Факултет спорта и физичког васпитања
Универзитет у Београду
Компаративна анализа антропометријских особина и општих
мотори...
Сажетак:
Овај рад представља покушај да се уоче разлике у нивоу
одређених моторичких способности, као и основних
антропом...
 Структура и развој антропометријских димензија
Телесни развој као и сви његови наведени процеси посебно су интензивни у ...
Уопштено о моторичким способностима
Под способностима се подразумева укупност урођених и стечених услова, који омогућавају...
Моторичке способности
 Сила
 Снага
 Брзина
 Покретлјивост
 Координација
 Издржљивост
Моторичке способности и биолошке законитости
раста и развоја девојчица узраста 15-16 година
 Период адолесценције означав...
Опште моторичке способности одбојкашица
 Сваки вид припрема требало би да чини саставни део тренинга сваког спортисте, па...
ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА
 Предмет истраживања
Компаративна анализа антропометријских особина и општих моторичких...
 Циљ истраживања
Основни циљ рада је приказ компаративне анализе антропометријских особина и општих моторичких
способност...
ХИПОТЕЗЕ
 X1 – Не постоје статистички значајне разлике у погледу антропометријских особина одбојкашица и нетренираних
дев...
МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА
 Ток и поступци истраживања
Истраживање је спроведено у „Економској школи Ваљево“ у Ваљеву, дана 24. и ...
 Узорак испитаника
Узорак: 24 ученице узраста 15-16 година. Испитаници су подељени у два субузорка: 1. Субузорак од 12
уч...
 Узорак варијабли Узорак варијабли,њихове ознаке и тестови који су коришћени у истраживању дати
су у Табели 1.
Табела 1.У...
Тестови и мерни инструменти
За мерење антропометријских карактеристика коришћени су: дигитална вага и антропометар по Март...
Обрада података
 Резултати који су добијени током истрживања, обрађени су поступцима дескриптивне
статистике. Подаци су о...
Резултати антропометријских карактеристика
одбојкашица
 У Табели 2. Приказани су резултати статистике за антропометријске...
Резултати општих моторичких способности
одбојкашица
 У Табели 3. приказани су резултати статистике за антропометријске и ...
Компаративна статистика:
Paired Differences
t df Sig. (2-tailed)
Mean Std. Deviation Std. Error Mean
95% Confidence Interv...
ЗАКЉУЧАК
 Као поступак обраде података примењена је статистичка процедура као и т-тест за независне узорке,
добијени су с...
of 19

Prezentacija završnog rada

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija završnog rada

 • 1. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитет у Београду Компаративна анализа антропометријских особина и општих моторичких способности одбојкашица и нетренираних ученица узраста 15-16 година ЗАВРШНИ РАД -Кнежевић Ђурђа- Београд, 2016.
 • 2. Сажетак: Овај рад представља покушај да се уоче разлике у нивоу одређених моторичких способности, као и основних антропометријских особина између нетренираних ученица (узраста 15 и 16 година), и њихових вршњакиња који се баве одбојком, с обзиром на недовољан број часова као и малу пажњу која је посвећена физичком васпитању како у основним тако и у средњим школама.
 • 3.  Структура и развој антропометријских димензија Телесни развој као и сви његови наведени процеси посебно су интензивни у периоду развоја између 11. и 17. године живота, у којем настају не само значајне промене морфолошких карактеристика и телесних пропорција, него и промене у развоју и активности појединих ткива и органа. Ендогени и егзогени фактори социјално-економски фактори подразумевају : исхрана, услови становања и друге компоненте животног стандарда. Климатско-географски фактори: специфичност температуре, састав ваздуха, струјање ваздуха, притисак ваздуха, радиоактивност, такође врше одређени утицај на развој. Мишићни напори утичу на развој: коштаног, мишићног, кардиоваскуларног, респираторног и других система,
 • 4. Уопштено о моторичким способностима Под способностима се подразумева укупност урођених и стечених услова, који омогућавају вршење (упражњавање) неке активности (делатности). (Вишњић и сар., 2004). Постоје различите дефиниције моторичких способности у којима различити аутори тај појам различито називају: антропомоторичке, кинезиолошке способности, биомоторичке димензије, кретне навике, моторичке димензије, али се све своде на једну дефиницију где се говори о својствима човека која изражавају његову физичку припремљеност за рад, као и стваралачко испољавање властите личности. Опште моторичке способности Специфичне моторичке способности
 • 5. Моторичке способности  Сила  Снага  Брзина  Покретлјивост  Координација  Издржљивост
 • 6. Моторичке способности и биолошке законитости раста и развоја девојчица узраста 15-16 година  Период адолесценције означава период између детињства и одраслости, у коме долази до интензивнијег раста и сазревања, физичког и психичког. Пубертет је развојни период између 13. и 16. године  У периоду пубертета, значајно се развијају анализатори кретања и одговарајући центри у нервном систему.  Од 16. до 30. траје период пуне моторне активности, манифестује се хармонија и максимална ефикасност кретања. Ураду са девојчицама узраста 16 година могу се примењивати свестрани садржаји. Јако је битно развијати све способности, и одржавати их на оптималном нивоу (Трифуновић, 2014).  Фазе раста
 • 7. Опште моторичке способности одбојкашица  Сваки вид припрема требало би да чини саставни део тренинга сваког спортисте, па тако и код одбојкашица. Неопходно је ове припреме развијати упоредо једну са другом. Свака од ових припрема путем различитих вежби које су њен сасатвни део утиче на поједине функције организма и развија потребну базичну снагу, специфично брзинску снагу, базичну издрживост и свестрану координацију покрета, неопходне за постизање врхунских резултата.Генерално посматрано, координација је основни оквир од којег зависи организација активности, што је и разлог што аутори у оквиру новијих истраживања стављају ову моторичку особину на прво место, док снага , као моторичко својство, омогућава висок интензитет активности.
 • 8. ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА  Предмет истраживања Компаративна анализа антропометријских особина и општих моторичких способности одбојкашица и нетренираних ученица узраста 15-16 година. У истраживању су коришћене следеће компоненте антропометријских особина : телесна маса, телесна висина и на основу ове две величине, индекс телесне масе (БМИ). Од моторичких способности, истраживањем су обухваћене : експлозивна снага мишића опружача ногу, експлозивна снага мишића опружача руку, издржљивост у сили/снази, општа координација, агилност, брзина локомоције.
 • 9.  Циљ истраживања Основни циљ рада је приказ компаративне анализе антропометријских особина и општих моторичких способности одбојкашица и нетренираних ученица узраста 15-16 година.  Задаци истраживања На основу дефинисаног предмета и циља, следе задаци: - Испитати антропометријске и опште моторичке способности тренираних ученица- одбојкашица; - Испитати антропометријске особине и опште моторичке способности нетренираних ученица; - Упоредити антропометријске особине и опште моторичке способности нетренираних ученица и одбојкашица узраста 15-16 година.
 • 10. ХИПОТЕЗЕ  X1 – Не постоје статистички значајне разлике у погледу антропометријских особина одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година.  Х2 – Постоје статистички значајне разлике у погледу општих моторичких способности одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.  Х3 – Постоје статистички значајне разлике у погледу брзинске снаге мишића опружача ногу одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.  Х4 – Постоје статистички значајне разлике у погледу брзинске снаге мишића опружача руку одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.  Х5 – Постоје статистички значајне разлике у погледу издржљивости у сили/снази одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.  Х6 – Постоје статистички значајне разлике у погледу опште координације одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.  Х7 – Постоје статистички значајне разлике у погледу агилности одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.  Х8- Постоје статистички значајне разлике у погледу опште брзине на датом растојању одбојкашица и нетренираних девојчица узраста 15-16 година, у прилог одбојкашица.
 • 11. МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА  Ток и поступци истраживања Истраживање је спроведено у „Економској школи Ваљево“ у Ваљеву, дана 24. и 27. маја 2015. године. Тестови су били тако распоређени да се избегне утицај једног теста на други. Пре самог теста, испитаницима је детаљно објашњен протокол теста, након чега је следио практични приказ. Сваки испитаник је имао један пробни покушај, а након тога су мерена два покушаја. Само бољи резултат је био узет за статистичку анализу. Између покушаја је било 2 минута паузе, а између тестова 5 минута.
 • 12.  Узорак испитаника Узорак: 24 ученице узраста 15-16 година. Испитаници су подељени у два субузорка: 1. Субузорак од 12 ученица које су чланови ОК “Ваљево“, које се одбојком баве најмање 2 године, 5-6 пута недељно тренирају и редовно похађају школу и немају више од 30% изостанака са часова физичког васпитања. 2. Субузорак од 12 ученица „Економске школе Ваљево“ из Ваљева, које су редовни ђаци, нису ослобођене наставе физичког васпитања, немају више од 30% изостанака са часова физичког васпитања и не баве се физичком активношћу ван часова физичког васпитања.
 • 13.  Узорак варијабли Узорак варијабли,њихове ознаке и тестови који су коришћени у истраживању дати су у Табели 1. Табела 1.Узорак варијабли и тестови за њихову процену Ознака Варијабла Тест ТМ Телесна маса Мерење телесне масе digitalnom вагом ТV Телесна висина Мерење телесне висине антропометром по Мартину BMИ Индекс телесне масе Рачунање по формули SUD Брзинска снага опружача ногу Скок у даљ BM Брзина снага опружача руку Бацање медицинке 4кг IUZ Издржљивост у сили/снази Издржај у згибу OLZ Општа координација Одбијање лопте о зид Xtest Агилност „X“ тест Trc_30 Брзина локомоције Трчање 30м високи старт
 • 14. Тестови и мерни инструменти За мерење антропометријских карактеристика коришћени су: дигитална вага и антропометар по Мартину. За мерење моторичких способности коришћени су: штоперица, метар, вратило, струњаче, чуњеви, одбојкашка лопта, медицинка од 4кг.  Телесна маса (ТМ)  Телесна висина (ТВ)  Индекс телесне масе (БМИ)  Скок у даљ из места (СУД)  Бацање медицинке (БМ)  Издржај у згибу  Одбијање лопте о зид  „Х― тест (Хtest)  Трчање (спринт) 30 метара – Високи старт
 • 15. Обрада података  Резултати који су добијени током истрживања, обрађени су поступцима дескриптивне статистике. Подаци су обрађени помоћу СПСС 19.0.  Из простора компаративне статистике коришћен је t-test за мале зависне узорке приликом тестирања значајности између просечних резултата ученица, које се активно баве одбојком и нетренираних ученица са нивоом значајности (p<0,05)  Из простора дескриптивне статистике израчунати су параметри за обе групе испитаника, за сваку варијаблу посебно. У израчунате параметре спадају минимална (MIN), максимална (MAX), и средња вредност (MEAN), стандардна девијација (STDEV), коефицијент варијације (CV), симетричност дистрибуције резултата (Skewness), и спљоштеност дистрибуције резултата (Kurtosis)
 • 16. Резултати антропометријских карактеристика одбојкашица  У Табели 2. Приказани су резултати статистике за антропометријске и моторичке варијабле код ученица одбојкашица средњег школског узраста 15-16 година. Табела 2. Дескриптивна статистика резултата свих тестова експерименталне групе (одбојкашице) Одбојкашице N Min Max Mean Stdev Var. Skewness Kurtosis cV Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error Statistic TV_o 12 167,00 187,00 174,91 6,90 47,72 0,82 0,63 -0,39 1,23 3,94 TM_o 12 50,00 72,00 58,25 6,66 44,38 1,09 0,63 0,47 1,23 11,43 BMI-о 12 17,18 21,26 18,995 1,261 1,591 ,206 ,637 -,641 1,232 6,640 SUD_o 12 175,00 223,00 199,91 14,80 219,17 0,04 0,63 -0,37 1,23 7,40 BM_o 12 410,00 640,00 542,50 83,76 7015,90 -0,53 0,63 -1,26 1,23 15,43 IuZ_o 12 16,00 63,00 36,91 15,58 242,99 0,25 0,63 -1,42 1,23 42,22 OLZ_o 12 14,00 17,00 15,25 1,13 1,29 0,30 0,63 -1,26 1,23 7,46 X_test_o 12 8,75 10,15 9,46 0,45 0,20 -0,19 0,63 -1,15 1,23 4,78 Trc_30m_o 12 4,53 4,77 4,65 0,07 0,005 -0,39 0,63 -,48 1,23 1,55 Bmi_o 12 17,17 21,26 18,99 1,26 1,59 0,20 0,63 -0,63 1,23 6,64
 • 17. Резултати општих моторичких способности одбојкашица  У Табели 3. приказани су резултати статистике за антропометријске и моторичке варијабле код нетренираних ученица средњег школског узраста 15-16 година. Табела 3. Дескриптивна статистика резултата свих тестова контролне групе(нетрениране ученице) Нетрениране ученице N Min Max Mean Stdev Var. Skewness Kurtosis cV Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic TV_n 12,00 162,00 176,50 166,33 3,76 14,11 1,90 0,64 4,90 1,23 2,26 TM_n 12,00 43,00 65,00 53,25 8,37 70,02 0,09 0,64 -1,86 1,23 15,71 BMI_ n 12,00 15,42 23,42 19,20 2,89 8,35 ,130 ,637 -1,44 1,23 15,02 SUD_n 12,00 132,00 200,00 166,00 20,69 428,18 0,10 0,64 -0,97 1,23 12,47 BM_n 12,00 250,00 540,00 396,25 79,03 6246,02 0,00 0,64 0,02 1,23 19,94 IuZ_n 12,00 11,00 59,00 30,08 17,21 296,08 0,82 0,64 -0,90 1,23 57,20 OLZ_n 12,00 6,00 13,00 11,25 1,91 3,66 -2,02 0,64 5,28 1,23 17,00 X_test_n 12,00 10,47 13,68 11,93 1,12 1,24 0,38 0,64 -1,25 1,23 9,35 Trc_30m_n 12,00 5,01 6,02 5,42 0,29 0,08 0,61 0,64 0,02 1,23 5,32 Bmi_n 12,00 15,42 23,94 19,25 2,96 8,78 0,20 0,64 -1,32 1,23 15,39
 • 18. Компаративна статистика: Paired Differences t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper TV_n - TV_o -8,58 7,91 2,28 -13,61 -3,56 -3,76 11,00 0,00 TM_n - TM_o -5,00 13,99 4,04 -13,89 3,89 -1,24 11,00 0,24 BMI_n – BMI_o ,249 3,96 1,144 -2,27 2,77 ,218 11,00 0,83 SUD_n - SUD_o -33,92 18,38 5,31 -45,60 -22,24 -6,39 11,00 0,00 BM_n - BM_o -146,25 132,60 38,28 -230,50 -62,00 -3,82 11,00 0,00 IuZ_n - IuZ_o -6,83 19,69 5,68 -19,34 5,68 -1,20 11,00 0,25 OLZ_n - OLZ_o -4,00 2,30 0,66 -5,46 -2,54 -6,03 11,00 0,00 X_test_n - X_test_o 2,47 1,42 0,41 1,56 3,37 6,00 11,00 0,00 Trc_30m_n - Trc_30m_o 0,77 0,26 0,08 0,60 0,93 10,21 11,00 0,00 Табела 4. Компаративна статистика резултата свих тестова експерименталне и контролне групе
 • 19. ЗАКЉУЧАК  Као поступак обраде података примењена је статистичка процедура као и т-тест за независне узорке, добијени су статистички параметри који се даље могу дискутовати. На основу резултата истраживања и дискусије истих могу се извести закључци о претходно формулисаним хипотезама за ово истраживање.  На основу добијених резултата може се делимично прихватити хипотеза X1  На основу добијених резултата може се прихватити хипотеза Х2  На основу добијених резултта може се прихватити хипотеза X3  На основу добијених резултата може се прихватити хипотеза X4  На основу добијених резултата не може се прихватити хипотеза X5  На основу добијених резултата може се прихватити хипотеза X6  На основу добијених резултата може се прихватити хипотеза X7,  На основу добијених резултата може се прихватити хипотеза X8  Претходним истраживањем утврђено је да су одбојкашице у просеку боље у погледу моторичких способности, због статистички бољих резултата.

Related Documents