Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe za I Q 2014
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości sp. z o.o.
(spółka zale...
DANE FINANSOWE ZA I Q 2014
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IQ2014/IQ201...
DANE FINANSOWE ZA I Q 2014
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IQ2014/...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 5 -
31.03.2013 31.03.2014
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 92 540 109 224
AKTYWA TRWAŁE 3 423 11 ...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 6 -
I Q 2013 I Q 2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 709
13 870
ZYSK ZE SPRZED...
WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2014
- 7 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
31.03.2013
01.01.2014 -
31.03.2014
Rentowność sprzedaży 18,10% ...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
INNE WYDARZENIA W I Q 2014 r.
- 9 -
 Ósmy Diament do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu (I.2014)
 Nominacja serwi...
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 10 -
nabyte
01.01 – 31.03.2014
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.01 – 31.03.2014
sekur...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 11

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za 1Q2014

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za pierwszy kwartał 2014 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za 1Q2014

 • 1. Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2014
 • 2. EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy*  25,77% - K. Matela  25,04% - J. M. Niewiarowska  23,56% - Donovan Worldwide S.A*  25,62% - Pozostali akcjonariusze  98% -EGB Investments S.A.  1% - K. Matela  1% - J. M. Niewiarowska  100% - EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:  Kupno portfeli należności  Sekurytyzacja  Windykacja na zlecenie  Windykacja sądowa  Skip tracing (poszukiwanie dłużników)  Monitoring płatności  Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych)  Obsługa sektora MSP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur  Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych  Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa  Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji  Małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania  Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie  Nabywcy nieruchomości - 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
 • 3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2014 - 3 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IQ2014/IQ2013  1% Zmiana IQ2014/IQ2013  22% Zmiana IQ2014/2013  22% Zmiana IQ2014/2013  21% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 13 709 13 870 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 2 481 1 935 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 2 485 1 932 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 2 631 2 083 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
 • 4. DANE FINANSOWE ZA I Q 2014 - 4 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IQ2014/ IQ2013  5% Zmiana IQ2014/ IQ2013  1% Zmiana IQ2014/ IQ2013  6% 13 982 14 658 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 1 109 1 045 0 200 400 600 800 1 000 1 200 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 1 361 1 377 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
 • 5. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 5 - 31.03.2013 31.03.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 92 540 109 224 AKTYWA TRWAŁE 3 423 11 702 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 89 117 97 522 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 870 940 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 84 496 95 848 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 92 540 109 224 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 40 904 49 665 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 51 615 59 480 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 644 36 993 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 38 430 18 679
 • 6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 6 - I Q 2013 I Q 2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 709 13 870 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 481 1 935 EBIT (zysk operacyjny) 2 485 1 932 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 631 2 083 ZYSK (STRATA) BRUTTO 1 361 1 377 ZYSK (STRATA) NETTO 1 109 1 045
 • 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2014 - 7 - Wskaźnik 01.01.2013 - 31.03.2013 01.01.2014 - 31.03.2014 Rentowność sprzedaży 18,10% 13,95% ROE 18,87% 19,37% ROA 8,69% 8,70% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,78% 54,46% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 126,19% 119,76% P/E* 2,95 4,02 P/BV* 0,52 0,71 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 • 8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2014 - 8 - 2011 EGB Investments S.A.  Wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ (III.2014)  Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z (III.2014)  Zakończenie emisji obligacji serii M i T (III.2014) EGB Finanse sp. z o.o.  Wykup obligacji serii H (II.2014) oraz serii I (III.2014)  Zakończenie emisji obligacji serii Ł, M i N (II.2014)
 • 9. INNE WYDARZENIA W I Q 2014 r. - 9 -  Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (I.2014)  Nominacja serwisu www.egb.pl do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta (II.2014) Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w marcu 2014 r. EGB Investments S.A. po raz kolejny została włączona do prestiżowego segmentu NewConnect Lead, w którym znaleźć się mogą wyłącznie liderzy rynku alternatywnego, mający zarazem największe szanse na przeniesienie swoich notowań na parkiet główny
 • 10. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI - 10 - nabyte 01.01 – 31.03.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01 – 31.03.2014 sekurytyzowane* 01.01 – 31.03.2013 EGB Investments S.A. 202.891 zł 86.286.894 zł 488.104.055 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 8.212.423 zł 137.777 zł - razem 8.415.314 zł 86.242.671 zł 48.104.055 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 • 11. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents