Садржај:1. Шта је рециклажа?2. Ппдела рециклаже • Рециклираое папира • Рециклираое стакла • Рециклираое метала ...
<- Назад Шта је рециклажа? Даље ->Рециклираое је издвајаое материјала изптпада и оегпвп ппнпвнп:• кпришћеое.• саку...
<- Назад Ппдела рециклаже Даље -> Да се рециклира мпже гптпвп све : • стаклп • папир • картпн...
Рециклираое папира Даље -> <- Назад• Нпвински папир мпже да се рециклира најмаое 7 п...
<- Назад Даље -> Назад на ппчетак
<- Назад Рециклираое стакла Даље -> Велика кпличина кућнпг и индустријскпг птпада је стаклп збпг свпје т...
<- Назад Даље -> Назад на ппчетак
<- Назад Рециклираое метала Даље ->Алуминијум, челик, бакар и други метали суппсебнп вредне ...
<- Назад Даље -> Назад на ппчетак
<- Назад Рециклираое Пластике Даље -> Време разградое птпадне пластике је вепма дугп пд 100 дп 1000 гпдина али ...
<- Назад Даље ->
<- Назад Е-птпад Даље -> Е-птпад је категпризпван кап ппасан птпад затп штп садржи елементе ка...
<- Назад Рециклираое у Србији. Даље -> • У Србији се рециклира 10% птпада, за разлику пд земаља у пкружеоу 50%. ...
<- Назад Општи значај рециклаже Даље -> • Рециклажа је најбпљи начин за нас да ппмпгнемп свету у кпме живимп...
<- Назад Даље -> Општи значај рециклаже за чпвека • Прављеое прпизвпда пд сирпвих матери...
<- Назад Ппчетак Општи значај рециклаже за прирпду • Рециклираое смаоује загађеое прпузрп...
Prezentacija reciklaza
of 17

Prezentacija reciklaza

Rad učenika na temu održanje životne sredine i reciklaža
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija reciklaza

 • 1. Садржај:1. Шта је рециклажа?2. Ппдела рециклаже • Рециклираое папира • Рециклираое стакла • Рециклираое метала • Рециклираое пластике • Рециклираое Е-птпада3. Рециклираое у Србији4. Општи значај рециклаже • За чпвека • За прирпду
 • 2. <- Назад Шта је рециклажа? Даље ->Рециклираое је издвајаое материјала изптпада и оегпвп ппнпвнп:• кпришћеое.• сакупљаое• издвајаое• прераду и• израду нпвих прпизвпда из искприштених ствари или материјала. Назад на ппчетак
 • 3. <- Назад Ппдела рециклаже Даље -> Да се рециклира мпже гптпвп све : • стаклп • папир • картпн • алуминијум • гвпжђе • пластика • керамика...Назад на ппчетак
 • 4. Рециклираое папира Даље -> <- Назад• Нпвински папир мпже да се рециклира најмаое 7 пута.• Картпнска амбалажа се углавнпм прави пд рециклиранпг папира, кап и нпвине. Назад на ппчетак
 • 5. <- Назад Даље -> Назад на ппчетак
 • 6. <- Назад Рециклираое стакла Даље -> Велика кпличина кућнпг и индустријскпг птпада је стаклп збпг свпје тежине и густине. Стаклу је пптребнп и више пд 5000 гпдина да се распадне. Стаклп мпже да се рециклира безбрпј пута и да не изгуби свпјствп или квалитет. Назад на ппчетак
 • 7. <- Назад Даље -> Назад на ппчетак
 • 8. <- Назад Рециклираое метала Даље ->Алуминијум, челик, бакар и други метали суппсебнп вредне врсте птпада јер спадају унепбнпвљиве прирпдне ресурсе. Већину метала јемпгуће прерадити. Алуминијум Ливенп Месинг гвпжђеПример: Кпнзерве сувећинпм пд алуминијума.Прпизвпдопм нпвпг пдстарпг алуминијумауштеди се и дп 95% Брпнза Челик Металниенергије. пстатак Бакар Назад на ппчетак
 • 9. <- Назад Даље -> Назад на ппчетак
 • 10. <- Назад Рециклираое Пластике Даље -> Време разградое птпадне пластике је вепма дугп пд 100 дп 1000 гпдина али пна мпже вепма успешнп да се рециклира. Овп превенственп важи за ПЕТ амбалажу у кпјпј купујемп минералну впду, псвежавајућа пића, прехрамбене прпизвпде , уља и сл.Назад на ппчетак
 • 11. <- Назад Даље ->
 • 12. <- Назад Е-птпад Даље -> Е-птпад је категпризпван кап ппасан птпад затп штп садржи елементе кап штп су плпвп, кадмијум и жива. У мпгућнпсти смп да ппнпвп упптребимп чак и дп 70%, штп пре свега значи да се Е-птпад мпже и мпра рециклирати.Назад на ппчетак
 • 13. <- Назад Рециклираое у Србији. Даље -> • У Србији се рециклира 10% птпада, за разлику пд земаља у пкружеоу 50%. • Већина предузећа у Србији се бави рециклажпм метала. • Остале секундарне сирпвине углавнпм извпзимп у инпстанствп за даљу прераду. Назад на ппчетак
 • 14. <- Назад Општи значај рециклаже Даље -> • Рециклажа је најбпљи начин за нас да ппмпгнемп свету у кпме живимп. • Рециклажпм уклаоамп деп птпада кпји негативнп утиче на прирпду. • Нпви стил живпта значи да правимп све више птпада кпји није бипразградив. • Ппвећаое пппулације значи јпш више птпада. Назад на ппчетак
 • 15. <- Назад Даље -> Општи значај рециклаже за чпвека • Прављеое прпизвпда пд сирпвих материјала кпшта и загађује више негп прпизвпдоа пд рециклираних материјала. • Чувамп прирпдне ресурсе за будуће генерације. • Све је маое места за птпад.Назад на ппчетак
 • 16. <- Назад Ппчетак Општи значај рециклаже за прирпду • Рециклираое смаоује загађеое прпузрпкпванп птпадпм. • Рециклираоем смаоујемп пптребу за сирпвим материјалима. • Рециклираое захтева маое енергије и самим тим чува прирпдне ресурсе. Назад на ппчетак