GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA
Registrul Digital Agricol (RDA)
Prezentare Versiunea 1.0
Constantin Brînză – Centrul Informați...
Registrul
 agricol
 -­‐
 Evidenţa
 agenţilor
 
economici;
 Baza
 “Ghişeului
 unic”.
 
Registrul
 produ...
Total exploatatii
Producători
produse
animale
350305
Total exploatatii
Producători
produse
vegetale
8031
Total exploaţatii...
Documente
 permisive
 eliberate
 în
 RDA
 
Ø AutorizaKe
 sanitar
 veterinara
 
Ø Atestarea
 fermei
 ...
Registre
 si
 Rapoarte
 
•  Registre
 
–  Registrul
 
 agricol
 
–  Registrul
 producătorilor
 de
 
se...
Beneficii
 pentru
 beneficiari
 
•  Acces
 la
 date
 operaKve
 privind
 acKvitatea
 economică
 a
 agen...
Registrul
 Digital
 Agricol
 
•  Plaborma
 Guvernamentală
 de
 Registre
 și
 Acte
 
Permisive
 (PGRAP	...
Registrul
 Digital
 Agricol:
 
Portalul
 extern
 –
 pentru
 agenții
 economici
 
•  Acces la Registre
• ...
Registrul
 Digital
 Agricol:
 
 
Portalul
 extern
 –
 Registre
 
9
 
Registrul
 Digital
 Agricol:
 
Portalul
 extern
 –
 Dosare
 
10
 
Registrul
 Digital
 Agricol:
 
Portalul
 intern
 –
 pentru
 insKtutții
 
•  Acces la Registre și Rapoarte
...
Registrul
 Digital
 Agricol:
 
AcKunie
 Prioritare
 
•  Integrarea
 cu
 resursele
 externe
 (RSUD,
 RF...
of 12

Prezentare rda 10.06.15

Prezentare RDA
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare rda 10.06.15

 • 1. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA Registrul Digital Agricol (RDA) Prezentare Versiunea 1.0 Constantin Brînză – Centrul Informațional Agricol/CIA Igor Bercu – Centrul de Guvernare Electronică/CGE 10 iunie, 2015 1
 • 2. Registrul  agricol  -­‐  Evidenţa  agenţilor   economici;  Baza  “Ghişeului  unic”.   Registrul  producătorilor  de   semiţe  şi  material  săditor  –   producătorii  de  seminţe   Registrul  procesatorilor  de  semiţe  şi   material  săditor  –  procesatorii  de   seminţe   Registrul  comercianţilor  de   semiţe  şi  material  săditor  –   unităţile  economice  de  comerţ   Catalogul  soiurilorilor  –  ţinerea   catalogului  soiurilor   RTA   SITA   RVV   RULA  RFS   RULF   Registrul  crescătorilor  de  animale   –  evidenţa  unităţilor  economice  de   creştere  a  animalelor  inclusiv  cele   de  păsilă  cu  bonitarea  şi   cerKficatele  de  rasă   Cadastru     2
 • 3. Total exploatatii Producători produse animale 350305 Total exploatatii Producători produse vegetale 8031 Total exploaţatii Unităti de comerţ produse agricole 3187 Mii ha Suprafata productivă a terenurilor înregistrate în RDA 1528 3
 • 4. Documente  permisive  eliberate  în  RDA   Ø AutorizaKe  sanitar  veterinara   Ø Atestarea  fermei  de  prăsilă   Ø Bonitarea  animalelor   Ø CerKficatul  de  rasa  al  animalului   Ø CerKficare  calitate  seminte   Ø CerKficat  import/export  seminte   Ø CerKficat  inregistrare  seminte  a  agentului  economic  pentru  producerea/prelucrarea   si  comercializarea  semintelor   Ø CerKficat  de  calitate  pentru  seminte  uz  intern   Ø CerKficat  de  calitate  seminte  import   Ø CerKficat  de  calitate  seminte  export   Ø CerKficat  de  valoare  biologica(vita  de  vie  si  pomi)   Ø CerKficat  de  calitate  import/export  material  saditor   Ø CerKficat  de  rasa  pasari   Ø CerKficare  calitate  soiuri  seminte   Ø Catalogul  soiurilor  de  plante       4
 • 5. Registre  si  Rapoarte   •  Registre   –  Registrul    agricol   –  Registrul  producătorilor  de   semințe  și  material  săditor   –  Registrul  procesatorilor  de   semințe  și  material  săditor   –  Registrul  comercianților  de   semințe  și  material  săditor   –  Registrul  crescătorilor  animale   de  prăsilă   –  Registrul  mijloacelor  de   transport,  uKlajelor  si   echipamentelor   –  Catalogul  soiurilor  de  plante   –  Lista  soiurilor  de  plante  radiate   •  Rapoarte   –  Evidența  producKvității  vacilor   –  Evidența  producției  de  carne   (creștere)  tone   –  Evidența  fătărilor   –  Evidența  consumului  de  hrana  in   gospodărie   –  Evidența  însămânțărilor   arKficiale  și  a  fătărilor   –  Evidența  primara  a   însămânțărilor  arKficiale  si   fătărilor   –  Evidența  intrări/ieșiri  semințe     5
 • 6. Beneficii  pentru  beneficiari   •  Acces  la  date  operaKve  privind  acKvitatea  economică  a  agenților  economici  din   complexul  agro-­‐industrial.   •  Ministerul  Agriculturii  si  Industriei  Alimentare  (MAIA)   –  Informația  consolidată  privind  acKvitatea  în  sectorul  agro-­‐industrial  pentru  elaborarea   poliKcilor  performante  în  domeniu.   –  Distribuirea  eficientă  a  compensațiilor  pentru  pagubele  parvenite  în  urma  calamităților   naturale.   •  AgenKa  de  IntervenKi  si  PlaK  in  Agricultura  (AIPA)   –  OpKmizarea  procesului  de  subvenționare  în  conformitatea  cu  cerințele  de  piața.   –  GesKonarea  eficacității  uKlizării  subvențiilor  alocate.   •  AgenKa  NaKonala  pentru  Siguranta  Alimentara  (ANSA)   –  Crearea  unui  registru  al  actelor  permisive  eliberate   –  AutomaKzarea  și  gesKonara  operaKvă  a  procesului  de  eliberare  a  actelor  permisive   –  Informația  consolidată  privind  producția  animală  și  vegetală   •  CRARA   –  Bonitarea  si  cerKficarea  animalelor  de  rasă   •  Agenții  economici   –  Aplicarea  on-­‐line  pentru  acte  permisive   –  GesKonarea  procesului  de  producție  internă   6
 • 7. Registrul  Digital  Agricol   •  Plaborma  Guvernamentală  de  Registre  și  Acte   Permisive  (PGRAP  –  HG  nr.  717  din    29.08.2014)   –  Plaborme  Web  pentru  Frontend  (interfața  cetățeni  și   mediul  de  afaceri)  și  Backend  (funcționari  publici)   –  Integrare  cu  serviciile  de  plabormă  MPass,  MSign,   MConnect,  MLog,  MNoKfy.   –  Posibilitatea  de  a  exKnde  sistemul  cu  funcționalități  noi,   fără  a  implica  Furnizorul   7
 • 8. Registrul  Digital  Agricol:   Portalul  extern  –  pentru  agenții  economici   •  Acces la Registre •  Acces on-line la formulare electronice •  Stocare dosar personal 8
 • 9. Registrul  Digital  Agricol:     Portalul  extern  –  Registre   9
 • 10. Registrul  Digital  Agricol:   Portalul  extern  –  Dosare   10
 • 11. Registrul  Digital  Agricol:   Portalul  intern  –  pentru  insKtutții   •  Acces la Registre și Rapoarte •  Acces on-line la formulare electronice depuse •  Fluxuri de procesare a cererilor •  Acces la dosarele agenților economici •  Avizare și eliberare de acte permisive •  Înregistrare cereri offline (la ghiseu) 11
 • 12. Registrul  Digital  Agricol:   AcKunie  Prioritare   •  Integrarea  cu  resursele  externe  (RSUD,  RFisc,  SITA,  RTA,  AIPA)   •  Instruirea  la  nivel  central   •  Instruirea  la  nivel  raional   •  Pilotarea  cu  sectorul  semincer  (cca  500  agenți  economici)   •  Includerea  în  sistem  a  Catalogului  soiurilor  de  plante   •  Includerea  în  sistem  a  procesului  de  business  pe  Filiera   animaliera  (prăsilă)   •  ExKnderea  proceselor  de  business  pe  filierele  complexului   agroindustrial  (RULA,  RUF)   12