EGB Investments S.A.Wyniki finansowe za IV Q 2012** Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2012 nie zostały jeszcze zaudyto...
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)- 2 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys....
- 3 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 31%ZmianaIV Q 201...
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 4 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)E...
- 5 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)Zmiana2012/2011 25%Zmiana2012/2011 3%Zmian...
WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)- 6 -Zmianastanuw 4Q 2012Zmianastanuw 4Q 2011Stan na31.12.2012Stan na31.12.2011AKTYWAAKT...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)- 7 -01.10.2012 -31.12.201201.10.2011 -31.12.201101.01.2012 -31.12.201201.01....
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 R.(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 8 -Wskaźnik01.01.2012 –31.12.201201.01.2011 –3...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIKSTYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPADNAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I...
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W IV Q 2012 R.(01.10.2012 – 31.12.2012)- 10 -BranżaPozyskane w ramach zleceniaIV Q 2012...
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCHW CZTERECH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 31.12.2012)- 11 -BranżaPozyskane w ramach zl...
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółkipublicznej można znaleźć pod adresem:www.egb.p...
of 12

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. - IVQ2012 r.

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za czwarty kwartał 2012 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. - IVQ2012 r.

 • 1. EGB Investments S.A.Wyniki finansowe za IV Q 2012** Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2012 nie zostały jeszcze zaudytowane
 • 2. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)- 2 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 1%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 97%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 84%Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)1 079-13-20002004006008001 0001 20001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.20121 07816702505007501 0001 25001.10 - 31.12.201101.10 - 31.12.20129002502004006008001 00001.10 - 31.12.201101.10 - 31.12.20126 254 6 19001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
 • 3. - 3 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 31%ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 102%DANE FINANSOWE ZA IV Q 2012 (01.10.2012 – 31.12.2012)8 86411 62202 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.20122 0114 06901 0002 0003 0004 0005 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012ZmianaIV Q 2012/IV Q 2011 72%1 6092 76905001 0001 5002 0002 5003 00001.10 - 31.12.2011 01.10 - 31.12.2012
 • 4. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 4 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)Zmiana2012/2011 26%Zmiana2012/2011 35%Zmiana2012/2011 41%Zmiana2012/2011 39%Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)23 70629 97705 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20124 6036 21201 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20125 0146 95001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20124 4426 28301 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
 • 5. - 5 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)Zmiana2012/2011 25%Zmiana2012/2011 3%Zmiana2012/2011 5%DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)28 82035 94405 00010 00015 00020 00025 00030 00035 00040 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20125 644 5 90301 0002 0003 0004 0005 0006 0007 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.20127 119 7 35801 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 00001.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012
 • 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)- 6 -Zmianastanuw 4Q 2012Zmianastanuw 4Q 2011Stan na31.12.2012Stan na31.12.2011AKTYWAAKTYWA RAZEM 2 490 3 824 83 880 70 252AKTYWA TRWAŁE 31 67 6 197 4 030w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87AKTYWA OBROTOWE 2 459 3 757 77 683 66 222w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 636 92 1 076 826w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 4 417 3 939 74 779 65 351PASYWAPASYWA OGÓŁEM 2 490 3 824 83 880 70 252KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 769 1 609 39 504 34 907w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NAZOBOWIĄZANIA- 280 2 216 44 376 35 345w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE -28 749 1 376 10 819 28 964w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 27 860 180 31 449 4 621
 • 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)- 7 -01.10.2012 -31.12.201201.10.2011 -31.12.201101.01.2012 -31.12.201201.01.2011 -31.12.2011PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6 190 6 254 29 977 23 706ZYSK ZE SPRZEDAŻY - 13 1 079 6 212 4 603EBIT (zysk operacyjny) 25 900 6 283 4 442EBITDA (EBIT + amortyzacja) 167 1 078 6 950 5 014ZYSK BRUTTO 4 069 2 011 7 358 7 119ZYSK NETTO 2 769 1 609 5 903 5 644
 • 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2012 R.(01.01.2012 – 31.12.2012 R.)- 8 -Wskaźnik01.01.2012 –31.12.201201.01.2011 –31.12.2011Rentowność sprzedaży 20,72% 19,42%ROE 15,87% 17,59%ROA 7,66% 10,28%Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,90% 50,31%Wskaźnik zadłużenia kapitałuwłasnego112,33% 101,26%P/E* 4,16 6,11P/BV* 0,62 0,99FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik zesprzedaży / przychody ze sprzedażyFORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto/ średni stan kapitału własnego**FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto/ średni stan aktywów***FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywaogółem – kapitał własny / pasywaogółemFORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitałobcy / kapitał własny** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamkniętekwartały (QI;QII; QIII, QIV 2012/2011)
 • 9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIKSTYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPADNAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2012- 9 -2012Wydzielenie częściprocesówspecjalistycznych doEGB Nieruchomości Sp.z o.o.(II.2012)Objęcie udziałów wpodwyższonym kapitalezakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.(II.2012)Podwyższenie do 40 mlnProgramu Emisji Obligacji(IV.2012)Emisjaobligacjiserii G(IV.2012)Emisjaobligacjiserii H(V.2012)Objęcie certyfikatów serii A wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(VI.2012)Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZdo rejestru funduszy inwestycyjnychpod pozycją RFI: 758(VI.2012)Objęcie certyfikatów serii B wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(VII.2012)Umowa cesji zMEGA DEBT(IX.2012)Wypłatadywidendy(VII.2012)Podwyższenie do60 mln ProgramuEmisji Obligacji(VII.2012)Objęcie certyfikatów serii C wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(XI.2012)Nabycie portfela wierzytelnościz sektora finansowego,wartość: 60,5 mln zł(XII.2012)
 • 10. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W IV Q 2012 R.(01.10.2012 – 31.12.2012)- 10 -BranżaPozyskane w ramach zleceniaIV Q 2012Pozyskane w ramach zleceniaIV Q 2011finansowa (w tym także branżaubezpieczeniowa)62.329.128 zł 94.971.588 złteleinformatyczna 12.462.095 zł 7.236.282 złusług publicznych 1.138.611 zł 774.863 złpozostałe 1.323.845 zł 1.153.211 złRazem 77.253.679 zł 104.135.944 złZakupioneIV Q 2012ZakupioneIV Q 2011Łączny portfel wierzytelnościnabytych 65.658.367 zł 44.793.779 zł
 • 11. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCHW CZTERECH KWARTAŁACH 2012 R. (01.01.2012 – 31.12.2012)- 11 -BranżaPozyskane w ramach zlecenia01.01.2012 – 31.12.2012Pozyskane w ramach zlecenia01.01.2011 – 31.12.2011finansowa (w tym także branżaubezpieczeniowa)324.791.121 zł 170.432.019 złteleinformatyczna 43.932.548 zł 36.399.730 złusług publicznych 3.270.546 zł 3.248.222 złpozostałe 10.953.182 zł 1.276.073 złRazem 382.947.397 zł 211.356.044 złZakupione01.01.2012 – 31.12.2012Zakupione01.01.2011 – 31.12.2011Łączny portfel wierzytelnościnabytych 89.880.701 zł 561.582.408 zł
 • 12. Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółkipublicznej można znaleźć pod adresem:www.egb.pl/relacje-inwestorskie(strona nagrodzona w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przezStowarzyszenie Emitentów Giełdowych)oraz w serwisie w wersji mobilnej:m.egb.plZapraszamywww.egb.plKONTAKT DLA MEDIÓWtel.(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKT DLA INWESTORAtel. (52) 564 30 60inwestor@egb.pl

Related Documents