Pormal o maanyong
SanaySay
ano ang Pormal o maanyong
SanaySay?
mga SanaySay na nagbibigay ng
imPormaSyon ukol Sa iSang tao,
bagay, lugar, hayoP ...
ano ang Pormal o maanyong
SanaySay?
tumatalakay Sa mga SeryoSong
PakSa at nangangailangan ng
maSuSing Pag-aaral at ma...
Ano Ang pormAl o mAAnyong
sAnAysAy?
Ito Ay nAgbIbIgAy ng pAtAlAstAs
sA IsAng pArAAng mAAyos At
mArIIn At bungA ng IsA...
kAtAngIAn ng pormAl o mAAnyong
sAnAysAy:
Ito Ay nAglAlAmAn ng
mAhAhAlAgAng kAIsIpAn At
nAsA IsAng mAbIsAng Ayos Ang
...
kAtAngIAn ng pormAl o mAAnyong
sAnAysAy:
Ang mgA pormAl nA sAnAysAy At
komposIsyon sA FIlIpIno Ay
nAgtAtAglAy ng pAnA...
Katangian ng Pormal o maanyong
SanaySay:
ang mga Salita’y umaaKma Sa
Piniling iSyu at KadalaSang may
mga terminong gi...
Katangian ng Pormal o maanyong
SanaySay:
maingat na inilalahad at
iPinaliliwanag ng awtor ang
Kanyang tinatalaKay na ...
mga halimbawa ng Pormal o
maanyong SanaySay:
a. editoryal
b. teStimonyal
C. Kolum
d. inveStigativ/teKniKal na ulat
e...
Mga haliMbawa ng PorMal o
Maanyong SanaySay:
F. reSearch PaPer
g. Panunuring PaMPanitikan
h. Political ManiFeSto
i. k...
of 10

Pormal na sanaysay final

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pormal na sanaysay final

  • 1. Pormal o maanyong SanaySay
  • 2. ano ang Pormal o maanyong SanaySay? mga SanaySay na nagbibigay ng imPormaSyon ukol Sa iSang tao, bagay, lugar, hayoP o Pangyayari. tinatawag din itong imPerSonal o SiyentiPiko.
  • 3. ano ang Pormal o maanyong SanaySay? tumatalakay Sa mga SeryoSong PakSa at nangangailangan ng maSuSing Pag-aaral at malalim na Pagkaunawa Sa PakSa.
  • 4. Ano Ang pormAl o mAAnyong sAnAysAy? Ito Ay nAgbIbIgAy ng pAtAlAstAs sA IsAng pArAAng mAAyos At mArIIn At bungA ng IsAng mAIngAt nA pAgtItImbAng-tImbAng ng mgApAngyAyArI At mgA kAIsIpAn.
  • 5. kAtAngIAn ng pormAl o mAAnyong sAnAysAy: Ito Ay nAglAlAmAn ng mAhAhAlAgAng kAIsIpAn At nAsA IsAng mAbIsAng Ayos Ang pAgkAkAsunud-sunod ng mgA ImpormAsyon.
  • 6. kAtAngIAn ng pormAl o mAAnyong sAnAysAy: Ang mgA pormAl nA sAnAysAy At komposIsyon sA FIlIpIno Ay nAgtAtAglAy ng pAnAnAlIksIk At pInAg-ArAlAng mAbutI ng sumulAt. seryoso Ang gAnItong urI ng sAnAysAy.
  • 7. Katangian ng Pormal o maanyong SanaySay: ang mga Salita’y umaaKma Sa Piniling iSyu at KadalaSang may mga terminong ginagamit na Kaugnay ng tungKol Sa aSignatura o PaKSang ginawan ng PananaliKSiK.
  • 8. Katangian ng Pormal o maanyong SanaySay: maingat na inilalahad at iPinaliliwanag ng awtor ang Kanyang tinatalaKay na bagay o iSyu nang hindi lamang nababatay Sa Sarili niyang KaranaSan at nalalaman ngunit mga Sanggunian o baSehan Siya, may batayang Kilala at KiniKilala Sa Kanyang mga inilalahad.
  • 9. mga halimbawa ng Pormal o maanyong SanaySay: a. editoryal b. teStimonyal C. Kolum d. inveStigativ/teKniKal na ulat e. revyu
  • 10. Mga haliMbawa ng PorMal o Maanyong SanaySay: F. reSearch PaPer g. Panunuring PaMPanitikan h. Political ManiFeSto i. kathaMbuhay