Dom Development S.A.
Prezentacja wyników za III kwartał 2014 r.
24 października 2014 r.
Plan prezentacji
2
Najważniejsze wydarzenia 3
Sytuacja rynkowa 4
Działalność operacyjna:
Sprzedaż kwartalna 5
Rezygn...
Najważniejsze wydarzenia
3
Wykorzystujemy potencjał rynku
Kolejny kwartał sprzedaży na poziomach ostatniej hossy
Wzr...
Sytuacja rynkowa w III kw. 2014
4
Silny rynek o zbilansowanym poziomie popytu i podaży nowych mieszkań
Niskie stopy p...
Sprzedaż netto
5
334 339
386
414
466
400
463
495
0
100
200
300
400
500
600
IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw.20...
6
9,7%
8,4%
6,1%
3,9%
4,9% 5,4% 5,7% 5,7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2...
Oferta
7
1 545
1 253
1 442 1 491 1 625
1 241
2 086 2 200
458
411
381 314
232
444
365
304
-
200
400
600
8...
8
273
393
518
218
701
297
1 020
338
0
200
400
600
800
1 000
1 200
IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III k...
Projekty w realizacji i przygotowaniu
9
2 676
2 946
2 524
3 138 3 128
6 093 6 211 6 196
5 173
4 838
0
1 000
2 0...
Przekazania
10
Liczba mieszkań
549
519
295
252
496 516
450
374
0
100
200
300
400
500
600
IV kw. 2012 I kw...
Rachunek zysków i strat IAS 18
III kw. 2014
III kw. 2013
Zmiana
I-III kw. 2014
I-III kw. 2013
Zmiana
Przychody ze s...
Analiza marży brutto
12
70,8
39,8
43,1
65,8
55,3
56,0
22,7
23,9
54,4
32,6
21,1
40,2
0%
5%
10%
15%
20%
2...
13
30.09.2014
30.09.2013
Zmiana
Gotówka*
342,7
364,0
-5,9%
Roboty w toku
1 058,8
1 092,8
-3,1%
Zadłużenie odse...
Komfortowa struktura zapadalności długu
14
343
100
120
50
46
98
0
50
100
150
200
250
300
350
gotówka
30.0...
Podsumowanie: 9 miesięcy 2014
15
Wzrost sprzedaży przy rosnących marżach
Utrzymujemy dużą i zróżnicowaną ofertę w odp...
Załączniki
Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2014
17
Projekt
Liczba mieszkań
w projekcie
Początek przekazań
I kw.
Derby 14 ...
Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu stan na 30/09/2014
18
RAZEM
W REALIZACJI
W
PRZYGOTOWANIU
ZAKOŃCZO...
Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktyczny...
of 19

Prezentacja wyników za III kwartał 2014

Prezentacja wyników za trzeci kwartał 2014 Dom Development S.A. - widoącego polskiego dewelopera mieszkaniowego
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników za III kwartał 2014

 • 1. Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2014 r. 24 października 2014 r.
 • 2. Plan prezentacji 2 Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Rezygnacje – jakość sprzedaży 6 Oferta 7 Inwestycje wprowadzone do realizacji 8 Projekty w realizacji i przygotowaniu 9 Przekazania 10 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 11 Analiza marży brutto 12 Bilans 13 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 14 Podsumowanie 15 Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2014 r. 17 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu 18 nr slajdu
 • 3. Najważniejsze wydarzenia 3 Wykorzystujemy potencjał rynku Kolejny kwartał sprzedaży na poziomach ostatniej hossy Wzrost wolumenu sprzedaży przy korzystnych marżach Utrzymujemy dużą i zróżnicowaną ofertę w odpowiedzi na silny popyt Nadal wysoki stan gotówki: 343 mln zł na 30 września 2014, wskaźnik zadłużenia netto 9%
 • 4. Sytuacja rynkowa w III kw. 2014 4 Silny rynek o zbilansowanym poziomie popytu i podaży nowych mieszkań Niskie stopy procentowe głównym czynnikiem wspierającym popyt Słabsi deweloperzy mogą mieć problemy z odtwarzaniem poziomu oferty MdM – mały wpływ programu na rynek warszawski w III kw. 2014
 • 5. Sprzedaż netto 5 334 339 386 414 466 400 463 495 0 100 200 300 400 500 600 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw.2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 Liczba mieszkań
 • 6. 6 9,7% 8,4% 6,1% 3,9% 4,9% 5,4% 5,7% 5,7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 Wejście w życie Ustawy Deweloperskiej (29 kwietnia 2012) - znaczący wpływ na wzrost liczby rezygnacji Udział rezygnacji w sprzedaży brutto Rezygnacje – jakość sprzedaży
 • 7. Oferta 7 1 545 1 253 1 442 1 491 1 625 1 241 2 086 2 200 458 411 381 314 232 444 365 304 - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 31/12/2012 2 003 31/03/2013 1 664 30/06/2013 1 823 30/09/2013 1 805 31/12/2013 1 857 31/03/2014 1 685 30/06/2014 2 451 30/09/2014 2 504 Mieszkania na projektach w budowie Mieszkania na projektach zakończonych Liczba mieszkań
 • 8. 8 273 393 518 218 701 297 1 020 338 0 200 400 600 800 1 000 1 200 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 Liczba mieszkań Inwestycje wprowadzone do realizacji 2 projekty 2 projekty 3 projekty 1 projekt 4 projekty 2 projekty 7 projektów 2 projekty
 • 9. Projekty w realizacji i przygotowaniu 9 2 676 2 946 2 524 3 138 3 128 6 093 6 211 6 196 5 173 4 838 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 30/09/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 Projekty w realizacji Projekty w przygotowaniu Liczba mieszkań
 • 10. Przekazania 10 Liczba mieszkań 549 519 295 252 496 516 450 374 0 100 200 300 400 500 600 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 Mieszkania sprzedane a nieprzekazane 30/09/2014 230 – projekty zakończone 916 – projekty w realizacji Liczba mieszkań
 • 11. Rachunek zysków i strat IAS 18 III kw. 2014 III kw. 2013 Zmiana I-III kw. 2014 I-III kw. 2013 Zmiana Przychody ze sprzedaży 159,9 123,6 29,4% 521,5 463,8 12,4% Przychody na 1 mieszkanie przekazane (tys. PLN) 427,5 490,4 -12,8% 389,2 435,1 -10,5% Zysk brutto ze sprzedaży 40,2 23,9 67,8% 93,8 102,6 -8,6% Marża brutto 25,1% 19,4% 5,8 p.p. 18,0% 22,1% -4,1 p.p. EBITDA 21,1 3,6 482,0% 34,4 40,1 -14,0% Marża EBITDA 13,2% 2,9% 10,3 p.p. 6,6% 8,6% -2,0 p.p. Zysk netto 15,3 1,1 - 26,2 28,5 -7,9% Zysk na akcję 0,62 0,05 - 1,06 1,15 -8,0% 11 mln PLN
 • 12. Analiza marży brutto 12 70,8 39,8 43,1 65,8 55,3 56,0 22,7 23,9 54,4 32,6 21,1 40,2 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 10 20 30 40 50 60 70 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 Zysk brutto ze sprzedaży (mln PLN) Marża brutto (%) mln PLN
 • 13. 13 30.09.2014 30.09.2013 Zmiana Gotówka* 342,7 364,0 -5,9% Roboty w toku 1 058,8 1 092,8 -3,1% Zadłużenie odsetkowe netto 71,3 90,0 -20,8% Kapitał własny 828,5 830,2 -0,2% Gearing (dług netto/kapitały własne) 8,6% 10,8% -2,2 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 33,45 33,56 -0,3% Bilans IAS 18 mln PLN * Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz środki pieniężne na rachunku powierniczym
 • 14. Komfortowa struktura zapadalności długu 14 343 100 120 50 46 98 0 50 100 150 200 250 300 350 gotówka 30.09.2014 do 30.09.2015 do 30.09.2016 do 30.09.2017 do 30.09.2018 Obligacje Kredyty mln PLN
 • 15. Podsumowanie: 9 miesięcy 2014 15 Wzrost sprzedaży przy rosnących marżach Utrzymujemy dużą i zróżnicowaną ofertę w odpowiedzi na silny popyt 3.128 mieszkań w budowie i 2.504 mieszkania w ofercie na koniec III kwartału 2014 Wysoki stan gotówki przy niskim poziomie zadłużenia netto – duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów Poprawa wyników finansowych w III kwartale (zysk netto: 15,3 mln zł) efektem korzystnej struktury przekazywanych projektów
 • 16. Załączniki
 • 17. Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2014 17 Projekt Liczba mieszkań w projekcie Początek przekazań I kw. Derby 14 ph. 3 189 Styczeń 2014* Młyny Królewskie 294 Styczeń 2014* Klasyków ph. 2 236 Luty 2014* II kw. Wilno I ph. 2B 124 Maj 2014* Adria ph. 3 183 Maj 2014* Willa na Harfowej 90 Czerwiec 2014* III kw. Saska ph. 3/3 170 Sierpień 2014* Saska ph. 3/4 178 Sierpień 2014* IV kw. Żoliborz Artystyczny ph. 1 223 Listopad 2014 Żoliborz Artystyczny ph. 2 152 Listopad 2014 Derby 14/4 188 Grudzień 2014 * - przekazania rozpoczęte
 • 18. Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu stan na 30/09/2014 18 RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 2 553 4 683 21 111 WROCŁAW 575 155 246 DOM 3 128 4 838 21 357 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 171 --- OAZA 218 ---- AURA 186 155 WROCŁAW 575 155 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU WILLA LINDEGO 121 --- ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 825 749 REZYDENCJA MOKOTÓW (NARUSZEWICZA) 133 --- OSIEDLE POD RÓŻAMI (WŁODARZEWSKA) 107 --- GARAŻOWA ---- 326 BUKOWIŃSKA ---- 235 BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ ---- 207 RAZEM LEWA STRONA 1 186 1 517 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU REGATY ---- 204 PALLADIUM (AKACJE) 245 824 KLASYKÓW 231 204 DERBY 188 ---- WILNO 317 1 316 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 386 239 SASKA III --- 379 RAZEM PRAWA STRONA 1 367 3 166
 • 19. Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 19 Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domdevelopment.com.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl

Related Documents