Politički marketingHrvatski studijiKolegij: Sociologija politikeDr. sc. Anđelko Milardović
2Struktura predavanja• Marketing• Društveni marketing• Marketing u politici• Tržište birača• Marketing u politici i teorij...
3Marketing• Marketing od njem. Markt ili engl. Market = tržište,trgovanje• Tj. marketing rješava tržišne probleme proizvod...
4Marketing mixMarketing -mixEkonomskapromidžbaOdnosi s javnošćuUnaprjeđenjeprodajeOsobna prodajabilo koji oblik prezentaci...
5Marketing mixUsporedba elemenata marketing mixa u gospodarstvu s ekvivalentimau političkom marketingu (4 P)Elementi marke...
6Društveni marketing• Utvrđivanje potreba, želja i interesa ciljnih tržišta tedjelotvornije i – uspješnije od konkurenata ...
7Marketing u politici
8Tržište birača• Marketing u politici orijentiran je na političko tržište• Političko tržište = politička javnost ili građa...
9Tržište birača• Politički marketing se odnosi na:1. Promociju političkih ideja, vrijednosti, programa i političkogsubjekt...
10Marketing u politici i teorijajavnoga izbora• Javni izbor određuje se kao ekonomsko proučavanjedonošenja netržišnih odlu...
11Demokracija i marketing u politici• Demokracija i marketing mogu se promatrati u uskoj vezi• Demonstriranje koncepta mar...
12Politički marketing i njegovasociopsihologijska dimenzija• Područje političke psihologije – koja se bavipsihologijskim a...
13Ispitivanje javnog mnijenja• Metoda utvrđivanja raspoloženja birača• Javno mnijenje je neposredna reakcija pojedinca, ka...
14Marketing u politici i izbori• Izbori kao političko tržište mogu se definirati kaomehanizmi ponude i potražnje odnosno p...
15Primjena marketinga u političkimkampanjama• Kampanja je svaki planirani, koordinirani programpostizanja određenih ciljni...
16Struktura političke kampanje1. Određivanje teme političke kampanje, koja mora biti‘povezana s interesima glasača, te tre...
17Organizacija kampanje• Postoje različiti modeli, ovisno o političkoj kulturi• Bitni elementi:1. Voditelj kampanje2. Kand...
18Izborne kampanje - tehnikeIzravne kampanje• Kućni domjenci i zabave• Od vrata do vrata (door todoor)• Izborne kampanje n...
19Primjer tehnike uspješnekampanje• Inicijativa Clinton – Al Gore na predsjedničkimizborima 1992.• Clintonova predsjedničk...
20Primjena marketinga u hrvatskojpolitici• Primjenjuje se od 1990.• Marketing se u hrvatskoj politici razvija postupno s h...
of 20

Politički marketing

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politički marketing

 • 1. Politički marketingHrvatski studijiKolegij: Sociologija politikeDr. sc. Anđelko Milardović
 • 2. 2Struktura predavanja• Marketing• Društveni marketing• Marketing u politici• Tržište birača• Marketing u politici i teorija javnoga izbora• Demokracija i marketing u politici• Politički marketing i njegova sociopsihologijskadimenzija• Ispitivanje javnog mnijenja• Marketing u politici i izbori• Primjena marketinga u političkim kampanjama• Struktura političke kampanje• Organizacija kampanje• Izborne kampanje - tehnike
 • 3. 3Marketing• Marketing od njem. Markt ili engl. Market = tržište,trgovanje• Tj. marketing rješava tržišne probleme proizvodnje• U Riječniku marketinga hrvatski izraz za marketing jetrženje ili tržništvo• Određuje se kao “poslovna aktivnost koja povezujeproizvodnju s potrošnjom tako da se maksimalnozadovolje potrebe društva koje se na tržištu pojavljujukao potražnja i to na profitabilan način” (F. Rocco)• Marketing koncepcija (tj. skup osnovnih načelaposlovanja (Kotler)) je nužna za lakše osvajanje tržišta;
 • 4. 4Marketing mixMarketing -mixEkonomskapromidžbaOdnosi s javnošćuUnaprjeđenjeprodajeOsobna prodajabilo koji oblik prezentacijeili promocije onih ideja,dobara ili usluga što nisuosobne prirode, a plaća ihodređeni sponzorneposredni poticaji štonavode na kupnju iliprodaju proizvoda iliusluganiz programa usmjerenih naunaprjeđenje, odražavanje ilizaštitu imagea nekekompanije ili proizvodausmena prezentacija što joj jecilj prodaja putem razgovoras jednim ili više potencijalnihkupaca
 • 5. 5Marketing mixUsporedba elemenata marketing mixa u gospodarstvu s ekvivalentimau političkom marketingu (4 P)Elementi marketingmixaGospodarstvo Politika1. Proizvod(Product)Materijalna dobra iuslugeIdeja, program iliosoba2. Distribucija(Place)Veleporodaja,maloprodaja,direktna prodajaMjesni ogranci,gradski odbori3. Cijena (Price) Prodajna cijenaproizvoda ili uslugeFinanciranje strankeili izborne kampanje4. Promocija(Promotion)Gospodarskapromidžba iliunaprjeđenjeprodajePolitička promidžba,politički skupovi ilipolitičar
 • 6. 6Društveni marketing• Utvrđivanje potreba, želja i interesa ciljnih tržišta tedjelotvornije i – uspješnije od konkurenata – prenošenježeljenih zadovoljenja, na način kojim se štiti ilipovećava dobrobit potrošača i društva• Društveni marketing – primjena marketinških počela nadruštvo odnosno neprofitne djelatnosti• Kotler društveni marketing svrstava u marketingneprofitnih organizacija• Pomoću društvenog marketinga može se utjecati nadruštvene promjene• Marketing se primjenjuje u neprofitnim djelatnostimakada ustanove ili udruge žele postići u javnosti• Društveni marketing se dijeli na:• Marketing društvenih djelatnosti• Ostala područja društvenog marketinga (u koje spada ipolitički marketing)
 • 7. 7Marketing u politici
 • 8. 8Tržište birača• Marketing u politici orijentiran je na političko tržište• Političko tržište = politička javnost ili građani• Marketing u politici je upravljački proces čiji je cilj da putemoblikovanja, ponude i razmjene političkoga proizvoda, koji imaneku vrijednost izraženu u političkim programima, napolitičkom tržištu zadovolji interese potrošača ili birača• Bit koncepcije marketinga u politici je određivanjepreferencija, interesa izraženih u političkim programima, iciljnih političkih skupina na političkom tržištu radi prodajeimagea nekog kandidata ili političkoga programa• Politički marketing je skup tehnika koje će političara naizborima približiti glasačima, pomoći pri razlikovanju različitihpolitičkih opcija i pomoći pri optimiranju broja glasova(Bongrand)
 • 9. 9Tržište birača• Politički marketing se odnosi na:1. Promociju političkih ideja, vrijednosti, programa i političkogsubjekta političara2. Promidžbeno političko komuniciranje3. Mobilizaciju političke javnosti4. Personalizaciju politike5. Davanje javne potpore nekoj političkoj osobi6. Oblikovanje imagea političara7. Dizajniranje politike8. Političku manipulaciju9. Političko uvjeravanje10. Tehniku upravljanja ljudskim11. Izborni marketing• Najčešći oblik primjene marketinga u politici je izbornimarketing
 • 10. 10Marketing u politici i teorijajavnoga izbora• Javni izbor određuje se kao ekonomsko proučavanjedonošenja netržišnih odluka• Tj. teorija javnog izbora ‘uzima sredstva ekonomije iprimjenjuje ih na materijal politike’ (McLean)• U teoriji javnog izbora političari se pojavljuju kaopoduzetnici, stranke kao poduzeća, a birači kaopotrošači• Glasovanje se pojavljuje kao kupovina ili potrošnja• Stranke kao političke tvrtke pojavljuju se s ponudama uobliku programa
 • 11. 11Demokracija i marketing u politici• Demokracija i marketing mogu se promatrati u uskoj vezi• Demonstriranje koncepta marketinga nemoguće je unedemokratskim i netržišnim društvima• Demokracija u politici predstavlja konkurenciju• Primjena marketinga u politici jedva je moguća utotalitarnim društvima; u totalitarnim društvima koristi sesamo jedan segment marketinga, a to je promidžba(monopolistički marketing)
 • 12. 12Politički marketing i njegovasociopsihologijska dimenzija• Područje političke psihologije – koja se bavipsihologijskim aspektima politike• Naglasak je na pojedincu u političkom procesu ili napolitičkom ponašanju pojedinaca• Političko ponašanje se temelji na:• Društveno uvjetovanim stavovima• Vrijednostima i percepcijama• Javnom mnijenju• Crtama ličnosti• Političko ponašanje pojedinca vezano je uz:političku socijalizacijupolitičku socijalizaciju političku kulturupolitičku kulturuProces odgajanja ipripreme pojedinca zapolitičko ponašanjeSkup znanja i vjerovanja onekom političkomesustavu
 • 13. 13Ispitivanje javnog mnijenja• Metoda utvrđivanja raspoloženja birača• Javno mnijenje je neposredna reakcija pojedinca, kaodijela šire zainteresirane skupine na neki događaj. Tu seneposredno prelamaju percepcija samog događaja istruktura stavova i vrijednosti” (Šiber)• Ispitivanje javnog mnijenja najčešće se povezujepredizbornim ispitivanjem javnog mnijenja tj. političkimmarketingom• Upravljanje političkim marketingom dobrim se dijelommora zasnivati na rezultatima istraživanja javnogmnijenja
 • 14. 14Marketing u politici i izbori• Izbori kao političko tržište mogu se definirati kaomehanizmi ponude i potražnje odnosno prihvaćanja iliodbacivanja političkoga programa• Konkretna primjena marketinga u politici dešava se prijeizbora• Ukoliko stranke žele što uspješnije plasirati svojepolitičke političke proizvode u obliku programa morajuimati razvijenu koncepciju marketinga u politici• Sastavnice političkoga tržišta su sloboda izbornognadmetanja, nadmetanje kandidata i izbornih programa,jednakost u pravilima nadmetanja (pravila kampanje),sloboda izbora koja se izražava u tajnosti tj. birač/kupacse odlučuje za program tajnim glasovanjem
 • 15. 15Primjena marketinga u političkimkampanjama• Kampanja je svaki planirani, koordinirani programpostizanja određenih ciljnih rezultata• Postoje različiti tipovi kampanja (regionalne, lokalne,predsjedničke, nestranačke…i sl.)• Politička kampanja je svjesna djelatnost kojom se želipostići politički cilj, primjerice pobjeda na izborima• Bitna obilježja političke kampanje: program prikupljanjasredstava, novačenja volontera, program utjecanja nabirače, upravljačka dimenzija
 • 16. 16Struktura političke kampanje1. Određivanje teme političke kampanje, koja mora biti‘povezana s interesima glasača, te treba biti u skladusa svim oblicima kampanje’2. Publika ili primatelj poruke – nužna je identifikacijabirača (targetiranje, utvrđivanje ciljnih skupina)3. Stil – način ili metoda komuniciranja; stil komuniciranjaovisi o političkoj kulturi društva4. Vrijeme – izbor pravog vremena, trenutka otvaranjakampanje smatra se pravim političkim umijećem
 • 17. 17Organizacija kampanje• Postoje različiti modeli, ovisno o političkoj kulturi• Bitni elementi:1. Voditelj kampanje2. Kandidat ili kandidati3. Koordinator za financije4. Koordinator za pravni nadzor5. Koordinator za politička pitanja6. Koordinator za komunikacije7. Koordinator za odnose s medijima8. Kandidatov koordinator za raspored9. Pisac govora
 • 18. 18Izborne kampanje - tehnikeIzravne kampanje• Kućni domjenci i zabave• Od vrata do vrata (door todoor)• Izborne kampanje na ulici• Izborne kampanje predmnoštvom ljudiPosredne kampanje• Kampanja preko telefona• Izravna pošta• Leci• Priopćenja za medije• Plakati• Konferencija za tisak• Veliki mediji
 • 19. 19Primjer tehnike uspješnekampanje• Inicijativa Clinton – Al Gore na predsjedničkimizborima 1992.• Clintonova predsjednička izborna kampanja vođena jepod motom “Ljudi za ljude”, “Amerikanci za promjene” i“Mi smo tamo gdje su ljudi, a ne negdje okolo”• U kampanju je bilo uključeno mnoštvo• Korištene su tri tehnike izborne kampanje:1. “Doorstep Campaign” – uključivala aktivizam građana zapromjenu vlade i političkog ponašanja; ideja podupiranjaindividualnih glasača2. “Sign-up Campaign” – cilj je bio smanjiti političku apstinenciju,motivirati glasače na politički aktivizam3. “Ten more Campaign” – cilj je bio povezati prijatelje i potaknutiljude na glasovanje tamo gdje žive
 • 20. 20Primjena marketinga u hrvatskojpolitici• Primjenjuje se od 1990.• Marketing se u hrvatskoj politici razvija postupno s hrvatskomdemokracijom• Primjena marketinga u hrvatskoj politici uočljiva je od 1995.;izbori prije 1995. pokazali su tek začetke različitihmarketinških tehnika• Stranke danas daju sve veću pozornost marketingu, osnivajuse posebni odjeli za marketing, angažiraju marketinškistručnjaci• Još uvijek ne postoji integralna koncepcija političkogmarketinga hrvatske države, koja bi se trebala zasnivati napromidžbi i očuvanju nacionalnog identiteta• Značajna je uloga športa i športaša u političkoj promidžbidržave

Related Documents