OPINIE I OCZEKIWANIA
MŁODYCH DOROSŁYCH (18-LATKÓW)
ORAZ RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-17 LAT
WOBEC EDUKACJI DOTYCZĄCEJ
ROZWOJU...
Zawartość prezentacji
 Metodologia i realizacja badania
 Źródła informacji o seksualności człowieka
 Poczucie kompetenc...
METODOLOGIA
I REALIZACJA BADANIA
identyfikacja źródeł
informacji dzieci i młodzieży
na temat
rozwoju psychoseksualnego
i seksualności człowieka
Cele badani...
Komponent jakościowy I
Indywidualne wywiady
pogłębione
Schemat badania:
Komponent jakościowy II
Debaty deliberatywne
Kompo...
Metodologia badania komponentu jakościowego I
32 indywidualne wywiady pogłębione z uczniami:
6. klasy szkoły podstawowej, ...
Metodologia badania komponentu jakościowego II
30 debat deliberatywnych:
303 uczestników
Nauczyciele, dyrektorzy szkół,
ps...
Metodologia badania komponentu ilościowego:
młodzi dorośli
 Reprezentatywna próba 18-latków wylosowana przy użyciu schema...
Metodologia badania komponentu ilościowego:
rodzice dzieci w wieku 6-17 lat
 Reprezentatywna próba rodziców dzieci w wiek...
Realizacja badania
Informacje od respondenta uzyskiwane za pomocą
techniki CASI (Computer Assisted Self Interview)
ankieta...
ŹRÓDŁA INFORMACJI
O SEKSUALNOŚCI
CZŁOWIEKA
76%
67%
61%
40%
36%
36%
35%
29%
28%
26%
16%
13%
8%
8%
1%
56%
38%
39%
27%
20%
19%
14%
15%
7%
9%
6%
3%
2%
3%
1%
koledzy, kol...
Źródła informacji o seksualności – odpowiedzi
rodziców
Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526)
Pytanie: T1. Inf...
Rodzina jako źródło informacji – odpowiedzi młodych
dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli, którzy w pytaniu o źródła wiedzy (...
Rodzina jako źródło informacji – odpowiedzi rodziców
Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat, którzy pytaniu o źródła wi...
52%
48%
41%
37%
28%
39%
21%
16%
30%
25%
30%
25%
21%
17%
28%
28%
5%
2%
3%
3%
9%
2%
15%
21%
5%
8%
2%
8%
6%
11%
2%
3%
33%
37%...
27%
25%
26%
19%
19%
15%
18%
17%
13%
13%
12%
11%
8%
8%
8%
2%
2%
1%
3%
3%
5%
1%
2%
3%
2%
2%
2%
3%
2%
2%
16%
15%
13%
15%
14%
...
93%
91%
88%
83%
81%
80%
79%
77%
75%
75%
73%
73%
70%
68%
65%
63%
3%
4%
7%
9%
10%
10%
12%
13%
12%
14%
15%
12%
17%
19%
24%
22...
Podejmowanie tematów w szkole (2/2)
– odpowiedzi młodych dorosłych
62%
62%
62%
59%
59%
58%
56%
55%
55%
49%
46%
42%
41%
38%...
11%
10%
15%
5%
7%
8%
7%
12%
9%
10%
8%
6%
8%
6%
6%
6%
72%
69%
59%
58%
53%
49%
49%
42%
44%
43%
41%
44%
34%
29%
28%
26%
7%
9%...
POCZUCIE KOMPETENCJI,
POSTAWY I POTRZEBA
WSPARCIA RODZICÓW DZIECI
W WIEKU 6-17 LAT
Rozmowy z dziećmi na temat seksualności –
odpowiedzi rodziców
28%
15%
27%
34%
37%
21%
16%
21%
23%
23%
18%
18%
19%
17%
17%
...
Trudności w rozmowach z dziećmi
– odpowiedzi rodziców
Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526).
Pytanie: T9. Nie...
Trudności w rozmowach z dziećmi – odpowiedzi
rodziców
11%
10%
15%
8%
10%
15%
17%
25%
23%
29%
14%
21%
30%
33%
36%
33%
30%
2...
Wsparcie szkolne dla rodziców – odpowiedzi rodziców
40%
38%
35%
35%
34%
32%
30%
30%
23%
22%
44%
42%
44%
46%
44%
46%
47%
46...
PRZEDMIOT
WYCHOWANIE
DO ŻYCIA W RODZINIE
Zajęcia WDŻ w szkole – odpowiedzi młodych dorosłych
58%
90%
57%
26%
7%
37%
15%
2%
2%3%
1%
1%
1%
Klasy 5-6 szkoły
podstawow...
Zajęcia WDŻ w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
– odpowiedzi młodych dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
43% 33...
Prowadzący zajęcia WDŻ w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli (gim...
Ocena zajęć z WDŻ w gimnazjum i w szkole
ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych
18%
28%
44%
43%
28%
19%
8%
6%
2%...
Ocena zajęć WDŻ w gimnazjum – odpowiedzi młodych
dorosłych
46%
49%
40%
44%
31%
37%
30%
30%
22%
17%
15%
37%
31%
37%
32%
43%...
Ocena zajęć WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej –
odpowiedzi młodych dorosłych
51%
52%
47%
49%
38%
36%
41%
42%
26%
18%
14%
33%
...
AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA
MŁODYCH DOROSŁYCH
Czy odbył(a) stosunek seksualny – odpowiedzi
młodych dorosłych
51%
37%
12%
tak
nie
odmowa odpowiedzi
Podstawa: młodzi doro...
Sposoby zapobiegania ciąży – odpowiedzi młodych
dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli, którzy zadeklarowali odbycie stosunku ...
ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH
ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH
ZE ZDROWIEM SEKSUALNYM
I REPRODUKCYJNYM
CZŁOWIEKA (MŁODZI DOROŚLI)
Znajomość wybranych zagadnień związanych
ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym człowieka
Pytania dotyczyły podstawowych ...
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi
młodych dorosłych
38
92%
85%
41%
22%
34%
35%
80%
81%
4%
6%
39%
42%
54%
5...
Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi
młodych dorosłych
39
38%
51%
51%
48%
83%
77%
75%
70%
30%
23%
31%
39%
4%
...
Określ, który narząd pełni daną funkcję – odpowiedzi
młodych dorosłych
40
72%
59%
82%
84%
64%
63%
20%
13%
86%
72%
71%
76%
...
OCZEKIWANIA WOBEC
EDUKACJI W ZAKRESIE
ROZWOJU
PSYCHOSEKSUALNEGO
I SEKSUALNOŚCI
Zajęcia z rozwoju psychoseksualnego i seksualności
człowieka w szkole? – odpowiedzi młodych dorosłych
47%
40%
4%
3%
6%
Zde...
W jakiej formie zajęcia? – odpowiedzi młodych
dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
Pytanie: I3. Gdyby zajęcia dotyc...
W jakiej formie zajęcia? – odpowiedzi młodych
dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
Pytanie: I5. Jak według Ciebie b...
Kto miałby prowadzić takie zajęcia? – odpowiedzi
młodych dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
Pytanie: I4. Jeśli mó...
Czy grupy z podziałem na płeć? – odpowiedzi młodych
dorosłych
Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
Pytanie: I6. Czy zajęcia d...
Pytanie: I7a. A czy uważasz, że odrębne zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego
i seksualności człowieka w szkole…
Czy...
Pytanie: I7b. Od kogo powinna zależeć decyzja o uczestnictwie w takich zajęciach?
Jeśli nieobowiązkowe, kto powinien decyd...
Tematy związane z rozwojem psychoseksualnym
I8. Niektórzy ludzie sądzą, że w szkole nie powinno się poruszać pewnych
temat...
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej W gimnazjum bądź później
W szk...
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej W gimnazjum bądź później
W szk...
Podejmowanie tematów na określonym etapie edukacji.
Kiedy najwcześniej? – odpowiedzi młodych dorosłych i
rodziców
0%
10%
2...
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Instytut Badań Edukacyj...
Badanie EKD - prezentacja nr 2
of 54

Badanie EKD - prezentacja nr 2

Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Badanie EKD - prezentacja nr 2

 • 1. OPINIE I OCZEKIWANIA MŁODYCH DOROSŁYCH (18-LATKÓW) ORAZ RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-17 LAT WOBEC EDUKACJI DOTYCZĄCEJ ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I SEKSUALNOŚCI 9 lipca 2015 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa Tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl
 • 2. Zawartość prezentacji  Metodologia i realizacja badania  Źródła informacji o seksualności człowieka  Poczucie kompetencji, postawy i potrzeba wsparcia rodziców dzieci w wieku 6-17 lat  Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie w szkole  Znajomość wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym człowieka  Preferowane formy zajęć dotyczących rozwoju psychoseksualnego i seksualności  Tematy związane z rozwojem psychoseksualnym
 • 3. METODOLOGIA I REALIZACJA BADANIA
 • 4. identyfikacja źródeł informacji dzieci i młodzieży na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka Cele badania: identyfikacja oczekiwań dotyczących zajęć z obszaru psychoseksualnego i seksualności człowieka uzyskanie opinii na temat aktualnie realizowanych zajęć z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie
 • 5. Komponent jakościowy I Indywidualne wywiady pogłębione Schemat badania: Komponent jakościowy II Debaty deliberatywne Komponenty ilościowe Badanie ankietowe 18-latków Badanie ankietowe rodziców dzieci w wieku 6-17 lat
 • 6. Metodologia badania komponentu jakościowego I 32 indywidualne wywiady pogłębione z uczniami: 6. klasy szkoły podstawowej, 3. klasy gimnazjum, 2. klasy szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące i zasadnicza szkoła zawodowa); 32 indywidualne wywiady pogłębione z rodzicami tych uczniów. Typ szkoły Liczba wywiadów z uczniami Liczba wywiadów z rodzicami tych uczniów Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum ogólnokształcące Zasadnicza szkoła zawodowa 8 8 8 8 8 8 8 8
 • 7. Metodologia badania komponentu jakościowego II 30 debat deliberatywnych: 303 uczestników Nauczyciele, dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, eksperci, NGO: 15 debat Rodzice dzieci w wieku szkolnym: 15 debat Wypracowanie akceptowanego przez wszystkich programu
 • 8. Metodologia badania komponentu ilościowego: młodzi dorośli  Reprezentatywna próba 18-latków wylosowana przy użyciu schematu dwustopniowego.  Pierwszy stopień losowania: na podstawie danych GUS zostało wylosowanych 600 gmin z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców w wieku 18 lat oraz z proporcjonalnym uwzględnieniem warstw wyróżnionych ze względu na: - wielkość miejscowości zamieszkania (wieś, miasto do 100 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) - makroregiony według klasyfikacji NUTS – poziom 1 (region centralny, region południowy, region wschodni, region północno-zachodni, region południowo- zachodni, region północny)  Drugi stopień losowania: z rejestru PESEL wylosowano w sposób prosty, bez zwracania N=2400 osób (4 osoby w każdej z wylosowanych gmin) urodzonych pomiędzy 1 listopada 1995 roku a 31 października 1996 roku (w momencie rozpoczęcia badania mających ukończone 18 lat).
 • 9. Metodologia badania komponentu ilościowego: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat  Reprezentatywna próba rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wylosowana przy użyciu schematu dwustopniowego.  Pierwszy stopień losowania: na podstawie danych GUS zostało wylosowanych 600 gmin z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców w wieku 6-17 lat oraz z proporcjonalnym uwzględnieniem warstw wyróżnionych ze względu na: - wielkość miejscowości zamieszkania (wieś, miasto do 100 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców) - makroregiony według klasyfikacji NUTS – poziom 1 (region centralny, region południowy, region wschodni, region północno-zachodni, region południowo- zachodni, region północny)  Drugi stopień losowania: z rejestru PESEL wylosowano w sposób prosty, bez zwracania N=4800 dzieci (8 w każdej z wylosowanych gmin) urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1997 roku a 31 grudnia 2008 roku  Dodatkowy warunek losowania: liczebność każdego rocznika N=400.
 • 10. Realizacja badania Informacje od respondenta uzyskiwane za pomocą techniki CASI (Computer Assisted Self Interview) ankieta wypełniana samodzielnie przez respondenta na komputerze. Możliwość pomocy ankietera jedynie w przypadku problemów respondenta z obsługą komputera. N=1246 Liczba przebadanych respondentów MŁODZI DOROŚLI (18-latkowie) RODZICE dzieci w wieku 6-17 lat N=2526 Realizacja badania 23.02-13.03.2015 r. 23.01-10.03.2015 r.
 • 11. ŹRÓDŁA INFORMACJI O SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA
 • 12. 76% 67% 61% 40% 36% 36% 35% 29% 28% 26% 16% 13% 8% 8% 1% 56% 38% 39% 27% 20% 19% 14% 15% 7% 9% 6% 3% 2% 3% 1% koledzy, koleżanki, przyjaciele nauczyciel WDŻ rodzina partner lub partnerka (chłopak lub dziewczyna) fora internetowe portale inf., Wikipedia, blogi czasopisma młodzież., kobiece, męskie, zdrowotne filmy erotyczne lub pornograficzne filmy fabularne, eduk., programy info., rozrywk. książki szkolny psycholog, pedagog lub pielęgniarka inny nauczyciel w szkole czasopisma erotyczne lub pornograficzne specjaliści spoza szkoły inne źródła wszystkie źródła (T1) źródła, z których czerpanao najwięcej informacji (T2) Źródła informacji o seksualności – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: T1. Informacje można pozyskiwać z bardzo różnych źródeł. Przeczytaj uważnie całą listę, a następnie zaznacz wszystkie źródła, z których kiedykolwiek czerpałeś(aś) informacje na temat seksualności człowieka oraz T2. Spośród źródeł zaznaczonych w poprzednim pytaniu zaznacz trzy, z których dotychczas czerpałeś(aś) najwięcej informacji na temat seksualności człowieka
 • 13. Źródła informacji o seksualności – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: T1. Informacje o seksualności człowieka można pozyskiwać z bardzo różnych źródeł. Proszę zaznaczyć te, które były źródłem wiedzy dla Pana/i dziecka, o imieniu [imię wylosowanego dziecka] . rodzina nauczyciel WDŻ koledzy, koleżanki, przyjaciele książki szkolny psycholog, pedagog lub pielęg. czasopisma młodzież, kobiece, męskie filmy fab., eduk., programy inf., rozrywk. fora internetowe portale inf., Wikipedia, blogi inny nauczyciel w szkole specjaliści spoza szkoły filmy erotyczne lub pornogr. partner lub partnerka czasopisma erot. lub pornogr. inne źródła dziecko nie poszukiwało inf. Nie wiem, trudno powiedzieć 70% 16% 16% 11% 9% 3% 5% 1% 1% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 23% 2% rodzice dzieci 6-8 lat (N=614) 78% 33% 31% 15% 10% 7% 10% 3% 4% 9% 2% 2% 1% 1% 2% 12% 2% rodzice dzieci 9-11 lat (N=609) 82% 62% 46% 18% 16% 15% 12% 11% 12% 9% 5% 4% 2% 1% 2% 3% 1% rodzice dzieci 12-14 lat (N=619) 80% 61% 47% 23% 16% 20% 16% 18% 17% 8% 5% 8% 6% 2% 3% 2% 3% rodzice dzieci 15-17 lat (N=684)
 • 14. Rodzina jako źródło informacji – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli, którzy w pytaniu o źródła wiedzy (T1) wskazali rodzinę (N=766) Pytanie: T3. W poprzednim pytaniu zaznaczyłeś(aś), że czerpałeś(aś) lub czerpiesz informacje od rodziny. Od których członków rodziny czerpałeś(aś) lub czerpiesz najwięcej informacji o seksualności człowieka? 75% 34% 17% 12% 10% 5% 4% 2% 1% 1% 84% 13% 22% 6% 9% 7% 6% 1% 1% 1% 65% 58% 11% 18% 11% 3% 2% 3% 1% 1% matka/ opiekunka prawna ojciec/ opiekun prawny siostra (rodzony lub przyrodni) brat (rodzony lub przyrodni) rodzeństwo cioteczne/kuzyni ciocia/stryjenka babcia wujek/stryjek dziadek inni Ogółem Kobieta Mężczyzna
 • 15. Rodzina jako źródło informacji – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat, którzy pytaniu o źródła wiedzy (T1) wskazali rodzinę (N=1964) Pytanie: T3. Od których członków rodziny dziecko czerpało lub czerpie najwięcej informacji o seksualności człowieka? Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najważniejsze osoby. 94% 49% 14% 11% 8% 4% 4% 2% 1% 1% 96% 41% 17% 14% 4% 7% 4% 1% 1% 1% 91% 59% 10% 9% 12% 2% 3% 2% 2% 1% matka/ opiekunka prawna ojciec/ opiekun prawny siostra (rodzony lub przyrodni) babcia brat (rodzony lub przyrodni) ciocia/stryjenka rodzeństwo cioteczne/kuzyni dziadek wujek/stryjek inni członkowie rodziny Ogółem Dziewczynka Chłopiec
 • 16. 52% 48% 41% 37% 28% 39% 21% 16% 30% 25% 30% 25% 21% 17% 28% 28% 5% 2% 3% 3% 9% 2% 15% 21% 5% 8% 2% 8% 6% 11% 2% 3% 33% 37% 42% 45% 45% 35% 31% 28% 28% 28% 28% 27% 30% 26% 22% 18% 9% 12% 13% 14% 17% 22% 31% 34% 35% 37% 39% 39% 41% 45% 46% 50% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% Higiena narządów płciowych Wartości rodzinne Wzajemne zaufanie Prawo do wzajemnego szacunku Emocje Miłość jako podst. małżeństwa Zmiany organizmu okr. dojrzewania Budowa narządów płciowych Prawo do intymności Zmiany emocjonalne okr. dojrzewania Wierność jako uniwers. wartość Zmiany psychiczne okr. dojrzewania Orientacje seks. I identyf. płciowa Ciąża, poród, opieka Przemoc seksualna Zbyt wczesne rodzicielstwo Tak, z inicjatywy rodziców / opiekunów Tak, z inicjatywy dziecka Tak, z inicjatywy zarówno dziecka jak i rodziców / opiekunów Nie, nic mi o tym nie wiadomo, by temat był poruszany Odmowa odpowiedzi Podejmowanie tematów w domu (1/2) – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526). Pytanie: T6. Poniżej pojawiać się będą różne zagadnienia związane z seksualnością człowieka, o których można rozmawiać z dziećmi w różnym wieku. Prosimy dla każdego zagadnienia zaznaczyć, czy dany temat był poruszany w Pani/a domu, najbliższej rodzinie w rozmowach z dzieckiem o imieniu [imię dziecka].
 • 17. 27% 25% 26% 19% 19% 15% 18% 17% 13% 13% 12% 11% 8% 8% 8% 2% 2% 1% 3% 3% 5% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 16% 15% 13% 15% 14% 16% 15% 12% 13% 12% 12% 10% 8% 8% 5% 53% 57% 58% 62% 62% 63% 64% 67% 68% 70% 71% 76% 80% 80% 83% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% Zagadnienia związane z pornografią Choroby przenoszone drogą płciową Ryzykowne zachowania seksualne Inicjacja seksualna Metody zapobiegania ciąży Fazy płodności i niepłodności Kwestie moralne w relacjach seks. Wstrzemięźliwość seksualna Zalecenia zdrowotne - ciąża Popęd seksualny Aborcja w prawie polskim Przebieg aborcji i jej skutki Przebieg stosunku Życie seks. jako źródło satysfakcji Masturbacja Tak, z inicjatywy rodziców / opiekunów Tak, z inicjatywy dziecka Tak, z inicjatywy zarówno dziecka jak i rodziców / opiekunów Nie, nic mi o tym nie wiadomo, by temat był poruszany Odmowa odpowiedzi Podejmowanie tematów w domu (2/2) - odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526). Pytanie: T6. Poniżej pojawiać się będą różne zagadnienia związane z seksualnością człowieka, o których można rozmawiać z dziećmi w różnym wieku. Prosimy dla każdego zagadnienia zaznaczyć, czy dany temat był poruszany w Pani/a domu, najbliższej rodzinie w rozmowach z dzieckiem o imieniu [imię dziecka].
 • 18. 93% 91% 88% 83% 81% 80% 79% 77% 75% 75% 73% 73% 70% 68% 65% 63% 3% 4% 7% 9% 10% 10% 12% 13% 12% 14% 15% 12% 17% 19% 24% 22% 3% 4% 4% 5% 9% 9% 7% 8% 11% 9% 10% 13% 11% 11% 9% 13% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Budowa narządów płciowych Zmiany organizmu okr. dojrzewania Choroby przenoszone drogą płciową Metody zapobiegania ciąży Prawo do wzajemnego szacunku Wartości rodzinne Emocje Miłość jako podst. małżeństwa Zmiany emocjonalne okr. dojrzewania Wzajemne zaufanie Fazy płodności i niepłodności Zmiany psychiczne okr. dojrzewania Higiena narządów płciowych Przemoc seksualna Ryzykowne zachowania seksualne Wierność jako uniwers. wartość Tak Nie Nie pamiętam Odmowa odpowiedzi Podejmowanie tematów w szkole (1/2) – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: T4a. Poniżej znajduje się lista zagadnień, z którymi mogłeś(aś) się zetknąć na jakichkolwiek zajęciach w szkole (podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej). Czy te tematy były poruszane na zajęciach w szkołach, do których chodziłeś?
 • 19. Podejmowanie tematów w szkole (2/2) – odpowiedzi młodych dorosłych 62% 62% 62% 59% 59% 58% 56% 55% 55% 49% 46% 42% 41% 38% 35% 27% 22% 25% 27% 28% 29% 31% 22% 27% 31% 38% 44% 41% 46% 49% 9% 14% 12% 11% 10% 11% 11% 20% 16% 17% 13% 12% 15% 14% 13% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 2% Orientacje seks. i identyf. płciowa Inicjacja seksualna Popęd seksualny Zbyt wczesne rodzicielstwo Ciąża, poród, opieka Zagadnienia związane z pornografią Aborcja w prawie polskim Prawo do intymności Wstrzemięźliwość seksualna Kwestie moralne w relacjach Przebieg aborcji i jej skutki Masturbacja Zalecenia zdrowotne - ciąża Życie seks. jako źródło satysfakcji Przebieg stosunku Tak Nie Nie pamiętam Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: T4a. Poniżej znajduje się lista zagadnień, z którymi mogłeś(aś) się zetknąć na jakichkolwiek zajęciach w szkole (podstawowej, gimnazjum lub ponadgimnazjalnej). Czy te tematy były poruszane na zajęciach w szkołach, do których chodziłeś?
 • 20. 11% 10% 15% 5% 7% 8% 7% 12% 9% 10% 8% 6% 8% 6% 6% 6% 72% 69% 59% 58% 53% 49% 49% 42% 44% 43% 41% 44% 34% 29% 28% 26% 7% 9% 9% 7% 8% 8% 6% 7% 8% 6% 9% 5% 4% 7% 3% 3% Zmiany organizmu okr. dojrzewania Choroby przenoszone drogą płciową Metody zapobiegania ciąży Higiena narządów płciowych Przemoc seksualna Ryzykowne zachowania seksualne Orientacje seks. i identyf. płciowa Inicjacja seksualna Popęd seksualny Zbyt wczesne rodzicielstwo Zagadnienia związane z pornografią Prawo do intymności Przebieg aborcji i jej skutki Masturbacja Życie seks. jako źródło satysfakcji Przebieg stosunku Temat był poruszany na zajęciach w szkole ZA WCZEŚNIE w stosunku do moich potrzeb Temat był poruszany na zajęciach w szkole W SAM RAZ w stosunku do moich potrzeb Temat był poruszany na zajęciach w szkole ZA PÓŹNO w stosunku do moich potrzeb Podejmowanie tematów w szkole - odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Treść pytania: T4b. Czy te tematy były poruszane za wcześnie, za późno, czy w sam raz w stosunku do Twoich potrzeb?
 • 21. POCZUCIE KOMPETENCJI, POSTAWY I POTRZEBA WSPARCIA RODZICÓW DZIECI W WIEKU 6-17 LAT
 • 22. Rozmowy z dziećmi na temat seksualności – odpowiedzi rodziców 28% 15% 27% 34% 37% 21% 16% 21% 23% 23% 18% 18% 19% 17% 17% 12% 15% 13% 11% 9% 20% 33% 20% 15% 13% 1% 3% 1% 0% 1% Ogółem Rodzice dzieci 6-8 lat (N=614) Rodzice dzieci 9-11 lat (N=609) Rodzice dzieci 12-14 lat (N=619) Rodzice dzieci 15-17 lat (N=684) Raz w miesiącu lub częściej Raz na 2-3 miesiące 2-3 razy w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy Raz w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy W ciągu ostatnich 12-stu miesięcy nie rozmawialiśmy na te tematy Brak danych/odmowa Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: T5. Jak często w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy zdarzało się w Pana/i domu, najbliższej rodzinie rozmawiać z dzieckiem o imieniu [imię dziecka] na tematy związane z seksualnością człowieka?
 • 23. Trudności w rozmowach z dziećmi – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526). Pytanie: T9. Niekiedy zdarza się, że dziecko zadaje pytanie związane ze sferą seksualną, na które rodzic/opiekun nie potrafi odpowiedzieć. Czasami rodzicowi/opiekunowi brakuje wiedzy na dany temat, a czasami nie potrafi wyjaśnić sprawy w sposób odpowiedni dla dziecka w tym wieku. Czy w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy zdarzyła się Pani/Panu sytuacja, w której nie potrafił(a) Pan(i) odpowiedzieć na pytanie dziecka [imię dziecka] związane ze sferą seksualną?; 4% 11% 17% 43% 25% 1% Czy wystąpiły trudności w odpowiadaniu na pytania dziecka o sferę seksualną Tak, wiele razy Tak, kilka razy Tak, jeden lub dwa razy Nie, zawsze potrafię udzielić odpowiedzi Nie, dzieci raczej nie pytają mnie o kwestie związane ze sferą seksualną Brak danych/odmowa
 • 24. Trudności w rozmowach z dziećmi – odpowiedzi rodziców 11% 10% 15% 8% 10% 15% 17% 25% 23% 29% 14% 21% 30% 33% 36% 33% 30% 29% 35% 29% 27% 22% 28% 20% 43% 27% 20% 16% 6% 6% 6% 7% 7% 6% 6% Czuję, że nie mam wystarczającej wiedzy na temat rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka. Czuję skrępowanie rozmawiając z dzieckiem na tematy związane z seksualnością człowieka. Dziecko czuje skrępowanie rozmawiając ze mną na tematy związane z seksualnością człowieka. Rozmowa z dziećmi na tematy związane z rozwojem psychoseksualnym i seksualnością człowieka jest niezgodna z moim systemem wartości. Nie wiem, jakiego języka używać w rozmowach z dzieckiem o seksualności. Nie wiem, ile dziecko w danym wieku powinno wiedzieć o seksualności. Obawiam się, żeby tematów z obszaru seksualności człowieka nie poruszyć zbyt wcześnie. Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Brak danych/odmowa Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: T11. Na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami?
 • 25. Wsparcie szkolne dla rodziców – odpowiedzi rodziców 40% 38% 35% 35% 34% 32% 30% 30% 23% 22% 44% 42% 44% 46% 44% 46% 47% 46% 45% 46% 13% 15% 15% 13% 15% 17% 17% 18% 24% 25% 3% 4% 4% 4% 5% 4% 5% 5% 6% 6% Budowanie życzliwych relacji z dziećmi Używki i uzależnienia Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o seksualności Specyfika internetu i zagrożenia w sieci Asertywność – stawianie granic, obrona swojego zdania Rozumienie emocji (własnych i innych osób) Umiejętności komunikacyjne (jak rozmawiać z innymi ludźmi) Zmiany w okresie dojrzewania Wiedza na temat seksualności człowieka Czy rodzic uczęszczałby na zajęcia na następujące tematy Zdecydowanie bym uczestniczył(a) Raczej bym uczestniczył(a) Raczej bym nie uczestniczył(a) Zdecydowanie bym nie uczestniczył(a) Odmowa odpowiedzi Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Pytanie: I11r. Proszę sobie wyobrazić, że w szkole organizowane są zajęcia dla rodziców poświęcone różnym zagadnieniom związanym z wychowywaniem dzieci. Proszę powiedzieć, na ile prawdopodobne jest, że uczestniczył(a)by Pan(i) w zajęciach o następującej tematyce:
 • 26. PRZEDMIOT WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
 • 27. Zajęcia WDŻ w szkole – odpowiedzi młodych dorosłych 58% 90% 57% 26% 7% 37% 15% 2% 2%3% 1% 1% 1% Klasy 5-6 szkoły podstawowej Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Czy w szkole były prowadzone zajęcia z WDŻ Tak Nie Nie pamiętam Nie dotyczy, nie chodziłem(am) do takiej szkoły Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: W1. Czy gdy chodziłeś/aś do poniższych szkół, były tam prowadzone zajęcia z wychowania do życia w rodzinie (WDŻ)?
 • 28. Zajęcia WDŻ w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) 43% 33% 12% 2% W6a. Czy w gimnazjum chodziłeś(aś) na zajęcia z WDŻ? Tak byłem/am na wszystkich lub prawie wszystkich Tak byłem/am na większości Tak byłem/am na kilku Tak, byłem/am raz Nie, nie uczęszczałem/am Odmowa odpowiedzi Nie dotyczy 21% 14% 10% 2% 9% W6a. Czy w szkole ponadgimnazjalnej chodziłeś(aś) na zajęcia z WDŻ? Tak byłem/am na wszystkich lub prawie wszystkich Tak byłem/am na większości Tak byłem/am na kilku Tak, byłem/am raz Nie, nie uczęszczałem/am Nie dotyczy
 • 29. Prowadzący zajęcia WDŻ w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (gimnazjum N=1088; szkoła ponadgimnazjalna N=593) Pytanie: W8. Kto prowadził zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie w gimnazjum? 67% 22% 14% 6% 6% 2% 1% 47% 30% 17% 7% 7% 2% 2% Nauczyciel, uczy mnie innego przedmiotu Nauczyciel, nie uczy mnie innego przedmiotu Pedagog szkolny Psycholog szkolny Specjalista spoza szkoły Pielęgniarka szkolna Inna osoba Gimnazjum (N=1088) Szkoła ponadgimnazjalna (N=593)
 • 30. Ocena zajęć z WDŻ w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych 18% 28% 44% 43% 28% 19% 8% 6% 2% 4% Gimnazjum (N=1090) Szkoła ponadgimnazjalna (N=593) Bardzo dobrze Raczej dobrze Ani źle ani dobrze Raczej źle Bardzo źle Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli, którzy uczęszczali na zajęcia z WDŻ w gimnazjum (N=1090) lub szkole ponadgimnazjalnej (N=593) Pytanie: W10. Jak ogólnie oceniasz zajęcia z Wychowania do życia w rodzinie prowadzone w [etap edukacyjny z W1]?
 • 31. Ocena zajęć WDŻ w gimnazjum – odpowiedzi młodych dorosłych 46% 49% 40% 44% 31% 37% 30% 30% 22% 17% 15% 37% 31% 37% 32% 43% 36% 42% 36% 22% 20% 21% 7% 10% 14% 13% 15% 16% 19% 18% 19% 19% 23% 6% 7% 5% 7% 8% 7% 6% 11% 25% 28% 29% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 2% 4% 12% 16% 11% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zajęcia odbywały się regularnie Osoba prowadząca zajęcia była otwarta na pytania uczniów Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera Uczniowie mogli swobodnie wyrażać swoje myśli i odczucia Informacje przekazywane na zajęciach były przydatne Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć Treści przekazywane na zajęciach były zgodne z moimi przekonaniami (systemem wartości) Osoba realizująca zajęcia prowadziła je z zaangażowaniem Zajęcia odbywały się w mało dogodnych godzinach [ODWRÓCONE] Zajęcia były prowadzone w nudny, nieciekawy sposób [ODWRÓCONE] Tematy zajęć nie odpowiadały moim potrzebom [ODWRÓCONE] Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli, którzy uczęszczali na zajęcia z WDŻ w gimnazjum (N=1090) Pytanie: W11. Na ile zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi zajęć z Wychowania do życia w rodzinie w [etap edukacyjny z W1]:
 • 32. Ocena zajęć WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej – odpowiedzi młodych dorosłych 51% 52% 47% 49% 38% 36% 41% 42% 26% 18% 14% 33% 31% 35% 31% 37% 38% 33% 30% 24% 21% 17% 8% 10% 11% 10% 17% 13% 10% 15% 17% 22% 18% 4% 4% 5% 6% 4% 9% 10% 7% 19% 23% 28% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 6% 5% 14% 16% 21% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Osoba prowadząca zajęcia była otwarta na pytania uczniów Uczniowie mogli swobodnie wyrażać swoje myśli i odczucia Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera Osoba prowadząca była dobrze przygotowana do zajęć Treści przekazywane na zajęciach były zgodne z moimi przekonaniami (systemem wartości) Informacje przekazywane na zajęciach były przydatne Zajęcia odbywały się regularnie Osoba realizująca zajęcia prowadziła je z zaangażowaniem Zajęcia odbywały się w mało dogodnych godzinach [ODWRÓCONE] Tematy zajęć nie odpowiadały moim potrzebom [ODWRÓCONE] Zajęcia były prowadzone w nudny, nieciekawy sposób [ODWRÓCONE] Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Ani się zgadzam ani nie zgadzam Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli, którzy uczęszczali na zajęcia z WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej (N=593) Pytanie: W11. Na ile zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi zajęć z wychowania do życia w rodzinie w [etap edukacyjny z W1]:
 • 33. AKTYWNOŚĆ SEKSUALNA MŁODYCH DOROSŁYCH
 • 34. Czy odbył(a) stosunek seksualny – odpowiedzi młodych dorosłych 51% 37% 12% tak nie odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Treść pytań: Z1. Czy kiedykolwiek odbyłaś/eś już stosunek seksualny?;
 • 35. Sposoby zapobiegania ciąży – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli, którzy zadeklarowali odbycie stosunku seksualnego (N=630) Treść pytania: Z4b. Czy i jaki sposób zapobiegania ciąży Ty lub Twój partner/partnerka stosowaliście w trakcie ostatniego stosunku seksualnego? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi. 65% 17% 12% 9% 2% 1% 1% 11% 7% 62% 20% 12% 8% 1% 1% 1% 11% 8% 68% 14% 12% 11% 2% 0% 1% 10% 7% prezerwatywa środki hormonalne (pigułki lub plastry, zastrzyki) stosunek przerywany liczenie dni od ostatniej miesiączki pomiar temperatury lub obserwacja śluzu inne nie jestem pewna/y, nie pamiętam nie stosowaliśmy żadnych metod zapobiegania ciąży Odmowa odpowiedzi Ogółem Kobieta Mężczyzna
 • 36. ZNAJOMOŚĆ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM SEKSUALNYM I REPRODUKCYJNYM CZŁOWIEKA (MŁODZI DOROŚLI)
 • 37. Znajomość wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym człowieka Pytania dotyczyły podstawowych wiadomości z trzech obszarów:  budowa i funkcjonowanie układu rozrodczego,  infekcje przenoszone drogą płciową,  płodność i sposoby zapobiegania ciąży. To tylko wycinek wiedzy o seksualności i rozwoju psychoseksualnym człowieka, więc nie można tych pytań traktować jako „testu wiedzy”. Wszystkie miały formę zamkniętą, tj. respondent wybierał jedną z kilku możliwych odpowiedzi.
 • 38. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi młodych dorosłych 38 92% 85% 41% 22% 34% 35% 80% 81% 4% 6% 39% 42% 54% 50% 4% 5% 8% 19% 35% 10% 13% 14% 12% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Q1.1. Kobieta może zajść w ciążę już po pierwszym stosunku seksualnym (PRAWDA) Q1.2. U większości kobiet największe prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest tuż po miesiączce. (FAŁSZ) Q1.3. Stosowanie prezerwatyw wyklucza ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową (w tym HIV/AIDS). (FAŁSZ) Q1.4. Po stosunku seksualnym odbywanym na stojąco nie zachodzi się w ciążę. (FAŁSZ) Odpowiedź prawidłowa Odpowiedź błędna Nie wiem Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) * *
 • 39. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń – odpowiedzi młodych dorosłych 39 38% 51% 51% 48% 83% 77% 75% 70% 30% 23% 31% 39% 4% 7% 10% 12% 30% 24% 17% 12% 12% 15% 14% 17% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Odpowiedź prawidłowa Odpowiedź błędna Nie wiem Odmowa odpowiedzi Q1.5. Przez stosunek oralny (stymulację narządów płciowych językiem i ustami) można zakazić się chorobami przenoszonymi drogą płciową. (PRAWDA) Q1.6. W wyniku stosunku przerwanego przed wytryskiem można zajść w ciążę. (PRAWDA) Q1.7. Osoba zakażona chorobą przenoszoną drogą płciową może przez długi czas nie mieć objawów i zakażać innych. (PRAWDA) Q1.8. Stosowanie pigułek antykoncepcyjnych zmniejsza ryzyko zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. (FAŁSZ) Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) * * *
 • 40. Określ, który narząd pełni daną funkcję – odpowiedzi młodych dorosłych 40 72% 59% 82% 84% 64% 63% 20% 13% 86% 72% 71% 76% 16% 25% 11% 10% 18% 21% 69% 72% 7% 14% 15% 14% 11% 15% 5% 6% 15% 13% 9% 14% 6% 12% 12% 9% kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Q3.1. Wytwarza komórki jajowe – jajnik Q3.2. Wprowadza nasienie do pochwy – penis (prącie) Q3.3. Droga, którą plemniki przemieszczają się z jąder do cewki moczowej mężczyzny – nasieniowód Q3.4. Narząd, w którym prawidłowo dochodzi do zapłodnienia – jajowód Q3.5. Narząd, w którym rozwija się płód – macica Q3.6. Narząd, w którym powstają plemniki – jądro Odpowiedź prawidłowa Odpowiedź błędna Nie wiem Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) * * *
 • 41. OCZEKIWANIA WOBEC EDUKACJI W ZAKRESIE ROZWOJU PSYCHOSEKSUALNEGO I SEKSUALNOŚCI
 • 42. Zajęcia z rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka w szkole? – odpowiedzi młodych dorosłych 47% 40% 4% 3% 6% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie mam zdania Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: I1. Czy uważasz, że zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka powinny odbywać się w szkole?
 • 43. W jakiej formie zajęcia? – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: I3. Gdyby zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka odbywały się w szkole, to powinny według Ciebie być prowadzone… 65% 19% 19% 9% 0% Jako odrębny przedmiot Jako tematy na lekcjach różnych przedmiotów Jako zajęcia pozalekcyjne Nie wiem, trudno powiedzieć odmowa odpowiedzi
 • 44. W jakiej formie zajęcia? – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: I5. Jak według Ciebie byłoby najlepiej zorganizować odrębne zajęcia dotyczące seksualności i rozwoju psychoseksualnego człowieka w szkole? 60% 18% 11% 10% 0% Zajęcia regularne, podobnie jak inne przedmioty W formie kilkudniowego kursu Zajęcia zblokowane Nie wiem, trudno powiedzieć Odmowa odpowiedzi
 • 45. Kto miałby prowadzić takie zajęcia? – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: I4. Jeśli mógłbyś/mogłabyś wybierać, kto Twoim zdaniem najlepiej prowadziłby przedmiot dotyczący seksualności i rozwoju seksualnego człowieka w szkole? 14% 10% 14% 54% 1% 6% 0% Nauczyciel z tej szkoły uczący mnie także innego przedmiotu Nauczyciel z tej szkoły nie uczący mnie innego przedmiotu Psycholog szkolny /pedagog szkolny / pielęgniarka szkolna Specjalista spoza szkoły (np. psycholog, lekarz, edukator seksualny) Inna osoba, jaka? Nie wiem, trudno powiedzieć Odmowa odpowiedzi
 • 46. Czy grupy z podziałem na płeć? – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246) Pytanie: I6. Czy zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka w szkole powinny być prowadzone oddzielnie w grupach z podziałem na płeć? 21% 51% 23% 5% 0% Tak, wszystkie powinny być prowadzone w grupach z podziałem na płeć Niektóre powinny być prowadzone w grupach z podziałem na płeć Nie, wszystkie powinny być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców Nie wiem, trudno powiedzieć Odmowa odpowiedzi
 • 47. Pytanie: I7a. A czy uważasz, że odrębne zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego i seksualności człowieka w szkole… Czy powinny być obowiązkowe? – odpowiedzi młodych dorosłych 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Klasy 1-3 Klasy 4-6 Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna powinny być obowiązkowe dla wszystkich powinny być nieobowiązkowe w ogóle nie powinny się odbywać nie mam zdania Odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
 • 48. Pytanie: I7b. Od kogo powinna zależeć decyzja o uczestnictwie w takich zajęciach? Jeśli nieobowiązkowe, kto powinien decydować? – odpowiedzi młodych dorosłych 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Klasy 1-3 (N=212) Klasy 4-6 (N=466) Gimnazjum (N=214) Szkoła ponadgimnazjalna (N=475) uczeń rodzic wychowawca psycholog szkolny inna osoba odmowa odpowiedzi Podstawa: młodzi dorośli , którzy w pytaniu I7a odpowiedzieli „powinny być nieobowiązkowe”.
 • 49. Tematy związane z rozwojem psychoseksualnym I8. Niektórzy ludzie sądzą, że w szkole nie powinno się poruszać pewnych tematów. Inni uważają, że o wielu kwestiach powinno się rozmawiać na lekcjach od najmłodszych lat. Poniżej pojawiać się będą różne tematy. Przy każdym prosimy o zaznaczenie, czy powinien być poruszany w szkole, a jeśli tak, to kiedy najwcześniej. SKALA: •W ogóle nie powinien być poruszany w przedszkolu ani w szkole •W przedszkolu •W klasach 1-3 szkoły podstawowej •W klasach 4-6 szkoły podstawowej •W gimnazjum •W szkole ponadgimnazjalnej
 • 50. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej W gimnazjum bądź później W szkole ponadgimnazjalnej W ogóle nie powinien być poruszany Podejmowanie tematów na określonym etapie edukacji. Kiedy najwcześniej? – odpowiedzi rodziców Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526)
 • 51. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej W gimnazjum bądź później W szkole ponadgimnazjalnej W ogóle nie powinien być poruszany Podejmowanie tematów na określonym etapie edukacji. Kiedy najwcześniej? – odpowiedzi młodych dorosłych Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
 • 52. Podejmowanie tematów na określonym etapie edukacji. Kiedy najwcześniej? – odpowiedzi młodych dorosłych i rodziców 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% RO: W ogóle nie powinien być poruszany RO: W szkole ponadgimnazjalnej RO: W gimnazjum RO: W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej 18: W klasach 4-6 szkoły podstawowej bądź wcześniej 18: W gimnazjum 18: W szkole ponadgimnazjalnej 18: W ogóle nie powinien być poruszany Podstawa: rodzice dzieci w wieku 6-17 lat (N=2526) Podstawa: młodzi dorośli (N=1246)
 • 53. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa Tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ibe@ibe.edu.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ