KIERUNKI 2015
GLOBALNE RYZYKA
Globalne ryzyka - ropa naftowa
• Na bezprecedensowy spadek cen ropy, podobniej jak wcześniej gazu ziemnego, wpływają czynn...
Globalne ryzyka - Rosja
Cena ropy a kurs rubla
• Sytuacja ekonomiczna Rosji jest uzależniona od cen ropy w większym stopni...
Globalne ryzyka
dolar vs. kursy walutowe krajów rozwijających
• Rozbieżność polityk banków centralnych – zacieśnianie vers...
Globalne ryzyka - kurs złotego a eksport i import towarów
Gospodarka Importochłonność produkcji vs. rola eksportu produktó...
Globalne ryzyka - strefa euro
Hipotetyczne scenariusze zmian systemowych strefy euro
• Kalendarium polityczne strefy euro ...
KIERUNKI 2015
PROGNOZY SEKTOROWE
Wartość i dynamika roczna przychodów netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów w poszczególnych sektorach
gospoda...
Przemysł spożywczy
Po dynamicznych wzrostach do 2013 r. - spowolnienie, które będzie kontynuowane w 2015 r.,
przede wszyst...
Przemysł spożywczy
Przyszłość przetwórstwa rolno spożywczego zależeć będzie również od wielu czynników
niezwiązanych bezpo...
Przemysł motoryzacyjny
Z uwagi na uwarunkowania polityczne w regionie nie spodziewamy się istotnego wzrostu produkcji
poja...
Handel
Roczna dynamika przychodów netto ze sprzedaży będzie w 2015 praktycznie bez zmian
(0,1% dla handlu hurtowego i 0,4%...
Sektor telekomunikacji i informatyki
W 2015 wartość sektora telekomunikacji i informatyki pozostanie bez zmian
Po latach w...
Sektor telekomunikacji i informatyki
Środki z UE wspierają inwestycje
Środki unijne służą przede wszystkim zmniejszeniu pr...
Sektor farmaceutyczny
Dynamika sektora pozostaje na wysokim poziomie
Sektor opieki zdrowotnej charakteryzował się najsilni...
Siła robocza
Szacunek liczby osób wchodzących i wychodzących z rynku pracy, lata 2014-2020
• W latach 2004-2013 emigracja ...
Koszty pracy
Cała gospodarka Sektor energetyczny
HandelSektor motoryzacyjny
Fundusze unijne
• Do końca 2014 r. wydatkowano
78,1% funduszy unijnych
• W 2015 r. do wydania (łącznie z
krajową kontrybuc...
Polska może skorzystać na rozwoju sytuacji globalnej - Raport DNB Bank Polska oraz Deloitte
Polska może skorzystać na rozwoju sytuacji globalnej - Raport DNB Bank Polska oraz Deloitte
of 20

Polska może skorzystać na rozwoju sytuacji globalnej - Raport DNB Bank Polska oraz Deloitte

Ropa, Rosja, dolar, strefa euro – wydarzenia skupione wokół tych haseł będą kształtować rzeczywistość gospodarczo-polityczną w roku 2015. Jak na tym tle poradzi sobie polska gospodarka i polskie firmy z takich sektorów jak telekomunikacja, informatyka, handel, przemysł spożywczy, branża motoryzacyjna czy opieka zdrowotna - analizują DNB Bank Polska i firma doradcza Deloitte w raporcie „Kierunki 2015: wyzwania globalne, krajowe szanse, prognozy sektorowe”.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polska może skorzystać na rozwoju sytuacji globalnej - Raport DNB Bank Polska oraz Deloitte

 • 1. KIERUNKI 2015 GLOBALNE RYZYKA
 • 2. Globalne ryzyka - ropa naftowa • Na bezprecedensowy spadek cen ropy, podobniej jak wcześniej gazu ziemnego, wpływają czynniki fundamentalne (podaż ropy zamkniętej i słabe gospodarki) i spekulacyjne (rynki finansowe, polityka), ale te pierwsze są dużo silniejsze i długoterminowe • Cena ropy wymagana dla zrównoważenia budżetów krajowych jest różna w zależności od kraju, podobnie jak różne są koszty wydobycia ropy, ale przy poziomie poniżej 50 USD/b żaden kraj-eksporter nie ma nadwyżki fiskalnej, ceteris paribus • Kraje-eksporterzy surowców energetycznych mają 4,2 bln USD w aktywach finansowych, ale większość krajów, w tym Rosja, ma za mało rezerw, żeby zabezpieczyć się na czas dłuższy niż 1-2 lata dekoniunktury Cena ropy a budżety krajowe Aktywa państwowych funduszy (% PKB)
 • 3. Globalne ryzyka - Rosja Cena ropy a kurs rubla • Sytuacja ekonomiczna Rosji jest uzależniona od cen ropy w większym stopniu niż w czasach ZSRR, czy jeszcze w 1998 r. • Zaostrzający się konflikt krajów Zachodu (USA i UE) z krajami Wschodu (Rosja i Chiny) oraz Południa (część krajów arabskich) wynika z coraz ostrzejszej konkurencji systemów opartych na sprzecznych wartościach (demokracja vs. autokracja, gospodarka rynkowa vs. centralnie nadzorowana) • Narastające problemy gospodarcze (recesja w krajach rozwiniętych, spowolnienie w krajach rozwijających) wywołują efekt konsolidacji sojuszy, gdyż wygrywa ten, kto ma ich więcej, a w przypadku Rosji jest to próba zbudowania bloku konkurencyjnego wobec TTIP (USA i UE), czyli EUG
 • 4. Globalne ryzyka dolar vs. kursy walutowe krajów rozwijających • Rozbieżność polityk banków centralnych – zacieśnianie versus luzowanie polityki pieniężnych, czyli Fed versus EBC oraz Bank Japonii i Ludowy Bank Chin, wywołuje gwałtowne dostosowanie kursów walutowych • Waluty krajów peryferyjnych poddawane będą coraz większej presji od aprecjacji (CHF, DKK) po deprecjację (PLN) w zależności od fundamentów ekonomicznych i stopnia niezależności polityki pieniężnej Zmiana kursów walut wobec USD w 2014 r. Indeks samodzielności finansowej
 • 5. Globalne ryzyka - kurs złotego a eksport i import towarów Gospodarka Importochłonność produkcji vs. rola eksportu produktów, których import na cele produkcyjne stanowi 95% importu produkcyjnego • Import sektora przedsiębiorstw (powyżej 9 zatrudnionych) stanowi 90% importu ogółem, z tego około 46 pkt. proc. to import produkcyjny a 9 pkt. proc. import inwestycyjny (razem 54 pkt. proc.) a sektor przedsiębiorstw wykazuje nadwyżkę handlową • 95 proc. importu trafia do 25% działów PKD (21 działów), które są mocno proeksportowe, czyli w Polsce import firm jest napędzany eksportem
 • 6. Globalne ryzyka - strefa euro Hipotetyczne scenariusze zmian systemowych strefy euro • Kalendarium polityczne strefy euro i UE obfituje w wybory parlamentarne w całym 2015 r. a w przypadku Grecji, Anglii i Hiszpanii ich wyniki mogą okazać się kluczowe dla przyszłości strefy euro i UE • Traktat Lizboński nie przewiduje wyjścia ze strefy euro (bez opuszczenia UE), ale prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest obecnie większe niż kilka lat temu, ponieważ EBC jest lepiej przygotowany na takie zdarzenie
 • 7. KIERUNKI 2015 PROGNOZY SEKTOROWE
 • 8. Wartość i dynamika roczna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w poszczególnych sektorach gospodarki
 • 9. Przemysł spożywczy Po dynamicznych wzrostach do 2013 r. - spowolnienie, które będzie kontynuowane w 2015 r., przede wszystkim ze względu na słabą koniunkturę sektora na wschodzie. Siłą sektora pozostają jednak: • Swobodny dostęp do wysokiej jakości surowca (zboża, owoce, cukier, mleko). Z uwagi na poprawiającą się kulturę rolną oraz procesy konsolidacji gospodarstw rolnych - nie przewidujemy pojawienia się problemów po tej stronie. • Stosunkowo niskie koszty pracy. Będą jednak rosły szybciej niż wydajność, dlatego w dłuższej perspektywie marżowość w branży może ucierpieć.
 • 10. Przemysł spożywczy Przyszłość przetwórstwa rolno spożywczego zależeć będzie również od wielu czynników niezwiązanych bezpośrednio z branżą. Kluczowe z nich to: • Brak dopuszczenia do hodowli w Europie roślin genetycznie modyfikowanych. Dostęp do tańszych surowców rolnych u producentów spoza Europy może pogorszyć sytuację konkurencyjną polskich producentów poza Europą, ale z drugiej strony może zablokować rynek europejski dla części obecnej konkurencji, która z tych surowców korzysta. • Efekty kryzysu ukraińsko - rosyjskiego. Jeśli rynek rosyjski będzie znajdował się w stanie autarkii przez dłuższy czas (kilka lat), może rozbudować własny potencjał produkcyjny i stać się na niektórych rynkach istotną konkurencją dla producentów polskich. Brak dostępu do tego rynku wpłynie również na zwiększenie podaży na innych rynkach, co przełoży się z kolei na ceny i marże. Z drugiej strony wymuszone wyjście na nowe rynki może sprawić, że po ustabilizowaniu się sytuacji rosyjskiej branża przetwórstwa spożywczego zacznie rosnąć szybciej niż by to miało miejsce bez kryzysu.
 • 11. Przemysł motoryzacyjny Z uwagi na uwarunkowania polityczne w regionie nie spodziewamy się istotnego wzrostu produkcji pojazdów w Polsce w najbliższych kilku latach. Dynamicznie będzie się jednak rozwijał rynek produkcji części. Producenci samochodów są obecnie „kuszeni” przez konkurujące z nami państwa regionu, tj.: Słowację i Węgry, programami wsparcia, które często ocierają się o granicę racjonalności ekonomicznej. Spodziewamy się, że weryfikacja całkowitych skutków tych programów może w średniej perspektywie doprowadzić do rezygnacji z części z nich, co może doprowadzić do zwiększenia inwestycji w Polsce. Wiele firm z branży samochodowej obecnych w Polsce tworzy tu swoje centra produkcyjne, podczas gdy obszary badawczo – rozwojowe (R&D) oraz dystrybucja pozostają w krajach macierzystych. Oznacza to, że w przypadku kiedy warunki produkcyjne w Polsce ulegną pogorszeniu (np. wzrosną koszty pracy), wiele z nich może bez większych trudności przenieść swoje operacje do krajów trzecich. Możemy się spodziewać, że pojawi się więcej programów wsparcia nakierowanych na wzmocnienie związków inwestorów zagranicznych z Polską - np. poprzez finansowe wspieranie budowy działów R&D, czy też inwestycji kapitałochłonnych zamiast pracochłonnych.
 • 12. Handel Roczna dynamika przychodów netto ze sprzedaży będzie w 2015 praktycznie bez zmian (0,1% dla handlu hurtowego i 0,4% dla detalu). Handel hurtowy Branża spożywcza • presja deflacyjna po stronie przychodowej, łagodzona częściowo pozytywnym wpływem na bazę kosztową • kontynuacja spadającej dynamiki sprzedaży w ujęciu like-for-like • dalsza konsolidacja sektora (rozwój franczyzy, przejęcia konkurentów działających w niszach) Branża consumer electronics • stopniowe spowolnienie wysokiego w ostatnich latach tempa wzrostu przychodów, stabilna rentowność • stabilny popyt napędzany przez rozwój technologii • ekspansja zagraniczna głównych graczy Branża farmaceutyczna • wygasanie negatywnego wpływu zmian w prawie farmaceutycznym i dalsza optymalizacja kosztów • dopasowanie strategii do nowych warunków rynkowych, rozwój nowych segmentów działalności (przychodnie, marki własne) • utrzymanie rosnącego trendu po stronie przychodów Handel detaliczny Branża spożywcza • kontynuacja presji na marże • duzi gracze, w tym dyskonty, osiągnęli już efekt skali, zwalniają ekspansję, jednak segment convenience nadal rośnie • mniejsi gracze zmuszeni są do zintensyfikowania tempa rozwoju organicznego lub wzrostu poprzez przejęcia w celu budowy skali Branża consumer electronics • negatywny wpływ osłabienia PLN do EUR i USD • bardzo niska marżowość sektora • stabilny popyt napędzany przez rozwój technologii • dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży internetowej • możliwość pojawienia się globalnych graczy (Amazon) Branża farmaceutyczna • efekty zmian prawnych nadal silnie odczuwalne, szczególnie przez mniejsze podmioty • sieci apteczne również mają kłopoty z rentownością • dynamiczny rozwój segmentu OTC oraz drogerii
 • 13. Sektor telekomunikacji i informatyki W 2015 wartość sektora telekomunikacji i informatyki pozostanie bez zmian Po latach wzrostów sektor telekomunikacji i informatyki spowolnił do 0,7% w 2014. Na obniżenie dynamiki wzrostu w 2013-2014 roku istotny wpływ miały działania regulatora. Dodatkowo sektor ulega dalszemu nasyceniu co przekłada się na rosnącą konkurencję, spadek cen i niższą dynamikę sprzedaży usług. W kolejnych latach spodziewamy się wzrostu sektora między 0-1,5%. Pozytywy wpływ na sektor będą miały: - inwestycje w infrastrukturę wspierane przez fundusze strukturalne, - rosnący poziom dochodu rozporządzalnego i wzrost konsumpcji, - bogacenie się społeczeństwa, co zwiększa bazę klientów firm telekomunikacyjnych, - rozwój technologii, a w konsekwencji wyższa jakość usług, dostępność i funkcjonalność urządzeń, co prowadzi do wzrostu konsumpcji, - zmiana modelu konsumpcji mediów np. media społecznościowe, video on demand, co prowadzi do wzrostu konsumpcji danych, ale też problemów z monetyzacją kontentu. Na sektor negatywny wpływ będzie miała dalsza presja cenowa ze strony konsumentów i konkurencji. Sektor jest wysoko konkurencyjny, o czym świadczy między innymi ograniczenie ingerencji regulatora w rynek. Czy spadek cen się utrzyma w kolejnych latach? • ceny usług telekomunikacyjnych są w Polsce bardzo niskie w porównaniu do państw UE, więc potencjał dalszych spadków jest raczej ograniczony, • wojny cenowe nie są już tak prawdopodobne jak w poprzednich latach z uwagi na konieczność monetyzacji dużych wydatków inwestycyjnych i ograniczony potencjał do obniżania kosztów przez firmy z sektora, • pakietyzacja usług z jednej strony powoduje obniżenie cen jednostkowych, jednak z drugiej - prowadzi do zwiększonej sprzedaży i obniżenia kosztu utrzymania klienta, • zachowania konsumentów, a także regulatora nie pozwalają na istotne podwyższenie cen.
 • 14. Sektor telekomunikacji i informatyki Środki z UE wspierają inwestycje Środki unijne służą przede wszystkim zmniejszeniu problemu wykluczenia cyfrowego. W 2015 ze środków perspektywy unijnej 2007-2013 do wydania pozostaje kwota 7,4 mld PLN. Stanowi to 40% kwot podpisanych umów o dotacje, co stawia sektor telekomunikacji na jednym z ostatnich pozycji pod względem tempa wydatkowania przyznanych środków unijnych. Najmniej zaawansowane jest wydatkowanie środków unijnych w ramach programu Rozwoju Polski Wschodniej. Dotacje częściowo rekompensują malejący popyt związany z nasycaniem rynków wysoko zurbanizowanych – inwestycje współfinansowane przez UE na rynkach o niższym wskaźniku zaludnienia i/lub dochodu prowadzą do zwiększania bazy klientów firm telekomunikacyjnych. Poziom inwestycji w kolejnych latach w dużej mierze będzie pochodną kwot przeznaczonych dla sektora w nowej perspektywie unijnej – skłonność do inwestowania bez wsparcia funduszy publicznych pozostaje ograniczona ze względu na niepewność zwrotu z inwestycji (brak pewności komercjalizacji, malejące ceny).
 • 15. Sektor farmaceutyczny Dynamika sektora pozostaje na wysokim poziomie Sektor opieki zdrowotnej charakteryzował się najsilniejszą dynamiką wzrostu spośród wszystkich analizowanych sektorów. Wydatki są silnie powiązane z sytuacją dochodową społeczeństwa. Na spodziewany spadek dynamiki w 2015 r. będzie mieć wpływ deflacja. W 2012 r. została wprowadzona nowa ustawa refundacyjna, która miała na celu zmniejszenie wzrostu kosztów leków i leczenia. Efektem wprowadzenia tej ustawy był - silny wzrost sprzedaży w roku 2011 (18,9%) - niższe koszty wydatków NFZ (na leki refundowane) o ok. 2 mld zł - efektem ubocznym: eksport równoległy Sektor farmaceutyczny charakteryzuje się wysokim udziałem leków generycznych, których udział w Polsce wynosi 65% w ujęciu wartościowym i 85% ilościowym. Mimo tego dynamika wzrostu tego segmentu pozostaje bardzo wysoka. Trendy globalne bez zmian… • Richer: wzrost zamożności społeczeństwa - w konsekwencji duża grupa konsumentów jest w stanie przeznaczyć więcej pieniędzy na ochronę zdrowia (produkty/usługi) • Older: starzejące się społeczeństwo (potrojenie liczby osób +65 do 2050 roku) będzie powodować wzrost popytu na produkty i usługi ochrony zdrowia • Fatter: rosnąca otyłość światowej populacji - ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby chorób cywilizacyjnych (układ krążenia, cukrzyca)
 • 16. Siła robocza Szacunek liczby osób wchodzących i wychodzących z rynku pracy, lata 2014-2020 • W latach 2004-2013 emigracja z Polski na pobyt czasowy szacowana jest na ponad 2 mln osób z dynamiką roczną 3% (od 2011 r.), a wśród krajów UE polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej (za Niemcami) • W zależności od współczynnika skolaryzacji w szkolnictwie wyższym braki siły roboczej w Polsce mogą być odczuwane już w najbliższych latach
 • 17. Koszty pracy Cała gospodarka Sektor energetyczny HandelSektor motoryzacyjny
 • 18. Fundusze unijne • Do końca 2014 r. wydatkowano 78,1% funduszy unijnych • W 2015 r. do wydania (łącznie z krajową kontrybucją) pozostało 91 mld PLN • W żadnym 4-kwartalnym okresie w historii nie udało się wydać takiej sumy (rekord to 69 mld PLN przed EURO2012) • Zakładając maksymalne wysokości wydatków z przeszłości szacujemy, że uda się zrealizować 95,7% unijnego budżetu, czyli 74 mld PLN • Każde dodatkowe 10 mld PLN wykorzystanych środków UE daje dodatkowy impuls do wzrostu PKB w wysokości ok. 0,4 pkt. proc., czyli bez środków z UE w 2015 r. PKB Polski wzrósłby tylko 0,5% • Ocena efektywności wydatkowania środków unijnych nie jest jeszcze pełna, ale audyt ETO zakwestionował inwestycje w niektóre lotniska, w tym w Polsce • Przyznane Polsce 82,5 mld euro (bez polskiej kontrybucji) w budżecie 2014-2020 wygładzi wzrost PKB w kolejnych latach, a gros wydatków będzie przeznaczony na projekty inwestycyjne, więc kwestia ich efektywności będzie szczególnie ważna Fundusze unijne do wydania w 2015 r. na tle wydatkowania w 4-kwartalnych okresach lat 2011-2014 (mld PLN) Fundusze unijne do wydania w 2015 r. na tle wydatkowania w 4-kwartalnych okresach lat 2011-2014 (mld PLN)

Related Documents