EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za I Q 2015
DANE FINANSOWE ZA I Q 2015
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IQ2015/
IQ20...
DANE FINANSOWE ZA I Q 2015
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IQ2015/...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 4 -
31.03.2014 31.03.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 100 302 136 620
AKTYWA TRWAŁE 14 558 1...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 5 -
I Q 2014 I Q 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 695 5 255
ZYSK ZE SPRZEDAŻ...
WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2015
- 6 -
Wskaźnik
01.01.2014 -
31.03.2014
01.01.2015 -
31.03.2015
Rentowność sprzedaży 24,02% ...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2015
- 8 -
Branża
nabyte
w I Q 2015
obsługiwane w ramach
zlecenia w I Q 2015
sekurytyzowane...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 9

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za 1Q2015 r.

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za pierwszy kwartał 2015 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za 1Q2015 r.

  • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2015
  • 2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2015 - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IQ2015/ IQ2014  12% Zmiana IQ2015/ IQ2014  37% Zmiana IQ2015/ IQ2014  41% Zmiana IQ2015/ IQ2014  37% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 4,695 5,255 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 1,128 1,550 0 400 800 1,200 1,600 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 1,242 1,697 0 450 900 1,350 1,800 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 1,122 1,580 0 450 900 1,350 1,800 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
  • 3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2015 - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IQ2015/ IQ2014  40% Zmiana IQ2015/ IQ2014  2072% Zmiana IQ2015/ IQ2014  5239% 4,795 6,696 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 20 1,090 0 200 400 600 800 1,000 1,200 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 62 1,357 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
  • 4. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 4 - 31.03.2014 31.03.2015 AKTYWA AKTYWA RAZEM 100 302 136 620 AKTYWA TRWAŁE 14 558 18 762 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 85 744 117 857 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 918 2 887 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 84 113 114 524 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 100 302 136 620 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 848 57 780 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 53 454 78 839 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 36 993 41 712 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12 812 33 749
  • 5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 5 - I Q 2014 I Q 2015 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 695 5 255 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 128 1 550 EBIT (zysk operacyjny) 1 122 1 580 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 242 1 697 ZYSK (STRATA) BRUTTO 62 1 357 ZYSK (STRATA) NETTO 20 1 090
  • 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2015 - 6 - Wskaźnik 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2015 - 31.03.2015 Rentowność sprzedaży 24,02% 29,50% ROE 15,14% 20,90% ROA 7,09% 9,23% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,29% 57,71% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 114,10% 136,45% P/E* 5,34 3,61 P/BV* 0,75 0,68 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
  • 7. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2015 - 7 - 2013 EGB Investments S.A.  Wykup obligacji serii Ł  Zakończenie emisji obligacji serii AE i AF  Debiut serii obligacji AD na rynku Catalyst  Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AE i AF  Pozyskanie finansowania bankowego na zakup portfeli wierzytelności  Zmiana składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej  Nominacja do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez SEG
  • 8. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2015 - 8 - Branża nabyte w I Q 2015 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2015 sekurytyzowane w I Q 2015 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) - 70.591.307 zł 15.342.090 zł teleinformatyczna - 6.635.721 zł - usług publicznych - - - pozostałe - 6.373.836 zł - Razem - 83.600.863 zł 15.342.090 zł Branża nabyte w I Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2014 sekurytyzowane w I Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 202.891 zł 76.167.099 zł 488.104.055 zł teleinformatyczna - 5.588.002 zł - usług publicznych - 489.368 zł - pozostałe - 1.042.425 zł - Razem 202.891 zł 86.286.893 zł 488.104.055 zł
  • 9. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents