Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe za I Q 2015
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości sp. z o.o.
(spółka zale...
DANE FINANSOWE ZA I Q 2015
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IQ2015/IQ201...
DANE FINANSOWE ZA I Q 2015
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IQ2015/...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 5 -
31.03.2014 31.03.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 109 224 155 366
AKTYWA TRWAŁE 11 702 1...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 6 -
I Q 2014 I Q 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 870 18 127
ZYSK ZE SPRZED...
WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2015
- 7 -
Wskaźnik
01.01.2014 -
31.03.2014
01.01.2015 -
31.03.2015
Rentowność sprzedaży 13,95% ...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 9 -
nabyte
01.01 – 31.03.2015
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.01 – 31.03.2015
sekury...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 10

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za 1Q2015 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za pierwszy kwartał 2015 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za 1Q2015 r.

  • 1. Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za I Q 2015
  • 2. EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy*  82,11% - EGB International S.à.r.l.  14,28% - K. Matela  2,06% - J. M. Niewiarowska  1,55% - pozostali akcjonariusze  98% -EGB Investments S.A.  1% - K. Matela  1% - J. M. Niewiarowska  100% - EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:  Kupno portfeli należności  Sekurytyzacja  Windykacja na zlecenie  Windykacja sądowa  Skip tracing (poszukiwanie dłużników)  Monitoring płatności  Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (o wysokiej wartości)  Obsługa sektora MMP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), w szczególności kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur  Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych  Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa  Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji  Mikro i małe przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania  Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie  Nabywcy nieruchomości - 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
  • 3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2015 - 3 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IQ2015/IQ2014  31% Zmiana IQ2015/IQ2014  31% Zmiana IQ2015/2014  33% Zmiana IQ2015/2014  30% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 13 870 18 127 0 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 1 935 2 533 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 1 932 2 562 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 2 083 2 717 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
  • 4. DANE FINANSOWE ZA I Q 2015 - 4 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IQ2015/ IQ2014  34% Zmiana IQ2015/ IQ2014  50% Zmiana IQ2015/ IQ2014  49% 1 045 1 552 0 400 800 1 200 1 600 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 1 377 2 060 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015 14 658 19 633 0 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
  • 5. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 5 - 31.03.2014 31.03.2015 AKTYWA AKTYWA RAZEM 109 224 155 366 AKTYWA TRWAŁE 11 702 16 051 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 97 522 139 316 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 940 6 182 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 95 848 132 665 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 109 224 155 366 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 49 665 62 312 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 59 480 92 942 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 36 993 41 712 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 18 679 47 556
  • 6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 6 - I Q 2014 I Q 2015 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 870 18 127 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 935 2 533 EBIT (zysk operacyjny) 1 932 2 562 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 083 2 717 ZYSK (STRATA) BRUTTO 1 377 2 060 ZYSK (STRATA) NETTO 1 045 1 552
  • 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2015 - 7 - Wskaźnik 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2015 - 31.03.2015 Rentowność sprzedaży 13,95% 13,97% ROE 19,37% 23,39% ROA 8,70% 9,90% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,46% 59,82% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 119,76% 149,16% P/E* 4,02 3,01 P/BV* 0,71 0,63 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
  • 8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2015 - 8 - 2015 Spółka dominująca - EGB Investments S.A.  Wykup obligacji serii Ł  Zakończenie emisji obligacji serii AE i AF  Debiut serii obligacji AD na rynku Catalyst  Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AE i AF  Pozyskanie finansowania bankowego na zakup portfeli wierzytelności  Zmiana składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej  Nominacja do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez SEG Spółki zależne  Zmiana składu Zarządu EGB Finanse sp. z o.o. oraz EGB Nieruchomości sp. z o.o.  Wykup obligacji serii R, S, T, AC, W, Z i AA przez EGB Finanse sp. z o.o.
  • 9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI - 9 - nabyte 01.01 – 31.03.2015 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01 – 31.03.2015 sekurytyzowane 01.01 – 31.03.2015 EGB Investments S.A. - 83 600 863 zł 15 342 090 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 17 762 267 zł - - razem 17 762 267 zł 83 600 863 zł 15 342 090 zł
  • 10. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents