9-10
2015
JULIO
UZTAILAK
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
XXXIV CURSOS DE VERANO - UDA IKASTAROA...
BERRIKUNTZA POLITIKOA
Unea da beraz, eztabaida euskal gizartean zabaltze-
ko: batetik, politikagintzatik praktika berritza...
HELBURUAK
1. Berrikuntza Politikoaren gakoak: Oinarriak, metodolo-
giak, kasuak eta nazioarteko konparaketa eta Euskal He-...
9-10
2015
JULIO
UZTAILAK
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
XXXIV CURSOS DE VERANO - UDA IKASTAROA...
of 4

Political Innovation Summer School 2015 9-10 July St Sebastian

This is the promotional leaflet of the 'Political Innovation Summer School 2015: Constitutional Change, Self-government, The Right to Decide & Independence' directed by Dr Igor Calzada (University of Oxford academic) and Jokin Bildarratz (Basque Senator in Madrid) that will take place on 9th and 10th July in St Sebastian (Basque Country - Spain).
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Political Innovation Summer School 2015 9-10 July St Sebastian

  • 1. 9-10 2015 JULIO UZTAILAK UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA XXXIV CURSOS DE VERANO - UDA IKASTAROAK XXVII CURSOS EUROPEOS - EUROPAR IKASTAROAK CICLO B: ESCUELA 4.3: INNOVACIÓN POLÍTICA B ZIKLOA: 4.3. ESKOLA: BERRIKUNTZA POLITIKOA DIRECCIÓN - ZUZENDARITZA: IGOR CALZADA JOKIN BILDARRATZ DONOSTIA-SAN SEBASTÍAN, MIRAMAR JAUREGIA BERRIKUNTZA POLITIKOA INNOVACIÓN POLÍTICA Jarraipen xedearekin sortzen den udako eskola honek, alderdi politiko, hiritar eta gizarte mugimenduekin ba- tera, beharrezkoa den analisi politiko bat, modu kritiko, disziplinarteko, estrategiko eta inklusibo bat, egungo debate eta hausnarketen arira bideratzea du helburu nagusi. Egun, lurralde ereduaren inguruko eztabaida- gia gako bihurtu zaigu. Euskal Herrian bizikidetzan darabilten ikusmolde anit- zek, europar testinguru zabalago baten egunean egu- neko politikek baldintzatua aurkitzen dugu. Hala ere, eragile eta hiritarren arteko hausnarketaren zubigint- za aktiboa bideratuz, Estatu espainiarrean apurka irekitzen ari den debatea, honako zantzuetan zirriborra genezake: konstituzio-errefor- ma, Catalunya eta Euskal Herriko autogobernu berezi- tua eta erabakitze-eskubidearengan, euskal gizarteak agertzen duen interesa. La escuela de verano, que surge con vocación de con- tinuidad, tiene como objetivo principal canalizar con la participación de partidos políticos, ciudadanos y mo- vimientos sociales, un análisis político necesario de manera crítica, multi-disciplinar, estratégica e inclu- siva sobre los debates y reflexiones que se producen en la sociedad vasca. Uno de los grandes debates que se presentan en la actualidad es el relacionado con el modelo territorial. Las diferentes sensibilidades que coexisten en Euskal Herria conviven con un contexto europeo más global que condiciona gran parte de las políticas que se im- plementan en el día a día. El debate que paulatinamen- te se está abriendo en el Estado Español sobre la re- forma constitucional, la realidad catalana y vasca, y el derecho a decidir que la mayoría de la sociedad vasca ve con interés, tiene que servir como punto de debate y reflexión entre los agentes y la ciudadanía. Patrocinadores - Babesleak: Kontaktoa/ Contacto: http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/ T: +34 943 219 511 F: +34 943 219 598 mail: cverano@ehu.es Independentzia Independencia Konstituzio Erreforma Reforma Constitucional Erabakitze-Eskubidea Derecho a Decidir Autogobernua Autogobierno ¿cómo y dónde apuntarse? envia un email a cverano@ehu.eus y solicita que quieres matricularte en el curso 4.3. Innovación Política El precio, antes del 1 de Junio, es de 60 €.Tras el 1 de Junio, el precio es de 68 € web: http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/portal/index.php/matricula.html Dispones de becas, PARTICIPA!
  • 2. BERRIKUNTZA POLITIKOA Unea da beraz, eztabaida euskal gizartean zabaltze- ko: batetik, politikagintzatik praktika berritzailegoen reformulazioaren bidez, hiritarrengana debatea ger- turatzeko, eta bestetik, eta ondorioz, ekintza politiko estrategikoen diseinu demokratikoagoa erdiesteko, bide batez ere. Alegia, Berrikuntza Politikoaren unea dugu. Eskola honetan, gaiaren inguruan, modu zuzen edo zeharkakoan, ekarpena egiteko duten eragile guztiak daude deituak. Laburbilduz, eskolak, metodologia inklusiboa azpimarratzen du bereziki, gai eta ikus- moldeen aniztasuna bermatu nahi duelarik: guztiaz guztien artean hitzegitea delarik azken xedea. Eskolak, eztabaida hauetatik ikasketa egitea proposatzen du, eztabaida eta partehartzea izanik elementu gakoa, au- rrerantzako edizioetara zabalduz gaia. Berrikuntza Politikoa, egungo eta etorkizuneko de- bate politikoaren ardatz estrategiko transbertsal edo zeharkako gisa finkatu beharko litzateke: adostasun eta akordioak bideratzeaz gain, desadostasun eta ez- berdintasunen elkarbizitzatik ikasketa jarrai bat eraiki dezagun. INNOVACIÓN POLÍTICA Es momento de abrir el debate a la sociedad vasca revi- sando y re-formulando a su vez la necesidad de incorpo- rar prácticas más innovadoras que acerquen el debate a la ciudadanía y faciliten el diseño de acciones políticas estratégicas también más democráticas. Es momento para la Innovación Política. En esta escuela, tomarán parte todos aquellos agenes que entiendan puedan aportar algo al debate de manera di- recta o indirecta. La escuela realiza un especial énfasis en una metodología inclusiva en sensibilidades y temas, hablando entre todos. A su vez, el debate y la participa- ción se convierte en un elemento central que se pretende extender con posteriores ediciones y temas. La Innovación Política tiene que ser el eje estratégico transversal del debate político del presente y del futuro, que permita facilitar consensos y acuerdos a la vez que convivir y aprender también del disenso y del desacuerdo. 9-10 2015 JULIO UZTAILAK UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA XXXIV CURSOS DE VERANO - UDA IKASTAROAK XXVII CURSOS EUROPEOS - EUROPAR IKASTAROAK CICLO B: ESCUELA 4.3: INNOVACIÓN POLÍTICA B ZIKLOA: 4.3. ESKOLA: BERRIKUNTZA POLITIKOA DIRECCIÓN - ZUZENDARITZA: IGOR CALZADA JOKIN BILDARRATZ DONOSTIA-SAN SEBASTÍAN, MIRAMAR JAUREGIA Patrocinadores - Babesleak: Kontaktoa/ Contacto: http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/ T: +34 943 219 511 F: +34 943 219 598 mail: cverano@ehu.es EDUARDO VÍRGALA UPV-EHU XABIER ARZOZ Letrado Tribunal Constitucional Konstituzio Erreforma Reforma Constitucional LAURA PÉREZ Podemos-Nafarroa EDUARDO MADINA Diputado vasco Autogobernua Autogobierno JESUS EGIGUREN PSE-EE ZELAI NIKOLAS Gure Esku Dago FERRAN REQUEJO Universidad Pompeu Fabra Erabakitze-Eskubidea Derecho a Decidir URKO AIARTZA Senador vasco XABIER BARANDIARAN Universidad de Deusto Independentzia Independencia IGOR CALZADA Universidad de Oxford JOKIN BILDARRATZ Senador vasco Berrikuntza Politikoa Innovación Política
  • 3. HELBURUAK 1. Berrikuntza Politikoaren gakoak: Oinarriak, metodolo- giak, kasuak eta nazioarteko konparaketa eta Euskal He- rriaren erronkak. 2. Partehartzailea, hausnarketa kritiko baina aldi berean ireki batetara gonbidatu eta bidea erreztea: Europar Ba- tasunaren altzoan, nazio-estatuen barne berrantolaketa eta eskualde-demokrazien arteko tentsio ezberdinen in- guruan eta hiritar-nazionalismoaren gailentzeaz. Sobera- nia eta nazio kontzeptuak berrikusi behar dira? 3. Euskal Herria Europan: Mailanizdun gobernantza, es- kualdeen Europa eta estaturik gabeko nazioen aukera errealak eta txertaketa posibleak. 4. Estatu espainiar eta frantsesarekin harremanak az- tertu. Lurralde, federazio eta nazio(anizdun) eztabaida: Konstituzio-erreforma? Estatu-nazioen birrantolaketa politiken diseinu bidez. 5. Erabakitze-eskubidearen analisia eta paradigma de- mokratikoaren aldaketa: Erabakitze-eskubidea gauzatu den kasuen aurkezpena eta etorkizuneko balizko aukerak. 6. Soberania,autogobernuetaindependentziareninguruko harremanak. 7. Mundu akademikoa, alor politikoarekin uztartu eta alde- rantziz, akademiko, politikari, gizarte mugimendu, enpre- sa, erakunde eta hiritarren arteko elkarrizketa disziplinar- tekoa eraikiz. OBJETIVOS 1. Claves de la Innovación Política: Fundamentos, me- todologías, casos y comparativa internacional y retos para Euskal Herria. 2. Facilitar e invitar al participante a una reflexión crí- tica pero a su vez abierta sobre las diversas tensiones existentes entre las democracias regionales (UE) y la reconfiguración de los estados-nación, además de la emergencia del nacionalismo cívico. ¿Hay que refor- mular el concepto de soberanía? ¿y el concepto de na- ción? 3. Euskal Herria en Europa: Gobernanza multinivel, Eu- ropa de las regiones y el encaje y las posibilidades rea- les de las naciones sin estado. 4. Analizar las relaciones con el Estado español y fran- cés. Debate territorial, federal y (pluri)nacional: ¿Re- forma Constitucional? Reconfiguración de los esta- dos-nación mediante políticas. 5. Análisis del derecho a decidir y cambio de paradig- ma democrático: Presentación de casos donde se haya articulado el derecho a decidir y sus potencialidades futuras. 6. Relación entre soberanía, autogobierno e indepen- dencia. 7. Hibridar el mundo académico con el ámbito político, y viceversa dando lugar a construir un discurso entre académicos, políticos, movimientos sociales. empre- sas, instituciones y ciudadanos. 9-10 2015 JULIO UZTAILAK UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA XXXIV CURSOS DE VERANO - UDA IKASTAROAK XXVII CURSOS EUROPEOS - EUROPAR IKASTAROAK CICLO B: ESCUELA 4.3: INNOVACIÓN POLÍTICA B ZIKLOA: 4.3. ESKOLA: BERRIKUNTZA POLITIKOA DIRECCIÓN - ZUZENDARITZA: IGOR CALZADA JOKIN BILDARRATZ DONOSTIA-SAN SEBASTÍAN, MIRAMAR JAUREGIA Patrocinadores - Babesleak: Kontaktoa/ Contacto: http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/ T: +34 943 219 511 F: +34 943 219 598 mail: cverano@ehu.es ANDONI ORTUZAR EAJ-PNV IDOIA MENDIA PSE-EE ROBERTO URIARTE Podemos-Euskadi HASIER ARRAIZ EH Bildu ARANTZA QUIROGA PP BERRIKUNTZA POLITIKORAKO LABORATEGIA: Politiko eta Hiritarrak Eztabaidan LABORATORIO para la INNOVACIÓN POLÍTICA: Políticos y Ciudadanos en Diálogo
  • 4. 9-10 2015 JULIO UZTAILAK UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA XXXIV CURSOS DE VERANO - UDA IKASTAROAK XXVII CURSOS EUROPEOS - EUROPAR IKASTAROAK CICLO B: ESCUELA 4.3: INNOVACIÓN POLÍTICA B ZIKLOA: 4.3. ESKOLA: BERRIKUNTZA POLITIKOA DIRECCIÓN - ZUZENDARITZA: IGOR CALZADA JOKIN BILDARRATZ DONOSTIA-SAN SEBASTÍAN, MIRAMAR JAUREGIA Patrocinadores - Babesleak: Kontaktoa/ Contacto: http://udaikastaroak-dev.i2basque.es/ T: +34 943 219 511 F: +34 943 219 598 mail: cverano@ehu.es DIRECTION Igor CALZADA (University of Oxford) and Jokin BILDARRATZ (Basque Senator) LABORATORY FOR POLITICAL INNOVATION - Politicians and Citizens in Dialogue Andoni ORTUZAR (EAJ-PNV), Hasier ARRAIZ (EH Bildu), Idoia MENDIA (PSE-EE), Arantza QUIROGA (PP) and Roberto URIARTE (PODEMOS-Euskadi) GUEST SPEAKERS CONSTITUTIONAL CHANGE: Eduardo VÍRGALA (UPV- EHU), Xabier ARZOZ (Counsel of the Constituional Court). SELF-GOVERNMENT: Laura PEREZ (Podemos-Nafarroa), Eduardo MADINA (Basque Deputy) THE RIGHT TO DECIDE: Jesus EGIGUREN (PSE-EE), Zelai NIKOLAS (Gure Esku Dago) and Ferrán REQUEJO (Pom- peu Fabra University) INDEPENDENCE: Urko AIARTZA (Basque Senator) and Xabier BARANDIARAN ( University of Deusto) AIMS 1. To establish Political Innovation core foundations: principles, methodologies, international comparative cases, and challenges for the Basque Country. 2. To conduct and invite participants to a critical and open reflection about diverse constitutive tensions between regional democracies in the European Union, the re-scaling process in nation-states, and the emer- gence of the civic nationalism phenomenon. Should “sovereignty” as a term be reformulated? What about the concept of the “nation”? 3. To portray the Basque Country in Europe: multilevel governance, the Europe of the regions, and opportuni- ties and real possibilities for stateless nations. 4. To analyse relationships with Spain and France. Te- rritorial, federal, and (pluri)national debate: Constitu- tional Change? Policy-based re-scaling process in the nation-states. 5. To look into the Right to Decide and the related shi- ft in the democratic paradigm. Presentation of cases where the Right to Decide has been articulated and consideration of its potential. 6. To interpret the relationship between sovereignty, self-government, and independence. 7. To merge academics with the political sector and viceversa by creating a discourse among academics, politicians, policy-makers, social movements, busi- nesses, institutions, and citizens. POLITICAL INNOVATION This Summer School aims to address a critical, multidis- ciplinary, strategic, and inclusive political analysis among political parties, citizens, and social movements regarding current issues in Basque society. One hotly contested is- sue concerns the territorial configuration of the nation- state and their regions and nations. After a long period of politicalviolence,theBasqueCountryshouldcurrentlybe- come home a wide range of diverse political sensibilities coexisting in a broad global European context that deter- mines the everyday policy implementation of many regio- nal institutions. Increasingly, a debate regarding consti- tutional change, the present unique context in Catalonia andBasqueCountry,andtherighttodecideviamajorityof the Basque society should be considered a starting point for a general reflection and debate among agents and the citizenship. Now is the proper time to open up the debate in Basque society by reviewing and re-scaling the need to acquire innovative political practices in order to bring the political discussion closer to the citizenship while impro- ving the strategy’s design. Now is the time for Political In- novation in the Basque Country. The Summer School will congregate a whole range of agents who are willing to contribute to this challenge, either directly or indirectly. An inclusive methodology will be the key principle, as several diverse perspectives and themes will be addressed. Similarly, the debate and par- ticipation results as core element that will be extended to future editions and topics. . Political Innovation should be considered the pivotal stra- tegic transversal at the discussion table in both the pre- sent and the future. Such discussion will facilitate con- sensus and agreements while learning from the criteria differentiation and disagreement.