1
Konferencja prasowa:Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego dorealizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Od...
Ogłoszenie przetargu 4 kwietnia 2011 r. Miasto Poznań ogłosiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie pr...
Kontrakt INa Kontrakt I składa się:• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie komp...
Procedura przetargowa• Realizacja projektu jest przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywat...
Partner PrywatnyOd Partnera Prywatnego oczekuje się: środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji, wiedzy, technol...
Finansowanie inwestycjiProjekt pn.: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,będzie realizowany przy zastosowa...
Wsparcie MRRMinisterstwo Rozwoju Regionalnego zaangażowało się w pomocprzy realizacji projektu.Dla poznańskiej Spalarni od...
Informacje o inwestycji Wszystkie informacje o projekcie są dostępne na stronach internetowych:...
Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań
of 10

Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 21.04. 2011 konferencja poznań

  • 1. 1
  • 2. Konferencja prasowa:Rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego dorealizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I” 21 kwiecień 2011
  • 3. Ogłoszenie przetargu 4 kwietnia 2011 r. Miasto Poznań ogłosiło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozpoczęcie procedury wyłonienia Partnera Prywatnego do realizacji inwestycji pn: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt I”
  • 4. Kontrakt INa Kontrakt I składa się:• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie kompletnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (ITPOK – Poznań Karolin) o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów komunalnych do 240 tys. Mg na rok w technologii spalania odpadów w piecu rusztowym i wyposażonej w półsuchą instalację oczyszczania spalin,• zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz zarządzanie i utrzymanie instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych o nominalnej wydajności przetwarzania odpadów do 10 tys. Mg na rok (IDOW – Suchy Las)
  • 5. Procedura przetargowa• Realizacja projektu jest przewidziana w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym, a wybór partnera prywatnego nastąpi w trybie ustawy prawo zamówień publicznych – dialog konkurencyjny.• Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to 3.06.2011 r. godz. 12:00.• przewidywana liczba Partnerów Prywatnych zaproszonych do dialogu wynosi 5, Zamawiający dopuszcza możliwość zaproszenia do dialogu większej niż przewidywana w ogłoszeniu liczba Partnerów Prywatnych w sytuacji, gdy Partnerzy Prywatni otrzymają tę samą liczbę punktów, co Partner Prywatny piąty.• Następnym etapem będą negocjacje w wyniku, których zostanie określona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, inwestorzy zostaną zaproszeni do składania ofert.• Wybór oferty i podpisanie umowy PPP jest planowane na I kwartał 2012r.
  • 6. Partner PrywatnyOd Partnera Prywatnego oczekuje się: środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji, wiedzy, technologii czyli tego co kryje się pod pojęciem know – how, doświadczenia w projektowaniu, budowie i użytkowaniu podobnych instalacji, doświadczenia w zarządzaniu zakładami termicznego przekształcania odpadów komunalnych, oddania ITPOK oraz IDOW do użytkowania do 30 czerwca 2015 r.
  • 7. Finansowanie inwestycjiProjekt pn.: “System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”,będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modeluPartnerstwa Publiczno Prywatnego. Model ten łączy w sobiewykorzystanie krajowych środków publicznych, środkówpozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego.
  • 8. Wsparcie MRRMinisterstwo Rozwoju Regionalnego zaangażowało się w pomocprzy realizacji projektu.Dla poznańskiej Spalarni odpadów powołano zespół doradcówskładający się z ekspertów ds. prawnych, ekonomiczno-finansowychoraz technicznych.Wsparcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz doświadczeniei wiedza doradców są dla Miasta bardzo cennym wsparciem,dzięki któremu możliwe było terminowe ogłoszenie postępowaniaprzetargowego na wyłonienie partnera prywatnego.
  • 9. Informacje o inwestycji Wszystkie informacje o projekcie są dostępne na stronach internetowych: www.ekokonsultacje.pl http://bip.city.poznan.pl/