna i etableringsuppdraget • 3 500 personer inom industrisektorn varav ca 1000 inom bristyrken, t.ex. Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik: 270 personer, civilingenjörsyrken inom maskinteknik: 116 personer, Underhållsmekaniker och maskinreparatörer: 104 personer, Ingenjörer o tekniker i gruvteknik o metallurgi: 11 personer • 1 400 personer inom byggsektorn varav ca 650 inom bristyrken, t. ex civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning: 139 personer och tunnplåtslagare: 104 personer • 6 800 inom offentlig tjänstesektor varav ca 2 250 inom bristyrken, t.ex. grundskollärare: 508 personer, gymnasielärare: 343 personer, förskollärare: 185 personer, specialistläkare: 143 personer • 23 800 personer inom övrig privat sektor varav 1700 inom bristyrken, t.ex. kockar och kallskänkor: 229 personer, redovisningsekonomer: 134 personer, mjukvaru- och systemutvecklare: 111 personer, civilingenjörsyrken inom elektroteknik: 94 personer Uppgifter från Arbetsförmedlingen, per 28 februari 2015
 • 25. Arbetsmarknadsdepartementet Trepartsamtal - snabbspår inom yrken med kompetensförsörjningsbehov • Många nyanlända har både utbildning och erfarenhet inom yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden • Trepartssamtal med arbetsmarknadens parter inleddes i mars 2015 • ca 60 parter deltog i första omgången samtal • ca 50 parter har anmält intresse av att fortsätta samtalen och ett tiotal snabbspår planeras
 • 26. Arbetsmarknadsdepartementet Nästa steg • Fördjupade trepartssamtal i mindre partskonstellationer påbörjas inom kort • Även andra departementet och berörda myndigheter t.ex. Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Myndigheten för yrkeshögskolan kommer att vara med vid samtalen • De första snabbspåren planeras vara i drift under 2016
 • 27. Arbetsmarknadsdepartementet

Related Documents