 Menyerap falsafah dan prinsip Rukun Negara
 Dibimbing oleh falsafah dan cabaran Wawasan
2020
 Mencerminkan ciri-ciri k...
 Sebuah pelan induk yang bertujuan memberikan hala tuju
serta bimbingan kepada semua komponen atau sektor
,asyarakat dan ...
 Untuk merealisasikan hasrat Wawasan 2020
 Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai
sektor dalam usaha pe...
1.Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Keluarga
 Membangunkan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan k...
3. Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Masyarakat Sivil
 Meningkatan integriti masyarakat sivil-badan bukan kerajaan (NGO)...
5. Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Agama
 Meningkatan kerjasama persefahaman dan saling menghormati antara p...
7. Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Politik
 Mengekalan keluhuran perlembangaan dan sistem politik Negara.
 ...
of 7

Ansar 3

PM
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ansar 3

  • 1.  Menyerap falsafah dan prinsip Rukun Negara  Dibimbing oleh falsafah dan cabaran Wawasan 2020  Mencerminkan ciri-ciri khusus masyarakat dan Negara Malaysia
  • 2.  Sebuah pelan induk yang bertujuan memberikan hala tuju serta bimbingan kepada semua komponen atau sektor ,asyarakat dan negara.  Membentuk masyarakat yang bermoral dan beretika.  Memupuk, menyemai dan membaja system kehidupan masyarakat dan Negara.  Merupakan suatu gagasan yang dicetuskan oleh pucuk pimpinan dengan sokongan padu rakyat pelbagai kaum, lapisan dan wilayah.
  • 3.  Untuk merealisasikan hasrat Wawasan 2020  Meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti  Menyumbang kepada usaha pengukuhan asas moral masyarakat dan Negara.  Meningkatkan daya saing dan daya Tahan Malaysia.
  • 4. 1.Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Keluarga  Membangunkan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagia.  Meningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani.  Memantapan nilai-nilai murni sebagai asas pembentukan identiti 2.Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Komuniti  Mengukuhan nilai-nilai murni kejiranan dan komuniti.  Memantapan pertubuhan dan institusi asas dalam komuniti.  Mengukuhan semangat patriotism dan perpaduan antara kaum serta kesedaran mengenai pemuliharaan alam sekitar.
  • 5. 3. Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Masyarakat Sivil  Meningkatan integriti masyarakat sivil-badan bukan kerajaan (NGO).  Meningkatan sumbangan NGO kepada usaha pemantapan integriti.  Mengukuhan kerjasama antara NGO, kerajaan dan swasta untuk pemantapan integriti. 4.Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Sosiobudaya  Membinaan insan yang berintegriti dalam persekitaran sosiobudaya yang berintegriti.  Meningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan, jasmani dan rohani.  Memantapan nilai-nilai murni, perpaduan dan pembentukan identity warganegara.
  • 6. 5. Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Agama  Meningkatan kerjasama persefahaman dan saling menghormati antara penganut pelbagai agama.  Menghayatan dan pengamalan nila-nilai murni ajaran agama.  Meningkatan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam sebagai agama kemajuan 6.Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Ekonomi  Memantapan integriti sektor korporat.  Meningkatan komitmen sektor korporat terhadap pertanggungjawaban social.  Mengembangan dan pengukuhan budaya niaga yang beretika.  Mengukuhan perpaduan antara kumpulan etnik dan antara wilayah melalui aktiviti ekonomi.
  • 7. 7. Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Politik  Mengekalan keluhuran perlembangaan dan sistem politik Negara.  Mengekalan kedaulatan dan peningkatan keutuhan institusi Parlimen sebagai institusi penggubal undang-undang yang luhur.  Mengamalan politik yang berintegriti serta pengembangan budaya politik yang sihat, beretika, matang dan demokratik mengikut acuan sendiri.  Memantapan prinsip ketelusan, pertanggungjawaban dan tadbir urus terbaik. 8.Pelaksanaan Agenda Integriti untuk Institusi Pentadbiran  Memantapan prinsip ketelusan, pertanggungjawaban dan tadbir urus terbaik  Meningkatan integriti jentera pentadbiran awam.