Prezentacja wyników
za III kwartał 2010 roku
Grupy Kapitałowej EKO Holding
Warszawa, 17 listopada 2010
Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding
Jedna z największych w Polsce sieci detalicznych – 264
placówki EKO...
Częśd DetalicznaCzęśd Dystrybucyjna
Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o.100
Polska Grupa Drogeryjna Zachód
Sp. z o.o.
100
Po...
Segment detaliczny w IIIQ 2010
 Narastająco za 9 m-cy 2010 sprzedaż żywności, alkoholu i papierosów dla całego rynku wg G...
Segment dystrybucyjny w IIIQ 2010
 Według danych agencji badania rynku spadek sprzedaży handlu tradycyjnego w Polsce nara...
Wyniki finansowe I - IIIQ 2010
mln PLN I-IIIQ 10 I-IIIQ 09 % I-IIIQ10
/ I-IIIQ09
Przychody 921.679 902.484 2,1%
Wynik brut...
Komentarz do wyników I-IIIQ2010 Poziom skonsolidowany
 Wzrost sprzedaży Grupy o 2,1% (wzrost organiczny sprzedaży o 0,9%)...
Korekta prognozowanych wyników 2010
Prognoza
2010
Korekta
prognozy
2010
2009 % korekta
do 2009
Przychody
ze
sprzedaży
1 24...
Sied sklepów EKO
 Sprzedaż placówek Like for Like IIIQ 1,9 mln pln
 Remodeling 21 sklepów
 Średni wzrost sprzedaży w wy...
AKCJA MARKETINGOWA Dla Ciebie… GRATIS!
 W okresie od 20 września 2010 do 17 kwietnia 2011 dla Klientów EKO
Została przygo...
Od połowy listopada do końca
grudnia sieć EKO bierze udział w
akcji wspierającej Fundację Rozwoju
Kardiochirurgii w budowi...
Segment detaliczny w 2010 PH Inter Kram
 5 sierpnia 2010 – nabycie przez EKO Holding S.A. 100% udziałów w spółce
Inter Kr...
Aligator
 27 sierpnia 2010 r., - powołanie do życia spółki Aligator Sp. z o.o.
 Zadanie: rozwój sieci sklepów typu conve...
Rabat – franczyza spożywcza
 Na koniec III kwartału w ramach
miękkiej franczyzy funkcjonowało
598 placówek handlowych,
 ...
Jasmin – franczyza drogeryjna
 Intensywna budowa sieci drogerii
partnerskich „Jasmin”,
 Na koniec III kwartału
funkcjono...
Rozwój Grupy na przełomie 2010/2011
 Zakończenie rozbudowy magazynu w Niwnicy
- planowany termin zakończenia inwestycji
I...
Dynamiczny rozwój struktur związanych z ekspansją oraz
prowadzone rozmowy akwizycyjne gwarantują, że na
koniec 2011 roku b...
Dziękujemy za uwagę
Prezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl
of 18

Prezentacja wyników GK EKO Holding S.A. za trzy kwartały 2010

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja wyników GK EKO Holding S.A. za trzy kwartały 2010

 • 1. Prezentacja wyników za III kwartał 2010 roku Grupy Kapitałowej EKO Holding Warszawa, 17 listopada 2010
 • 2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej EKO Holding Jedna z największych w Polsce sieci detalicznych – 264 placówki EKO w dziewięciu województwach. Spółka zajmuje się obsługą magazynowo-dystrybucyjną sieci oraz placówek pozyskiwanych w ramach działań konsolidacyjnych. Największy w Polsce operator koordynujący spółki zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej, kosmetyków i produktów higienicznych. Dystrybucja i usługi logistyczne obejmują sprzedaż hurtową przede wszystkim do jednostek detalicznych spoza Grupy Organizacja i rozwój sieci spożywczych sklepów franczyzowych – ponad 600 placówek w pięciu województwach Organizacja i rozwój sieci drogeryjnych sklepów franczyzowych; do 15 listopada 2010 roku funkcjonowało 90 placówek drogeryjnych pod nazwą Jasmin
 • 3. Częśd DetalicznaCzęśd Dystrybucyjna Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o.100 Polska Grupa Drogeryjna Zachód Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Bielsko- Biała Sp. z o.o. 100 Polska Grupa Drogeryjna Bydgoszcz Sp. z o.o. 90 Polska Grupa Drogeryjna Lublin Sp. z o.o. 90 EKO Sp. z o.o. 100 Drogeria i Market Grupa EKO Sp. z o.o. 100 Przedsiębiorstwo TAF Sp. z o.o. 100 ROMA Sp. z o.o. 100 Podkarpacka Sied Hurtowo- Detaliczna ASTRA Sp. z o.o. 61,5 Asort Sp. z o.o. 100 Asort Dystrybucja Sp. z o.o. 51 Rabat-Detal Sp. z o.o. 60 Polska Grupa Drogeryjna Kraków Sp. z o.o. 100 Drogerie Aster Sp. z o.o.64 PH Inter Kram Sp. z o.o. 100 Kamis Sp. z o.o.100 OCD Hurt Serwis Sp. z o.o.25 Aligator Sp. z o.o. 100 Yoko Sp. z o.o.23,5 25,9 EKO HOLDING S.A.
 • 4. Segment detaliczny w IIIQ 2010  Narastająco za 9 m-cy 2010 sprzedaż żywności, alkoholu i papierosów dla całego rynku wg GUS: -3,6%, sprzedaż like for like dla sklepów 12 m-cznych EKO: +0,4%  Like for like dla sklepów 12 m-cznych w październiku: +4,11%  Sieć EKO – codzienne, powtarzalne zakupy, blisko domu, podstawowy koszyk produktów  Model biznesowy EKO w czasach kryzysu jest sprawdzony, komplementarny do segmentu dyskontowego  Akcja promocyjna „Dla Ciebie… Gratis” i jej wpływ na wielkość koszyka oraz wolumenu sprzedaży  Intensywny rozwój działu ekspansji, w II półroczu 2010, co będzie miało przełożenie na dynamiczny wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2011
 • 5. Segment dystrybucyjny w IIIQ 2010  Według danych agencji badania rynku spadek sprzedaży handlu tradycyjnego w Polsce narastająco dla 8 miesięcy 2010 roku wyniósł: -w kategorii chemicznej total - (-7,4%) -w tym kosmetyki total - (-10,5%) -w tym drogerie total - (-4,2%)  Sprzedaż segmentu hurtowego Grupy EKO spadła tylko o (nieco ponad 1%) rok do roku za III kwartał  Sprzedaż segmentu hurtowego to sprzedaż like for like (nie jest modyfikowana o akwizycje)  Spadek marży handlowej total w segmencie jest efektem świadomej walki konkurencyjnej  Grupa EKO dostrzega szansę wynikającą z większej skłonności rynku do konsolidacji; mniejsze podmioty muszą połączyć swoje siły z większymi partnerami biznesowymi
 • 6. Wyniki finansowe I - IIIQ 2010 mln PLN I-IIIQ 10 I-IIIQ 09 % I-IIIQ10 / I-IIIQ09 Przychody 921.679 902.484 2,1% Wynik brutto na sprzedaży 218.060 210.703 3,5% Wynik brutto na sprzedaży % 23,7% 23,3% Koszty działalności 191.559 181.827 5,4% EBIT 24.486 26.735 -8,4% EBIT % 2,7% 3,0% EBITDA 34.117 35.359 -3,5% EBITDA % 3,7% 3,9% Wynik brutto 21.358 21.543 -0,9% Rentownosc brutto % 2,3% 2,4% Wynik netto podmiotu dominującego 16.629 16.763 -0,8% komentarz  Wzrost przychodów ze sprzedaży +2,1%  Wzrost wyniku brutto na sprzedaży +3,5%  Wzrost marży handlowej total dla Grupy +0,4%  Wzrost kosztów dotyczy kosztów refundowanych przez producentów, silnie związanych z aktywowaniem sprzedaży – ok. 4,1 mln  Spadek wyniku brutto r/r -0,9%  Spadek rentowności brutto -0,1% Wskaźniki rentowności i płynności Wskaźnik I-IIIQ 10 I-IIIQ 09 Rentownosc sprzedaży brutto 23,7% 23,3% Rentownosc brutto 2,3% 2,4% Rentownosc netto 1,8% 1,9% Płynność bieżąca 1,28 0,89 Płynność natychmiastowa 0,72 0,36
 • 7. Komentarz do wyników I-IIIQ2010 Poziom skonsolidowany  Wzrost sprzedaży Grupy o 2,1% (wzrost organiczny sprzedaży o 0,9%), - Wzrost sprzedaży segmentu detalicznego o 3,8% odpowiadającego za 67% obrotów total,  Wzrost marży handlowej total +0,4%, - Dynamika dodatnia life for life po 3 kwartałach: +0,4% i po m-cu październiku: +4,11%,  Spadek kosztów finansowych -0,3%,  Wynik netto mniejszy o 59 tys. PLN,  Rentowność brutto i netto na porównywalnym poziomie,  Wzrost wyniku na sprzedaży +3,5%,  Czynniki okresowo negatywnie oddziałujące na bieżący wynik segmentu dystrybucyjnego: - Likwidacja back office w spółkach zależnych, - Wdrożenie wpólnej platformy IT, - Konsekwencja powyższych działań spowoduje zmniejszenie kosztów funkcjonowania, spółek dystrybucyjnych w 2011.
 • 8. Korekta prognozowanych wyników 2010 Prognoza 2010 Korekta prognozy 2010 2009 % korekta do 2009 Przychody ze sprzedaży 1 246 979 1 262 428 1 202 842 +5% Wynik na sprzedaży 302 454 299 700 282 807 +6% Wynik netto 29 005 23 680 19 737 +20% komentarz Główne czynniki, które złożyły się na konieczność korekty prognozy:  W segmencie hurtowym:  słabsza koniunktura w segmencie tradycyjnego handlu drogeryjnego, skutkująca koniecznością pracy na niższych marżach handlowych przesunięte w czasie projekty konsolidujące back office oraz wdrożenie wspólnej platformy IT wzrost kosztów z tytułu restrukturyzacji 2 centrów magazynowych  W segmencie detalicznym: wypłacone odszkodowanie za zerwany w 2007 roku kontrakt handlowy Trudny do oszacowania wpływ powodzi na poziom sprzedaży przede wszystkim w segmencie hurtowym ale i detalicznym
 • 9. Sied sklepów EKO  Sprzedaż placówek Like for Like IIIQ 1,9 mln pln  Remodeling 21 sklepów  Średni wzrost sprzedaży w wyniku rewitalizacji 4%-20%  Łączna powierzchnia sprzedażowa ok. 61,8 tys m kw  Ilość placówek na koniec IIIQ – 260  W ciągu IIIQ otwarto 9 sklepów  II połowa 2010 – znaczące wzmocnienie działu ekspansji  Na dzień 15 listopada br.– 264 sklepy 30 80 130 180 230 280 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IIIQ 2010 486 000,00 486 500,00 487 000,00 487 500,00 488 000,00 488 500,00 489 000,00 489 500,00 I-IIIQ 2010 I-IIIQ 2009
 • 10. AKCJA MARKETINGOWA Dla Ciebie… GRATIS!  W okresie od 20 września 2010 do 17 kwietnia 2011 dla Klientów EKO Została przygotowana akcja promocyjna Dla Ciebie… Gratis! Klienci za zakupy powyżej 15 zł otrzymują znaczki gromadzone w karcie kolekcjonerskiej które następnie wymieniają na wielofunkcyjne pojemniki firmy Pyrex  Akcja została skierowana dla najlepszej grupy Klientów, którzy kilkukrotnie w ciągu tygodnia realizują kompleksowe zakupy w sklepach EKO  Partnerem merytorycznym jest firma realizująca projekty BCM w sieciach handlowych oraz stacjach paliw na całym świecie. Dla Ciebie… GRATIS! – wyniki października 2010 Dynamika przychodu w sklepach 12 msc – 4,11% -2,00 zł -1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 3,00 zł Dynamika koszyka [zł] Dynamika koszyka [zł]
 • 11. Od połowy listopada do końca grudnia sieć EKO bierze udział w akcji wspierającej Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w budowie polskiej sztucznej komory serca
 • 12. Segment detaliczny w 2010 PH Inter Kram  5 sierpnia 2010 – nabycie przez EKO Holding S.A. 100% udziałów w spółce Inter Kram,  35 sklepów zlokalizowanych w woj. lubuskim i wielkopolskim,  Wzmocnienie pozycji EKO Holding S.A. w zachodniej Polsce,  Obecnie rozpoczął się proces integracji sklepów sieci Inter Kram z siecią EKO: - ponad 20 sklepów zostało włączonych do systemu informatycznego EKO, - sklepy przepięte notują w październiku wynik na poziomie 107% rok do roku - w listopadzie otwarcie sklepu EKO w spółce InterKram w Lwówku
 • 13. Aligator  27 sierpnia 2010 r., - powołanie do życia spółki Aligator Sp. z o.o.  Zadanie: rozwój sieci sklepów typu convenience: - małe sklepy o powierzchni od 80 do 120 m2 - lokalizacja: dogodne i często odwiedzane punkty - rozszerzony asortyment alkoholi - gotowe towary codziennego użytku (paczkowane wędliny, nabiał, konserwy, mrożonki, papierosy, gazety),  Faza testowa projektu,  Podpisano 6 umów najmu, 3 kolejne w ciągu najbliższego tygodnia  Do końca roku ma powstać osiem sklepów pod szyldem Aligator.
 • 14. Rabat – franczyza spożywcza  Na koniec III kwartału w ramach miękkiej franczyzy funkcjonowało 598 placówek handlowych,  Na koniec III kwartału w ramach twardej franczyzy działało 5 placówek,  Do końca roku powstaną jeszcze 3 placówki w ramach twardej franczyzy.
 • 15. Jasmin – franczyza drogeryjna  Intensywna budowa sieci drogerii partnerskich „Jasmin”,  Na koniec III kwartału funkcjonowało 57 placówek,  Na 15 listopada br. działa 90 drogerii,  Lokalizacja sklepów na terenie działania spółek PGD.  Zalety wstąpienia do sieci Jasmin: - wzmocnienie pozycji w kontaktach z producentami, - wspólna politykę handlowa i marketingowa, - zintegrowany system komputerowy, - atrakcyjna wizualizację sklepów.
 • 16. Rozwój Grupy na przełomie 2010/2011  Zakończenie rozbudowy magazynu w Niwnicy - planowany termin zakończenia inwestycji IQ 2011; w wyniku realizacji inwestycji wzrost powierzchni magazynowych o 3,3 tys. mkw.  EKO Holding S.A. prowadzi kilkanaście rozmów negocjacyjnych, które mogą skutkować w najbliższej przyszłości nowymi akwizycjami  Zakończenie procesu konsolidacji back office oraz wdrażania wspólnej platformy IT w segmencie dystrybucji  Zakończenie procesu integracji spółki PH Inter Kram do struktur EKO  Dalszy rozwój projektu Aligator,
 • 17. Dynamiczny rozwój struktur związanych z ekspansją oraz prowadzone rozmowy akwizycyjne gwarantują, że na koniec 2011 roku będzie 300 sklepów EKO
 • 18. Dziękujemy za uwagę Prezentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.eko.pl

Related Documents