Què és la publicitat?Procés de comunicació que busca promoure lavenda d’un producte o servei, fomentar una idea ocanv...
agència de publicitatANUNCIANT anunci AUDIÈNCIAEmpresa privada Total Adminis...
Funcions de la publicitat INFORMATIVADonar a conéixer un producte, una marca, una idea o unaorganització. A...
Publicitat dellançamentLobjectiu és introduirun producte o una ideaque proposa alsconsumidors alguntipus de novetat.
Publicitat educativaLa finalitat principalés ensenyar alconsumidor a utilitzarcorrectament elproducte o servei.Sinclouen t...
Funcions de la publicitat PERSUASIVAConvèncer a l’audiència i fer que canviïn les sevesconductes, idees,...
Funcions de la publicitat EMOCIONALLa publicitat ens presenta la possibilitat de portar videsdiferents, de...
Funcions de la publicitat FINANCERALa publicitat contribueix a finançar els mitjans decomunicació de masses (T...
Salari: 13milionsIngressospublicitat:20 milions
Funcions de la publicitat ESTÈTICALa publicitat també té una dimensió creativa i fins i totartística....
Els mitjans publicitaris MITJANS FORMESGRÀFIC Premsa i revistes (anuncis, mostres)AUDITIU ...
Recursos i estratègies de la publicitatLa personificacióAtribuir qualitatshumanes a objectes,aliments o animals.
La metàfora• S’utilitza per designar un objecte per mitjà d’un altre per apropiar-se de les seves qualitats....
La hipèrbole. S’utiliza una exageració per designar algun producte odestacar la idea que es vol transmetre.
Es possible una publicitatintel·ligent, creativa,educativa i beneficiosa peral consumidor?
Marketing de guerrilla.Publicitat d’alt impacte i baix cost
Evita les vies més col·lapsades de publicitat (TV,premsa...) en favor d’espais a on la marca pot parlar asoles amb el cons...
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
La publicitat
of 50

La publicitat

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La publicitat

 • 1. Què és la publicitat?Procés de comunicació que busca promoure lavenda d’un producte o servei, fomentar una idea ocanviar la conducta de les persones COMERCIAL IDEOLÒGICA CONDUCTUAL
 • 2. agència de publicitatANUNCIANT anunci AUDIÈNCIAEmpresa privada Total Administració Target Organització mitjà Gràfic Auditiu Audiovisual Exterior On line
 • 3. Funcions de la publicitat INFORMATIVADonar a conéixer un producte, una marca, una idea o unaorganització. Amb aquesta funció s’aconsegueix que elsconsumidors identifiquin les característiques i funcionsd’un producte, beneficis, formes de consum, etc.La funció informativa és dóna especialment en la publicitat institucional (fetper l’Estat, no per les empreses privades) perquè vol fer arribar un missatgeals ciutadans.
 • 4. Publicitat dellançamentLobjectiu és introduirun producte o una ideaque proposa alsconsumidors alguntipus de novetat.
 • 5. Publicitat educativaLa finalitat principalés ensenyar alconsumidor a utilitzarcorrectament elproducte o servei.Sinclouen també enaquesta categoria lescampanyes deconscienciacióciutadana.
 • 6. Funcions de la publicitat PERSUASIVAConvèncer a l’audiència i fer que canviïn les sevesconductes, idees, gustos i hàbits.Per això, entre els objectius bàsics de la publicitat s’hi troben:1. Influir sobre els hàbits de compra dels consumidors.2. Fer aparèixer la necessitat de consumir un determinat producte.3. Fidelitzar al consumidor
 • 7. Funcions de la publicitat EMOCIONALLa publicitat ens presenta la possibilitat de portar videsdiferents, de viure o sentir-nos millor.Las emociones son un estado mental que influye en las personas a la hora detomar decisiones de todo tipo. Una emoción negativa suele dar lugar a nocompra y una emoción positiva puede influir en la decisión de compra. Lasemociones deben ser fuertes en el marketing para que la persona no tengatiempo de pensar en las pegas o dejarse llevar por otros impulsos de nocompra.
 • 8. Funcions de la publicitat FINANCERALa publicitat contribueix a finançar els mitjans decomunicació de masses (TV, ràdio, premsa) i és una granfont d’ingressos d’associacions i particulars
 • 9. Salari: 13milionsIngressospublicitat:20 milions
 • 10. Funcions de la publicitat ESTÈTICALa publicitat també té una dimensió creativa i fins i totartística.Al festival cinematogràfic de Cannes es concedeix anualment un premi a lamillor publicitat.Moltes peces publicitàries són considerades avui en dia obres d’art i esguarden en museus o col·leccions privades.
 • 11. Els mitjans publicitaris MITJANS FORMESGRÀFIC Premsa i revistes (anuncis, mostres)AUDITIU Ràdio (falca, espai patrocinat)AUDIOVISUAL TV (spot, publireportage, programa patrocinat)EXTERIOR Tanques, mobiliari urbà, mitjans de transportON LINE Banner, email, ciberspot, pop-up
 • 12. Recursos i estratègies de la publicitatLa personificacióAtribuir qualitatshumanes a objectes,aliments o animals.
 • 13. La metàfora• S’utilitza per designar un objecte per mitjà d’un altre per apropiar-se de les seves qualitats.• La qualitat de les metàfores permet que la publicitat es pugui entendre com un art.
 • 14. La hipèrbole. S’utiliza una exageració per designar algun producte odestacar la idea que es vol transmetre.
 • 15. Es possible una publicitatintel·ligent, creativa,educativa i beneficiosa peral consumidor?
 • 16. Marketing de guerrilla.Publicitat d’alt impacte i baix cost
 • 17. Evita les vies més col·lapsades de publicitat (TV,premsa...) en favor d’espais a on la marca pot parlar asoles amb el consumidor

Related Documents