Prezentacja wyników finansowychpo czterech kwartałach 2011 roku Warszawa, 7 marca 2012
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  13 spółek z sumą kapitałów ...
Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding na dzień 29 lutego 2012 EKO Holding S.A.Segment deta...
mln pln mln pln Wyniki finansowe I - IVQ 2011 1 600 ...
0,5% Struktura aktywówWybrane pozycje bilansowe Grupy 8,2% mln PLN ...
Segment detaliczny w IVQ 2011 Na wyniki segmentu detalicznego kluczowy wpływ miały następujące zdarzenia:  włączenie w st...
Segment dystrybucyjny zmiana polityki marżowej realizowanej przez segment pozwoliła na wzrost sprzedaży i zwiększenieudzi...
Sieć sklepów EKO w IV kwartale 2011 Na koniec roku 2011 działało 299 sklepów EKO Kontynuacja procesów:  wdrożen...
Najważniejsze projekty na rok 2012 RÓŻNICOWANIE CENOWE – dywersyfikacja poziomu cen w sklepach w zależności od lokalnych ...
Powołanie dwóch dywizji: A – convenience i B – supermarkety  Sklepy supermarkety (core biznes) podstawowy o...
Rovita – współpraca z siecią EKO  wprowadzenie do oferty Rovita produkty marki własnej EKO,  zintegrowanie systemu...
Franczyza  zmiana nazwy spółki na Drogerie Jasmin ...
Aligator  Aligator – jedna z najmłodszych sieci w Polsce, prowadząca sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 pow...
Grupa EKO Holding na mapie Polski
Prognoza wyników na I półrocze 2012 Szacunkowe wyniki finansowe I półrocza 2012: przychody skonsolidowane netto: ...
Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl
of 16

Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach 2011 roku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych po czterech kwartałach 2011 roku

 • 1. Prezentacja wyników finansowychpo czterech kwartałach 2011 roku Warszawa, 7 marca 2012
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny  13 spółek z sumą kapitałów własnych blisko 200 mln PLN  Majątek trwały segmentu - 251 mln PLN  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi Segment hurtowy 72% sprzedaży Grupy  Działalność segmentu skoncentrowana jest  10 spółek z sumą kapitałów własnych ponad głównie na obszarze zachodniej i południowej 49 mln PLN Polski,  Majątek trwały segmentu - ponad 28 mln PLN  299 sklepów działających w sieci EKO  Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi 28%  731 sklepów działających pod nazwą Rabat – sprzedaży Grupy operatora franczyzowego  Działalność segmentu, poza obszarami północno-  Na koniec 2011 w segmencie pracowało ponad wschodnimi, obejmuje cały kraj 3000 osób  Łączna powierzchnia magazynowa ponad 21.000 m2  Na koniec 2011 w segmencie pracowało blisko 650 osób
 • 3. Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding na dzień 29 lutego 2012 EKO Holding S.A.Segment detaliczny PGD Segment hurtowy 100 Sp. z o.o. Drogerie Jasmin 64 Sp. z o.o. EKO Asort Dystrybucja 100 51 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Polska 100 Sp. z o.o.99 JIM Rabat Detal Sp. z o.o. 60 Sp. z o.o. PGD Serwis 100 Sp. z o.o. Drogeria i Market Inter Kram OCD Hurt Serwis 100 Sp. z o.o. 100 25 Sp. z o.o. Sp. z o.o. 25,9 Yoko 23,5 Przedsiębiorstwo Aligator 100 TAF Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Kraków 100 Sp. z o.o. ROMA Rovita 100 Sp. z o.o. 66,4 S.A. PGD Bielsko-Biała 100 Sp. z o.o. Niwex 100 ASORT Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. PGD Lublin 100 Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz 100 Sp. z o.o.
 • 4. mln pln mln pln Wyniki finansowe I - IVQ 2011 1 600 50,0 mln PLN I-IV Q 2010 % I-IVQ11 1 500 45,0 2011 / 2010 1 400 1 300 40,0Przychody 1.507,7 1.254,1 20,2% 1 200 1 100 35,0 1 000 30,0Wynik brutto na sprzedaży 321,7 301,4 6,7% 900 800 25,0 700Wynik brutto na sprzedaży % 21,3% 24% 600 20,0 500 15,0Koszty działalności 310,9 271,2 14,6% 400 300 10,0 200 5,0EBIT 10.462 31.153 -66,4% 100 0 0,0 4Q11 4Q10EBIT % 0,7% 2,5% przychody EBITDAEBITDA 27.777 44.601 -37,7% komentarzEBITDA % 1,8% 3,6%  przyrost skonsolidowanych przychodów rok do roku 20,2%Wynik brutto 4.041 27.007 -85%  pomimo faktu, iż koszty działalności przyrastały wolniej (14,6%)niż sprzedaż, wynik na sprzedaży netto niższy o 19,4 mln plnRentownosc brutto % 0,3% 2,2%  zrealizowane marże handlowe niższe rok do roku o 2,7%Wynik netto 3.043 20.660 -85,3%  niższe marże związane z włączeniem w struktury Grupy nowych podmiotów hurtowych oraz presjąRentowność netto % 0,2% 1,6% cenową związaną z podwyżkami cen producentów  w ocenie Grupy negatywne tendencje w marżach ulegają wyhamowaniu i odwróceniu; potwierdzeniem marże realizowane w styczniu i lutym  EBITDA niższa rok do roku o 1,8%
 • 5. 0,5% Struktura aktywówWybrane pozycje bilansowe Grupy 8,2% mln PLN I-IVQ 2010 % I-IVQ11/ 21,6% 42,6% aktywa trwałe 2011 2010 zapasy należnościAktywa trwałe 246.597 199.173 23,8% środki pienięzne pozostałeAktywa obrotowe, w 332.483 289.889 14,7% 27,1%tym: -Zapasy 156.794 131.655 19,1% 5,0% Struktura pasywów -Należności handlowe 125.138 77.214 62,1% kapitały własne - Środki pieniężne 47.489 78706 -39,7% 36,5% 38,1% zobow długotermKapitał własny 205.905 204.744 0,6% krótkoterm kredyty krótkot zobowZobowiązania 35.304 41.025 -13,9% handlowedługoterminowe 14,2% pozostałeZobowiązania 322.354 243.293 32,5% 6,3%krótkoterminowe w tym komentarz - Kredyty i pożyczki 79.793 55.368 44,1%  wzrost sumy bilansowej o 18,4%  przyrost aktywów trwałych o blisko 24%, przejęcie -Handlowe 214.611 159.968 34,2% Grupy Rovita, inwestycje w rzeczowy majątek trwały przyrost zapasów związanych z Grupą Rovita - pozostałe 27.950 27.957 0%  wzrost stanu należności wynikający z konsolidacji spółek Rovita (hurt spożywczy) oraz sprzedaży wSuma bilansowa 579.080 489.062 18,4% segmencie hurtowym;  wzrost należności sfinansowany kredytami i zobowiązaniami.
 • 6. Segment detaliczny w IVQ 2011 Na wyniki segmentu detalicznego kluczowy wpływ miały następujące zdarzenia:  włączenie w struktury Grupy spółek należących do Grupy Rovita; spółki należące do GK Rovita to spółki hurtu spożywczego, które w przeciwieństwie do spółek detalicznych funkcjonują w oparciu o sprzedaż z odroczonym terminem płatności oraz na innej strukturze marż,  konsolidacja struktur organizacyjnych i procesów biznesowych spółek hurtu spożywczego ze strukturami Grupy EKO Holding; koszty konsolidacji istotnie wpłynęły na zrealizowane wyniki w segmencie hurtowym; Grupa szacuje, że spółki hurtu spożywczego obniżyły wynik segmentu o blisko 3 mln zł. Grupa oczekuje pozytywnych wynikowo efektów optymalizacji kosztowych i osiągnięcie oczekiwanej rentowności w 2012 roku,  zdaniem Grupy, presja na marże, będąca efektem wzrostu cen surowców, uległa zmniejszeniu. Zauważalne wyhamowanie negatywnych tendencji i oczekiwanie stabilizacji marż na optymalnym poziomie w kolejnych kwartałach,  na koniec 2011 roku funkcjonowało 299 sklepów w sieci EKO, 22 sklepy pod logo Aligator; zdecydowana większość nowo otwieranych sklepów to nowe placówki handlowe. Osiągnięcie oczekiwanej rentowności rozłożone jest w czasie – większość kosztów ponoszona jest od pierwszego dnia działalności, przychody i docelowe marże osiągane są po kilku miesiącach działalności,  optymalizacja rotacji zapasów spowodowała obniżenie cyklu gotówkowego w całym segmencie (z wyłączeniem hurtu spożywczego) o 1,5 dnia.
 • 7. Segment dystrybucyjny zmiana polityki marżowej realizowanej przez segment pozwoliła na wzrost sprzedaży i zwiększenieudziałów w rynku pomimo jego dwucyfrowego spadku w 2011r., walka cenowa między kluczowymi producentami i znaczący wzrost udziału sprzedaży promocyjnej, wzrost znaczenia przychodów uzyskiwanych od producentów za zrealizowaną sprzedaż, wzrost stanu należności efektem zwiększonej presji odbiorców segmentu na wydłużanie terminówpłatności oraz rosnącym udziałem w sprzedaży średnich i dużych sieci sklepów (z wydłużonymterminem płatności). Proces pod ścisłą kontrolą władz segmentu i obszaru finansowego. Wzrostnależności spowodowany był również zmianą struktury marżowej, większy udział sprzedaży bonusowej irefundowanej, rozliczanej z producentami retrospektywnie , przeważnie w układach kwartalnych, zktórej płatności realizowane są w kolejnych okresach, wzrost sprzedaży marki własnej o 25% i jej udziału w sprzedaży total o 1,4%, wynik oddziału Warszawa miał istotny wpływ na niższe rentowność segmentu zmiana lokalizacji oddziału Warszawa w styczniu 2012r., osiągnięcie oczekiwanej rentowności „0+” w2012 roku, zakończenie procesu konsolidacji spółek hurtowych przewidziane na przełomie 1i 2 Q12.
 • 8. Sieć sklepów EKO w IV kwartale 2011 Na koniec roku 2011 działało 299 sklepów EKO Kontynuacja procesów:  wdrożenie projektu PFRON  testowanie nowego systemu lojalnościowego opartego o karty, po pierwszych doświadczeniach we wprowadzaniu tego systemu w sieci Rabat Rozpoczęcie procesów”  zmiany strategii asortymentowej sklepów detalicznych w oparciu o CatMan  reorganizacji struktur operacyjno-handlowych dostosowanych do formatu sklepów  zamiany sklepów pracowniczych na ajencyjne Grudzień 2011 - sfinalizowanie transakcji ze spółką Niwex; EKO Holding S.A. stał się jedynym udziałowcem spółki Niwex Sp. z o.o. (posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki)  spółka Niwex to 18 sklepów w formacie supermarketu  średniomiesięczne obroty spółki za ostatnie 3 miesiące roku 2011 - 7,086 mln zł  dzięki akwizycji spółki Niwex następuje dalsze umocnienie pozycji sieci EKO na terenie Polski południowo-wschodniej
 • 9. Najważniejsze projekty na rok 2012 RÓŻNICOWANIE CENOWE – dywersyfikacja poziomu cen w sklepach w zależności od lokalnych uwarunkowań sklepów  w związku z dużą skalą podwyżek cen w I półroczu 2011r., podjęcie decyzji o skorzystaniu z pomocy firmy zewnętrznej w zakresie wyceny produktów  rozpoczęcie współpracy z europejskim liderem w zakresie różnicowania cenowego,  cel: zwiększenie marży - pierwsze efekty oczekiwane w 2012 roku,  start projektu – koniec lutego 2012 CATEGORY MANAGEMENT – zarządzanie kategoriami produktów w celu optymalizacji asortymentu  sklepy podzielone zostały na 2 formaty  reorganizacja struktur operacyjno-handlowych dostosowanych do formatu sklepów optymalizacja asortymentu w produktach spożywczych i non-food  redukcja produktów o małej rotacji, małoatrakcyjnych
 • 10. Powołanie dwóch dywizji: A – convenience i B – supermarkety  Sklepy supermarkety (core biznes) podstawowy obszar działania organizacji pełna standaryzacja sklepów Wyposażenie techniczne (krajalnice, stekarki itp.) Wielkość i jeden standard stoisk świeżych Ujednolicone sposoby komunikacji  Sklepy convenience zarządzanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta związanych z typem lokalizacji Włączenie placówek Niwex do sieci EKO (zmiana logotypu) wdrażanie w sklepach spółki Niwex standardów i procedur obowiązujących w sieci EKO, dot. m.in. systemu operacyjnego (obsługa stoisk, standardy ekspozycji towarów, komunikacja z klientem, wycena asortymentu) i systemu księgowego, intensyfikacja działań marketingowych w sklepach spółki Niwex (zwiększenie liczby gazetek, oferty weekendowe), rozwój sieci EKO we wschodniej Polsce (otwarcie ok. 10 placówek) oraz na zachodzie Polski (ok. 10 nowych sklepów)
 • 11. Rovita – współpraca z siecią EKO  wprowadzenie do oferty Rovita produkty marki własnej EKO,  zintegrowanie systemu tworzenia zamówień sklepów EKO z systemem informatycznego Rovita S.A.,  weryfikacja dotychczasowej oferty handlowej Rovita pod kontem zapotrzebowania sklepów własnych EKO,  Kontynuowanie prac nad wdrożeniem zintegrowanego systemu obsługi magazynu logistycznego wysokiego składu zgodnego ze standardami magazynów logistycznych EKO Legnica,  opracowanie wspólnie z PGD planu działań marketingowych na rok 2012,  opracowanie i przygotowanie do wdrożenia projektu dystrybucji, promocji i sprzedaży produktów przemysłowych z segmentu non-food produkowanych pod marką własną Primo Home w ramach wyselekcjonowanych sklepów własnych grupy EKO,  wdrożenie w ponad 300 sklepach sieci Rabat oraz test w wybranych sklepach sieci EKO kart lojalnościowych Primo Partner,  I kwartał 2012 - rozpoczęcie dostarczania towarów do przejętej w grudniu 2011 sklepów spółki Niwex. 11
 • 12. Franczyza  zmiana nazwy spółki na Drogerie Jasmin  blisko 90% drogerii korzysta z logotypu sieci, zwiększenie dyscypliny zakupowej właścicieli drogerii, obecnie funkcjonuje 150 drogerii Jasmindalszy rozwój programu lojalnościowego, 305 umów podpisanych ze sklepami Program działa już w 260 sklepach ponad 31 tys. kart wydanych klientom Szacujemy, że na koniec 2012 roku programem lojalnościowym objętych będzie blisko 500 sklepówobecnie w ramach miękkiej franczyzy funkcjonuje 731 sklepów w ramach twardej franczyzy obecnie funkcjonuje 15 sklepów
 • 13. Aligator  Aligator – jedna z najmłodszych sieci w Polsce, prowadząca sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni  obecnie działa 31placówek, z czego siedem we Wrocławiu; kolejny w przygotowaniu  zdobywca prestiżowego tytułu Odkrycie Roku 2011 w ogólnopolskim konkursie Laur Konsumenta  rok 2011 został zamknięty z wynikiem „0+”, biorąc pod uwagę otwarcie kilkunastu placówek  od początku 2012 r. zostało otwartych kolejnych 10 sklepów  do końca roku planowanych jest utworzenie ok. 20 sklepów przy zachowaniu wyniku za rok 2012 na poziomie „0+”  w tym roku zainicjowane zostaną intensywne prace nad wzmocnieniem postrzegania marki Aligator przez klientów
 • 14. Grupa EKO Holding na mapie Polski
 • 15. Prognoza wyników na I półrocze 2012 Szacunkowe wyniki finansowe I półrocza 2012: przychody skonsolidowane netto: 869,5 mln zł, EBITDA: 17,6 mln zł Założenia prognozy: 1. kontynuacja dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej EKO Holding S.A. (Grupa), 2. zakończenie w I kwartale 2012 roku procesu konsolidacji spółki Rovita S.A.; 3. pełne ujęcie wyników spółki Niwex Sp. z o.o.; kontynuacja rozpoczętego w grudniu 2011 r. procesu konsolidacji operacyjnej spółki Niwex Sp. z o.o. z Grupą, 4. wdrożenie nowej struktury zarządzania sklepami w detalu dopasowanej do formatu sklepu, 5. poprawa efektywności operacyjnej i kosztowej, zwłaszcza w zakresie logistyki, ale również kosztów sklepów w spółkach detalicznych, 6. wdrażanie nowej koncepcji asortymentowej dla sklepów detalicznych, 7. stopniowy, powolny wzrost marż segmentu detalicznego i oczekiwanie stabilizacji zrealizowanych marż handlowych zbliżonych do poziomu z lat 2009 i 2010 w kolejnych kwartałach 2012r., 8. zakończenie procesu połączenia spółek segmentu dystrybucyjnego w jedną spółkę oraz ujednolicenie struktur organizacyjnych i zarządczych, powodujących wzrost efektywności operacyjnej.
 • 16. Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl

Related Documents