Present Simple <ul><ul><li>1. Teoria Czas Present Simple (Teraźniejszy Prosty) zgodnie ze swoim nazewnictwem opisuje fakt...
<ul><ul><li>1. Teoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Formę pytającą T worzymy za pomocą czasownika posiłkowego do , zwanego o...
<ul><ul><li>1. Teoria Ważne wyjątki: 1. Pisownia 3 os. l. pojedynczej (he, she, it) zależy od zakończenia bezokolicznika ...
<ul><ul><li>2. Przykłady Czasu Present Simple używamy mówiąc: O sytuacjach stałych. I live in Wrocław. She lives in Pozna...
<ul><ul><li>3. Ćwiczenia I. Wstaw czasownik w nawiasie w odpowiedniej formie present simple. 1. Kate …………………………. (drink...
<ul><ul><li>3. Ćwiczenia II. Write the third person singular </li></ul></ul><ul><ul><li>a) I catch - she.................
<ul><ul><li>3. Ćwiczenia III. Put the verbs in brakets in correct forms. </li></ul></ul><ul><ul><li>John: Where 1) do ...
<ul><ul><li>3. Ćwiczenia IV. Przetłumacz zdania opisujące dzień Martina. </li></ul></ul><ul><ul><li>a) Martin budzi się...
<ul><ul><li>3. Ćwiczenia </li></ul></ul><ul><ul><li>V. Zamień poniższe zdania na przeczenia i pytania. </li></ul></ul><ul>...
<ul><ul><li>4. Słówka abject Błędnie: The news filled us with abject joy and relief. Poprawnie: The news filled us with...
<ul><ul><li>4. Słówka Poniżej podaję przykłady, które mogą okazać się pomocne i co najważniejsze zaprezentować Ciebie p...
<ul><ul><li>5 . Odpowiedzi I. </li></ul></ul><ul><ul><li>1. drinks </li></ul></ul><ul><ul><li>2. does she do </li></u...
<ul><ul><li>5 . Odpowiedzi III. </li></ul></ul><ul><ul><li>1. do you come from </li></ul></ul><ul><ul><li>2. come from <...
of 13

Prezentacja - TwojAngielski.pl

Prezentacja kursu języka angielskiego, matura, FCE
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Self Improvement      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja - TwojAngielski.pl

 • 1. Present Simple <ul><ul><li>1. Teoria Czas Present Simple (Teraźniejszy Prosty) zgodnie ze swoim nazewnictwem opisuje fakty, sytuacje, wydarzenia teraźniejsze. Jest najczęściej używanym czasem w języku angielskim. Jego konstrukcja zależy od formy, w której chcemy go użyć: 1. Twierdząca 2. Pytająca 3. Przecząca W formie twierdzącej wystarczy osoba/przedmiot, do której odnosimy się + Infinitive (bezokolicznik - czasownik w formie podstawowej). I learn English. He play s football every day. Liczba pojedyncza: 1. osoba - I play 2. osoba - You play 3. osoba - He, She, It play s Liczba mnoga: 1. osoba - We play 2. osoba - You play 3. osoba - They play </li></ul></ul>http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 2. <ul><ul><li>1. Teoria </li></ul></ul><ul><ul><li>Formę pytającą T worzymy za pomocą czasownika posiłkowego do , zwanego operatorem. Do czasownika w 3 os. l. poj . zgodnie z zasadą dodajemy -es i powstaje - does (dodaliśmy - es za, bo do kończone jest na -o ). Czasownik posiłkowy przejmuje tą końcówkę od czasownika głównego, do którego już NIE dodajemy końcówki -s/-es . Do you drink coffee ? Do es he drink coffee ? Formę przeczącą Tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego do i dodajemy not . I do not drink coffee. --> I don't drink coffee. He does not drink coffee. --> He doesn't drink coffee. W powyższych przykładach przedstawiona została bardzo popularna zasada skracania. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 3. <ul><ul><li>1. Teoria Ważne wyjątki: 1. Pisownia 3 os. l. pojedynczej (he, she, it) zależy od zakończenia bezokolicznika (czasownika w formie podstawowej). a. Generalną zasadą jest dodanie do czasownika końcówki -s . leave – leave s play – play s b. Wyjątkiem są czasowniki zakończone na: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o , do których dodajemy końcówkę -es . go – go es fix – fix es watch – watch es Na pierwszy rzut oka może wydawać się to dość skomplikowane, jednak w praktyce nie jest to aż tak trudne. W dość szybkim czasie można wyrobić sobie nawyk automatycznego wyczuwania, jakiej potrzebujemy końcówki. Podczas czytania tekstów przekonasz się, że powyższa zasada w dużym stopniu ułatwia wymawianie słówek. 2 . W czasownikach z końcówką -y po spółgłosce, zmieniamy ją na -i i dodajemy -es . fly - fl ies 3 . Czasownik have - (mieć) w 3 os. l. poj . przyjmuje formę has . I have a dog. He has a dog. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 4. <ul><ul><li>2. Przykłady Czasu Present Simple używamy mówiąc: O sytuacjach stałych. I live in Wrocław. She lives in Poznań. I learn English. O sytuacjach, które dzieją się regularnie, powtarzają się, nawyki. He goes to swimming pool every sunday. She plays tenis twice a week. O prawdach dowiedzionych, bądź uznanych za prawdziwe: Water turns into ice at O°. Wyrażając poglądy i przekonania. I like this play. O sytuacjach wynikających z ustalonego wcześniej programu (np. rozkład jazdy). The bus leaves at 2:00 a.m. The match starts at 6:00 p.m. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 5. <ul><ul><li>3. Ćwiczenia I. Wstaw czasownik w nawiasie w odpowiedniej formie present simple. 1. Kate …………………………. (drink) tea every morning. 2. What……………………………….(she/do)? She’s a teacher. 3. Vegetarians……………………(not/eat) meat. 4. The River Visla………………(flow) into the Baltic Sea. 5. My parents…………… (live) in a small town. 6.…………………..(not/put) it here. It’s place is in those box. 7. We ………….(fly)to Croatia every summer. 8. Newspapers often ……………..(write) articles about famous people. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 6. <ul><ul><li>3. Ćwiczenia II. Write the third person singular </li></ul></ul><ul><ul><li>a) I catch - she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>b) I meet – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>c) I listen – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>d) I ride – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>e) I wash – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>f) I plant – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>g) I sit – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>h) I relax – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>i) I need – she........................... </li></ul></ul><ul><ul><li>j) I visit – she........................... </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 7. <ul><ul><li>3. Ćwiczenia III. Put the verbs in brakets in correct forms. </li></ul></ul><ul><ul><li>John: Where 1) do you come from (you/come from), Tina? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tina: I 2)..........................(come from) Paris. </li></ul></ul><ul><ul><li>John: 3) ............................(you/live) near the ciity centre? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tina: Yes, I 4)..................(do). I 5).................(live) in a small flat with my sister, Denise. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 8. <ul><ul><li>3. Ćwiczenia IV. Przetłumacz zdania opisujące dzień Martina. </li></ul></ul><ul><ul><li>a) Martin budzi się o godz 6.30. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) O 7.00 Martin je śniadanie. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) O godz 7.30 Martin jedzie do pracy. W autobusie czyta gazetę. </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Martin rozpoczyna pracę o 8.00. </li></ul></ul><ul><ul><li>e) O godz 13.00 Martin zjada na drugie śniadanie hamburgera. </li></ul></ul><ul><ul><li>f) Martin wychodzi z pracy o 17.00. </li></ul></ul><ul><ul><li>g) O godz 18.00 Martin zazwyczaj robi zakupy. </li></ul></ul><ul><ul><li>h) Za dwadzieścia dziewiętnasta Martin je kolację oglądając telewizję. </li></ul></ul><ul><ul><li>i) O godz 19.00 Martin ogląda telewizyjne wiadomości. </li></ul></ul><ul><ul><li>j) Od 20.00 do 23.00 Martin czyta książkę. </li></ul></ul><ul><ul><li>k) Idzie spać o 23.00. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 9. <ul><ul><li>3. Ćwiczenia </li></ul></ul><ul><ul><li>V. Zamień poniższe zdania na przeczenia i pytania. </li></ul></ul><ul><ul><li>a) My neighbour has two children. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) George Bush comes from Texas. </li></ul></ul><ul><ul><li>c) The police cacth criminals. </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Nokia makes mobile phones. </li></ul></ul><ul><ul><li>e) Many TV stations interrupt films with advertisements. Odpowiedzi do ćwiczeń znajdują się zawsze na końcu lekcji. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 10. <ul><ul><li>4. Słówka abject Błędnie: The news filled us with abject joy and relief. Poprawnie: The news filled us with extreme joy and relief. Błędnie: The elf was holding a small round shiny abject in his hand. Poprawnie: The elf was holding a small round shiny object in his hand. Przymiotnik &quot;abject&quot; to 'skrajny' i ma wyraźnie negatywny wydźwięk. Stąd np. &quot;abject poverty&quot; ('skrajna nędza'). Rzeczownik o pozytywnej konotacji, taki jak &quot;joy&quot; ('radość') łączy się z innymi przymiotnikami- np. &quot;great&quot;, &quot;extreme&quot;. accede / exceed Błędnie: He's always acceeding the speed limit, which makes me feel worse than uncomfortable. Poprawnie: He's always exceeding the speed limit, which makes me feel worse than uncomfortable. &quot;Exceed&quot; oznacza 'przekraczać' (np. dozwoloną prędkość, jak w przykładzie), 'przewyższać'. Czasownik &quot;accede (to)&quot; to 'akceptować', 'przychylać się do', 'godzić się na', 'przystawać na'. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 11. <ul><ul><li>4. Słówka Poniżej podaję przykłady, które mogą okazać się pomocne i co najważniejsze zaprezentować Ciebie przed Komisją Egzaminacyjną , jako poszukującego ciekawych wyrażeń. </li></ul></ul><ul><ul><li>assign To appoint; to ascribe; to transfer; przypisywać; przydzielać; przekazywać. In the experiment I mentioned, one of the hypothetical people was assigned more positive than negative characteristics. W doświadczeniu, o którym wspomniałem, jednej z hipotetycznych osób przypisano więcej cech pozytywnych niż negatywnych. </li></ul></ul><ul><ul><li>assist To help; pomagać; asystować. Kelly is expected to assist the manager during the conference. Kelly ma asystować dyrektorowi podczas konferencji. </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 12. <ul><ul><li>5 . Odpowiedzi I. </li></ul></ul><ul><ul><li>1. drinks </li></ul></ul><ul><ul><li>2. does she do </li></ul></ul><ul><ul><li>3. don’t eat </li></ul></ul><ul><ul><li>4. flows </li></ul></ul><ul><ul><li>5. live </li></ul></ul><ul><ul><li>6. Don’t put </li></ul></ul><ul><ul><li>7. fly </li></ul></ul><ul><ul><li>8. write II. </li></ul></ul><ul><ul><li>a) – es </li></ul></ul><ul><ul><li>b) – es </li></ul></ul><ul><ul><li>b) – s </li></ul></ul><ul><ul><li>c) – s </li></ul></ul><ul><ul><li>d) – es </li></ul></ul><ul><ul><li>e) – s </li></ul></ul><ul><ul><li>f) – s </li></ul></ul><ul><ul><li>g) – es </li></ul></ul><ul><ul><li>h) – s </li></ul></ul><ul><ul><li>i) – s </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html
 • 13. <ul><ul><li>5 . Odpowiedzi III. </li></ul></ul><ul><ul><li>1. do you come from </li></ul></ul><ul><ul><li>2. come from </li></ul></ul><ul><ul><li>3. do you live </li></ul></ul><ul><ul><li>4. do </li></ul></ul><ul><ul><li>5. live </li></ul></ul><ul><ul><li>IV. </li></ul></ul><ul><ul><li>a) wakes up </li></ul></ul><ul><ul><li>b) has braekfast </li></ul></ul><ul><ul><li>c) goes to work, reads a paper </li></ul></ul><ul><ul><li>d) starts work </li></ul></ul><ul><ul><li>e) has a hamburger </li></ul></ul><ul><ul><li>f) leaves work </li></ul></ul><ul><ul><li>g) usually does the shopping </li></ul></ul><ul><ul><li>h) has supper, watches TV </li></ul></ul><ul><ul><li>i) watches TV news </li></ul></ul><ul><ul><li>j) reads a book </li></ul></ul><ul><ul><li>k) goes to sleep </li></ul></ul><ul><ul><li>V. </li></ul></ul><ul><ul><li>a) doesn’t have, does my neighbour have </li></ul></ul><ul><ul><li>b) doesn’t come from, does he come from </li></ul></ul><ul><ul><li>c) don’t catch, do the police catch </li></ul></ul><ul><ul><li>d) doesn’t make, does nokia make </li></ul></ul><ul><ul><li>e) don’t interrupt, do Tv stations interrupt </li></ul></ul>Present Simple http://www.twojangielski.pl/rozszerzony.html

Related Documents