NagmamadaliangMaynila
niSerafin C. Guinigundo
“GINTO… GINTO… Bakapo kayo may gintoriyan? Mga mama … mga ale…
ginto..”angal...
of 1

Nagmamadali ang maynila

Nagmamadali ang maynila
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagmamadali ang maynila

  • 1. NagmamadaliangMaynila niSerafin C. Guinigundo “GINTO… GINTO… Bakapo kayo may gintoriyan? Mga mama … mga ale… ginto..”angalok-anyayangisangbabaingnakakimona at angsaya ay humihilahodsasakong at siyanglumilinissamakapalnaalikaboksabangketa. Bakapo kayo may ginto?” angmulingsigawngbabae. “Kung may gintoako ay bakitipagbibiliko ? Hindi bagamahalanggintokaysasakwalta?” sambotngisanglalakinaangkausap ay angkaakbay. AngkalipunanngmgataongnaglipanasaAzcarraga, Avenida Rizal at Escolta ay mgamamimilingwalangpuhunan (karamihan) at mgatagapagbilingmgabagaynawalasakanila at lalonghindikanilangpag-aari. Anghanapbuhayngmgaito ay magtalasapapelngmgabagaynanababalitaangipinagbibili. Madalianangkanilangusapan.Mabilismagkasundo.Tiyakangpooknatipanan - - saharapngisang mesa: saibabawngumaasongkapeng- maisnapinapuputlaangkulaynggatasna may bantonggatangniyog. Kung sila’ypalarin: kakamalnglibo, kungmabigonaman ay gutommaghapon. Satawaran ay hindimagkamayaw. Tingin.Tawad.Tingin.Silip.Tawad.Tinginsasingsing, sakuwintas, hikaw at pulseras. “Ilang ply, anoangsukatnggoma?” Usisangisa. “Ano? In running condition ba ?Bakahindi. Mapapahiyatayo.”Angpaniniyakngisanaman. “Aba! Sinasabikosaiyo … garantisado. Hindi kamapapahiya ,” tugonngtinanong. “Hoy, tsiko, angiyonglote, may tawadna.Ano, magkanoangtalagangatindoon ?Mayroonnabatayo ?Bakawala ?Ihandamoangpapel.Bukasangbayaran.Tiyakinmolangangatingsalitaan, ha ?Kahithindinakasulat… ikawangbahala?” “Akoangbahala, boy.Alammonaangbilisnatin. Hindi kamaaano.Hawaknatinangibon.” - halawsaHaraya II ni Aurora Batnag et., al