EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za IV Q 2014*
* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudy...
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w t...
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 8%
Zmiana
IVQ20...
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 15%
Zmiana
2014/2013
 143%...
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 4%
Zmiana
2014/2013
 ...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana
stanu
w 4Q 2013
Zmiana
stanu
w 4Q 2014
Stan na
31.12.2013
Stan na
30.12.2...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.10.2013 –
31.12.2013
01.10.2014 –
31.12.2014
01.01.2013 –
31.12.20...
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
31.12.2013
01.01.2014 –
31.12.2014
Rentowność sprz...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2014
- 10 -
Branża
nabyte
w IV Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w IV Q 2014
sekurytyzo...
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W CZTERECH KWARTAŁACH 2014
- 11 -
Branża
nabyte
w I - IV Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w I...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 12

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IV kwartał 2014 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za IVQ2014

 • 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za IV Q 2014* * Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudytowane
 • 2. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014) - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  125% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  866% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  9457% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  3112% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 4 422 9 968 0 5 000 10 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 623 6 018 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 187 6 006 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 62 5 892 0 4 000 8 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 • 3. - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  8% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  12% Zmiana IVQ2014/ IVQ2013  14% DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014) 11 184 10 291 0 4 000 8 000 12 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 4 459 3 851 0 3 000 6 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014 5 401 4 760 0 3 000 6 000 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
 • 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  15% Zmiana 2014/2013  143% Zmiana 2014/2013  153% Zmiana 2014/2013  143% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 29 367 33 700 0 12 000 24 000 36 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 7 272 17 658 0 4 500 9 000 13 500 18 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 6 730 17 029 0 4 500 9 000 13 500 18 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 7 211 17 511 0 4 500 9 000 13 500 18 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 • 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  4% Zmiana 2014/2013  44% Zmiana 2014/2013  40% DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014) 7 323 10 240 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 8 970 12 881 0 5 000 10 000 15 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 36 631 35 259 0 10 000 20 000 30 000 40 000 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
 • 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 6 - Zmiana stanu w 4Q 2013 Zmiana stanu w 4Q 2014 Stan na 31.12.2013 Stan na 30.12.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 8 080 12 489 98 981 124 586 AKTYWA TRWAŁE 1 880 4 939 18 122 19 000 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 6 200 7 550 80 859 105 586 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 2 031 - 206 1 086 937 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 9 360 7 867 79 043 104 138 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 8 080 12 489 98 981 124 586 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 459 3 851 46 827 57 067 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 621 8 638 52 153 67 519 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 822 7 061 34 995 42 624 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 221 1 512 13 505 21 700
 • 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 7 - 01.10.2013 – 31.12.2013 01.10.2014 – 31.12.2014 01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 422 9 968 29 367 33 700 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 623 6 018 7 272 17 658 EBIT (zysk operacyjny) 62 5 892 6 730 17 029 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 187 6 006 7 211 17 511 ZYSK BRUTTO 5 401 4 760 8 970 12 881 ZYSK NETTO 4 459 3 851 7 323 10 240
 • 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 - 8 - Wskaźnik 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 – 31.12.2014 Rentowność sprzedaży 24,76% 52,40% ROE 16,97% 19,71% ROA 8,01% 9,16% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,69% 54,19% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 111,37% 118,32% P/E* 3,67 3,93 P/BV* 0,57 0,70 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 • 9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2014 - 9 - 2014 EGB Investments S.A.  Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł (XII.2014)  Emisja obligacji serii AD (XII.2014)  Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy (XII.2014)
 • 10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2014 - 10 - Branża nabyte w IV Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2014 sekurytyzowane w IV Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 23.073.524 zł 63.817.985 zł 133.287.037 zł teleinformatyczna - 5.865.450 zł - usług publicznych - - - pozostałe - 11.812.393 zł - Razem 23.073.524 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł Branża nabyte w IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2013 sekurytyzowane* w IV Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 285.263.936 zł 76.043.546 zł 26.070.993 zł teleinformatyczna - 9.206.244 zł - usług publicznych - 9.030.132 zł - pozostałe 909.459 zł 110.080 zł - Razem 286.173.395 zł 94.390.002 zł 26.070.993 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 • 11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2014 - 11 - Branża nabyte w I - IV Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2014 sekurytyzowane w I - IV Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 267.185.558 zł 327.440.487 zł 625.775.065 zł teleinformatyczna 1.045.271 zł 21.647.803 zł - usług publicznych - 1.576.436 zł - pozostałe 762.167 zł 16.600.234 zł - Razem 268.992.996 zł 367.264.960 zł 625.775.065 zł Branża nabyte w I - IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2013 sekurytyzowane* w I - IV Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł usług publicznych - 84.730.018 zł - pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł - Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 • 12. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents