EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za II Q 2014
DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w t...
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IIQ2014/
IIQ2013
 48%
Zmiana
IIQ2...
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 44%
Zmiana
2014/2013
 36%
...
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 43%
Zmiana
2014/2013
...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana
stanu
w 2Q 2013
Zmiana
stanu
w 2Q 2014
Stan na
30.06.2013
Stan na
30.06.2...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.04.2013 -
30.06.2013
01.04.2014 -
30.06.2014
01.01.2013 -
30.06.20...
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
30.06.2013
01.01.2014 -
30.06.2014
Rentowność sprzeda...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W II Q 2014
- 10 -
Branża
nabyte
w II Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w II Q 2014
sekurytyzo...
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W DWÓCH KWARTAŁACH 2014
- 11 -
Branża
nabyte
w I - II Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - ...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 12

Prezentacja wyników EGB Investments S.A. za IIQ2014 r.

Prezentacja wyników finansowych firmy windykacyjnej EGB Investments S.A. za drugi kwartał 2014 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników EGB Investments S.A. za IIQ2014 r.

 • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2014
 • 2. DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014) - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  50% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  26% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  29% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  26% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 10 906 5 445 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 177 1 609 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 212 1 579 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 328 1 717 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014
 • 3. - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  48% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  42% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  39% DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014) 11 076 5 810 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 973 590 0 400 800 1 200 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 1 207 702 0 400 800 1 200 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014
 • 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  44% Zmiana 2014/2013  36% Zmiana 2014/2013  37% Zmiana 2014/2013  35% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014) 18 154 10 139 0 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 263 2 736 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 296 2 701 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 540 2 959 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014
 • 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  43% Zmiana 2014/2013  64% Zmiana 2014/2013  65% DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014) 18 443 10 604 0 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 1 723 610 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 2 150 764 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014
 • 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 6 - Zmiana stanu w 2Q 2013 Zmiana stanu w 2Q 2014 Stan na 30.06.2013 Stan na 30.06.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 4 649 1 057 90 345 101 359 AKTYWA TRWAŁE 4 935 - 6 868 11 322 7 691 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE - 285 7 924 79 023 93 668 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 4 197 109 7 045 1 027 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 4 831 7 825 69 987 91 939 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 4 649 1 057 90 345 101 359 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 973 590 41 227 47 437 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 676 467 49 119 53 922 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 608 - 9 765 28 252 27 228 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 13 821 10 237 18 468 23 049
 • 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 7 - 01.04.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2014 - 30.06.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 906 5 445 18 154 10 139 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 177 1 609 4 263 2 736 EBIT (zysk operacyjny) 2 212 1 579 4 296 2 701 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 328 1 717 4 540 2 959 ZYSK BRUTTO 1 207 702 2 150 764 ZYSK NETTO 973 590 1 723 610
 • 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 - 8 - Wskaźnik 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2014 - 30.06.2014 Rentowność sprzedaży 23,48% 26,99% ROE 18,82% 14,01% ROA 8,31% 6,48% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,37% 53,20% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 119,14% 113,67% P/E* 3,64 4,48 P/BV* 0,63 0,59 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 • 9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2014 - 9 - 2014 EGB Investments S.A.  zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej wartości 99.581.400 zł (kwiecień)  wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, 003 i 004 AGIO EGB NSFIZ (kwiecień, czerwiec)  zakończenie emisji obligacji serii W (kwiecień) i Ź (czerwiec),  wykup obligacji serii L o wartości 2,1 mln zł (czerwiec),  wykup i umorzenie obligacji serii N i P (czerwiec)
 • 10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W II Q 2014 - 10 - Branża nabyte w II Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w II Q 2014 sekurytyzowane* w II Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 98.536.129 zł 86.693.740 zł - teleinformatyczna 1.045.271 zł 4.528.732 zł - usług publicznych - 1.087.069 zł - pozostałe 762.167 zł 2.599.491 zł - Razem 100.343.567 zł 94.909.032 zł - Branża nabyte w II Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w II Q 2013 sekurytyzowane* w II Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 27.824.939 zł 48.839.219 zł 9.033.468 zł teleinformatyczna 1.269.906 zł 16.355.204 zł 1.373.575 zł usług publicznych - 74.137.890 zł - pozostałe 231.273 zł 1.220.429 zł - Razem 29.326.118 zł 140.552.742 zł 10.407.043 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 • 11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W DWÓCH KWARTAŁACH 2014 - 11 - Branża nabyte w I - II Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I - II Q 2014 sekurytyzowane w I - II Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 98.739.019 zł 165.860.839 zł 488.104.055 zł teleinformatyczna 1.045.271 zł 10.116.733 zł - usług publicznych - 1.576.436 zł - pozostałe 762.167 zł 3.641.915 zł - Razem 100.546.457 zł 181.195.925 zł 488.104.055 zł Branża nabyte w I - II Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I – II Q 2013 sekurytyzowane* w I - II Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 28.197.229 zł 108.112.418 zł 9.033.468 zł teleinformatyczna 1.269.906 zł 25.939.722 zł 1.373.575 zł usług publicznych - 74.797.261 zł - pozostałe 956.431 zł 3.250.799 zł - Razem 30.423.566 zł 212.100.200 zł 10.407.043 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 • 12. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents