EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za I Q 2014
DANE FINANSOWE ZA I Q 2014
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IQ2014/
IQ20...
DANE FINANSOWE ZA I Q 2014
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IQ2014/...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 4 -
31.03.2013 31.03.2014
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 85 696 100 302
AKTYWA TRWAŁE 6 387 14 ...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 5 -
I Q 2013 I Q 2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 248 4 695
ZYSK ZE SPRZEDAŻ...
WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2014
- 6 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
31.03.2013
01.01.2014 -
31.03.2014
Rentowność sprzedaży 28,78% ...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
INNE WYDARZENIA W I Q 2014 r.
- 8 -
 Ósmy Diament do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu przyznany
przez Business C...
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2014
- 9 -
Branża
nabyte
w I Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w I Q 2014
sekurytyzowane...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 10

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IQ2014

Prezentacja wyników finansowych firmy windykacyjnej EGB Investments S.A. za I kwartał 2014 roku
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IQ2014

  • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2014
  • 2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2014 - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IQ2014/ IQ2013  35% Zmiana IQ2014/ IQ2013  46% Zmiana IQ2014/ IQ2013  46% Zmiana IQ2014/ IQ2013  44% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 7 248 4 695 0 2 000 4 000 6 000 8 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 2 086 1 128 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 2 212 1 242 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 2 085 1 122 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
  • 3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2014 - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IQ2014/ IQ2013  35% Zmiana IQ2014/ IQ2013  93% Zmiana IQ2014/ IQ2013  97% 7 367 4 795 0 2 000 4 000 6 000 8 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 749 20 0 200 400 600 800 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 943 62 0 200 400 600 800 1 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
  • 4. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 4 - 31.03.2013 31.03.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 85 696 100 302 AKTYWA TRWAŁE 6 387 14 558 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 79 309 85 744 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 848 918 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 74 818 84 113 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 85 696 100 302 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 40 253 46 848 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 45 443 53 454 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 644 36 993 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 32 289 12 812
  • 5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 5 - I Q 2013 I Q 2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 248 4 695 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 086 1 128 EBIT (zysk operacyjny) 2 085 1 122 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 212 1 242 ZYSK (STRATA) BRUTTO 943 62 ZYSK (STRATA) NETTO 749 20
  • 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2014 - 6 - Wskaźnik 01.01.2013 - 31.03.2013 01.01.2014 - 31.03.2014 Rentowność sprzedaży 28,78% 24,02% ROE 17,13% 15,14% ROA 8,28% 7,09% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,03% 53,29% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 112,89% 114,10% P/E* 3,28 5,34 P/BV* 0,53 0,75 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
  • 7. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2013 - 7 - 2013 EGB Investments S.A.  Wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ (III.2014)  Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z (III.2014)  Zakończenie emisji obligacji serii M i T (III.2014)
  • 8. INNE WYDARZENIA W I Q 2014 r. - 8 -  Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznany przez Business Centre Club (I.2014)  Nominacja serwisu www.egb.pl do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (II.2014) Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w marcu 2014 r. EGB Investments S.A. po raz kolejny została włączona do prestiżowego segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny
  • 9. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2014 - 9 - Branża nabyte w I Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2014 sekurytyzowane* w I Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 202.891 zł 76.167.099 zł 488.104.055 zł teleinformatyczna - 5.588.002 zł - usług publicznych - 489.368 zł - pozostałe - 1.042.425 zł - Razem 202.891 zł 86.286.893 zł 488.104.055 zł Branża nabyte w I Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I Q 2013 sekurytyzowane* w I Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 372.290 zł 59.273.198 zł - teleinformatyczna - 9.584.519 zł - usług publicznych 725.159 zł 659.376 zł - pozostałe - 2.030.370 zł - Razem 1.097.449 zł 71.547.459 zł - * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
  • 10. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents