Prezentacja wyników finansowychza I półrocze 2011 roku Warszawa, 5 września 2011
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny 12 spółek z sumą kapitałó...
Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzień 16.05.2011 EKO Holding S.A.Segment...
Wyniki finansowe IQ 2011 mln PLN IH 2011 IH 2010 % mln pln ...
2,3% Struktura aktywówWybrane pozycje bilansowe Grupy ...
Komentarz do wyników IH 2011 Poziom skonsolidowany Przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy o 14,4% r/r NiŜsza ...
Segment detaliczny w IH 2011 PodwyŜki cen Ŝywności przez producentów miały silne przełoŜenie na marŜe wypracowane wsegmen...
Wyniki w segmentach – segment detaliczny Segment detaliczny IH 2011 IH 2010 Dynamika kome...
Segment dystrybucyjny w IQ 2011 Presja producentów na podwyŜki cen , zauwaŜalna zwłaszcza w asortymencie chemicznym Więk...
Wyniki w segmentach – segment hurtowy Segment Hurtowy IH 2011 IH 2010 Dynamika komentarzP...
Konsolidacja dystrybucji – połączenie spółek PGD Sprawozdania finansowe spółek sporządzone na dzień 1.08.2011 Zgłosz...
Nowa struktura zarządzania PGD Scentralizowane funkcje zakupowe Centralne zarządza...
ROVITA w Grupie EKO – wzajemne wartości dodanePodpisane zostały przyrzeczone umowy sprzedaŜy akcji, w ramach których nabyt...
ROVITA w Grupie EKO – wzajemne wartości dodaneEfekty synergii zarówno dla Grupy EKO Holding jak i Grupy Rovita ujednolico...
Spółka Niwex w strukturze GrupyPodpisane zostały umowy zakupu 10% udziałów w spółce, podjęte zostały działania zmierzające...
Franczyza W sierpniu został wdroŜony testowo innowacyjny program ...
Aligator Aligator - sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni Obecnie działa 16 placówek, z czego pię...
Skup akcji własnychW związku z sytuacją na rynkach finansowych oraz ostatnimi notowaniami spółek na GPW wartość EKOHolding...
Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl
of 19

Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2011 roku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2011 roku

 • 1. Prezentacja wyników finansowychza I półrocze 2011 roku Warszawa, 5 września 2011
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Segment detaliczny 12 spółek z sumą kapitałów własnych blisko 200 mln PLN Majątek trwały segmentu - blisko 214 mln PLN Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi Segment hurtowy 70% sprzedaży Grupy Działalność segmentu skoncentrowana jest 10 spółek z sumą kapitałów własnych ponad głównie na obszarze zachodniej i południowej 49 mln PLN Polski, Majątek trwały segmentu - ponad 28 mln PLN Ponad 270 sklepów działających w sieci EKO Skonsolidowana sprzedaż segmentu stanowi Blisko 700 sklepów działających pod nazwą 30% sprzedaży Grupy Rabat – operatora franczyzowego Działalność segmentu, poza obszarami Na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad północno-wschodnimi, obejmuje cały kraj 3000 osób Łączna powierzchnia magazynowa 25.000 m2 Na koniec 2010 w segmencie pracowało ponad 700 osób
 • 3. Struktura Grupy Kapitałowej EKO Holding – stan na dzień 16.05.2011 EKO Holding S.A.Segment detaliczny PGD Segment hurtowy 100 Sp. z o.o. Drogerie Aster 64 Sp. z o.o. EKO Asort Dystrybucja 100 51 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Polska 100 Sp. z o.o.100 JIM Rabat Detal Sp. z o.o. 60 Sp. z o.o. PGD Serwis 100 Sp. z o.o. Drogeria i Market Inter Kram OCD Hurt Serwis 100 Sp. z o.o. 100 25 Sp. z o.o. Sp. z o.o. 25,9 Yoko 23,5 Przedsiębiorstwo Aligator 100 TAF Sp. z o.o. 100 Sp. z o.o. Sp. z o.o. PGD Kraków 100 Sp. z o.o. ROMA Rovita 100 Sp. z o.o. 66,4 S.A. PGD Bielsko-Biała 100 Sp. z o.o. ASTRA Sp. z o.o. Niwex 61,5 (w likwidacji) 10 Sp. z o.o. PGD Lublin 100 Sp. z o.o. ASORT 100 Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz 100 Sp. z o.o.
 • 4. Wyniki finansowe IQ 2011 mln PLN IH 2011 IH 2010 % mln pln IH11/IH10 800 przychodyPrzychody 685.129 598.891 14,4% 700 600Wynik brutto na 152.945 141.639 8,0% 500sprzedaŜy 400Wynik brutto na 22,3% 23,7%sprzedaŜy % 300 200Koszty działalności 143.940 125.074 15,1% 100EBIT 10.161 16.784 -39,5% 0 2Q11 2Q10EBIT % 1,5% 2,8% przychodyEBITDA 18.199 23.146 -21,4% komentarzEBITDA % 2,7% 3,9% wzrost skonsolidowanych przychodów Grupy koszty działalności przyrastały nieco szybciej odWynik brutto 8.061 14.684 -45,1% sprzedaŜy niŜsza marŜa handlowa spowodowała obniŜenie wyniku na poziomie EBITRentownosc brutto % 1,2% 2,5% mniejszy spadek wyniku na poziomie EBITDA spowodowany inwestycjami i wyŜszym poziomemWynik netto 6.334 11.538 -45,1% amortyzacji obniŜenie rentowności netto o 1%.Rentowność netto % 0,9% 1,9%
 • 5. 2,3% Struktura aktywówWybrane pozycje bilansowe Grupy 11,5% mln PLN IH 2011 IH 2010 % 41,2% aktywa trwałe IH11/IH10 19,0% zapasyAktywa trwałe 209.313 199.173 5,1% należności środki pienięzne pozostałeAktywa obrotowe, w 299.042 289.889 3,2%tym: 26,0% -Zapasy 132.298 131.655 0,5% 5,6% Struktura pasywów -NaleŜności handlowe 96.513 68.010 41,9% kapitały własne - Środki pienięŜne 58.609 78.706 -25,5% 41,5% 31,9% zobow długotermKapitał własny 210.917 204.744 3,0% krótkoterm kredytyZobowiązania 44.422 41.025 8,3% krótkot zobow 12,3% handlowedługoterminowe 8,7% pozostałeZobowiązania 253.016 243.293 4,0%krótkoterminowe w tym komentarz - Kredyty i poŜyczki 62.685 55.368 13,2% -Handlowe 162.063 159.968 1,3% stabilna, niezmienna struktura bilansowa Grupy wzrost sumy bilansowej o 3,9% pełne pokrycie majątku trwałego kapitałami - pozostałe 28.268 27.957 1,1% własnymi ponad 40% udział kapitałów własnych wSuma bilansowa 508.355 489.062 3,9% finansowaniu działalności Grupy
 • 6. Komentarz do wyników IH 2011 Poziom skonsolidowany Przyrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŜy o 14,4% r/r NiŜsza marŜa handlowa Grupy o 1,3% NiŜsze marŜe decydujące o mniejszym skonsolidowanym wyniku EBIT o 6,6 mln pln Z uwagi na wyŜszy poziom amortyzacji wynikający ze zrealizowanych inwestycji, wynik napoziomie EBITDA niŜszy o 4,9 mln pln Skonsolidowany wynik netto wyniósł 6,6 mln pln.
 • 7. Segment detaliczny w IH 2011 PodwyŜki cen Ŝywności przez producentów miały silne przełoŜenie na marŜe wypracowane wsegmencie. Szczególnie wysoko w stosunku do I półrocza 2010 podroŜał cukier, mąka, kawy, kakao iuŜywki tytoniowe. program lojalnościowy „Dla Ciebie… Gratis!” miał wpływ na zdynamizowanie obrotów w sklepachEKO; wzrosła równieŜ wartość koszyka zakupowego, związana z minimalnym progiem zakupów, za któreklienci otrzymywali gratis.Przychody osiągane dzięki programowi rozłoŜone w czasie trwania programu, koszty skumulowanenierównomiernie wzrost amortyzacji związany z inwestycjami w majątek trwały segmentu; majątek trwały segmentuwzrósł r/r o 17%. W wyniku przeglądu lokalizacji sieci EKO pod kątem oczekiwanej rentowności, zamkniętych zostało 16placówek, w ich miejsce otworzono 16 nowych. Koszty zamykanych lokalizacji obciąŜyły wynik, nowe lokalizacje osiągną rentowność po kilkumiesiącach (koszty stałe ponoszone od pierwszego miesiąca działalności, sprzedaŜosiąga docelowy poziom po kilku miesiącach) przedłuŜające się ponowne otwarcie 2 supermarketów, czasowo zamkniętych zpowodu poŜaru i remontu nieruchomości
 • 8. Wyniki w segmentach – segment detaliczny Segment detaliczny IH 2011 IH 2010 Dynamika komentarz Przychody ze sprzedaŜy 479.542 399.297 20,1% ponad 20% wzrost przychodów ze sprzedaŜy Wartosc sprzedanych 364.376 296.048 23,1% przychody ze sprzedaŜy w podmiotach towarów istniejących w strukturach Grupy w IH 2010 wzrosły o 11% Wynik na sprzedaŜy 115.166 103.249 11,5% brutto sprzedaŜ nowych podmiotów stanowiła 7,6% Wynik brutto segmentu 3.603 9.674 -62,8% ogółu obrotów segmentu 0,8% 2,4% sprzedaŜ like for like w sklepach 12 miesięcznych wzrosła o 1,8% r/r Wynik netto segmentu 2.634 7.729 niŜsze marŜe handlowe, na które kluczowy wpływ 0,5% 1,9% miały podwyŜki cen producentów Ŝywności, przełoŜyły się na poziom wyniku brutto segmentu, MarŜa towary 19,9% 21,0% który ostatecznie wyniósł 3,6 mln pln MarŜa całość 24,0% 25,9%
 • 9. Segment dystrybucyjny w IQ 2011 Presja producentów na podwyŜki cen , zauwaŜalna zwłaszcza w asortymencie chemicznym Większy udział sprzedaŜy promocyjnej w celu pobudzenia sprzedaŜy trwające procesy konsolidacyjne w segmencie, zarówno na poziomie podstawowego biznesu jak i wprocesach pomocniczych optymalizacja struktury logistycznej, likwidacja oddziałów, działających na obszarach, które mogą byćobsługiwane sprzedaŜowo z większych oddziałów – Szczecin, Jelenia Góra, Kłodzko zakończenie procesu wdroŜenia wspólnej platformy IT obsługującej sprzedaŜ, logistykę i księgowość utworzenie wyspecjalizowanego podmiotu do obsługi procesów wspierających sprzedaŜ
 • 10. Wyniki w segmentach – segment hurtowy Segment Hurtowy IH 2011 IH 2010 Dynamika komentarzPrzychody ze 205.587 199.594 3,0% wzrost przychodów ze sprzedaŜy o 3%sprzedaŜy spadek marŜy handlowej total o 0,8%, presjaWartosc sprzedanych 167.808 161.204 4,1% producentów na ceny, większy udział sprzedaŜytowarów promocyjnejWynik na sprzedaŜy 37.779 38.390 -1,6%bruttoWynik brutto 4.458 5.010 -11% wynik netto i rentowność netto na zbliŜonymsegmentu poziomie do wartości z IH 2010 2,2% 2,5% optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów o 2,4 dniaWynik netto segmentu 3.700 3.809 -2,9% zwiększona presja na wydłuŜanie terminów 1,8% 1,9% płatności dla klientów segmentuMarŜa towary 7,3% 9,1%MarŜa całość 18,4% 19,2%
 • 11. Konsolidacja dystrybucji – połączenie spółek PGD Sprawozdania finansowe spółek sporządzone na dzień 1.08.2011 Zgłoszenie planów połączenia do właściwych sądów KRS w terminie do 30.09.2011 ZłoŜenie wniosku o wpis połączenia do KRS oraz ogłoszenie w MSiG do 28.11.2011 PGD Polska jako jedna spółka pod wspólnym NIP – przewidywany prawdopodobny czas zakończenia procesu formalnej konsolidacji 01.01.2012 PGD Sp. z o.o. PGD Zachód Sp. z o.o. PGD Kraków Sp. z o.o. PGD Bielsko-Biała PGD Polska Sp. z o.o. PGD Lublin Sp. z o.o. PGD Bydgoszcz Sp. z o.o.
 • 12. Nowa struktura zarządzania PGD Scentralizowane funkcje zakupowe Centralne zarządzanie sprzedaŜą w oparciu o regiony/makroregiony Dalsza poprawa efektywności operacyjno-logistycznej /zamknięcie magazynu w Kłodzku – sprzedaŜ realizowana z Wrocławia ; Jelenia Góra – zmiana formuły magazynu na crossdocking/ Dywizja Kosmetyczna – rozszerzenie kompetencji PGD poprzez uruchomiony nowy, komplementarny kanał dystrybucji dedykowany do obsługi drogerii (docelowo 20 PH obsługujących min.2 000 drogerii) Marka Własna – dynamiczny rozwój i ekspansja na cały rynek tradycyjny Zarządzanie kategoriami – nowatorskie rozwiązanie na rynku tradycyjnym, prowadzone w sklepach własnej sieci detalicznej (docelowo „produkt” oferowany niezaleŜnym odbiorcom detalicznym) PrimoPartner - pierwszy nowatorski konsumencki program lojalnościowy , który nie wymaga unifikacji IT, stworzony dla podmiotów detalicznych (w sierpniu uruchomiono projekt pilotaŜowy w wybranych drogeriach Jasmin , a od września w wybranych sklepach sieci Rabat Detal)
 • 13. ROVITA w Grupie EKO – wzajemne wartości dodanePodpisane zostały przyrzeczone umowy sprzedaŜy akcji, w ramach których nabytych zostało 66,4% udziałóww kapitale akcyjnym spółki Rovita SA oraz 75% udziałów w liczbie głosów na WZAZostały podjęte pierwsze działania integrujące Grupę Rovita do struktur EKO Holding (Asort przejął sklepyprowadzone przez spółkę Profit działającą w ramach Grupy Rovita; zlikwidowano działalność magazynu współce Asort Dystrybucja a obsługę klientów przejęła Rovita; wdroŜono pierwsze rozwiązania wykorzystująceefekt synergii kosztowejWykorzystanie w działalności EKO, Rabat i Jasmin faktu, Ŝe Rovita jest współwłaścicielem firm zajmującychsię doładowaniami, programami lojalnościowymi oraz importem z Chin marki własnej
 • 14. ROVITA w Grupie EKO – wzajemne wartości dodaneEfekty synergii zarówno dla Grupy EKO Holding jak i Grupy Rovita ujednolicone warunki handlowe do poziomów obowiązujących w EKO Holding projekt połączenia Logistyki i Działu SprzedaŜy PDG i ROVITA na wybranych terenach co spowodujeobniŜenie kosztów funkcjonowania tych obszarów w Grupie oraz powiększy bazę klientów zwiększenie moŜliwości obsługi asortymentowej sklepów w ramach sieci RABAT wzrost dostępności podstawowego asortymentu dla potrzeb przeciętnego sklepu spoŜywczego (dotychczas tylko towar dostawców, których ROVITA zajmowała się dystrybucją) moŜliwość skuteczniejszych działań promocyjnych skoordynowanych w ramach Grupy dystrybucja marki własnej platforma dla sklepów EKO: rozbudowanie bazy asortymentu łatwiejsza dostępność promocji obniŜenie kosztów logistycznych magazynu centralnego EKO programy lojalnościowe
 • 15. Spółka Niwex w strukturze GrupyPodpisane zostały umowy zakupu 10% udziałów w spółce, podjęte zostały działania zmierzające do objęcia100% udziałów. Skutki prowadzonych rozmów akwizycyjnych w istotny sposób wpłyną na obraz segmentudetalicznego.Wynik pro forma za IH 2011 z uwzględnieniem wyników Niwex Segment detaliczny IH 2011 IH 2011 z Bez Niwex NiwexPrzychody ze sprzedaŜy 479.542 521.348Wartosc sprzedanych 364.376 398.469towarówWynik na sprzedaŜy 115.166 122.879bruttoWynik brutto segmentu 3.603 5.074Rentowność brutto % 0,8% 1,0%Wynik netto segmentu 2.634 3.822Rentowność netto % 0,5% 0,7%
 • 16. Franczyza W sierpniu został wdroŜony testowo innowacyjny program lojalnościowy Primo Partner w kilkunastu placówkach sieci Jasmin – przyniósł on pozytywne efekty; program jest oparty na transmisji danych z terminali kart płatniczych i polega na zbieraniu punktów za dokonane zakupy i następnie na wymianie tych punktów na produkty Sieć Jasmin zyskała profesjonalny serwis, dzięki stworzonej w PGD wyspecjalizowanej dywizji kosmetycznej 200 130 141 90 106 100 57 0 0 Podpisana została umowa dystrybucyjna między Rovitą a sieciąRabat; Rovita stała się jednym ze strategicznych dostawcówsklepów Rabat w województwie małopolskim W celu optymalizacji asortymentu w kategorii chemiczno-higieniczno-kosmetycznej, a tym samym zwiększeniu sprzedaŜy imarŜy, zainicjowany został projekt CatMan z firmą Unilever. Wmiesiącu wrześniu planowane jest rozpoczęcie projektu „półki” wRabat Detal z uwzględnieniem kluczowej roli PGD Polska jakodystrybucyjnego partnera strategicznego. Obecnie w ramach miękkiej franczyzy funkcjonuje 690 sklepów W ramach twardej franczyzy zawarte zostały 4 nowe umowy,obecnie funkcjonuje 14 sklepów
 • 17. Aligator Aligator - sklepy typu convenience, liczące 80-120 m2 powierzchni Obecnie działa 16 placówek, z czego pięć we Wrocławiu; kolejne dwa w przygotowaniu Do końca roku sieć zamknie się liczbą co najmniej 30 sklepów Rozpoczynamy współpracę z Grupą „Czerwona Torebka” tworzącą pasaŜe handlowe, w których znajduje się mix najemców dostosowany do lokalizacji m.in.: apteka, drogeria, kawiarnia, sklep typu convenience – w przygotowaniu 10 lokalizacji Trwają prace nad projektem przekształcenia sklepów w typ sklepu ajencyjnego
 • 18. Skup akcji własnychW związku z sytuacją na rynkach finansowych oraz ostatnimi notowaniami spółek na GPW wartość EKOHolding zbliŜyła się do wartości księgowej. Zarząd EKO Holding stoi na stanowisku, Ŝe wartość ta znacznieodbiega od wartości rzeczywistej, wycena akcji Spółki jest nierynkowa. W związku z tym, Zarząd Spółkipodjął juŜ działania zmierzające do tego, by na najbliŜszej Radzie Nadzorczej EKO Holding, 12 września 2011zasięgnąć opinii Rady Nadzorczej w temacie skupu akcji własnych.
 • 19. Dziękujemy za uwagęPrezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl

Related Documents