Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe za II Q 2014
EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka zale...
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 20%
Zmiana
2014/2013
 12%
...
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 18%
Zmiana
2014/2013
...
- 5 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IIQ2014/
IIQ2013
 10%
Zmiana
IIQ2014/
...
- 6 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IIQ2014/
IIQ2013
 7%
Zmiana
IIQ20...
WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 7 -
Zmiana
stanu
w 2Q 2013
Zmiana
stanu
w 2Q 2014
Stan na
30.06.2013
Stan na
30.06.2...
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 8 -
01.04.2013 -
30.06.2013
01.04.2014 -
30.06.2014
01.01.2013 -
30.06.20...
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014
- 9 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
30.06.2013
01.01.2014 -
30.06.2014
Rentowność sprzeda...
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W...
PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 11 -
nabyte
01.04 – 30.06.2014
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.04 – 30.06.2014
sekur...
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorski...
of 12

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej EGB Investments za II Q 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za drugi kwartał 2014 r.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej EGB Investments za II Q 2014 r.

 • 1. Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2014
 • 2. EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka zależna) Akcjonariat/ Udziałowcy*  58,82% - EGB International S.à.r.l.  14,28% - K. Matela  5,36% - QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ  2,06% - J. M. Niewiarowska  19,48% - pozostali akcjonariusze  98% -EGB Investments S.A.  1% - K. Matela  1% - J. M. Niewiarowska  100% - EGB Investments S.A. Główny przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności masowych, w tym:  Kupno portfeli należności  Sekurytyzacja  Windykacja na zlecenie  Windykacja sądowa  Skip tracing (poszukiwanie dłużników)  Monitoring płatności  Nabywanie wierzytelności przed terminem wymagalności (wysokocennych)  Obsługa sektora MMSP poprzez Elektroniczny System Windykacji (www.EGBFinanse.pl), w tym: monitoring płatności, windykacja na zlecenie, kupno niewymagalnych należności wynikających z faktur  Obsługa wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym również sekurytyzowanych  Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji komorniczych i działań windykacyjnych, obrót tymi nieruchomościami, ich zagospodarowanie i komercjalizacja Grupa docelowa  Podmioty generujące masowe portfele wierzytelności, m.in. banki, instytucje finansowe, firmy teleinformatyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (także te oferujące pojedyncze wierzytelności o niewielkich wartościach nominalnych) oraz inne podmioty, poszukujące alternatywnych źródeł finansowania  Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie  Nabywcy nieruchomości INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE (na 06.08.2014 r. tj. na dzień publikacji raportu) - 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
 • 3. - 3 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  20% Zmiana 2014/2013  12% Zmiana 2014/2013  15% Zmiana 2014/2013  13% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 15 835 12 674 0 4 000 8 000 12 000 16 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 391 2 092 0 1 000 2 000 3 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 426 2 052 0 1 000 2 000 3 000 01.04 - 30.06.201301.04 - 30.06.2014 2 559 2 233 0 1 000 2 000 3 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04. – 30.06.2014)
 • 4. - 4 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  18% Zmiana 2014/2013  10% Zmiana 2014/2013  8% 1 496 1 349 0 400 800 1 200 1 600 01.04 - 30.06.201301.04 - 30.06.2014 1 191 1 097 0 400 800 1 200 1 600 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 16 262 13 370 0 4 000 8 000 12 000 16 000 20 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04. – 30.06.2014)
 • 5. - 5 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  10% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  34% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  36% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  31% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01. – 30.06.2014) 29 545 26 544 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 872 4 027 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 911 3 983 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 5 190 4 315 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014
 • 6. - 6 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  7% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  5% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  7% 30 244 28 028 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 2 300 2 142 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 2 857 2 726 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01. – 30.06.2014)
 • 7. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 7 - Zmiana stanu w 2Q 2013 Zmiana stanu w 2Q 2014 Stan na 30.06.2013 Stan na 30.06.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 6 417 1 625 98 956 110 849 AKTYWA TRWAŁE 5 024 - 6 858 8 447 4 844 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE 1 393 8 483 90 510 106 005 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 4 097 122 6 966 1 063 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 3 005 8 358 81 491 104 206 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 6 417 1 625 98 956 110 849 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 179 1 097 42 083 50 762 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 221 518 56 836 59 999 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 608 - 9 765 28 252 27 228 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 12 274 10 288 26 156 28 967
 • 8. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 8 - 01.04.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2014 - 30.06.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 835 12 674 29 545 26 544 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 391 2 092 4 872 4 027 EBIT (zysk operacyjny) 2 426 2 052 4 911 3 983 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 559 2 233 5 190 4 315 ZYSK BRUTTO 1 496 1 349 2 857 2 726 ZYSK NETTO 1 191 1 097 2 300 2 142
 • 9. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 - 9 - Wskaźnik 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2014 - 30.06.2014 Rentowność sprzedaży 16,49% 15,17% ROE 20,69% 18,70% ROA 8,69% 8,27% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,43% 54,13% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 135,06% 118,20% P/E* 3,28 3,20 P/BV* 0,61 0,55 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 • 10. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2014 - 10 - 2011 Spółka dominująca - EGB Investments S.A.  zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej wartości 99.581.400 zł (kwiecień)  wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, 003 i 004 AGIO EGB NSFIZ (kwiecień, czerwiec)  zakończenie emisji obligacji serii W (kwiecień) i Ź (czerwiec),  wykup obligacji serii L o wartości 2,1 mln zł (czerwiec),  wykup i umorzenie obligacji serii N i P (czerwiec) Spółka zależna – EGB Finanse sp. z o.o.:  Terminowy wykup obligacji serii J, K i L w (kwiecień, czerwiec)  Zakończenie emisji obligacji O i P (kwiecień, maj)
 • 11. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI - 11 - nabyte 01.04 – 30.06.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.04 – 30.06.2014 sekurytyzowane 01.04 – 30.06.2014 EGB Investments S.A. 100.343.567 zł 94.909.031 zł - EGB Finanse Sp. z o.o. 19.940.179 zł 222.893 zł - razem 120.283.746 zł 95.131.924 zł - nabyte 01.01 – 30.06.2014 obsługiwane w ramach zlecenia 01.01 – 30.06.2014 sekurytyzowane 01.01 – 30.06.2014 EGB Investments S.A. 100.546.457 zł 181.195.925 zł 488.104.055 zł EGB Finanse Sp. z o.o. 28.152.602 zł 360.670 zł - razem 128.699.059 zł 181.556.599 zł 488.104.055 zł
 • 12. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

Related Documents