Ionescu Dan-Razvan
Comert / Bussiness
An1 / gr. 371
RESPONSABILITATE SOCIALA
CORPORATISTA
Cuprins
• Definitie a CSR
• Motive pentru a avea un program de CSR
• Obiectii la CSR
• Cum se elaboreaza un program CSR
• ...
Responsabilitatea
Sociala Corporatista ?
Ce este
De asementea cunoscuta ca:
Corporate Citizenship
Responsabilitatea
corporativă
Business responsabil
Definitie:
"Mai exact, vom vedea CSR ca
ac iunile de voluntariat pe careț
afacerile le pot lua, dincolo de
conformitatea c...
De ce CSR ?
• Consumatori si investitori: Asteptari tot
mai mari de la organiatii sa se
comporte responsabil.
• Constienti...
Avantaje de business ale
CSR:
Resurse Umane
Recrutare, reten ie i moralul personaluluiț ș
Managementul Riscului
Investi ii...
Avantaje de business ale
CSR:
Business Development
Noi pie e, produse i serviciiț ș
Managementul resurselor
O mai bună ges...
Adauga valoare !
Responsabilitatea sociala
corporatista
De ce nu CSR ?
• Poate stimula managementul sa se
concentreze departe de activitatea
de baza
• Poate parea cosmetic - fără...
Economistul Milton Friedman spune:
“Responsabilitatea sociala a unei
companii este de a-si creste
profiturile.”
“Ce inseam...
Unele dintre cele mai comune
moduri de aplicare a CSR
Adoptarea proiectelor
de specialitate
Dona ii de caritateț
Corporate...
Cele 4 componente ale CSR:
•Economic
•Legal
•Etic
•Discretionar
Comunicarea CSR
Valori generale
Organiza iile ar trebui să elaboreze oț
declara ie de valori generale careț
reflectă atitudinea lor fa ă d...
Exemplu: Focus Organizational
Exemplu: Focus Mediu
Exemplu: Focus Client
The Home Depot
Exemplu: Focus Angajati
Exemplu: Focus Stakeholderi
Exemplu: Focus Social
Raportarea CSR:
Proiectele de CSR pot fi administrate de
catre:
O sec iune dedicată CSR sau unț
departament dedicat.
Depar...
Formate de raportare:
The ‘Triple Bottom Line’
Aceasta înseamnă extinderea cadrului
de raportare tradi ional pentru a lua ...
Formate de raportare:
The ‘Triple Bottom Line’
Concept dezvoltat de John Elkington în
1994
Se a teaptă ca organiza iile să...
Alte surse de raportare CSR:
"Linii directoare de
sustenabilitate", dezvoltat de
Global Reporting Initiative
(www.globalre...
Alte surse de raportare CSR:
Programul Green Globe pentru
"benchmarking, certificare iș
îmbunătă irea performan ei",ț ț
ba...
Alte surse de raportare CSR:
Unite Global Compact (UNGC)
Cadrul i mecanismul conceputș
pentru a încuraja întreprinderile
s...
Surse de informatie alternative
www.corpwatch.org
www.naomiklein.org
In concluzie:
În aceasta sesiune am realizat:
Ce este CSR
De ce este probabil să fie adoptat la scara
mult mai larga
Cazui...
of 29

Prezentare RESPONSABILITATE SOCIALA CORPORATISTA

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare RESPONSABILITATE SOCIALA CORPORATISTA

 • 1. Ionescu Dan-Razvan Comert / Bussiness An1 / gr. 371 RESPONSABILITATE SOCIALA CORPORATISTA
 • 2. Cuprins • Definitie a CSR • Motive pentru a avea un program de CSR • Obiectii la CSR • Cum se elaboreaza un program CSR • Cum se comunica un program CSR • Principiile raportarii unui program CSR • Puncte de vedere alternative privind CSR
 • 3. Responsabilitatea Sociala Corporatista ? Ce este
 • 4. De asementea cunoscuta ca: Corporate Citizenship Responsabilitatea corporativă Business responsabil
 • 5. Definitie: "Mai exact, vom vedea CSR ca ac iunile de voluntariat pe careț afacerile le pot lua, dincolo de conformitatea cu cerin ele legaleț minime, pentru a aborda atât propriile interese competitive i intereseleș societă ii în general."ț Sursa: www.csr.gov.uk
 • 6. De ce CSR ? • Consumatori si investitori: Asteptari tot mai mari de la organiatii sa se comporte responsabil. • Constientizare a consumatorilor: Consumerism “verde” si “etic” • Legislatie: H & S, EPA, Durabilitate, coduri de practică • Globalizarea: Adoptarea de "Best Practice", de consum i acceptareaș legală.
 • 7. Avantaje de business ale CSR: Resurse Umane Recrutare, reten ie i moralul personaluluiț ș Managementul Riscului Investi ii înț “Etic brand equity" Efect "Greenwash” Diferentierea brandului Construirea loialitatii fata de marca Reputa ia atractivitatea fata de marcaț
 • 8. Avantaje de business ale CSR: Business Development Noi pie e, produse i serviciiț ș Managementul resurselor O mai bună gestionare i conservare aș activelor strategice Managementul stake-holderilor Rela iile interne i externe mai buneț ș Libertatea de func ionare: reducereaț guvernamentale, publice, interven ia ONG-ț urilor în organiza ie.ț
 • 9. Adauga valoare ! Responsabilitatea sociala corporatista
 • 10. De ce nu CSR ? • Poate stimula managementul sa se concentreze departe de activitatea de baza • Poate parea cosmetic - fără beneficii sociale reale • Poate face organiza ia maiț vulnerabila la revela ie de rele practiciț de afaceri / imorale • O restric ie în comer ul liber?ț ț
 • 11. Economistul Milton Friedman spune: “Responsabilitatea sociala a unei companii este de a-si creste profiturile.” “Ce inseamna cand spui ca o companie are responsabilitate? Doar oamenii pot avea responsabilitati. "... Într-o societate liberă exista doar o responsabilitate pentru o companie – aceea de a utiliza resursele i a seș angaja în activită i menite să sporească profiturile, atâtț timp cât aceasta rămâne în regulile de joc.
 • 12. Unele dintre cele mai comune moduri de aplicare a CSR Adoptarea proiectelor de specialitate Dona ii de caritateț Corporate Sisteme facultative pentru personalul Activită i de strângere deț fonduri de personal Modificări la opera iunileț de organizare
 • 13. Cele 4 componente ale CSR: •Economic •Legal •Etic •Discretionar
 • 14. Comunicarea CSR
 • 15. Valori generale Organiza iile ar trebui să elaboreze oț declara ie de valori generale careț reflectă atitudinea lor fa ă de CSRț Acest lucru ar putea face parte dintr-o declara ie de misiune mai cuprinzătoareț Ar trebui să definească cadru etic care ghidează realizarea misiunii de ansamblu a unei organiza ii într-oț societate
 • 16. Exemplu: Focus Organizational
 • 17. Exemplu: Focus Mediu
 • 18. Exemplu: Focus Client The Home Depot
 • 19. Exemplu: Focus Angajati
 • 20. Exemplu: Focus Stakeholderi
 • 21. Exemplu: Focus Social
 • 22. Raportarea CSR: Proiectele de CSR pot fi administrate de catre: O sec iune dedicată CSR sau unț departament dedicat. Departamentul de resurse umane Sec iunea de dezvoltare a afacerilorț Departamentul de Rela ii Publiceț Direct prin intermediul CEO i / sauș Consiliul de Administra ieț
 • 23. Formate de raportare: The ‘Triple Bottom Line’ Aceasta înseamnă extinderea cadrului de raportare tradi ional pentru a lua înț considerare performan ele în ceea ceț prive te:ș •Social (Oameni) •Environmental (Planeta) •Financiar (Profit)
 • 24. Formate de raportare: The ‘Triple Bottom Line’ Concept dezvoltat de John Elkington în 1994 Se a teaptă ca organiza iile să fieș ț responsabile pentru interesele "păr ilorț interesate", mai degrabă decât de profiul "ac ionarilor"ț Concepte înrudite: Contabilitatea costurilor Entrepreneurialism social Capitalul social i naturalș
 • 25. Alte surse de raportare CSR: "Linii directoare de sustenabilitate", dezvoltat de Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org) “Certificarea SA800” dezvoltata de organiza iaț interna ională pentruț drepturile omului Social Accountability International. (www.sa-intl.org)
 • 26. Alte surse de raportare CSR: Programul Green Globe pentru "benchmarking, certificare iș îmbunătă irea performan ei",ț ț bazat pe Agenda 21 de propuneri de la Summit-ul Pământului de la Rio din 1992 (www.greenglobe.org) ISO 14000 standarde interna ionale deț management de mediu (www.14000.org)
 • 27. Alte surse de raportare CSR: Unite Global Compact (UNGC) Cadrul i mecanismul conceputș pentru a încuraja întreprinderile să adopte politici de CSR (www.unglobalcompact.org) FTSE 4 Indicele GOOD - măsoară performan aț companiilor care îndeplinesc standardele recunoscute la nivel global de CSR. (www.ftse.com/Indices/FTSE 4Good_Index_Series)
 • 28. Surse de informatie alternative www.corpwatch.org www.naomiklein.org
 • 29. In concluzie: În aceasta sesiune am realizat: Ce este CSR De ce este probabil să fie adoptat la scara mult mai larga Cazuistica de business pentru CSR Valori ale CSR (client, angaja ilor, stakeholderiț i sa se concentreze optiuni deș responsabilitate pentru CSR, inclusiv conceptul de “Triple Bottom Line) Raportarea CSR si critica sociala a organiza iilor interna ionale.ț ț

Related Documents