НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
СОФИЯ, 10 ЮНИ 2014
ХОТЕЛ “СЕНТРЪЛ ПАРК СОФИЯ”
Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция ...
Представяне на проекта
Проект "Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашното насилие с
Участието на местните з...
Представяне на партньорите
Учреден през 2004 год
Мисия – набиране на средства в подкрепа на
неправителствени организации, ...
Партньор Кърджали НЧ “Обединение 1913”
През 1999 г. в Читалище "Обединение" е създаден Женски клуб "Родопея" като част от ...
Партньор Смолян
СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – СМОЛЯН
• Регистрирано като НПО в обществена пол...
АКТИВНОСТ 1: Онлайн допитване
АКТИВНОСТ 2: Пресконференции и медия мониторинг
През м. март бяха проведени две пресконференции в Смолян и Кърджали за обя...
Активност 3: Кръгли маси
През м. март бяха проведени две кръгли маси с представители на
целевите групи в Смолян и Кърджали...
Активност 4: Информационни брошури
Активност 5: Разработка на онлайн наръчник за превенция на домашното
насилие
Активност 6: Провеждане на двудневни обучения
“Засилване капацитета на социални работници, учители и специализирани НПО за...
Активност 7: Радиоклип
Период на кампанията: 12.05 – 30.06.2014
Радио Фокус Смолян и Общинско радио Кърджали
Страница във FB
Създаване на
устойчив механизъм
за превенция на
домашно насилие
National roundtable2014
National roundtable2014
National roundtable2014
National roundtable2014
National roundtable2014
National roundtable2014
National roundtable2014
of 20

National roundtable2014

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - National roundtable2014

 • 1. НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА СОФИЯ, 10 ЮНИ 2014 ХОТЕЛ “СЕНТРЪЛ ПАРК СОФИЯ” Проект „Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие с участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян” , договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-423 / 18.12.2013 г. сключен с Министерство на правосъдието.
 • 2. Представяне на проекта Проект "Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашното насилие с Участието на местните заинтересовани страни в регионите Кърджали и Смолян" Срок на проекта - 6 месеца Кратко описание : Проекта е насочен към превенция на домашното насилие чрез мобилизиране на местните заинтересовани страни в областите Кърджали и Смолян : социални служби, учители, НПО, които работят в тази сфера с цел минимизирае на рисковете от насилие над уязвими групи (жени, деца, възрастни хора) и предоставяне на адекватна подкрепа, както на жертвите, така и на извършителите. Конкретните цели на проекта включват : • 1. Подобряване на информираността на местните заинтересовани страни относно ресурси за превенция и реакция при случаи на домашно насилие (чрез изготвяне и разпространение на карта на ресурсите и основните действащи лица) • 2. Създаване на устойчиво партньорство между НПО, социални служби, училища и местна власт по проблемите на домашното насилие и развитие на добри практики за справяне с проблема в местните общности. • 3. Увеличава на капацитета на социални работници и учители за ранно разпознаване на насилието и предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие (чрез разработка на онлайн справочник) • 4. Анализ на генерираните добри практики за превенция на домашното насилие в различните региони на страната и мултиплициране на ефекта чрез транс - регионално споделяне на опит.
 • 3. Представяне на партньорите Учреден през 2004 год Мисия – набиране на средства в подкрепа на неправителствени организации, които работят за правата на жените и постигане на равнопоставеност във всички сфери на обществения живот В периода 2004 – септември 2013 год са отпуснати общо 128 гранта на обща стойност 411998 лв към неправителствени организации и неформални групи от 43 населени места в страната. Резултат : - 1547 жени – жертви на трафик или домашно насилие са получили достъп до по-качествени услугиза социална интеграция - 960 младежки лидери от 12 града са обучени да разпознават дискриминацията, основаваща се на пола, и да я предовратяват - 194 млади жени от социално слаби семейства са получили достъп до висше образование - 136 жени са победили трайно безработицата - 26 000 социално слаби жени от 7 града са получили безплатни прегледи за рак на гърдата София, ул Парчевич 37Б, ет 2 02 981 56 04 bgfund.women@gmail.com www.bgfundforwomen.org
 • 4. Партньор Кърджали НЧ “Обединение 1913” През 1999 г. в Читалище "Обединение" е създаден Женски клуб "Родопея" като част от проекта "Жените на Кърджали за равни права". В него членуват жени от всички етноси в региона – работят заедно за преодоляване на насилието над жени, здравни проблеми, възпитание на децата, етно културни стереотипи и др. В Читалището работи Специализиран кабинет за жени – жертви на насилие. Сътрудниците на кабинета приемат слу чаите и определят срещи с адвокат, психиатър и гинеколог. Дейността на кабинета се популяризира чрез рекламни клипове, които се излъчват по местните телевизии и радиа, както и чрез листовки и плакати. Между 2009 г. и 2012 г. читалището работи по проекти „Заедно против насилието”, "Информираност и подкрепа" и "Пътуващ кабинет за защита на жени-жертви на насилие" . Дейността се разширява – Привлечени са нови съмишленици - читалища и други НПО. Дейността на кабинета се разширява по селата на община Кърджали, където са проведени общностни форуми в населените места с най-много случаи на домашно насилие. Участват представители на местните общности,полицаи, психолог и юрист. На форумите се дискутира необходимостта от създаване на подслон за временно настаняване на пострадали от насилие.
 • 5. Партньор Смолян СДРУЖЕНИЕ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – СМОЛЯН • Регистрирано като НПО в обществена полза – 2010 г. • Приоритетна цел – подпомагане на пълноценното развитие на личността и интеграция в обществото чрез предоставяне на консултативна помощ и прихосоциална подкрепа на лица в криза, обучение на деца със СОП,при планиране на кариерното развитие на младежи и лица със специфични възможности, др. • Експертен опит – тренинги и обучения за социални умения /ключови социални компетентности/; диагностика и планиране на развитие на възможностите; иновативни практики за психосоциална подкрепа – социално посредничество, педагогическо посредничество Реализирани проекти • “Модел за социално включване на младежи с увреждания чрез развитие на социалните им компетентности” – 2011 – 2012 г., финансиран чрез програмата “Овластяване на безвластните по време на криза” на Институт Отворено общество. Партньорство СНЦ “Развитие 21 век” и СИБ Смолян • “Нови възможности за реализиране на пазара на труда на младежи с увреждания”- 2013 г. Финансиран чрез Национална програма за младежта 2011-2015, реализирана от НЦЕМПИ Превенция на домашното насилие чрез работа с млади родители в детските градини и училище – Одобрен проект от БФЖ и Движението “Милион жени за милион добрини” 2012 г. “Добри слова, добри дела – добри деца” . Основни цели: • Повишаване на родителските компетентности за прилагане на позитивни модели на общуване с децата • Въвеждане на „педагогическо посредничество” в подкрепа на деца със затруднена адаптация в училище, или дискриминирани поради други – физически, интелектуални, социални различия • повишаване чувствителността на цялата общност към модели за ранна превенция на прояви на “тихо”насилие в детска възраст,
 • 6. АКТИВНОСТ 1: Онлайн допитване
 • 7. АКТИВНОСТ 2: Пресконференции и медия мониторинг През м. март бяха проведени две пресконференции в Смолян и Кърджали за обявяне старта на кампанията. След пресконференциите журналистите получиха пресматериали, които да използват в своите публикации. Старта на проекта получи своето достойно отразяване в регионалните медии – надд 15 публикации.
 • 8. Активност 3: Кръгли маси През м. март бяха проведени две кръгли маси с представители на целевите групи в Смолян и Кърджали, на които бяха представени резултатите от допитването, бяха дискутирани наблюденията, които присъстващите имаха по отношение на проблема с домашното насилие и координацията между отделните Институции. Бяха разгледани и проектите за информационни брошури.
 • 9. Активност 4: Информационни брошури
 • 10. Активност 5: Разработка на онлайн наръчник за превенция на домашното насилие
 • 11. Активност 6: Провеждане на двудневни обучения “Засилване капацитета на социални работници, учители и специализирани НПО за ранно разпознаване на домашното насилие и предприемане на навременни мерки за адекватно противодействие” Обученията се проведоха в : Кърджали 24-25 април 2014 год Смолян 29-30 април 2014 год. Обучители : Г-жа Петя Петкова, управител фондация “БЦДИ – клон Хасково” Г-жа Станимира Хаджимитова, Български фонд за жените, член на настоятелството Основни теми: Същност и хорми на домашното насилие. Митове и факти за домашното насилие. Причини за насилие в семейството. Превенция на домашното насилие върху жени, деца и възрастни хора.Особеностти на насилствените взаимоотношения.Цикъл на насилието. Последици от насилието. Изготвяне на план за безопасност. Работа по случаи на насилие над деца. Как да го разпознаваме – основни индикатори. Оособености на детето в семейства с насилие. Психологически последици от насилието върху деца. Изграждане на умения в професионалиста за социална работа по случаи на домашно насилие. Умения за общуване и консултиране. Междуинституционално сътрудничество и партньорство. Правни аспекти в областта на домашното насилие. Законодателна рамка. Социални услуги за пострадали от домашно насилие.
 • 12. Активност 7: Радиоклип Период на кампанията: 12.05 – 30.06.2014 Радио Фокус Смолян и Общинско радио Кърджали
 • 13. Страница във FB Създаване на устойчив механизъм за превенция на домашно насилие

Related Documents